انجیل یوحنا

فصل هشتم

زنی که در حین زنا گرفته شد

۱[پس آن ها همه به خانه های خود رفتند اما عیسی به کوه زیتون رفت. ۲و صبح وقت باز به عبادتگاه آمد و همۀ مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنها مشغول شد. ۳در این وقت علما و فریسی ها زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و میان جمیعت ایستاده کردند ۴آنها به او گفتند: «ای استاد، این زن را در حین عمل زنا گرفته ایم. ۵موسی در تورات به ما امر کرده است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه می گویی؟» ۶آنها از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای تهمت او پیدا کنند. اما عیسی سر بزیر افگند و با انگشت خود روی زمین می نوشت، ۷ولی چون آنها با اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: «آن کسی که در میان شما بی گناه است، سنگ اول را به او بزند.» ۸عیسی باز سر خود را بزیر افگند و بر زمین می نوشت. ۹وقتی آن ها این را شنیدند، از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در بین ایستاده بود باقی ماند. ۱۰عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: «آن ها کجا رفتند؟ کسی تو را ملامت نکرد؟» ۱۱زن گفت: «هیچ کس، ای آقا.» عیسی گفت: «من هم تو را ملامت نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن.»]

عیسی نور جهان است

۱۲عیسی باز به مردم گفت: «من نور دنیا هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور زندگی را خواهد داشت.» ۱۳پیروان فرقۀ فریسی به او گفتند: «تو دربارۀ خودت شهادت می دهی پس شهادت تو اعتباری ندارد.» ۱۴عیسی در جواب گفت: «من حتی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم اعتباری دارد، زیرا من می دانم از کجا آمده ام و به کجا می روم ولی شما نمی دانید که من از کجا آمده ام و به کجا می روم. ۱۵شما از نظر انسانی قضاوت می کنید، ولی من دربارۀ هیچ کس چنین قضاوت نمی کنم. ۱۶اگر قضاوت هم بکنم قضاوت من درست است، چون در این کار تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است. ۱۷در شریعت شما هم نوشته شده است، که گواهی دو شاهد اعتبار دارد: ۱۸یکی خود من هستم که برخود شهادت می دهم و شاهد دیگر، پدری است که مرا فرستاد.» ۱۹به او گفتند: «پدر تو کجاست؟» عیسی جواب داد: «شما نه مرا می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید.» ۲۰عیسی این سخنان را هنگامی که در بیت المال عبادتگاه تعلیم می داد گفت و کسی به طرف او دست دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود.

جایی که من می روم شما نمی توانید بیایید

۲۱باز عیسی به ایشان گفت: «من می روم و شما به دنبال من خواهید گشت ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جائی که من می روم نمی توانید بیایید.» ۲۲یهودیان به یکدیگر گفتند: «وقتی می گوید به جائی که من می روم شما نمی توانید بیائید، آیا منظورش اینست که او می خواهد خود را بکشد؟» ۲۳عیسی به آن ها گفت: «شما به این عالم پائین تعلق دارید و من از عالم بالا آمده ام، شما از این جهان هستید، ولی من از این جهان نیستم. ۲۴به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد.» ۲۵آنها از او پرسیدند: «تو کیستی؟» عیسی جواب داد: «من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. ۲۶چیزهای زیادی دارم که دربارۀ شما بگویم و داوری نمایم اما فرستندۀ من حق است و من آنچه را که از او می شنوم به جهان اعلام می کنم.» ۲۷آن ها نفهمیدند که او دربارۀ پدر با آنها صحبت می کند. ۲۸به همین دلیل عیسی به آنها گفت: «وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید آن وقت خواهید دانست، که من او هستم و از خود کاری نمی کنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن می گویم. ۲۹فرستندۀ من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم.» ۳۰در نتیجۀ این سخنان بسیاری به او گرویدند.

