0:00 / 0:00

انجیل به گزارش یوحنا

فصل دهم

گوسفندها چوپان خود را می شناسند

۱ به یقین به شما می گویم، هر کسی که از دروازه به طویلۀ گوسفندها وارد نشود بلکه از راه دیگری بالا رود، دزد و راهزن است. ۲ اما کسی که از دروازه وارد می شود، چوپان گوسفندها می باشد. ۳ دروازه بان، دروازه را برای او باز می کند و گوسفندها صدایش را می شنوند. او گوسفندهای خود را به نام صدا می زند و آنها را به بیرون هدایت می کند. ۴ وقتی گوسفندهای خود را بیرون می برد، خودش پیشاپیش آنها حرکت می کند و گوسفندها به دنبالش می روند، زیرا صدای او را می شناسند. ۵ اما هرگز به دنبال آدم بیگانه نمی روند بلکه از او می گریزند، زیرا صدای بیگانه گان را نمی شناسند.» ۶ عیسی این مَثَل را برای ایشان گفت، ولی آنها نفهمیدند که او چه می گوید.

عیسی چوپان نیکوی ما است

۷ پس عیسی بار دیگر به آنها گفت: «به یقین به شما می گویم که من برای گوسفندها، دروازه هستم. ۸ همه کسانی که پیش از من آمدند، دزد و راهزن بودند و گوسفندها به صدای آنها گوش ندادند. ۹ من دروازه هستم. هر کسی به وسیلۀ من وارد شود، نجات می یابد و به داخل و بیرون خواهد رفت و چراگاه پیدا خواهد کرد. ۱۰ دزد می آید تا دزدی کند، بکُشد و نابود سازد. من آمده ام تا آدمیان زندگی یابند و آن را به فراوانی داشته باشند. ۱۱ من چوپان نیکو هستم، چوپان نیکو، جان خود را برای گوسفندهایش فدا می کند. ۱۲ اما آن کسی که مزدور است و چوپان نیست و گوسفندها به او تعلق ندارند، وقتی ببیند که گرگ می آید، گوسفندها را می گذارد و فرار می کند. آنگاه گرگ گوسفندها را می گیرد و آنها را پراگنده می سازد. ۱۳ او می گریزد، چون مزدور است و به فکر گوسفندها نیست. ۱۴ من چوپان نیکو هستم. من گوسفندهایم را می شناسم و گوسفندهایم مرا می شناسند، ۱۵ همان طور که پدر مرا می شناسد و من پدر را می شناسم و جان خود را برای گوسفندها فدا می کنم. ۱۶ من گوسفندهای دیگری هم دارم که از این طویله نیستند، باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید، آنگاه همۀ آنها یک گله شده و یک چوپان خواهند داشت. ۱۷ از این سبب پدرم مرا دوست دارد که من جان خود را فدا می کنم تا آن را باز یابم. ۱۸ هیچ کس زندگی مرا از من نمی گیرد بلکه من به میل خود جان خود را می دهم. من اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. این حکم را از پدرم دریافت کرده ام.»

۱۹ به خاطر این سخنان، بار دیگر در بین یهودیان دو دسته گی به وجود آمد. ۲۰ بسیاری از آنها گفتند: «او روح شیطانی دارد و دیوانه است. چرا به سخنان او گوش می دهید؟» ۲۱ دیگران گفتند: «این سخنان روح شیطانی نیست. روح شیطانی نمی تواند چشمان کور را بینا کند.»

یهودیان عیسی را نمی پذیرند

۲۲ وقتی عید تقدیس خانۀ خدا در اورشلیم فرا رسید، زمستان بود ۲۳ و عیسی در خانۀ خدا و در داخل دالان سلیمان قدم می زد. ۲۴ یهودیان دَور او جمع شدند و از او پرسیدند: «تا چه وقت ما را در شک نگه می داری؟ اگر مسیح هستی، واضح به ما بگو.» ۲۵ عیسی به آنها جواب داد: «من به شما گفتم اما باور نکردید. کارهایی که به نام پدر انجام می دهم، آنها خود بر من شهادت می دهند. ۲۶ اما شما چون گوسفندهای من نیستید ایمان نمی آورید. ۲۷ گوسفندهای من صدای مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و آنها مرا پیروی می کنند. ۲۸ من به آنها زندگی ابدی می بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست من بگیرد. ۲۹ پدری که آنها را به من بخشیده است، از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر من بگیرد. ۳۰ من و پدر یکی هستیم.»

