0:00 / 0:00

انجیل به گزارش یوحنا

فصل یازدهم

ایلعازر می میرد

۱ مردی به نام ایلعازر که در بیت عنیا زندگی می کرد، مریض شد. مریم و خواهرش مرتا نیز در آنجا زندگی می کردند. ۲ مریم همان زنی بود که پاهای سَروَر ما را با عطر مسح کرد و آنها را با موهای خود خشک نمود. اکنون برادرش ایلعازر مریض شده بود. ۳ پس خواهران ایلعازر برای عیسی چنین پیام فرستادند: «سَروَر ما، آن کسی که تو دوستش داری مریض است.» ۴ وقتی عیسی آن را شنید، گفت: «این مریضی به مرگ او نمی انجامد بلکه برای جلال خداست تا پسر خدا نیز با آن جلال یابد.»

۵ عیسی مرتا و خواهر او و ایلعازر را دوست می داشت. ۶ وقتی شنید که ایلعازر مریض است، دو روز دیگر در همان جایی که بود، ماند. ۷ پس از آن به شاگردانش گفت: «بیایید باز هم به یهودیه برویم.» ۸ شاگردان به او گفتند: «استاد، چندی پیش یهودیان آنجا می خواستند تو را سنگسار کنند، آیا باز هم می خواهی به آنجا بروی؟» ۹ عیسی جواب داد: «آیا یک روز دوازده ساعت نیست؟ اگر کسی در روز راه برود لغزش نمی خورد، زیرا نور این جهان را می بیند. ۱۰ اما اگر کسی در شب راه برود می لغزد، زیرا نوری ندارد.» ۱۱ عیسی این را گفت و افزود: «دوست ما ایلعازر خوابیده است اما من می روم تا او را از خواب بیدار کنم.» ۱۲ پس شاگردانش گفتند: «سَروَر ما، اگر او خواب است، خوب خواهد شد.» ۱۳ هر چند عیسی از مرگ او سخن گفت اما آنها فکر کردند که گفته های او دربارۀ خواب معمولی بود. ۱۴ آنگاه عیسی آشکارا به آنها گفت: «ایلعازر مُرده است. ۱۵ اما به خاطر شما خوشحالم که آنجا نبودم چون حالا می توانید ایمان بیاورید. بیایید پیش او برویم.» ۱۶ توما که به او لقب دو گانه گی داده بودند، به شاگردان دیگر گفت: «بیایید ما هم برویم تا با او یکجا بمیریم.»

عیسی، قیامت و حیات است

۱۷ وقتی عیسی به آنجا رسید، فهمید چهار روز است که ایلعازر را در قبر گذاشته بودند. ۱۸ بیت عنیا کمتر از سه کیلومتر از اورشلیم فاصله داشت ۱۹ و یهودیان زیادی از اورشلیم نزد مرتا و مریم آمده بودند تا به خاطر برادر شان آنها را تسلی دهند. ۲۰ همین که مرتا شنید عیسی آمده است، رفت تا او را پذیرایی کند، ولی مریم در خانه ماند. ۲۱ مرتا به عیسی گفت: «سَروَرم، اگر تو اینجا می بودی، برادرم نمی مُرد. ۲۲ اما می دانم اگر حالا هم هر چه از خدا بخواهی، خدا به تو خواهد داد.» ۲۳ عیسی گفت: «برادر تو دوباره زنده خواهد شد.» ۲۴ مرتا گفت: «می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد.» ۲۵ عیسی گفت: «من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد، حتی اگر بمیرد، زنده خواهد شد. ۲۶ و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد، هرگز نخواهد مُرد. آیا این را باور می کنی؟» ۲۷ مرتا به او گفت: «بلی، سَروَرم! من ایمان دارم که تو مسیح پسر خدا هستی که باید به جهان می آمد.»

عیسی گریه می کند

۲۸ وقتی که عیسی چنین گفت، مرتا رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور پنهانی به او گفت: «استاد آمده است و تو را می طلبد.» ۲۹ چون مریم این را شنید، همان لحظه برخاست و پیش عیسی آمد. ۳۰ عیسی به قریه نرسیده بود و هنوز در همان جایی بود که مرتا به دیدارش رفته بود. ۳۱ کسانی که با مریم در خانه اش بودند تا او را تسلی دهند، وقتی دیدند که مریم با عجله برخاست و از خانه بیرون رفت، به دنبال او رفتند زیرا فکر می کردند که او سر قبر می رود تا در آنجا گریه کند.