آزادی و بردگی

۳۱سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: «اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود ۳۲و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.» ۳۳آن ها به او جواب دادند: «ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز بردۀ کسی نبوده ایم. مقصد تو از اینکه می گوئی شما آزاد خواهید شد چیست؟» ۳۴عیسی به ایشان گفت: «بیقین بدانید که هر کسی که گناه می کند بردۀ گناه است ۳۵و برده همیشه در میان اهل خانه نمی ماند ولی پسر همیشه می ماند. ۳۶پس اگر پسر، شما را آزاد سازد واقعاً آزاد خواهید بود. ۳۷می دانم که شما فرزندان ابراهیم هستید، اما چون سخنان من در دل های شما جائی ندارد، می خواهید مرا بکشید. ۳۸من دربارۀ آنچه در حضور پدر دیده ام سخن می گویم و شما هم آنچه را از پدر خود آموخته اید انجام می دهید.» ۳۹آن ها در جواب گفتند: «ابراهیم پدر ما است.» عیسی به آن ها گفت: «اگر فرزندان ابراهیم می بودید، اعمال او را به جا می آوردید، ۴۰ولی حالا می خواهید مرا بکشید در حالی که من همان کسی هستم که حقیقت را آن چنان که از خدا شنیده ام به شما می گویم. ابراهیم چنین کاری نکرد. ۴۱شما کارهای پدر خود را بجا می آورید.» آن ها به او گفتند: «ما حرام زاده نیستیم، ما یک پدر داریم و آن خود خداست.» ۴۲عیسی به آن ها گفت: «اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید؛ زیرا من از جانب خدا آمده ام و در بین شما هستم. من خودسرانه نیامده ام، بلکه او مرا فرستاد. ۴۳چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. ۴۴شما فرزندان پدر خود شیطان هستید و آرزو های پدر خود را به عمل می آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بی خبر است، چون در او هیچ راستی نیست. وقتی دروغ می گوید مطابق سرشت خود رفتار می نماید زیرا دروغگو و پدر تمام دروغ ها است. ۴۵اما من چون حقیقت را به شما می گویم، به من ایمان نمی آورید. ۴۶کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقیقت را می گویم، چرا به من ایمان نمی آورید؟ ۴۷کسی که از خدا باشد، به کلام خدا گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش نمی دهید، چون از خدا نیستید.»

عیسی و ابراهیم

۴۸یهودیان در جواب به او گفتند: «آیا درست نگفتیم که تو سامری و دیوانه هستی؟» ۴۹عیسی گفت: «من دیوانه نیستم، بلکه به پدر خود احترام می گذارم ولی شما مرا بی حرمت می سازید. ۵۰من طالب جلال خود نیستم، کس دیگری هست که طالب آن است و او قضاوت می کند. ۵۱بیقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد.» ۵۲یهودیان به او گفتند: «حالا مطمئن شدیم که تو دیوانه هستی. ابراهیم و همۀ پیامبران مردند ولی تو می گوئی: هرکه از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد. ۵۳آیا تو از پدر ما ابراهیم و همۀ پیامبران که مرده اند بزرگتر هستی؟ فکر می کنی که هستی؟» ۵۴عیسی جواب داد: «اگر من خود را آدم بزرگی بدانم این بزرگی ارزشی ندارد، آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال می بخشد، همان کسی که شما می گوئید خدای شماست. ۵۵شما هیچ وقت او را نشناخته اید، اما من او را می شناسم و اگر بگویم که او را نمی شناسم، مانند شما دروغگو خواهم بود، ولی من او را می شناسم و آنچه می گوید اطاعت می کنم. ۵۶پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند، خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد.» ۵۷یهودیان به او گفتند: «تو هنوز پنجاه سال هم نداری پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟» ۵۸عیسی به ایشان گفت: «بیقین بدانید پیش از آنکه ابراهیم باشد، من هستم.» ۵۹آن ها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند ولی او از نظر مردم دور شد و عبادتگاه را ترک کرد و رفت.

