0:00 / 0:00

انجیل به گزارش یوحنا

فصل هشتم

قضاوت بر زن زناکار

۱ [سپس آنها همه به خانه های خود رفتند اما عیسی به کوه زیتون رفت. ۲ صبح وقت، عیسی باز به خانۀ خدا آمد و همۀ مردم به دَور او جمع شدند، او نشست و به آنها تعلیم داد. ۳ علمای شریعت و فریسیان، زنی را که در هنگام زنا گرفته بودند، پیش او آوردند و در میان جمعیت قرار دادند. ۴ آنها به عیسی گفتند: «استاد، این زن در هنگام عمل زنا گرفته شده است. ۵ موسی در شریعت به ما حکم کرده است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو چه می گویی؟» ۶ آنها این را از روی امتحان به او گفتند تا امکان تهمت زدن بر او را بیابند. اما عیسی سر خود را خم کرد و با انگشت خود روی زمین چیزی می نوشت. ۷ چون آنها به سوال کردن خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: «آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند.» ۸ عیسی باز سر خود را خم کرد و بر زمین چیزی می نوشت. ۹ وقتی آنها این را شنیدند، از اشخاص پیر شروع کرده همه گی شان یک به یک آنجا را ترک گفتند و عیسی با آن زن که در بین ایستاده بود، تنها ماند. ۱۰ عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: «آنها کجا رفتند؟ هیچ کس تو را محکوم نکرد؟» ۱۱ زن گفت: «هیچ کس، ای آقا.» عیسی گفت: «من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن.»]

عیسی نور جهان است

۱۲ عیسی بار دیگر با فریسیان سخن گفت و فرمود: «من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند، در تاریکی قدم نخواهد زد بلکه نور زندگی را خواهد داشت.» ۱۳ آنگاه فریسیان به او گفتند: «تو دربارۀ خودت شهادت می دهی، پس شهادت تو اعتبار ندارد.» ۱۴ عیسی در جواب آنها گفت: «هر چند من بر خود شهادت می دهم، باز هم شهادتم راست است، زیرا من می دانم از کجا آمده ام و به کجا می روم، ولی شما نمی دانید که من از کجا آمده ام و به کجا می روم. ۱۵ شما از نظر انسانی قضاوت می کنید اما من در مورد هیچ کس قضاوت نمی کنم. ۱۶ ولی اگر قضاوت هم کنم، قضاوت من راست است، چون در این کار تنها نیستم بلکه پدری که مرا فرستاده نیز با من است. ۱۷ در شریعت شما نوشته شده است که گواهی دو شاهد اعتبار دارد. ۱۸ یکی خودم هستم که بر خود شهادت می دهم و دیگر پدری که مرا فرستاده است، بر من شهادت می دهد.» ۱۹ پس به او گفتند: «پدر تو کجاست؟» عیسی جواب داد: «شما نه مرا می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید.» ۲۰ عیسی این سخنان را در بیت المال خانۀ خدا در حالی که تعلیم می داد، گفت. اما هیچ کس او را گرفتار نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود.

سخنان عیسی دربارۀ مرگش

۲۱ عیسی باز به ایشان گفت: «من می روم و شما مرا جستجو خواهید کرد، ولی در گناهان خود خواهید مُرد و به جایی که من می روم نمی توانید بیایید.» ۲۲ پس یهودیان گفتند: «آیا او می خواهد خود را بکُشد؟ زیرا که می گوید به جایی که من می روم، شما نمی توانید بیایید.» ۲۳ عیسی به آنها گفت: «شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمده ام، شما از این جهان هستید، ولی من از این جهان نیستم. ۲۴ از این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مُرد، زیرا اگر ایمان نیاورید که من همان هستم، شما در گناهان خود خواهید مُرد.» ۲۵ پس آنها به او گفتند: «تو کیستی؟» عیسی به آنها گفت: «من همان کسی هستم که از اول به شما گفتم. ۲۶ من بسیار چیزها دارم که دربارۀ شما بگویم و محکوم تان کنم اما کسی که مرا فرستاد، بر حق است و من آنچه را که از او می شنوم، به مردم جهان می گویم.» ۲۷ آنها نفهمیدند که او دربارۀ پدر آسمانی به ایشان سخن می گوید. ۲۸ پس عیسی به آنها گفت: «وقتی شما پسر انسان را بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که «من هستم» و از خود کاری نمی کنم بلکه همان گونه که پدر به من آموخته است، این سخنان را می گویم. ۲۹ کسی که مرا فرستاده، با من است. پدر، مرا تنها نگذاشته است زیرا من همیشه آنچه که او را خوشنود می سازد، انجام می دهم.» ۳۰ همین که این سخنان را گفت، عده یی زیادی به او ایمان آوردند.

