انجیل یوحنا

فصل یازدهم

مرگ ایلعازَر

۱مردی به نام ایلعازَر، از اهالی بیت عنیا یعنی دهکده مریم و خواهرش مرتا، مریض بود. ۲مریم همان بود که به پاهای خداوند عطر ریخت و آن ها را با مو های خود خشک کرد و اکنون برادرش ایلعازَر بیمار بود. ۳پس خواهرانش برای عیسی پیغام فرستادند که: «ای خداوند، آن کسی که تو او را دوست داری بیمار است.» ۴وقتی عیسی این را شنید گفت: «این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد بلکه وسیله ای برای جلال خداست تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد.»

۵عیسی مرتا و خواهر او و ایلعازَر را دوست می داشت. ۶پس وقتی از بیماری ایلعازَر باخبر شد دو روز دیگر در جایی که بود توقف کرد ۷و سپس به شاگردان گفت: «بیایید باز هم به یهودیه برویم.» ۸شاگردان به او گفتند: «ای استاد، هنوز از آن وقت که یهودیان می خواستند تو را سنگسار کنند چیزی نگذشته است. آیا باز هم می خواهی به آنجا بروی؟» ۹عیسی جواب داد: «آیا یک روز دوازده ساعت نیست؟ کسی که در روز راه می رود لغزش نمی خورد زیرا نور این جهان را می بیند. ۱۰اما اگر کسی در شب راه برود می لغزد زیرا در او هیچ نوری وجود ندارد.» ۱۱عیسی این را گفت و افزود: «دوست ما ایلعازَر خوابیده است اما من می روم تا او را بیدار کنم.» ۱۲شاگردان گفتند: «ای خداوند، اگر او خواب باشد حتماً خوب خواهد شد.» ۱۳عیسی از مرگ او سخن می گفت اما آن ها تصور کردند مقصد او خواب معمولی است. ۱۴آنگاه عیسی بطور واضح به آن ها گفت: «ایلعازَر مرده است. ۱۵به خاطر شما خوشحالم که آنجا نبوده ام چون حالا می توانید ایمان بیاورید. بیایید پیش او برویم.» ۱۶توما که او را دو گانگی می گفتند به دیگر شاگردان گفت: «بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم.»

عیسی قیامت و زندگی است

۱۷وقتی عیسی به آنجا رسید معلوم شد که چهار روز است او را دفن کرده اند. ۱۸بیت عنیا کمتر از نیم فرسنگ از اورشلیم فاصله داشت ۱۹و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا به خاطر مرگ برادر شان آن ها را تسلی دهند. ۲۰مرتا همینکه شنید عیسی در راه است برای استقبال او بیرون رفت ولی مریم در خانه ماند. ۲۱مرتا به عیسی گفت: «خداوندا، اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مُرد. ۲۲با وجود این می دانم که حالا هم هرچه از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد.» ۲۳عیسی گفت: «برادرت باز زنده خواهد شد.» ۲۴مرتا گفت: «می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد.» ۲۵عیسی گفت: «من قیامت و زندگی هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد، زندگی خواهد داشت ۲۶و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می کنی؟» ۲۷مرتا گفت: «بلی، خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می باید به دنیا بیاید.»

عیسی گریه می کند

۲۸پس از اینکه این را گفت رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور پنهانی به او گفت: «استاد آمده است و تو را می خواهد.» ۲۹وقتی مریم این را شنید فوراً برخاست و به طرف عیسی رفت. ۳۰عیسی هنوز به دهکده نرسیده بود بلکه در همان جایی بود که مرتا به دیدن او رفت. ۳۱یهودیانی که برای تسلی دادن به مریم در خانه بودند وقتی دیدند که او با عجله برخاسته و از خانه بیرون می رود به دنبال او رفتند و با خود می گفتند که او می خواهد به سر قبر برود تا در آنجا گریه کند.

۳۲همین که مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید، به پاهای او افتاده گفت: «خداوندا، اگر در این جا می بودی برادرم نمی مُرد.» ۳۳عیسی وقتی او و یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید از دل آهی کشید و سخت متأثر شد ۳۴و پرسید: «او را کجا گذاشته اید؟» جواب دادند: «خداوندا، بیا و ببین.» ۳۵عیسی گریست. ۳۶یهودیان گفتند: «ببینید چقدر او را دوست داشت؟» ۳۷اما بعضی گفتند: «آیا این مرد که چشمان کور را باز کرد نمی توانست کاری بکند که جلوی مرگ ایلعازَر را بگیرد؟»

ایلعازَر زنده می شود

۳۸پس عیسی در حالی که از دل آه می کشید به سر قبر آمد. قبر غاری بود که سنگی پیش روی آن گذاشته بودند. ۳۹عیسی گفت: «سنگ را بردارید.» مرتا خواهر ایلعازَر گفت: «خداوندا، حالا چهار روز از مرگ او می گذرد و بو گرفته است.» ۴۰عیسی به او گفت: «آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟» ۴۱پس سنگ را از پیش روی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت: «ای پدر، تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده ای. ۴۲من می دانستم که تو همیشه سخن مرا می شنوی ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستاده اند این را گفتم تا آن ها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای.» ۴۳پس از این سخنان، عیسی با صدای بلند فریاد زد: «ای ایلعازَر، بیرون بیا.» ۴۴آن مرده، در حالی که دست ها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمال پوشیده بود، بیرون آمد. عیسی به آن ها گفت: «او را باز کنید و بگذارید برود.»

