انجیل یوحنا

فصل دهم

مثل آغل گوسفندان

۱«بیقین بدانید هرکه از در به آغل گوسفندان وارد نشود بلکه از راه دیگری بالا برود او دزد و راهزن است. ۲اما کسی که از در وارد شود چوپان گوسفندان است. ۳دربان در را برای او باز می کند و گوسفندان صدایش را می شنوند. او گوسفندان خود را به نام می خواند و آنها را بیرون می برد. ۴وقتی گوسفندان خود را بیرون می برد خودش در پیشاپیش آن ها حرکت می کند و گوسفندان به دنبالش می روند زیرا صدای او را می شناسند. ۵به دنبال آدم ناشناس نمی روند بلکه از او می گریزند زیرا صدای بیگانگان را نمی شناسند.» ۶عیسی این مَثَل را برای ایشان آورد ولی آن ها مقصد او را نفهمیدند.

چوپان نیکو

۷پس عیسی بار دیگر به آن ها گفت: «بیقین بدانید که من برای گوسفندان در هستم. ۸همۀ کسانی که پیش از من آمدند دزد و راهزن بودند و گوسفندان به صدای آنها گوش ندادند. ۹من در هستم، هرکه به وسیلۀ من وارد شود نجات می یابد و به داخل و خارج می رود و علوفه پیدا می کند. ۱۰دزد می آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمده ام تا آدمیان زندگی یابند و آن را بطور کامل داشته باشند. ۱۱من چوپان نیکو هستم، چوپان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می سازد ۱۲اما مزدوری که چوپان نیست و گوسفندان به او تعلق ندارند وقتی ببینند که گرگ می آید گوسفندان را می گذارد و فرار می کند. آنگاه گرگ به گله حمله می کند و گوسفندان را پراگنده می سازد. ۱۳او می گریزد چون مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. ۱۴من چوپان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می شناسم و آن ها هم مرا می شناسند. ۱۵همانطور که پدر مرا می شناسد، من هم پدر را می شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا می سازم. ۱۶من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند، باید آن ها را نیز بیاورم. آن ها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک چوپان خواهند شد. ۱۷پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر باز یابم. ۱۸هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد، من به خواهش خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. پدر این امر را به من داده است.»

۱۹به خاطر این سخنان، بار دیگر در بین یهودیان دو دستگی به وجود آمد. ۲۰بسیاری از آنها گفتند: «او روح ناپاک دارد و دیوانه است. چرا به سخنان او گوش می دهید؟» ۲۱دیگران گفتند: «کسی که دیوانه است نمی تواند اینطور سخن بگوید. آیا روح ناپاک می تواند چشمان کور را باز نماید؟»

یهودیان عیسی را نمی پذیرند

۲۲وقتی عید تقدیس در اورشلیم فرا رسید، زمستان بود ۲۳و عیسی در عبادتگاه و در داخل رواق سلیمان قدم می زد. ۲۴یهودیان در اطراف او گرد آمدند و از او پرسیدند: «تا چه وقت ما را در شک می گذاری؟ اگر مسیح هستی آشکارا بگو.» ۲۵عیسی گفت: «من به شما گفته ام اما شما باور نمی کنید. کارهائی که به نام پدر انجام می دهم بر من شهادت می دهند. ۲۶اما شما چون گوسفندان من نیستید ایمان نمی آورید. ۲۷گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آن ها را می شناسم و آن ها به دنبال من می آیند. ۲۸من به آن ها زندگی ابدی می بخشم و آن ها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند آن ها را از دست من بگیرد. ۲۹پدری که آنها را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی تواند آن ها را از دست پدر من بگیرد. ۳۰من و پدر یک هستیم.»

۳۱بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا او را سنگسار کنند. ۳۲عیسی به آن ها گفت: «من از جانب پدر کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام داده ام. به خاطر کدامیک از آن ها مرا سنگسار می کنید؟» ۳۳یهودیان در جواب گفتند: «برای کارهای نیک نیست که می خواهیم تو را سنگسار کنیم، بلکه به خاطر کفر توست. تو که یک انسان هستی ادعای خدایی می کنی!» ۳۴عیسی در جواب گفت: «مگر در شریعت شما نوشته نشده است که شما خدایان هستید؟ ۳۵اگر خدا کسانی را که کلام او را دریافت کرده اند خدایان خوانده است و ما می دانیم که کلام خدا هرگز باطل نمی شود، ۳۶پس چرا به من که پدر، مرا برگزیده و به جهان فرستاده است نسبت کفر می دهید وقتی می گویم پسر خدا هستم؟ ۳۷اگر من کارهای پدرم را به جا نمی آورم به من ایمان نیاورید ۳۸و اما اگر کارهای او را انجام می دهم حتی اگر به من ایمان نمی آورید به کارهای من ایمان بیاورید تا بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است و من در او.»