حقیقت شما را آزاد می سازد

۳۱ سپس عیسی به یهودیانی که به او ایمان آورده بودند، گفت: «اگر تعالیم مرا پیروی کنید، شاگردان واقعی من خواهید بود ۳۲ و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.» ۳۳ آنها به او جواب دادند: «ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز بردۀ کسی نبوده ایم. چطور می گویی، شما آزاد خواهید شد؟» ۳۴ عیسی در جواب شان گفت: «به یقین به شما می گویم، هر کس که گناه می کند، غلام گناه است. ۳۵ غلام همیشه در میان اهل خانه نمی ماند اما پسر برای همیشه می ماند. ۳۶ پس اگر پسر، شما را آزاد سازد واقعاً آزاد خواهید بود. ۳۷ من می دانم که شما فرزندان ابراهیم هستید. اما کوشش دارید مرا بکُشید، زیرا که سخنان من در شما جایی ندارد. ۳۸ من از آنچه در حضور پدر خود دیده ام، سخن می گویم و شما آنچه را که از پدر تان شنیده اید، انجام می دهید.»

شیطان پدر دروغگویان است

۳۹ آنها گفتند: «ابراهیم پدر ماست.» عیسی به آنها گفت: «اگر فرزندان ابراهیم می بودید، کارهای ابراهیم را می کردید. ۴۰ شما می خواهید که مرا بکُشید و من آن کسی هستم که حقیقتی را که از خدا شنیدم به شما می گویم. ابراهیم چنین رفتار نکرد. ۴۱ شما کارهای پدر خود را انجام می دهید.» آنها به او گفتند: «ما حرام زاده نیستیم، ما یک پدر داریم و آن خود خداست.» ۴۲ عیسی به آنها گفت: «اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا فرستاده شده ام. من خودسرانه نیامده ام بلکه او مرا فرستاده است. ۴۳ چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ زیرا که نمی توانید به سخنان من گوش دهید. ۴۴ شما فرزندان پدر تان شیطان هستید و آرزوهای پدر خود را بجا می آورید. شیطان از اول قاتل بود و در حقیقت ریشه نداشت زیرا هیچ حقیقتی در او نیست. وقتی دروغ می گوید، از ذاتش سخن می گوید، زیرا او دروغگو و پدر تمام دروغگویان است. ۴۵ چون من حقیقت را به شما می گویم، به من ایمان نمی آورید. ۴۶ کدام یک از شما می تواند ثابت کند که من گناهی را مرتکب شده ام؟ پس اگر من حقیقت را می گویم، چرا سخنان مرا قبول نمی کنید؟ ۴۷ کسی که از خداست، کلام خدا را قبول می کند اما شما قبول نمی کنید، زیرا از خدا نیستید.»