نقشه برای قتل عیسی

(همچنین در متی ۲۶: ۱ - ۵ و مرقُس ۱۴: ۱ - ۲ و لوقا ۲۲: ۱ - ۲)

۴۵بسیاری از یهودیانی که برای دیدن مریم آمده بودند، وقتی آنچه را عیسی انجام داد مشاهده کردند، به او ایمان آوردند. ۴۶اما بعضی از آن ها پیش فریسی ها رفتند و کارهایی را که عیسی انجام داده بود به آن ها گزارش دادند. ۴۷فریسی ها و سران کاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه ای تشکیل دادند و گفتند: «چه کنیم؟ این مرد معجزات زیادی می کند. ۴۸اگر او را همینطور آزاد بگذاریم همۀ مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت.» ۴۹یکی از آن ها یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود گفت: «شما اصلاً چیزی نمی دانید. ۵۰متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود.» ۵۱او این سخن را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی در راه قوم یهود خواهد مُرد ۵۲و نه تنها در راه آن قوم بلکه تا فرزندان خدا را که پراگنده هستند بصورت یک بدن واحد به هم بپیوندد. ۵۳از آن روز به بعد آن ها نقشه قتل او را کشیدند. ۵۴بعد از آن عیسی دیگر به طور آشکار در بین یهودیان رفت و آمد نمی کرد، بلکه از آنجا به ناحیه ای نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند.

۵۵عید فِصَح یهودیان نزدیک بود و عدۀ زیادی از آبادی های اطراف به اورشلیم آمدند تا پیش از عید خود را تطهیر نمایند. ۵۶آن ها در جستجوی عیسی بودند و در عبادتگاه به یکدیگر می گفتند: «او به عید نخواهد آمد. نظر شما چیست؟» ۵۷اما سران کاهنان و پیروان فرقۀ فریسی امر کرده بودند که هرکه بداند عیسی کجاست اطلاع دهد تا او را دستگیر نمایند.

Related content

Why Did Jesus Not Heal Lazarus?

Why Did Jesus Not Heal Lazarus? (The Word of God for You)
Jesus said: "This disease is not until death, that is, Lazarus will eventually live." Lazarus's illness was to glorify God and his Son Jesus. Even when Jesus said this, he knew that Lazarus was dead. Jesus knew Lazarus and his sisters well and had great love for them

Radio programme reading v1-16 (30min)

Jesus Is the Resurrection and the Life

Jesus Is the Resurrection and the Life (The Word of God for You)
Jesus was not just talking about the end of the world. Even in this world, he brings the resurrection power to Martha and Lazarus. I am the resurrection and the life. Jesus brings resurrection to our bodies and eternal life to our souls. We must first die for the sinful life of the past, then the resurrection and then life

Radio programme reading v17-27 (30min)

Jesus Christ Raises Lazarus From the Dead

Jesus Christ Raises Lazarus From the Dead (With You)
Faith in Jesus Christ causes eternal life for our soul and spirit. Jesus not only gives life, but he is life itself. In order to receive spiritual life, a person must first die and then be resurrected and reborn. First we have to die to the sinful life of the past, then comes the resurrection and then life. Jesus gave Lazarus new physical life to show that he has the power to give a new spiritual life. In order to show that he can rescue people from spiritual death and give them spiritual life, he brought Lazarus back from physical death to physical life. Then Jesus said to Martha that everyone who believes in him, even if he dies, he will live. A believer's body dies, but his soul and spirit do not die. Physical death is only the door to eternal life.

Radio programme about v21-26 (28min)

The Miracles of Jesus Christ

The Miracles of Jesus Christ (With You)
Jesus was in a boat with his disciples when suddenly a fierce storm arose. The boat was beaten by waves, and water started to fill it. Although some of the disciples were skilled fishermen, they were afraid for their lives. In this critical situation, Jesus was asleep. The disciples awoke him and said, "Master, don’t you care about us?" Jesus, the Son of God, was in complete control of all the powers of nature. With one word he calmed the storm. The disciples said to one another, " “Who is this man? When he gives a command, even the wind and waves obey him!”