۳۹پس بار دیگر آن ها می خواستند او را دستگیر کنند اما از نظر ایشان دور شد.

۴۰باز عیسی از دریای اُردن گذشته به جایی که یحیی قبلاً تعمید می داد، رفت و در آنجا ماند. ۴۱بسیاری از مردم پیش او آمدند و گفتند: «یحیی هیچ معجزه ای نکرد اما آنچه او دربارۀ این مرد گفت راست بود.» ۴۲در آنجا بسیاری به عیسی ایمان آوردند.

Related content

I Am a Good Shepherd

I Am a Good Shepherd (The Word of God for You)
A false shepherd brings destruction, but a good shepherd brings life, and this is eternal life that begins with one's faith and never ends. The life that Jesus gives is a spiritual life, a life that is filled with all the fullness of God. A good shepherd loves sheep

Radio programme reading v1-18 (30min)

Who Is a Good Shepherd?

Who Is a Good Shepherd? (With You)
A good shepherd loves his sheep. But even good shepherds do not usually sacrifice their lives for their sheep. Only the good shepherd, Jesus Christ, willingly sacrificed his life. The good shepherd owns the sheep. He cares much more about sheep than a hired shepherd. When the hired shepherd sees that the wolf is coming, he runs away and the flock is scattered and destroyed. But the good shepherd protects them.

Radio programme reading v7 (28min)

Do You Doubt the Lord Jesus?

Do You Doubt the Lord Jesus? (The Word of God for You)
Jesus said to the Jews, "I and the Father are one." We also become aware that he becomes Jesus, so that we do not make the mistake of unbelief that only sees Jesus as a human being, but makes him God. We do not have to use spirituality and we do not have to use eternity in your hands.

Radio programme reading v22-30 (30min)

Who Is a Good Shepherd?

Who Is a Good Shepherd? (With You)
A good shepherd loves his sheep. But even good shepherds do not usually sacrifice their lives for their sheep. Only the good shepherd, Jesus Christ, willingly sacrificed his life. The good shepherd owns the sheep. He cares much more about sheep than a hired shepherd. When the hired shepherd sees that the wolf is coming, he runs away and the flock is scattered and destroyed. But the good shepherd protects them.

Radio programme mainly about v11 (28min)

We Are the Flock of His Pasture

We Are the Flock of His Pasture (The Word of God for You)
At night; Shepherds often kept sheep in barns to protect them from thieves and bad weather or wild animals. Likewise, the merciful shepherd is always on time thinking of his sheep, his flock (his followers).

Radio programme includes v1-6 (30min)

The Law of Guidance

The Law of Guidance (The Laws of Leadership)

Radio programme includes v7-15 (29min)

Happy Spring

Happy Spring
Begin the new year with the grace, mercy and peace of Jesus Christ We congratulate you on Nowruz and may your world be happy. Spring is a sign of new life. When we look at the spring season, spring reminds us of the revival of nature after months of coldness and numbness

Article includes v10

Eternal Life in Christ

Eternal Life in Christ
One of the famous verses in the holy book is in the Gospel of John in chapter three, verse sixteen, which says:” For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life”

Article includes v10

Jesus Personality

Jesus Personality
When I recognized Jesus Christ as my Savior, a question about Jesus Christ once came to my mind and I really wanted to get a convincing answer. My question was, "Who is Jesus Christ whom I called in my heart?" I wanted to get the answer to this question from the Bible. In the Holy Bible, I received the answer to my question

Article includes v10-15

What Religion Is the Best?

What Religion Is the Best? (With You)

Radio programme includes v10 (30min)

Suicide Attack in Dehmazang-Kabul

Suicide Attack in Dehmazang-Kabul (With You)

Radio programme includes v10-11 (30min)

About Suicide

About Suicide (With You)

Radio programme includes v10 (29min)

Lord Is My Shepherd

Lord Is My Shepherd
The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies; you anoint my head with oil; my cup overflows. Surely[d] goodness and mercy shall follow me ll the days of my life,and I shall dwell in the house of the Lord forever.

Article includes v11

Can I Have Hope in Christ?

Can I Have Hope in Christ? (With You)

Radio programme includes v11 (30min)

Hear from the straws that speaks

Hear from the straws that speaks (Potpourri)

Radio programme includes v11 (29min)

Jesus Christ Is the Good Shepherd

Jesus Christ Is the Good Shepherd
In the Bible we read about Jesus Christ that: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.

Article includes v27-29

Part One - God Seeks the Lost Man

Part One - God Seeks the Lost Man (The Word of God for You)
God came to our world to save us and give us His joy, but we are self-centered and sinful people who run away from Him! God seeks lost man so that he does not perish but is saved and sees the God of love one day.

Radio programme refers to v10-11 (30min)