برتری عیسی بر ابراهیم و پیامبران

۴۸ سپس یهودیان در جواب او گفتند: «آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و روح شیطانی داری؟» ۴۹ عیسی گفت: «من روح شیطانی ندارم بلکه پدر خود را احترام می کنم، ولی شما مرا احترام نمی کنید. ۵۰ من در تلاش جلال دادن خود نیستم، کس دیگری وجود دارد که طالب آن است و او قضاوت می کند. ۵۱ به یقین به شما می گویم، اگر کسی از سخنان من پیروی کند، هرگز نخواهد مُرد.» ۵۲ پس یهودیان به او گفتند: «حالا یقین پیدا کردیم که تو روح شیطانی داری. ابراهیم و همۀ پیامبران مُردند، ولی تو می گویی: «اگر کسی از سخنان من پیروی کند هرگز نخواهد مُرد.» ۵۳ آیا تو از پدر ما ابراهیم و همۀ پیامبران که مُردند، بزرگتر هستی؟ تو خود را چه کسی می دانی؟» ۵۴ عیسی جواب داد: «اگر من خود را جلال دهم، این جلال ارزشی ندارد، آن کسی که مرا جلال می بخشد، پدر من است، همان کسی که شما می گویید، او خدای ماست. ۵۵ شما هنوز او را نشناخته اید اما من او را می شناسم و اگر می گفتم که او را نمی شناسم، مانند شما دروغگو می بودم، ولی من او را می شناسم و از کلام او پیروی می کنم. ۵۶ پدر شما ابراهیم شادمانی می کرد که روز آمدن مرا ببیند. او آن روز را دید و خوشحال شد.» ۵۷ پس یهودیان به او گفتند: «تو هنوز پنجاه ساله نشدی و ابراهیم را دیده ای؟» ۵۸ عیسی به ایشان گفت: «به یقین بدانید پیش از آن که ابراهیم پیدا شود، «من هستم».» ۵۹ پس آنها سنگ برداشتند که عیسی را سنگسار کنند، ولی او از نظر مردم دور شد و خانۀ خدا را ترک کرد.

Related content

Jesus Told the Woman to Go and Sin No More

Jesus Told the Woman to Go and Sin No More (The Word of God for You)
Jesus told the Jewish leaders to throw the first stone at a sinful woman who had not sinned! There is a great lesson for all of us in this story. How quickly we pick up stones and throw them at others! These stones are things like absence; Slander and false testimony ... is. Let us first see that we deserve the right to throw stones.

Radio programme reading v1-11 (30min)

Obedience and Blessing

Obedience and Blessing (Peace and Joy in Christ)
Human desire to achieve happiness; Happiness and prosperity are obtained when one is obedient to the commandments of God. But the wicked person continues to live an empty and worthless life. But an honest person always pays attention to God's wills and words, so that he can be among the happy people. God is light and God's light shines in darkness for the righteous. Jesus said to the people: I am the light of the world. I hope that the light of Christ will shine on the dark hearts of every human being.

Radio programme reading v12 (30min)

Part II - Reconciliation Means a New Beginning

Part II - Reconciliation Means a New Beginning (Peace and Joy in Christ)
Does man want to reconcile? Reconciliation is a valuable and vital truth. We are under condemnation because of sin. So every person who believes in Jesus Christ, his sins are forgiven and a new relationship begins; So he is waiting for your decision to reconcile with him today.

Radio programme reading v12 (30min)

Jesus Christ, Light of the World and the Light of Men

Jesus Christ, Light of the World and the Light of Men (The Word of God for You)
Jesus said: I am the light of the world. The light of Jesus is the light of God, God is light; Light is a sign of truth and truth in which life is. Jesus fills the whole life of a human being with light. If anyone believes in Jesus and follows him, he will not remain in darkness.

Radio programme reading v12-30 (30min)

God Saves the Broken-Hearted

God Saves the Broken-Hearted (With You)
God, who is great and exalted, will be with the broken-hearted in times of trouble and difficulty. He is true and faithful to his promises. Broken-hearted people may think or feel that they are alone in times of trouble, but this is not the case. God is with us in difficulties and problems. He does not leave us alone.

Radio programme reading v31 (28min)

The Truth Sets You Free

The Truth Sets You Free (The Word of God for You)
No human being and no prophet can promise to save man from death. Only Jesus, who is full of grace and truth, can set us free from the bondage of sin; Because only Jesus can free us from the bondage of sin with the word of truth.

Radio programme reading v31-46 (30min)

What Is the Difference Between the Freedom of the Country and the Real Freedom?

What Is the Difference Between the Freedom of the Country and the Real Freedom? (Peace and Joy in Christ)
Everyone is looking for freedom. Freedom is the greatest virtue, especially those who are oppressed or consider themselves oppressed seek it. What is real freedom? According to the model of the Bible, he is free who has Jesus as King of his heart and will enjoy his joy and peace in life, this true freedom never before becoming a Christian; I did not know myself. The Bible says that no one is spiritually free!

Radio programme reading v32 (30min)

On the Occasion of Mother's Day

On the Occasion of Mother's Day (Peace and Joy in Christ)
Being a good parent can be a difficult and challenging task, but at the same time, it is one of the most valuable and satisfying tasks that parents willingly do in life. The Bible talks a lot about the right way of raising children and turning them into godly men and women. On the other hand, we should be a good example for our children. Children learn many things through direct instruction, but they are more attracted to learning than watching their parents. That's why we have to be careful about what we do.