Radio programme about v23-25 (28min)

The Resurrection of Jesus Christ From the Dead

The Resurrection of Jesus Christ From the Dead (With You)
Jesus Christ has risen from the dead. He arose! Since the creation of the world, there has never been a more important event than the resurrection of Jesus Christ from the dead. If Christ did not rise from the dead, there would be no church, no Christianity, and no salvation for sinful man. The whole course of history would have been completely different. Some sceptics repudiate this fact and claim that Christ was not crucified at all so, of course, he could not have risen from the dead. But they are wrong. The resurrection of Jesus is a historical fact. Not only the disciples of Jesus Christ but also many other people witnessed the crucifixion of Jesus Christ. You cannot hide the truth. The truth will always out.

Radio programme about v25 (28min)

Palm Sunday

Palm Sunday (Seasonal Programmes)
Palm Sunday is a day celebrated by Christians a week before Easter Sunday. This feast commemorates the triumphant arrival of Jesus Christ in Jerusalem, and is mentioned in all four Gospels. This event occurred before Christ was arrested on Holy Thursday and crucified on Holy Friday (Good Friday). Upon his triumphant arrival in Jerusalem, Jesus Christ introduces himself as the Messiah to the people for the first time in his three-and-a-half-year ministry. His coming into the world was foretold by the prophets hundreds of years before.

Radio programme about v25-26 (31min)

Why Do Followers of Christ Worship God With Joy?

Why Do Followers of Christ Worship God With Joy? (The Breeze of Worship)
When we go to worship in the presence of God, we should go with complete joy, and that in itself is a blessing for us to go in the presence of God. This is a celebration for us Christians who praise God because God is good and loves us and we go to the King of Kings. As the prophet David says: Praise him with the sound of the trumpet, and praise him with the harp and the harp. Praise her with her circle and dance. Praise him with a reed and two strings. Praise him with your loud hands. Praise him with your loud voice. Whoever wants to praise God.

Radio programme about v25 (30min)

The Miracles of Jesus Christ

The Miracles of Jesus Christ (With You)
Jesus was in a boat with his disciples when suddenly a fierce storm arose. The boat was beaten by waves, and water started to fill it. Although some of the disciples were skilled fishermen, they were afraid for their lives. In this critical situation, Jesus was asleep. The disciples awoke him and said, "Master, don’t you care about us?" Jesus, the Son of God, was in complete control of all the powers of nature. With one word he calmed the storm. The disciples said to one another, " “Who is this man? When he gives a command, even the wind and waves obey him!”

Radio programme about v43-44 (28min)

Lazarus

Lazarus (Children's Bible Stories)
When Jesus went to Jerusalem at House of worship, people had made it place of business. All moneychangers, and other businessmen were gathered there. When he saw this situation, destroyed all of their stuff and kicked out the animals. Told the people that the house worship is for prayer, but you have been suing it in purpose of business. After then, Jesus held preaching session at there to people every day. So that the Pharisees intensified their enmity with him and mad plan to kill him.

Radio programme mainly about v1-57 (30min)

The Compassion of Jesus Christ

The Compassion of Jesus Christ (With You)
Jesus Christ was compassionate and kind. He gave sight to many blind people, caused the lame to walk with a single touch and even raised the dead to life. Jesus cared about people and reached out to the helpless. He listened to their cries and healed the sick. His kindness and compassion were wholistic and motivated by a heart of love. The compassion and mercy of Jesus Christ is an inspiration for all of us. It is an example for us to follow in our daily lives.

Radio programme mainly about v32-35 (29min)

Why Do You Follow Jesus? What Was Wrong in Your Religion?

Why Do You Follow Jesus? What Was Wrong in Your Religion? (With You)

Radio programme includes v1-58 (30min)

Jesus Is the Creator of Life and Death

Jesus Is the Creator of Life and Death (The Word of God for You)
If Jesus had been with Lazarus in the last moments of his life, he would not have died; He healed him. But Lazarus died to reveal Jesus' power over death to his disciples and others. Jesus has the power to forgive sin; He also has power over life and death. Because he is the creator of life.

Radio programme includes v16-26 (30min)

Good News! Jesus Is Risen!

Good News! Jesus Is Risen! (Knowing God Through the Psalms)
Jesus Christ put on the human body and was sacrificed on the cross to free mankind from the bondage of sin. The promised Jesus overcame death to prove his godliness to mankind. As Jesus Christ overcame death, we share in His victory by believing and following Him. Jesus Christ is the gospel of salvation for all nations. He has opened the way to freedom for all mankind from the bondage of the devil.

Radio programme includes v25-27 (29min)

Life After Death

Life After Death (With You)

Radio programme includes v25 (29min)

Are Christians Infdels? Why Did Jesus Not Let His Mother Live?

Are Christians Infdels? Why Did Jesus Not Let His Mother Live? (With You)

Radio programme includes v25 (30min)

Bereavement and Loss

Bereavement and Loss (Pathway to Peace)
Mourning is those thoughts, feelings, and reactions during the time death of someone special in our lives. Mourning helps us pass through this painful time. During the time of mourning and death, we need love from others. Jesus, who is the source of life, promises this to those who need hope during this time: I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live.

Radio programme includes v34-38 (30min)

Economical Problems

Economical Problems (Afghanistan Today)

Radio programme includes v38-44 (30min)