انجیل یوحنا

فصل نهم

شفای کور مادر زاد

۱وقتی از محلی می گذشت، کور مادر زادی را دید. ۲شاگردانش از او پرسیدند: «ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد، نابینا بدنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟» ۳عیسی جواب داد: «نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. ۴تا وقتی روز است، باید کارهای فرستندۀ خود را به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. ۵تا وقتی در دنیا هستم، نور دنیا هستم.» ۶وقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن گِل ساخت و گِل را به چشمان کور مالید ۷و به او گفت: «برو و در حوض سیلوحا (یعنی فرستاده) چشم های خود را بشوی.» پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت.

۸پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدائی می کرد می شناختند گفتند: «آیا این همان شخصی نیست که می نشست و گدائی می کرد؟» ۹بعضی گفتند: «این همان شخص است.» اما دیگران گفتند: «نه، این شخص به او شباهت دارد.» ولی او خودش گفت: «من همان شخص هستم.» ۱۰از او پرسیدند: «پس چشمان تو چگونه باز شد؟» ۱۱او در جواب گفت: «شخصی که اسمش عیسی است گِل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوحا بروم و بشویم. من هم رفتم و خود را شستم و بینا شدم.» ۱۲آن ها پرسیدند: «آن شخص کجاست؟» جواب داد: «نمی دانم.»

تحقیق دربارۀ شفای کور مادرزاد

۱۳آن ها آن مرد را که قبلاً نابینا بود، نزد فریسی ها بردند، ۱۴زیرا عیسی در روز سَبَت گِل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. ۱۵در این وقت پیروان فرقۀ فریسی از او پرسیدند، که چگونه بینا شده است. آن مرد به آنها گفت: «او روی چشمانم گِل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم.» ۱۶عده ای از فریسی ها گفتند: «این شخص از جانب خدا نیست چون قانون روز سَبَت را رعایت نمی کند.» دیگران گفتند: «شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید؟» و در میان آنها دو دستگی بوجود آمد.

۱۷آن ها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند: «نظر تو در بارۀ آن کسی که می گوئی چشمان تو را باز کرد چیست؟» او جواب داد: «او یک نبی است.» ۱۸ولی یهودیان باور نمی کردند که آن مرد کور بوده و بینائی خود را باز یافته است تا اینکه والدین او را خواستند. ۱۹از آنها پرسیدند: «آیا این مرد پسر شماست؟ آیا شهادت می دهید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون می تواند ببیند؟» ۲۰والدین آن شخص در جواب گفتند: «ما می دانیم که او پسر ما می باشد و نابینا به دنیا آمده است. ۲۱اما نمی دانیم اکنون چگونه می تواند ببیند یا چه کسی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و حرف خود را خواهد زد.» ۲۲والدین او چون از یهودیان می ترسیدند اینطور جواب دادند، زیرا یهودیان قبلاً موافقه کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی، مسیح است او را از کنیسه اخراج نمایند. ۲۳از این جهت والدین آن مرد گفتند: «از خودش بپرسید، او بالغ است.»

۲۴پس برای بار دوم آن مرد را که قبلاً کور بود، خواسته گفتند: «خدا را تمجید کن. ما می دانیم که این شخص گناهکار است.» ۲۵آن مرد جواب داد: «اینکه او گناهکار است یا نه من نمی دانم فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم.» ۲۶آن ها پرسیدند: «با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟» ۲۷جواب داد: «من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید. چرا می خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم می خواهید شاگرد او شوید؟» ۲۸پس به او بد و رد گفتند: «خودت شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی هستیم. ۲۹ما می دانیم که خدا با موسی سخن گفت ولی در مورد این شخص ما نمی دانیم که او از کجا آمده است.» ۳۰آن مرد در جواب آنها گفت: «چیز عجیبی است که شما نمی دانید او از کجا آمده است در حالی که چشمان مرا باز کرده است. ۳۱همه می دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی شنود ولی اگر کسی خداپرست باشد و ارادۀ خدا را بجا آورد، خدا دعاهای او را می شنود. ۳۲از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادر زادی را باز کرده باشد. ۳۳اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود، نمی توانست کاری بکند.» ۳۴به او گفتند: «تو که در گناه متولد شده ای، به ما تعلیم می دهی؟» و بعد او را از کنیسه بیرون کشیدند.