Radio programme reading v32 (30min)

What Does It Mean to Die in Sin?

What Does It Mean to Die in Sin? (Peace and Joy in Christ)
Now the dark night and the time of victory and dominion of Satan and sin have expired. The day of the return of Jesus Christ and the final defeat of Satan is approaching. So why do we still compromise with sin and are happy? Some people may be tempted to say, very well, let's sin as much as we want, and there is no need to worry about the Day of Judgement, judgement and punishment. After all, God will forgive all our sins! Because the more we sin, God will show more grace. The word of God says Hasha! There is nothing wrong with this way of thinking.

Radio programme reading v32 (30min)

Freedom in Christ

Freedom in Christ (The Breeze of Worship)
God Almighty, who is a merciful God, if we seek refuge in Him and ask Him to deliver us from our pain, He will set us free. This God who frees us from our delusional fantasies is a god who is free and worthy of worship. This God must have freed us from humiliation, rejection, unseen, and bitterness in our lives. He has freed us from the society that has rejected us, from the families that have left us, from the hands of loved ones who do not understand us, and from the bitterness that surrounds us all. He must have enriched our fruitless lives so that by seeing that fruit, others can change their view of us.

Radio programme reading v32 (29min)

First Part: The Fall of Man and the Promise of God

First Part: The Fall of Man and the Promise of God (Peace and Joy in Christ)
The Fall refers to the moment in time when man disobeyed God for the first time. The third chapter of Genesis describes the painful event. Adam and Eve sinned together. That deliberate and conscious decision of Adam and Eve meant the creation's disobedience to its creator.

Radio programme reading v44 (30min)

Jesus Said, "I Am Before Abraham."

Jesus Said, "I Am Before Abraham." (The Word of God for You)
When Jesus said that whoever looks at my word and believes will not see death; The Jews became angry. It was foretold in the Old Testament that someone greater than Abraham and the prophets would come; That is the Messiah. Jesus said, “Before Abraham was found; I am; In fact, he is God.

Radio programme reading v48-59 (30min)

Was Jesus Christ an Infidel?

Was Jesus Christ an Infidel? (With You)
Jesus Christ existed in the beginning. Before the world was formed, Christ existed. In Genesis, the first book of the Bible, we read, “In the beginning, God created the heavens and the earth.” But Christ was already with God. God has no beginning; He has always existed. The “Word” (Jesus Christ) was with God. Christ was not only with God, but he was God. Christ is not only the Son of God, but also God himself. Christ is God in the form of a man. He is the only true embodiment of the living God who came to earth 2000 years ago.

Radio programme reading v59 (28min)

Understanding the Compassion of Jesus Christ Through His Miracles

Understanding the Compassion of Jesus Christ Through His Miracles (With You)
Jesus Christ performed all his miracles with strength and power, and by simply speaking. These miracles not only show the divine power of Jesus, but also show his mercy, compassion and love. The blind that he made to see, the lame that miraculously started to walk and the dumb that started to speak—all these express the compassion and pity of Jesus for human beings. With this demonstration of miracles, we therefore see not only Jesus Christ’s healing power but also realise his incredible tenderheartedness and compassion.

Radio programme about v1-11 (28min)

Only God Can Judge

Only God Can Judge (With You)
The Apostle Paul warns everyone to avoid making judgments about the actions of others. How eager and hasty we are to judge others! And oh, how righteous, holy, pure, and beautiful we are in our own eyes! How wrong we are when we think that we are so wise, pure, holy, and devout, that we allow ourselves to judge the actions and thoughts of others! The truth is that by judging the actions of others, we prove one fact: we easily see the sins of others, and we are blind towards our own innumerable sins.

Radio programme about v1-11 (28min)

How Did Jesus Christ Treat Women?

How Did Jesus Christ Treat Women? (With You)
When we look at the Gospels, we clearly see that Jesus Christ did not treat men and women in different ways. He treated women the same way he treated men. He listened to them and healed them. In his teachings and works, he gave as much attention and care to women as he did to men.