Related content

Jesus Told the Woman to Go and Sin No More

Jesus Told the Woman to Go and Sin No More (The Word of God for You)
Jesus told the Jewish leaders to throw the first stone at a sinful woman who had not sinned! There is a great lesson for all of us in this story. How quickly we pick up stones and throw them at others! These stones are things like absence; Slander and false testimony ... is. Let us first see that we deserve the right to throw stones.

Radio programme reading v1-11 (30min)

Part II - Reconciliation Means a New Beginning

Part II - Reconciliation Means a New Beginning (Peace and Joy in Christ)
Does man want to reconcile? Reconciliation is a valuable and vital truth. We are under condemnation because of sin. So every person who believes in Jesus Christ, his sins are forgiven and a new relationship begins; So he is waiting for your decision to reconcile with him today.

Radio programme reading v12 (30min)

Jesus Christ, Light of the World and the Light of Men

Jesus Christ, Light of the World and the Light of Men (The Word of God for You)
Jesus said: I am the light of the world. The light of Jesus is the light of God, God is light; Light is a sign of truth and truth in which life is. Jesus fills the whole life of a human being with light. If anyone believes in Jesus and follows him, he will not remain in darkness.

Radio programme reading v12-30 (30min)

The Truth Sets You Free

The Truth Sets You Free (The Word of God for You)
No human being and no prophet can promise to save man from death. Only Jesus, who is full of grace and truth, can set us free from the bondage of sin; Because only Jesus can free us from the bondage of sin with the word of truth.

Radio programme reading v31-46 (30min)

Freedom in Christ

Freedom in Christ (The Breeze of Worship)
God Almighty, who is a merciful God, if we seek refuge in Him and ask Him to deliver us from our pain, He will set us free. This God who frees us from our delusional fantasies is a god who is free and worthy of worship. This God must have freed us from humiliation, rejection, unseen, and bitterness in our lives. He has freed us from the society that has rejected us, from the families that have left us, from the hands of loved ones who do not understand us, and from the bitterness that surrounds us all. He must have enriched our fruitless lives so that by seeing that fruit, others can change their view of us.

Radio programme reading v32 (29min)

Jesus Said, "I Am Before Abraham."

Jesus Said, "I Am Before Abraham." (The Word of God for You)
When Jesus said that whoever looks at my word and believes will not see death; The Jews became angry. It was foretold in the Old Testament that someone greater than Abraham and the prophets would come; That is the Messiah. Jesus said, “Before Abraham was found; I am; In fact, he is God.

Radio programme reading v48-59 (30min)

How Did Jesus Christ Treat Women?

How Did Jesus Christ Treat Women? (With You)
When we look at the Gospels, we clearly see that Jesus Christ did not treat men and women in different ways. He treated women the same way he treated men. He listened to them and healed them. In his teachings and works, he gave as much attention and care to women as he did to men.

Radio programme about v1-10 (28min)

You Will No Longer Wander in the Dark

You Will No Longer Wander in the Dark (The Word of God for You)
Why is eternal life in Christ a light for people? Because death; In the darkness and away from the presence of God. The only eternal life in Christ; That is the light of the world that keeps us alive in the realm of light and forever

Radio programme about v12 (30min)

The Truth Shall Set You Free!

The Truth Shall Set You Free! (A Message of Love)
Do you want to be set free? How can we be free? Jesus links freedom to truth and truth to living according to his commandments. If you live according to Jesus's commandments, you will know the truth and once you know the truth, you will be free.

Video about v31-32 (0min)

Stoning

Stoning (With You)
God the Father introduced many laws that governed sexual relations. Any kind of sexual relation outside of marriage was considered sinful. Both men and women must remain virgins before marriage; The criterion of purity applies equally to both sexes. In practice, however, women were often treated unfairly. In Islam and even in Judaism, if the girl is not a virgin on her wedding night, she is taken out of the house and sent to her father's house, and in Judaism, if no evidence is presented to prove that the girl is a virgin, the new bride was stoned to death in front of the door to her father's house.