کور دلان

۳۵وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کرده اند او را پیدا کرد و از او پرسید: «آیا به پسر انسان ایمان داری؟» ۳۶آن مرد جواب داد: «ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟» ۳۷عیسی به او گفت: «تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن می گوید.» ۳۸او گفت: «خداوندا، ایمان دارم.» و در مقابل عیسی سجده کرد.

۳۹عیسی سپس گفت: «من به خاطر داوری به این دنیا آمده ام تا کوران بینا و بینایان کور شوند.» ۴۰بعضی از پیروان فرقۀ فریسی که در اطراف او بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند: «آیا مقصدت این است که ما هم کور هستیم؟» ۴۱عیسی به ایشان گفت: «اگر کور می بودید گناهی نمی داشتید، اما چون می گویید بینا هستیم، به همین دلیل هنوز در گناه هستید.»

Related content

If You Were Blind, You Would Not Be Guilty

If You Were Blind, You Would Not Be Guilty (The Word of God for You)
Jesus heard that the Pharisees had cast out the blind man out of the synagogue; So he went to find her. The blind man had not yet seen Jesus with his own eyes. But maybe he knew her voice. He was ready to believe, but he was still not sure exactly what to believe. The blind man fully understood who Jesus was

Radio programme reading v35-41 (30min)

The Miracles of Jesus Christ, Part Three, Healing the Blind

The Miracles of Jesus Christ, Part Three, Healing the Blind (With You)
Jesus Christ performed many miracles. He brought the dead back to life, the lame began to walk, and the blind could see. Before healing them, Jesus made sure of their faith. In order for the power of Jesus to flow in their lives, people must have faith. These people confessed and said, “Yes, we believe that you can heal us.” Jesus healed their eyes completely and they could see everything like normal people. If we believe that Jesus is the Healer, he will heal us, and if we believe that he is the Savior, he will save us.

Radio programme about v1-7 (29min)

The Story of Forouzan

The Story of Forouzan (Colour of Life)
Due to the poverty and indifference of the parents, Forouzan lost his sense of speech and sense of hearing. Now that she is older and her other siblings are married, she is taking care of her elderly parents. Is he the only one responsible for arresting his parents or other brothers and sisters? To understand more, we invite you to listen to this program. Thanks!

Radio programme about v1-3 (29min)

The story of Qodratullah

The story of Qodratullah (Colour of Life)
When a child is born into a family, it brings joy and happiness to that home. Just as a baby brings happiness to its parents, so parents need to take full care of their children. Just as they provide him with food and clothing, they must be aware of his correctness and be aware of his vaccines and give him all the vaccines on time, so that he will not be disabled and will not be disabled like Qudratullah.

Radio programme about v1-3 (31min)

The Miracles of Jesus Christ, Part Three, Healing the Blind

The Miracles of Jesus Christ, Part Three, Healing the Blind (With You)
Jesus Christ performed many miracles. He brought the dead back to life, the lame began to walk, and the blind could see. Before healing them, Jesus made sure of their faith. In order for the power of Jesus to flow in their lives, people must have faith. These people confessed and said, “Yes, we believe that you can heal us.” Jesus healed their eyes completely and they could see everything like normal people. If we believe that Jesus is the Healer, he will heal us, and if we believe that he is the Savior, he will save us.

Radio programme about v32 (29min)

Can Jesus Christ Perform Miracles Today?

Can Jesus Christ Perform Miracles Today? (With You)
When we look at the Gospel of Mark, we see that it refers more to the miracles of Jesus Christ than to his sermons. Certainly Jesus Christ was a man of action and power, not just a talker. Jesus Christ performed miracles to prove to the people who He was and to reveal His divine character to His disciples. When Jesus intended to perform miracles, what he said was done.