Radio programme about v1-10 (28min)

Understanding the Compassion of Jesus Christ Through His Miracles

Understanding the Compassion of Jesus Christ Through His Miracles (With You)
Jesus Christ performed all his miracles with strength and power, and by simply speaking. These miracles not only show the divine power of Jesus, but also show his mercy, compassion and love. The blind that he made to see, the lame that miraculously started to walk and the dumb that started to speak—all these express the compassion and pity of Jesus for human beings. With this demonstration of miracles, we therefore see not only Jesus Christ’s healing power but also realise his incredible tenderheartedness and compassion.

Radio programme about v12 (28min)

You Will No Longer Wander in the Dark

You Will No Longer Wander in the Dark (The Word of God for You)
Why is eternal life in Christ a light for people? Because death; In the darkness and away from the presence of God. The only eternal life in Christ; That is the light of the world that keeps us alive in the realm of light and forever

Radio programme about v12 (30min)

The Truth Shall Set You Free!

The Truth Shall Set You Free! (A Message of Love)
Do you want to be set free? How can we be free? Jesus links freedom to truth and truth to living according to his commandments. If you live according to Jesus's commandments, you will know the truth and once you know the truth, you will be free.

Video about v31-32 (0min)

Straighten Your Crooked Ways!

Straighten Your Crooked Ways! (Peace and Joy in Christ)
The misery of the world's people will end when they listen to the word of God and believe in Jesus Christ. Because Isaiah prophesied his coming centuries ago, your Lord is coming. When he comes, your city and country will be comforted and all will witness the glorious salvation of God in the coming kingdom of Christ. Isaiah describes mortal man who is today and not tomorrow. A human being is like a plant that withers in the hot wind. God's word is the only one that is eternal and eternal. This is the good news of the Gospel; Christ will return with strength and power.

Radio programme about v32 (30min)

Where Did the First Passover Celebration Begin?

Where Did the First Passover Celebration Begin? (Peace and Joy in Christ)
According to what is seen in the Bible, it should be known how the survival of the covenant ceremony, which is initiated by God, made a covenant with man and was fulfilled. Jesus was not just the sacrificial lamb of the Passover covenant; But he was also the messenger of the new covenant. According to what is seen in order to know how the covenant ceremony was transferred to other cultures from what was done in the original covenant land; It is completely different. Our prayer for you dear ones is that you will know the truth and receive salvation in Jesus Christ.

Radio programme about v32 (30min)

Stoning

Stoning (With You)
God the Father introduced many laws that governed sexual relations. Any kind of sexual relation outside of marriage was considered sinful. Both men and women must remain virgins before marriage; The criterion of purity applies equally to both sexes. In practice, however, women were often treated unfairly. In Islam and even in Judaism, if the girl is not a virgin on her wedding night, she is taken out of the house and sent to her father's house, and in Judaism, if no evidence is presented to prove that the girl is a virgin, the new bride was stoned to death in front of the door to her father's house.

Radio programme mainly about v1-11 (29min)

What Is the Gospel?

What Is the Gospel? (With You)
What is the Gospel? Is the Gospel, or Injil, just a religious book that gives us merit when we read it? The meaning of the Gospel is good news. So what is this good news? Separation was created between man and God as a result of sin. God sent a Saviour into the world to reconcile man to himself. This Saviour is Jesus Christ, who went to the cross to bear the sin of man and to die. He arose to life again on the third day after his death. By doing so, Jesus turned our despair into hope! This is itself the good news or the Gospel.

Radio programme mainly about v1-11 (30min)

How Can I Become a Follower of Christ? Part II

How Can I Become a Follower of Christ? Part II (With You)
Why we should read the Bible? How important it is for us to study the Word of God? After believing in Jesus Christ the first step to take is studying the Bible to grow and to know God. We need to do this in a systematic way. How much time we spend daily reading the Bible is related to how much we grow in our faith and new life in Christ.

Radio programme mainly about v30-31 (29min)

Freedom in Christ Second Part

Freedom in Christ Second Part (The Breeze of Worship)
If we write the word freedom in separate letters and use each of its alphabets for a specific purpose to better justify and express the subject of freedom, we may know the true face of freedom in Christ. To surrender to this face, to accept it and to live in it. Let no one think that freedom in Christ is bondage. Rather, he should believe in his heart that freedom in the grace of Christ is liberation from the prison of religious law.

Radio programme mainly about v32 (30min)