۳۱ پس یهودیان بار دیگر سنگ برداشتند تا او را سنگسار کنند. ۳۲ عیسی به آنها گفت: «من کارهای بسیار خوبی از جانب پدر برای تان انجام دادم. به خاطر کدام یک از آنها می خواهید که مرا سنگسار کنید؟» ۳۳ یهودیان در جواب گفتند: «به خاطر کارهای نیک نیست که می خواهیم ترا سنگسار کنیم بلکه به خاطر کفر گویی توست، زیرا تو که خودت یک انسان هستی، خود را خدا می خوانی!» ۳۴ عیسی در جواب گفت: «مگر در شریعت شما نوشته نشده است که خدا گفت، شما خدایان هستید؟ ۳۵ اگر خدا کسانی را که کلام برای شان آمده، خدایان خوانده است و کلام خدا هرگز باطل نمی شود، ۳۶ چگونه می توانید به کسی که پدر او را تقدیس کرده و به جهان فرستاده است، بگویید کفر می گویی، زیرا که می گویم پسر خدا هستم؟ ۳۷ اگر کارهای پدرم را انجام ندهم، به من ایمان نیاورید. ۳۸ اما اگر انجام می دهم، حتی اگر سخنان مرا باور نمی کنید، حد اقل به کارهایم ایمان آورید تا بدانید و ایمان داشته باشید که پدر در من و من در پدر هستم.» ۳۹ آنها بار دیگر خواستند عیسی را دستگیر کنند اما او از نزد شان دور شد.

۴۰ پس از آن او از دریای اُردن گذشت و به جایی که یحیی قبلاً در آنجا تعمید می داد، رفت و در آنجا ماند. ۴۱ بسیاری نزد عیسی آمدند و گفتند: «یحیی هیچ نشانه یی انجام نداد اما تمام چیزهایی که دربارۀ این مرد گفت، راست بود.» ۴۲ پس بسیاری در آنجا به عیسی ایمان آوردند.

Related content

I Am a Good Shepherd

I Am a Good Shepherd (The Word of God for You)
A false shepherd brings destruction, but a good shepherd brings life, and this is eternal life that begins with one's faith and never ends. The life that Jesus gives is a spiritual life, a life that is filled with all the fullness of God. A good shepherd loves sheep

Radio programme reading v1-18 (30min)

Who Is a Good Shepherd?

Who Is a Good Shepherd? (With You)
A good shepherd loves his sheep. But even good shepherds do not usually sacrifice their lives for their sheep. Only the good shepherd, Jesus Christ, willingly sacrificed his life. The good shepherd owns the sheep. He cares much more about sheep than a hired shepherd. When the hired shepherd sees that the wolf is coming, he runs away and the flock is scattered and destroyed. But the good shepherd protects them.

Radio programme reading v7 (28min)

What Is the Message of Christ's Resurrection?

What Is the Message of Christ's Resurrection? (Peace and Joy in Christ)
On such days, millions of people around the world celebrate the Resurrection of Christ, which is also known as Easter. Jesus Christ is still doing what he did two thousand years ago. what job? The answer is found in John 10:10: I have come so that they may have life and benefit from it abundantly. Christ has truly risen from the dead and has returned to those who slept. Why are we afraid of death and don't like to talk about it? Because they don't know the life in Christ - it is interesting that Jesus Christ's first words after his resurrection were: "Fear!

Radio programme reading v10 (30min)

What Relaxes You the Most?

What Relaxes You the Most? (Peace and Joy in Christ)
Every human being seeks to live somewhere and God has placed this desire in our hearts. This desire is placed in us, to be drawn towards him. It is our longing to know that we belong to him and that we were created for him. But unfortunately, most people ignore God in a lifelong quest to find a mortal life. In this neglect of God, they seek their own life, which is not vital there. After the deception and lies of Satan, one must run away and seek the truth.