Radio programme mainly about v1-3 (29min)

A Blind Man With a Bright Heart

A Blind Man With a Bright Heart (Colour of Life)
Humiliation of the disadvantaged has become a habit in backward societies. Humiliators show that they are small and corrupt. They do not think that God can disfigure them. Disabled people, like other human beings, have human rights. Instead, humiliation should be helped. Humiliators have not realized that the disabled have the power and talent. Listen to this app to understand more. Thank!

Radio programme mainly about v1-7 (29min)

Part 1- the One Who Healed Me Is Jesus

Part 1- the One Who Healed Me Is Jesus (The Word of God for You)
Jesus healed many blind people; But congenital blind healing was a strange healing. Jesus is today as he was yesterday and will be forever; He is better able to cure any of your ailments than a doctor, only the condition of your faith to heal from the heart.

Radio programme includes v1-12 (30min)

1. Why God Lets Trouble and Problems Come in Our Lives?

1. Why God Lets Trouble and Problems Come in Our Lives? (With You)

Radio programme includes v1-3 (32min)

Shaista, a Girl Who Has Challenged Her Disability

Shaista, a Girl Who Has Challenged Her Disability (Colour of Life)
What comes to mind in the first encounter with the disabled is their physical disability, which sometimes impedes many of the daily activities of life, but is not always the case. Sometimes from these disabilities we find arts that many lack. One of these powerful handicaps who has a remarkable ability in the art of painting is a thirteen-year-old girl named Shayesteh Elfi, a girl carried by her mother. This girl, who has severe physical disabilities and has multiple paralysis, can't even speak, but has shown her art through painting with her toes.

Radio programme includes v1-3 (29min)

Disability need not prevent progress

Disability need not prevent progress (Colour of Life)
I became more convinced of this statement when I saw many people with disabilities as more motivated and purposeful than healthy people. We can feel the greatest impact of this motivation and effort when we encounter a disabled but capable person in our conversation. This is the disability of a woman herself. In this closed and traditional society, a woman has been considered a weak, black-headed and incapacitated person for a lifetime who is unable to face the problems of life and solve them. One of these disabled women is currently working as an employee and independent woman. She performs in a completely formal manner at Noor Hospital in Herat, and with her efforts, she tries to make her life prosperous.

Radio programme includes v1-3 (29min)

Nothing Prevents a Decision

Nothing Prevents a Decision (Colour of Life)
In life, in any situation, we have to deal with problems so that we do not fall to the ground. Although I was born defective, I did not lose hope. With the encouragement of friends and the attention of my parents, I joined the school for the deaf. When I entered the school, I saw that dozens of people like me were deprived of the blessings of my speech. I even saw people worse than myself. I put aside my frustrations and talked to friends who were like me. I found something in my new friends that, despite all the frustrations, I shouldn't lose hope and look good in the future. So I put my soul and spirit in the place of optimism and learning knowledge, and I answered those who looked down on me with a smile. I made a vow to myself that I would no longer think about my shortcomings and shortcomings, except to learn and learn and use my abilities. Now I am in the twelfth grade and I have decided to become a teacher after learning science and knowledge. To help my fellow human beings learn new technologies and acquire knowledge.

Radio programme includes v1-3 (30min)

Some Inexplicable Things in God's Word

Some Inexplicable Things in God's Word (With You)

Radio programme includes v1-41 (30min)

Don't Take God's Miracle for Granted?

Don't Take God's Miracle for Granted? (With You)

Radio programme includes v1-7 (29min)

Part 2: I Was Blind Now I See

Part 2: I Was Blind Now I See (The Word of God for You)
The healed man said, "I received only one thing, and I am glad that I was blind. I have seen, I can hear everything correctly, and I can see correctly." This is the healing power of Jesus. What do you think, do you need such healing? Would you find him?

Radio programme includes v13-34 (30min)

Part 3 - What Is Spiritual Blindness?

Part 3 - What Is Spiritual Blindness? (The Word of God for You)
The blind man prostrated to Jesus and cried out, "Lord, I believe in you." God's work is urgent. Opportunities come and go quickly. Do not leave the opportunity of your faith and healing work to tomorrow. Ask in his name with faith, and he will bring you healing and transformation; Do not be late at night.

Radio programme includes v35-41 (30min)