۳۲ وقتی مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید، به پاهای او افتاده گفت: «سَروَرم، اگر تو اینجا می بودی، برادرم نمی مُرد.» ۳۳ وقتی عیسی گریۀ مریم و یهودیان همراه او را دید، از دل آه کشید و بسیار جگر خون شد ۳۴ و پرسید: «او را در کجا گذاشته اید؟» آنها به او گفتند: «ای آقا، بیا و ببین.» ۳۵ عیسی گریه کرد. ۳۶ پس مردم گفتند: «ببینید چقدر ایلعازر را دوست داشت!» ۳۷ اما بعضی گفتند: «این مرد که چشمان آن کور را بینا کرد، آیا نمی توانست که مانع مُردن ایلعازر شود؟»

ایلعازر زنده می شود

۳۸ پس عیسی در حالی که از دل آه می کشید، به سر قبر آمد. قبر مانند غاری بود که سنگی پیش روی آن گذاشته بودند. ۳۹ عیسی گفت: «سنگ را بردارید.» مرتا خواهر ایلعازر گفت: «سَروَرم، حالا چهار روز از مرگ او می گذرد و جسدش را بوی گرفته است.» ۴۰ عیسی به او گفت: «آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی، جلال خدا را خواهی دید؟» ۴۱ پس سنگ را از پیش روی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت: «ای پدر، تو را شکر می کنم که به دعای من گوش داده ای. ۴۲ من می دانستم که تو همیشه به دعای من گوش می دهی، ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستاده اند، این را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای.» ۴۳ پس از آن که چنین گفت، عیسی با صدای بلند فریاد زد: «ای ایلعازر، بیرون بیا.» ۴۴ ایلعازر در حالی که دستها و پاهایش در کفن بسته و صورتش با دستمال پوشیده شده بود، بیرون آمد. عیسی به آنها گفت: «او را باز کنید و بگذارید برود.»

دسیسۀ قتل عیسی توسط علمای دین

(همچنان در متی ٢۶: ۱ - ۵ و مرقُس ۱۴: ۱ - ٢ و لوقا ٢٢: ۱ - ٢)

۴۵ بسیاری از کسانی که پیش مریم آمده بودند، چون کارهای عیسی را دیدند، به او ایمان آوردند. ۴۶ اما عده یی از آنها پیش فریسیان رفتند و آنچه را عیسی انجام داده بود، به آنها گفتند. ۴۷ آنگاه سران کاهنان و فریسیان با شورای بزرگ یهود جلسه ای تشکیل دادند و گفتند: «چه کنیم؟ زیرا که این مرد نشانه های زیادی انجام می دهد. ۴۸ اگر او را همین طور آزاد بگذاریم، همۀ مردم به او ایمان خواهند آورد و در نتیجه رومیان بر ضد ما برخاسته، خانۀ خدا و ملت ما را نابود خواهند کرد.» ۴۹ یکی از آنها که قیافا نام داشت و در آن سال کاهن اعظم بود، به آنها گفت: «شما نمی دانید. ۵۰ هیچ متوجه نیستید که این به مصلحت ماست که یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود.» ۵۱ او این سخن را از خود نگفت بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود، پیشگویی کرد که عیسی باید به خاطر آن ملت بمیرد، ۵۲ و نه تنها در راه آن قوم بمیرد بلکه تا فرزندان خدا را که پراگنده شده بودند، با هم یکجا گرداند. ۵۳ آنها از همان روز به بعد نقشۀ قتل او را کشیدند. ۵۴ از همین خاطر عیسی دیگر به طور آشکار در بین مردم رفت و آمد نکرد بلکه از آنجا به منطقه ای در نزدیکی بیابان رفت و با شاگردان خود در شهری به نام افرایم ماند.

۵۵ عید فِصَح یهودیان نزدیک بود و بسیاری مردم از قریه های اطراف به اورشلیم آمدند تا پیش از عید فِصَح خود را پاک سازند. ۵۶ پس آنها عیسی را می پالیدند و وقتی که در خانۀ خدا ایستاده بودند، به یکدیگر می گفتند: «چه فکر می کنید، آیا او در عید نخواهد آمد؟» ۵۷ سران کاهنان و فریسیان امر کرده بودند، هر کسی که بفهمد عیسی کجاست، باید اطلاع دهد تا اگر ممکن باشد او را دستگیر کنند.

