0:00 / 0:00

انجیل به گزارش یوحنا

فصل دوازدهم

ریختن عطر بر پاهای عیسی

(همچنان در متی ٢۶: ۶ - ۱٣ و مرقُس ۱۴: ٣ - ۹)

۱ شش روز پیش از عید فِصَح، عیسی به بیت عنیا، محل زندگی ایلعازر آمد. ایلعازر همان کسی بود که عیسی او را پس از مرگ زنده کرده بود. ۲ آنها در آنجا برای عیسی نان شب ترتیب دادند. مرتا مصروف خدمت بود و ایلعازر یکی از کسانی بود که با عیسی سر دسترخوان نشست. ۳ آنگاه مریم یک ظرفی که نیم لیتر عطر قیمتی که از روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و آن را با موهای خود خشک کرد. تمام خانه پُر از بوی عطر شد. ۴ یکی از شاگردان عیسی، یهودای اسخریوطی پسر شمعون که بعدها به او خیانت کرد، گفت: ۵ «چرا این عطر به سه صد سکۀ نقره فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده می شد؟» ۶ او این را به خاطر دلسوزی به فقرا نگفت بلکه به خاطری گفت که خودش دزد بود و از کیسه یی که نزد او بود، دزدی می کرد. ۷ عیسی گفت: «به مریم چیزی نگویید، او آن را برای آماده گی دفن من انجام داده است. ۸ چون فقرا همیشه با شما خواهند بود اما من همیشه با شما نیستم.»

دسیسه بر ضد ایلعازر

۹ عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی آنجاست. آنها آمدند که نه تنها عیسی بلکه ایلعازر را نیز که زنده کرده بود، ببینند. ۱۰ اما سران کاهنان مشورت کردند که ایلعازر را نیز باید بکُشند، ۱۱ زیرا به خاطر او بسیاری از یهودیان از آنها روی گردانیده به عیسی ایمان آورده بودند.

عیسی پیروزمندانه به اورشلیم وارد می شود

(همچنان در متی ٢۱: ۱ - ۱۱ و مرقُس ۱۱: ۱ - ۱۱ و لوقا ۱۹: ٢۸ - ۴۴)

۱۲ فردای آن روز، جمعیت بزرگی که برای عید فِصَح آمده بودند، وقتی شنیدند عیسی در حال آمدن به اورشلیم است، ۱۳ شاخه های درخت خُرما را گرفته به استقبال او رفتند. آنها فریاد می زدند: «زنده باد! مبارک باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید.» ۱۴ آنگاه عیسی کُره خری یافت و بر آن سوار شد، همان گونه که در نوشته های پیامبران آمده است:

۱۵ «ای مردم شهر صهیون، دیگر نترسید،

اکنون پادشاه شما که بر کُره خری سوار است، می آید.»

۱۶ در ابتدا این چیزها برای شاگردان قابل فهم نبود اما پس از آن که عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که همۀ این چیزها دربارۀ او نوشته شده بود و آنها هم همان گونه برای او انجام داده بودند.

۱۷ آن عده مردم که به هنگام صدا زدن ایلعازر از قبر و زنده شدنش از مُرده گان با عیسی بودند، همچنان بر این واقعه نیز شهادت می دادند. ۱۸ به همین دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. ۱۹ پس فریسیان بین خود گفتند: «نگاه کنید که هیچ کاری دیگر از ما ساخته نیست! تمام مردم جهان به دنبال او رفته اند.»

یونانیان می خواهند عیسی را ببینند

۲۰ در این میان یک عده یونانیان هم هنگام عید برای عبادت به اورشلیم آمده بودند. ۲۱ آنها نزد فیلیپُس که اهل بیت صیدای جلیل بود، آمدند و گفتند: «ای آقا، ما می خواهیم عیسی را ببینیم.» ۲۲ فیلیپُس رفت و این را به اندریاس گفت و باز هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. ۲۳ عیسی به آنها گفت: «وقت آن رسیده است که من پسر انسان، جلال یابم. ۲۴ به یقین به شما می گویم، اگر دانۀ گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، تنها یک دانه می ماند اما اگر بمیرد دانه های بی شماری به بار می آورد. ۲۵ کسی که جان خود را دوست دارد، آن را از دست خواهد داد. اما کسی که به خاطر من جان خود را فدا سازد، زندگی ابدی خواهد یافت. ۲۶ اگر کسی بخواهد مرا خدمت کند باید از من پیروی کند و هر جا من باشم، خدمتگار من نیز آنجا خواهد بود و اگر کسی مرا خدمت کند، پدر من او را سرافراز خواهد ساخت.

