انجیل یوحنا

فصل دوازدهم

تدهین عیسی بوسیلۀ مریم

(همچینین در متی ۲۶: ۶ - ۱۳ و مرقُس ۱۴: ۳ - ۹)

۱شش روز پیش از عید فِصَح، عیسی به بیت عنیا، محل زندگی ایلعازَر یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. ۲آن ها در آنجا برای او دعوتی ترتیب کردند. مرتا خدمت می کرد و ایلعازَر با مهمانان پهلوی عیسی سر دسترخوان نشست. ۳آنگاه مریم پیمانه ای از عطر بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با موهای خود آن ها را خشک کرد بطوری که آن خانه از بوی عطر پُر شد. ۴در این وقت یهودای اسخریوطی پسر شمعون که یکی از شاگردان عیسی بود و بزودی تسلیم کنندۀ وی می شد گفت: ۵«چرا این عطر به قیمت سه صد سکۀ نقره فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟» ۶او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسۀ پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می دادند بر می داشت. ۷عیسی گفت: «با او کاری نداشته باش، بگذار آن را تا روزی که مرا دفن می کنند نگه دارد. ۸فقرا همیشه در بین شما خواهند بود اما من همیشه با شما نخواهم بود.»

دسیسه بر ضد ایلعازَر

۹عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجا است. پس آمدند تا نه تنها عیسی بلکه ایلعازَر را هم که زنده کرده بود ببینند. ۱۰بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایلعازَر را نیز بکشند، ۱۱زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند.

ورود مظفرانۀ عیسی به اورشلیم

(همچنین در متی ۲۱: ۱ - ۱۱ و مرقُس ۱۱: ۱ - ۱۱ و لوقا ۱۹: ۲۸ - ۴۰)

۱۲فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند. وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، ۱۳شاخه های درخت خرما را به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آن ها فریاد می کردند: «هوشیعانا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید.» ۱۴عیسی کره الاغی یافت و بر آن سوار شد، چنانکه کلام خدا می فرماید:

۱۵«ای دختر سهیون، دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی سوار است می آید.»

۱۶در ابتدا مقصد این چیزها برای شاگردان روشن نبود اما پس از آنکه عیسی به جلال رسید آن ها بیاد آوردند که این چیزها دربارۀ او نوشته شده بود و همانطور هم آن ها برای او انجام داده بودند.

۱۷موقعی که عیسی ایلعازَر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عدۀ زیادی حضور داشتند. آن ها آنچه را که دیده و شنیده بودند نقل کردند. ۱۸به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. ۱۹فریسی ها به یکدیگر گفتند: «نمی بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است.»

یونانیان می خواهند عیسی را ببینند

۲۰در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند عده ای یونانی بودند. ۲۱آن ها نزد فیلیپُس که اهل بیتسَیدای جلیل بود آمدند و گفتند: «ای آقا، ما می خواهیم عیسی را ببینیم.» ۲۲فیلیپُس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آن ها رفتند و به عیسی گفتند. ۲۳عیسی به آن ها گفت: «ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. ۲۴بیقین بدانید که اگر دانۀ گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود اما اگر بمیرد دانه های بی شماری به بار می آورد. ۲۵کسی که جان خود را دوست دارد آن را از دست می دهد و کسی که در این دنیا از جان خود بگذرد آن را تا به زندگی ابدی حفظ خواهد کرد. ۲۶اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند به دنبال من بیاید و هرجا من باشم خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود و اگر کسی مرا خدمت کند پدر من او را سرافراز خواهد کرد.

سخن عیسی دربارۀ مرگش

۲۷همین حالا جان من مضطرب است. چه بگویم؟ آیا بگویم: «ای پدر مرا از این ساعت برهان؟» اما برای همین منظور من به این ساعت رسیده ام. ۲۸ای پدر، نام خود را جلال بده.» در آن وقت صدائی از آسمان رسید که می گفت: «آن را جلال داده ام و باز هم جلال خواهم داد.» ۲۹گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند: «صدای رعد بود.» و دیگران گفتند: «فرشته ای با او سخن گفت.» ۳۰عیسی در جواب گفت: «این صدا به خاطر شما آمد، نه بخاطر من. ۳۱اکنون موقع داوری این جهان است و سردار این دنیا بیرون رانده می شود. ۳۲وقتی از روی زمین بلند کرده شوم همۀ آدمیان را به سوی خود می کشانم.» ۳۳عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. ۳۴مردم به او گفتند: «تورات به ما تعلیم می دهد که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گوئی که پسر انسان باید بلند کرده شود؟ این پسر انسان کیست؟» ۳۵عیسی به آنها گفت: «فقط تا زمانی کوتاه نور با شما است. تا وقتی این نور با شما است راه بروید مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود. ۳۶تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید.»

بی ایمانی یهودیان

عیسی این را گفت و از پیش آنها رفت و پنهان شد. ۳۷با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنها انجام داد آن ها به او ایمان نیاوردند، ۳۸تا سخن اشعیای نبی تمام شود که گفته بود:

«ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا بازوی خداوند به کسی آشکار گردیده است؟» ۳۹پس آن ها نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است: ۴۰«چشمان آن ها را نابینا و دل های شان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دل های خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم.»