Related content

Why Did Jesus Not Heal Lazarus?

Why Did Jesus Not Heal Lazarus? (The Word of God for You)
Jesus said: "This disease is not until death, that is, Lazarus will eventually live." Lazarus's illness was to glorify God and his Son Jesus. Even when Jesus said this, he knew that Lazarus was dead. Jesus knew Lazarus and his sisters well and had great love for them

Radio programme reading v1-16 (30min)

Jesus Is the Resurrection and the Life

Jesus Is the Resurrection and the Life (The Word of God for You)
Jesus was not just talking about the end of the world. Even in this world, he brings the resurrection power to Martha and Lazarus. I am the resurrection and the life. Jesus brings resurrection to our bodies and eternal life to our souls. We must first die for the sinful life of the past, then the resurrection and then life

Radio programme reading v17-27 (30min)

Where Are You Man

Where Are You Man (Peace and Joy in Christ)
O man, where are you? There have been many times when we sin knowingly and do not act according to God's will and ignore God's command. Later, out of shame and sin, we want to hide ourselves in a hole so as not to be seen; But don't you see our God? won't call where are you? God knows each of us; From the sharp eyes of the living God; We cannot run away and hide. There is nothing hidden from God. Because he is the light of the world.

Radio programme reading v21-28 (30min)

Merciful Heart of God

Merciful Heart of God (Peace and Joy in Christ)
In the Bible, shadow is a sign and symbol of temporality. We also see in the book of Job that it says that human life is fleeting like a shadow and does not stay. We see Yunus who, after completing the mission, built a canopy for himself to sit under, forgetting that everything humans do; It is temporary. So the only God who says, "Doesn't my heart burn for the souls who trusted me?" Only God is eternal.

Radio programme reading v43-44 (30min)

Jesus Christ Raises Lazarus From the Dead

Jesus Christ Raises Lazarus From the Dead (With You)
Faith in Jesus Christ causes eternal life for our soul and spirit. Jesus not only gives life, but he is life itself. In order to receive spiritual life, a person must first die and then be resurrected and reborn. First we have to die to the sinful life of the past, then comes the resurrection and then life. Jesus gave Lazarus new physical life to show that he has the power to give a new spiritual life. In order to show that he can rescue people from spiritual death and give them spiritual life, he brought Lazarus back from physical death to physical life. Then Jesus said to Martha that everyone who believes in him, even if he dies, he will live. A believer's body dies, but his soul and spirit do not die. Physical death is only the door to eternal life.

Radio programme about v21-26 (28min)

The Miracles of Jesus Christ

The Miracles of Jesus Christ (With You)
Jesus was in a boat with his disciples when suddenly a fierce storm arose. The boat was beaten by waves, and water started to fill it. Although some of the disciples were skilled fishermen, they were afraid for their lives. In this critical situation, Jesus was asleep. The disciples awoke him and said, "Master, don’t you care about us?" Jesus, the Son of God, was in complete control of all the powers of nature. With one word he calmed the storm. The disciples said to one another, " “Who is this man? When he gives a command, even the wind and waves obey him!”

Radio programme about v23-25 (28min)

The Resurrection of Jesus Christ From the Dead

The Resurrection of Jesus Christ From the Dead (With You)
Jesus Christ has risen from the dead. He arose! Since the creation of the world, there has never been a more important event than the resurrection of Jesus Christ from the dead. If Christ did not rise from the dead, there would be no church, no Christianity, and no salvation for sinful man. The whole course of history would have been completely different. Some sceptics repudiate this fact and claim that Christ was not crucified at all so, of course, he could not have risen from the dead. But they are wrong. The resurrection of Jesus is a historical fact. Not only the disciples of Jesus Christ but also many other people witnessed the crucifixion of Jesus Christ. You cannot hide the truth. The truth will always out.