عیسی دربارۀ مرگش سخن می گوید

۲۷ همین حالا جان من پریشان است. چه بگویم؟ آیا بگویم: «ای پدر مرا از این ساعت رهایی ده؟» نه، اما برای همین منظور من به این ساعت رسیده ام. ۲۸ ای پدر، نام خود را جلال بده.» در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: «آن را جلال داده ام و باز هم جلال خواهم داد.» ۲۹ گروهی که آنجا ایستاده بودند، گفتند: «صدای رعد بود.» و دیگران گفتند: «فرشته یی با او سخن گفت.» ۳۰ عیسی در جواب گفت: «این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. ۳۱ اکنون موقع داوری بر این جهان رسیده است، حالا حاکم این جهان، یعنی شیطان، بیرون رانده می شود. ۳۲ وقتی از روی زمین بلند کرده شوم، همه آدمها را به سوی خود خواهم کشید.» ۳۳ او این را گفت تا اشاره به نوع مرگی باشد که در انتظارش بود. ۳۴ مردم در جواب او گفتند: «ما در تورات خوانده ایم که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بلند کرده شود؟ این پسر انسان کیست؟» ۳۵ عیسی به آنها گفت: «فقط تا زمانی کوتاه نور با شما است. تا وقتی که این نور را دارید، راه بروید مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می رود، نمی داند به کجا می رود. ۳۶ تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید.» عیسی این را گفت و از پیش آنها رفت و پنهان شد.

اشعیا بی ایمانی مردم را پیشگویی کرده بود

۳۷ با وجود همه نشانه هایی که عیسی پیش روی آنها انجام داده بود، آنها به او ایمان نیاوردند. ۳۸ در نتیجه پیشگویی اشعیای نبی به واقعیت پیوست که گفته بود:

«ای خداوند، چه کسی پیام ما را باور کرده است؟

و آیا قدرت خداوند بر کسی آشکار شده است؟»

۳۹ همان طور که اشعیای نبی در جایی دیگر بیان کرده است، آنها نتوانستند ایمان آورند، زیرا:

۴۰ «او چشمان آنها را نابینا

و دلهای شان را سخت گردانیده است،

تا با چشمان خود نبینند

و با دلهای خود نفهمند

و به سوی من باز نگردند تا آنها را شِفا دهم.»

۴۱ اشعیا به این خاطر این را بیان کرد که جلال عیسی را دید، پس دربارۀ او سخن گفت.

۴۲ با این که بسیاری از بزرگان یهود به او ایمان آورده بودند، ولی از ترس فریسیان به ایمان خود اقرار نمی کردند تا مبادا از کنیسه اخراج شان کنند. ۴۳ زیرا آنها رضایت مردم را بیشتر از رضایت خدا دوست داشتند.

داوری به وسیلۀ کلام عیسی

۴۴ پس عیسی با صدای بلند گفت: «هر کسی به من ایمان بیاورد، نه فقط به من بلکه به فرستندۀ من نیز ایمان آورده است. ۴۵ هر کسی مرا می بیند، آن کسی را می بیند که مرا فرستاده است. ۴۶ من نوری هستم که به جهان آمده ام تا هر آن کسی که به من ایمان آورد در تاریکی ساکن نباشد ۴۷ و اگر کسی سخنان مرا بشنود و ایمان نیاورد، من او را محکوم نمی کنم، زیرا نیامده ام تا بر جهان داوری کنم بلکه آمده ام تا جهان را نجات دهم. ۴۸ برای کسی که مرا رد می کند و سخنان مرا قبول نمی کند، داور دیگری است. همان سخنانی که گفتم او را در روز آخر داوری خواهد کرد. ۴۹ زیرا که من از خود سخن نمی گویم بلکه پدری که مرا فرستاده است، به من حکم داده است که چه بگویم و چگونه صحبت کنم. ۵۰ من می دانم که حکم او زندگی ابدی را به بار می آورد. پس هر آنچه می گویم، درست همان چیزی است که پدر به من گفته است تا بگویم.»