۴۱اشعیا این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و دربارۀ او سخن گفت.

۴۲با وجود این بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند. ولی به خاطر فریسی ها و از ترس از آنکه مبادا از کنیسه خارج شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند، ۴۳زیرا آنها تعریف و تمجید از انسان را بیش از حرمت و عزتی که از جانب خداست دوست می داشتند.

داوری بوسیلۀ کلام عیسی

۴۴پس عیسی با صدای بلند گفت: «هرکه به من ایمان بیاورد نه فقط به من بلکه به فرستندۀ من نیز ایمان آورده است. ۴۵هرکه مرا می بیند فرستندۀ مرا دیده است. ۴۶من نوری هستم که به دنیا آمده ام تا هرکه به من ایمان آورد در تاریکی نماند، ۴۷اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند، من در حق او داوری نمی کنم، زیرا نیامده ام تا دنیا را ملامت سازم بلکه تا دنیا را نجات بخشم. ۴۸داوری هست که هرکه مرا رد کند و سخنانم را قبول نکند او را ملامت می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخرت او را ملامت خواهد ساخت. ۴۹چون من از خود سخن نمی گویم بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم ۵۰و من می دانم که فرمان او زندگی ابدی است. پس آنچه من می گویم کاملاً همان چیزی است که پدر به من گفته است.»

Related content

Be a Fragrant Perfume for Everyone

Be a Fragrant Perfume for Everyone (The Word of God for You)
The woman who anointed Jesus with perfume was Mary, the sister of Martha and Lazarus. This perfume was very precious and was probably passed down from generation to generation in that family and was kept like precious gold. Jesus promised that wherever the gospel was preached, the work of this woman would be mentioned

Radio programme reading v1-8 (30min)

The Death of Jesus for All Humanity

The Death of Jesus for All Humanity (The Word of God for You)
Jesus Christ was buried in the ground like a dead grain of wheat and then resurrected. Death was because we though we did not deserve him dying for us, but it is for the benefit of all who believe in him and live in the Spirit.

Radio programme reading v26-28 (30min)

The Death of Jesus for All Humanity

The Death of Jesus for All Humanity (The Word of God for You)
Jesus Christ was buried in the ground like a dead grain of wheat and then resurrected. Death was because we though we did not deserve him dying for us, but it is for the benefit of all who believe in him and live in the Spirit.

Radio programme reading v35-37 (30min)

Palm Sunday

Palm Sunday (Seasonal Programmes)
Palm Sunday is a day celebrated by Christians a week before Easter Sunday. This feast commemorates the triumphant arrival of Jesus Christ in Jerusalem, and is mentioned in all four Gospels. This event occurred before Christ was arrested on Holy Thursday and crucified on Holy Friday (Good Friday). Upon his triumphant arrival in Jerusalem, Jesus Christ introduces himself as the Messiah to the people for the first time in his three-and-a-half-year ministry. His coming into the world was foretold by the prophets hundreds of years before.

Radio programme about v13 (31min)

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of Light

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of Light (With You)
Walking in the light is the same as believing in the light. Christ is the light. It is not enough to just see the light. We must believe in the light and walk in it. When we see light, we must believe in it. That is, when we see Jesus we must believe in him and follow him. From sunrise to sunset, the sunflower always turns to face the sun. We Christians, like the sunflower, receive our light from Christ.

Radio programme about v35-36 (28min)

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of Light

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of Light (With You)
Walking in the light is the same as believing in the light. Christ is the light. It is not enough to just see the light. We must believe in the light and walk in it. When we see light, we must believe in it. That is, when we see Jesus we must believe in him and follow him. From sunrise to sunset, the sunflower always turns to face the sun. We Christians, like the sunflower, receive our light from Christ.

Radio programme about v46 (28min)

Jesus is King

Jesus is King (Who is a Christian?)

Radio programme includes v1-51 (30min)

The Anointing at Bethany (part one)

The Anointing at Bethany (part one) (The Story of Man)

Radio programme includes v1-11 (30min)

The Anointing at Bethany (part two)

The Anointing at Bethany (part two) (The Story of Man)

Radio programme includes v1-11 (30min)

A dinner in the home of Simon the Pharisee.

A dinner in the home of Simon the Pharisee. (Life of Jesus)

Radio programme includes v1-8 (33min)

Palm  Sunday Congratulations

Palm Sunday Congratulations
Palm Sunday, the day of the triumphant arrival of the King of Peace Jesus Christ in Jerusalem, is the day of purification of our hearts as the temple of the Spirit of the living God. Congratulations Palm Sunday, the day of the triumphant arrival of the King of Peace Jesus Christ in Jerusalem, is the day of purification of our hearts as the temple of the Spirit of the living God. Congratulations Palm Sunday, the day of the triumphant arrival of the King of Peace Jesus Christ in Jerusalem, is the day of purification of our hearts as the temple of the Spirit of the living God. Congratulations

Article includes v12-19

Fear of Death

Fear of Death (With You)

Radio programme includes v46 (31min)

There Are Many Religions, Who Should I Follow?

There Are Many Religions, Who Should I Follow? (With You)

Radio programme includes v47 (29min)