Radio programme mainly about v1-11 (29min)

What Is the Gospel?

What Is the Gospel? (With You)
What is the Gospel? Is the Gospel, or Injil, just a religious book that gives us merit when we read it? The meaning of the Gospel is good news. So what is this good news? Separation was created between man and God as a result of sin. God sent a Saviour into the world to reconcile man to himself. This Saviour is Jesus Christ, who went to the cross to bear the sin of man and to die. He arose to life again on the third day after his death. By doing so, Jesus turned our despair into hope! This is itself the good news or the Gospel.

Radio programme mainly about v1-11 (30min)

How Can I Become a Follower of Christ? Part II

How Can I Become a Follower of Christ? Part II (With You)
Why we should read the Bible? How important it is for us to study the Word of God? After believing in Jesus Christ the first step to take is studying the Bible to grow and to know God. We need to do this in a systematic way. How much time we spend daily reading the Bible is related to how much we grow in our faith and new life in Christ.

Radio programme mainly about v30-31 (29min)

Freedom in Christ Second Part

Freedom in Christ Second Part (The Breeze of Worship)
If we write the word freedom in separate letters and use each of its alphabets for a specific purpose to better justify and express the subject of freedom, we may know the true face of freedom in Christ. To surrender to this face, to accept it and to live in it. Let no one think that freedom in Christ is bondage. Rather, he should believe in his heart that freedom in the grace of Christ is liberation from the prison of religious law.

Radio programme mainly about v32 (30min)

Does God Have Son? - Part 3

Does God Have Son? - Part 3 (Reflections on Life 2)
“Son of God” in the original Hebrew language means equal to God. The Jews answered, "We do not want to stone you for doing good, but for your blasphemy. As a human being, you claim to be a god!" In the Old Testament, God first revealed His name to Moses and said, "My name is 'I am'." Jesus saith unto him, know that “I AM”, even before Abraham.

TV show mainly about v58 (29min)

An Adulteress faces the light of the World

An Adulteress faces the light of the World (The Story of Man)

Radio programme includes v1-11 (30min)

Jesus Judgment

Jesus Judgment (The Story of Man)

Radio programme includes v1-60 (30min)

Real and Nominal Christian (part 1)

Real and Nominal Christian (part 1) (Who is a Christian?)

Radio programme includes v1-60 (30min)

Do Not Commit Adultery Part Two

Do Not Commit Adultery Part Two (With You)

Radio programme includes v1-11 (28min)

The Stoning of Rukhshanah

The Stoning of Rukhshanah (With You)

Radio programme includes v1-10 (30min)

The Lady caught in adulttery.

The Lady caught in adulttery. (Life of Jesus)

Radio programme includes v1-11 (28min)

About Suicide

About Suicide (With You)

Radio programme includes v1 (29min)

What Does the Bible Say About Adultery?

What Does the Bible Say About Adultery? (With You)

Radio programme includes v1-11 (29min)

The Status of Women in Christianity

The Status of Women in Christianity
In Christianity, Jesus Christ steps on the earth as the Savior of man, this salvation is for both women and men, the issue of salvation from sin and spiritual death forms the foundation of Christianity. By believing in Jesus Christ, everyone enters the family of God, there is no difference between a woman and a man, the men are the sons of God and the women are the spiritual daughters of God are known by Jesus Christ

Article includes v3-11

Christ Is the Way of Truth and Life

Christ Is the Way of Truth and Life
Indeed, Jesus was sent by God to the world to testify about this kingdom. God's kingdom was the true kingdom, the only kingdom that would last forever. This is the truth that Jesus came to testify about. Those who are of the truth, i.e. those who support the truth, listen to Jesus and believe in him.

Article includes v12

How Can We Grow in Our Faith?

How Can We Grow in Our Faith? (With You)

Radio programme includes v12 (30min)