Radio programme reading v10 (30min)

Is Jesus Christ Lord!

Is Jesus Christ Lord! (Peace and Joy in Christ)
Those who reject Jesus Christ in this world will call him with fear, because then, Christ will come not as a saviour, but as a judge. Those who reject Christ will not enter the kingdom, but will remain in hell forever. Jesus is not only the promised Messiah, but He is one with God (I and the Father are one). Jesus was not only a man but was and is God Himself. He is the only true incarnation of God. Let us be careful not to make mistakes like the unbelievers. Let's pray that if we are spiritually blind, the word of the Gospel will make everyone's eyes see, so that we don't lose eternal life.

Radio programme reading v11 (30min)

Do You Doubt the Lord Jesus?

Do You Doubt the Lord Jesus? (The Word of God for You)
Jesus said to the Jews, "I and the Father are one." We also become aware that he becomes Jesus, so that we do not make the mistake of unbelief that only sees Jesus as a human being, but makes him God. We do not have to use spirituality and we do not have to use eternity in your hands.

Radio programme reading v22-30 (30min)

Was Jesus Christ an Infidel?

Was Jesus Christ an Infidel? (With You)
Jesus Christ existed in the beginning. Before the world was formed, Christ existed. In Genesis, the first book of the Bible, we read, “In the beginning, God created the heavens and the earth.” But Christ was already with God. God has no beginning; He has always existed. The “Word” (Jesus Christ) was with God. Christ was not only with God, but he was God. Christ is not only the Son of God, but also God himself. Christ is God in the form of a man. He is the only true embodiment of the living God who came to earth 2000 years ago.

Radio programme reading v30 (28min)

God Is My Shepherd.

God Is My Shepherd. (Peace and Joy in Christ)
The good news of the coming of the Lord Jesus was given to Isaiah to announce this prophecy without fear to his chosen people who were scattered; That prophecy was fulfilled two thousand years ago in Christ. Jesus is the good and compassionate shepherd who lifts the fallen and the poor from the ground and gives strength to the mourners and those in pain. The purpose of Jesus coming to our world was that all people could be saved from death through him. Unfortunately, the world ignores this part of God's living word; In fact, everyone is going to perish.

Radio programme about v3-10 (30min)

Who Is a Good Shepherd?

Who Is a Good Shepherd? (With You)
A good shepherd loves his sheep. But even good shepherds do not usually sacrifice their lives for their sheep. Only the good shepherd, Jesus Christ, willingly sacrificed his life. The good shepherd owns the sheep. He cares much more about sheep than a hired shepherd. When the hired shepherd sees that the wolf is coming, he runs away and the flock is scattered and destroyed. But the good shepherd protects them.

Radio programme mainly about v11 (28min)

We Are the Flock of His Pasture

We Are the Flock of His Pasture (The Word of God for You)
At night; Shepherds often kept sheep in barns to protect them from thieves and bad weather or wild animals. Likewise, the merciful shepherd is always on time thinking of his sheep, his flock (his followers).

Radio programme includes v1-6 (30min)

The Law of Guidance

The Law of Guidance (The Laws of Leadership)

Radio programme includes v7-15 (29min)

What Religion Is the Best?

What Religion Is the Best? (With You)

Radio programme includes v10 (30min)

Suicide Attack in Dehmazang-Kabul

Suicide Attack in Dehmazang-Kabul (With You)

Radio programme includes v10-11 (30min)

About Suicide

About Suicide (With You)

Radio programme includes v10 (29min)

Can I Have Hope in Christ?

Can I Have Hope in Christ? (With You)

Radio programme includes v11 (30min)

Hear from the straws that speaks

Hear from the straws that speaks (Potpourri)

Radio programme includes v11 (29min)

Part One - God Seeks the Lost Man

Part One - God Seeks the Lost Man (The Word of God for You)
God came to our world to save us and give us His joy, but we are self-centered and sinful people who run away from Him! God seeks lost man so that he does not perish but is saved and sees the God of love one day.

Radio programme refers to v10-11 (30min)