Radio programme about v25 (28min)

Palm Sunday

Palm Sunday (Seasonal Programmes)
Palm Sunday is a day celebrated by Christians a week before Easter Sunday. This feast commemorates the triumphant arrival of Jesus Christ in Jerusalem, and is mentioned in all four Gospels. This event occurred before Christ was arrested on Holy Thursday and crucified on Holy Friday (Good Friday). Upon his triumphant arrival in Jerusalem, Jesus Christ introduces himself as the Messiah to the people for the first time in his three-and-a-half-year ministry. His coming into the world was foretold by the prophets hundreds of years before.

Radio programme about v25-26 (31min)

Why Do Followers of Christ Worship God With Joy?

Why Do Followers of Christ Worship God With Joy? (The Breeze of Worship)
When we go to worship in the presence of God, we should go with complete joy, and that in itself is a blessing for us to go in the presence of God. This is a celebration for us Christians who praise God because God is good and loves us and we go to the King of Kings. As the prophet David says: Praise him with the sound of the trumpet, and praise him with the harp and the harp. Praise her with her circle and dance. Praise him with a reed and two strings. Praise him with your loud hands. Praise him with your loud voice. Whoever wants to praise God.

Radio programme about v25 (30min)

The Miracles of Jesus Christ

The Miracles of Jesus Christ (With You)
Jesus was in a boat with his disciples when suddenly a fierce storm arose. The boat was beaten by waves, and water started to fill it. Although some of the disciples were skilled fishermen, they were afraid for their lives. In this critical situation, Jesus was asleep. The disciples awoke him and said, "Master, don’t you care about us?" Jesus, the Son of God, was in complete control of all the powers of nature. With one word he calmed the storm. The disciples said to one another, " “Who is this man? When he gives a command, even the wind and waves obey him!”

Radio programme about v43-44 (28min)

Lazarus

Lazarus (Children's Bible Stories)
When Jesus went to Jerusalem at House of worship, people had made it place of business. All moneychangers, and other businessmen were gathered there. When he saw this situation, destroyed all of their stuff and kicked out the animals. Told the people that the house worship is for prayer, but you have been suing it in purpose of business. After then, Jesus held preaching session at there to people every day. So that the Pharisees intensified their enmity with him and mad plan to kill him.

Radio programme mainly about v1-57 (30min)

The Compassion of Jesus Christ

The Compassion of Jesus Christ (With You)
Jesus Christ was compassionate and kind. He gave sight to many blind people, caused the lame to walk with a single touch and even raised the dead to life. Jesus cared about people and reached out to the helpless. He listened to their cries and healed the sick. His kindness and compassion were wholistic and motivated by a heart of love. The compassion and mercy of Jesus Christ is an inspiration for all of us. It is an example for us to follow in our daily lives.

Radio programme mainly about v32-35 (29min)

Why Do You Follow Jesus? What Was Wrong in Your Religion?

Why Do You Follow Jesus? What Was Wrong in Your Religion? (With You)

Radio programme includes v1-58 (30min)

Jesus Is the Creator of Life and Death

Jesus Is the Creator of Life and Death (The Word of God for You)
If Jesus had been with Lazarus in the last moments of his life, he would not have died; He healed him. But Lazarus died to reveal Jesus' power over death to his disciples and others. Jesus has the power to forgive sin; He also has power over life and death. Because he is the creator of life.

Radio programme includes v16-26 (30min)

Good News! Jesus Is Risen!

Good News! Jesus Is Risen! (Knowing God Through the Psalms)
Jesus Christ put on the human body and was sacrificed on the cross to free mankind from the bondage of sin. The promised Jesus overcame death to prove his godliness to mankind. As Jesus Christ overcame death, we share in His victory by believing and following Him. Jesus Christ is the gospel of salvation for all nations. He has opened the way to freedom for all mankind from the bondage of the devil.

Radio programme includes v25-27 (29min)

Life After Death

Life After Death (With You)

Radio programme includes v25 (29min)

Are Christians Infdels? Why Did Jesus Not Let His Mother Live?

Are Christians Infdels? Why Did Jesus Not Let His Mother Live? (With You)

Radio programme includes v25 (30min)

Bereavement and Loss

Bereavement and Loss (Pathway to Peace)
Mourning is those thoughts, feelings, and reactions during the time death of someone special in our lives. Mourning helps us pass through this painful time. During the time of mourning and death, we need love from others. Jesus, who is the source of life, promises this to those who need hope during this time: I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live.

Radio programme includes v34-38 (30min)

Economical Problems

Economical Problems (Afghanistan Today)

Radio programme includes v38-44 (30min)