Related content

Be a Fragrant Perfume for Everyone

Be a Fragrant Perfume for Everyone (The Word of God for You)
The woman who anointed Jesus with perfume was Mary, the sister of Martha and Lazarus. This perfume was very precious and was probably passed down from generation to generation in that family and was kept like precious gold. Jesus promised that wherever the gospel was preached, the work of this woman would be mentioned

Radio programme reading v1-8 (30min)

The Death of Jesus for All Humanity

The Death of Jesus for All Humanity (The Word of God for You)
Jesus Christ was buried in the ground like a dead grain of wheat and then resurrected. Death was because we though we did not deserve him dying for us, but it is for the benefit of all who believe in him and live in the Spirit.

Radio programme reading v26-28 (30min)

The Death of Jesus for All Humanity

The Death of Jesus for All Humanity (The Word of God for You)
Jesus Christ was buried in the ground like a dead grain of wheat and then resurrected. Death was because we though we did not deserve him dying for us, but it is for the benefit of all who believe in him and live in the Spirit.

Radio programme reading v35-37 (30min)

Palm Sunday

Palm Sunday (Seasonal Programmes)
Palm Sunday is a day celebrated by Christians a week before Easter Sunday. This feast commemorates the triumphant arrival of Jesus Christ in Jerusalem, and is mentioned in all four Gospels. This event occurred before Christ was arrested on Holy Thursday and crucified on Holy Friday (Good Friday). Upon his triumphant arrival in Jerusalem, Jesus Christ introduces himself as the Messiah to the people for the first time in his three-and-a-half-year ministry. His coming into the world was foretold by the prophets hundreds of years before.

Radio programme about v13 (31min)

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of Light

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of Light (With You)
Walking in the light is the same as believing in the light. Christ is the light. It is not enough to just see the light. We must believe in the light and walk in it. When we see light, we must believe in it. That is, when we see Jesus we must believe in him and follow him. From sunrise to sunset, the sunflower always turns to face the sun. We Christians, like the sunflower, receive our light from Christ.

Radio programme about v35-36 (28min)

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of Light

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of Light (With You)
Walking in the light is the same as believing in the light. Christ is the light. It is not enough to just see the light. We must believe in the light and walk in it. When we see light, we must believe in it. That is, when we see Jesus we must believe in him and follow him. From sunrise to sunset, the sunflower always turns to face the sun. We Christians, like the sunflower, receive our light from Christ.

Radio programme about v46 (28min)

Jesus is King

Jesus is King (Who is a Christian?)

Radio programme includes v1-51 (30min)

The Anointing at Bethany (part one)

The Anointing at Bethany (part one) (The Story of Man)

Radio programme includes v1-11 (30min)

The Anointing at Bethany (part two)

The Anointing at Bethany (part two) (The Story of Man)

Radio programme includes v1-11 (30min)

A dinner in the home of Simon the Pharisee.

A dinner in the home of Simon the Pharisee. (Life of Jesus)

Radio programme includes v1-8 (33min)

Jesus Christ Came to This World to Glorify His Father

Jesus Christ Came to This World to Glorify His Father
The simple truth is that the birth of Christ is all about God’s glory. Yes, Jesus came to be a servant and our Deliverer. But, the Advent of Jesus is most ultimately about the glory of God! God’s plan is for His own glory to be made manifest throughout the universe so that we can find fulfilment in Him alone, worshipping His glory eternally. The Advent of Christ, the birth of Jesus in a manger, was an integral part of our Lord’s mission.

Article includes v27-36

Fear of Death

Fear of Death (With You)

Radio programme includes v46 (31min)

There Are Many Religions, Who Should I Follow?

There Are Many Religions, Who Should I Follow? (With You)

Radio programme includes v47 (29min)