۰:۰۰ / ۰:۰۰

انجیل به گزارش یوحنا

فصل هشتم

قضاوت بر زن زناکار

۱ [سپس آنها همه به خانه های خود رفتند اما عیسی به کوه زیتون رفت. ۲ صبح وقت، عیسی باز به خانۀ خدا آمد و همۀ مردم به دَور او جمع شدند، او نشست و به آنها تعلیم داد. ۳ علمای شریعت و فریسیان، زنی را که در هنگام زنا گرفته بودند، پیش او آوردند و در میان جمعیت قرار دادند. ۴ آنها به عیسی گفتند: «استاد، این زن در هنگام عمل زنا گرفته شده است. ۵ موسی در شریعت به ما حکم کرده است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو چه می گویی؟» ۶ آنها این را از روی امتحان به او گفتند تا امکان تهمت زدن بر او را بیابند. اما عیسی سر خود را خم کرد و با انگشت خود روی زمین چیزی می نوشت. ۷ چون آنها به سوال کردن خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: «آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند.» ۸ عیسی باز سر خود را خم کرد و بر زمین چیزی می نوشت. ۹ وقتی آنها این را شنیدند، از اشخاص پیر شروع کرده همه گی شان یک به یک آنجا را ترک گفتند و عیسی با آن زن که در بین ایستاده بود، تنها ماند. ۱۰ عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: «آنها کجا رفتند؟ هیچ کس تو را محکوم نکرد؟» ۱۱ زن گفت: «هیچ کس، ای آقا.» عیسی گفت: «من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن.»]

عیسی نور جهان است

۱۲ عیسی بار دیگر با فریسیان سخن گفت و فرمود: «من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند، در تاریکی قدم نخواهد زد بلکه نور زندگی را خواهد داشت.» ۱۳ آنگاه فریسیان به او گفتند: «تو دربارۀ خودت شهادت می دهی، پس شهادت تو اعتبار ندارد.» ۱۴ عیسی در جواب آنها گفت: «هر چند من بر خود شهادت می دهم، باز هم شهادتم راست است، زیرا من می دانم از کجا آمده ام و به کجا می روم، ولی شما نمی دانید که من از کجا آمده ام و به کجا می روم. ۱۵ شما از نظر انسانی قضاوت می کنید اما من در مورد هیچ کس قضاوت نمی کنم. ۱۶ ولی اگر قضاوت هم کنم، قضاوت من راست است، چون در این کار تنها نیستم بلکه پدری که مرا فرستاده نیز با من است. ۱۷ در شریعت شما نوشته شده است که گواهی دو شاهد اعتبار دارد. ۱۸ یکی خودم هستم که بر خود شهادت می دهم و دیگر پدری که مرا فرستاده است، بر من شهادت می دهد.» ۱۹ پس به او گفتند: «پدر تو کجاست؟» عیسی جواب داد: «شما نه مرا می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید.» ۲۰ عیسی این سخنان را در بیت المال خانۀ خدا در حالی که تعلیم می داد، گفت. اما هیچ کس او را گرفتار نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود.

سخنان عیسی دربارۀ مرگش

۲۱ عیسی باز به ایشان گفت: «من می روم و شما مرا جستجو خواهید کرد، ولی در گناهان خود خواهید مُرد و به جایی که من می روم نمی توانید بیایید.» ۲۲ پس یهودیان گفتند: «آیا او می خواهد خود را بکُشد؟ زیرا که می گوید به جایی که من می روم، شما نمی توانید بیایید.» ۲۳ عیسی به آنها گفت: «شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمده ام، شما از این جهان هستید، ولی من از این جهان نیستم. ۲۴ از این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مُرد، زیرا اگر ایمان نیاورید که من همان هستم، شما در گناهان خود خواهید مُرد.» ۲۵ پس آنها به او گفتند: «تو کیستی؟» عیسی به آنها گفت: «من همان کسی هستم که از اول به شما گفتم. ۲۶ من بسیار چیزها دارم که دربارۀ شما بگویم و محکوم تان کنم اما کسی که مرا فرستاد، بر حق است و من آنچه را که از او می شنوم، به مردم جهان می گویم.» ۲۷ آنها نفهمیدند که او دربارۀ پدر آسمانی به ایشان سخن می گوید. ۲۸ پس عیسی به آنها گفت: «وقتی شما پسر انسان را بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که «من هستم» و از خود کاری نمی کنم بلکه همان گونه که پدر به من آموخته است، این سخنان را می گویم. ۲۹ کسی که مرا فرستاده، با من است. پدر، مرا تنها نگذاشته است زیرا من همیشه آنچه که او را خوشنود می سازد، انجام می دهم.» ۳۰ همین که این سخنان را گفت، عده یی زیادی به او ایمان آوردند.

حقیقت شما را آزاد می سازد

۳۱ سپس عیسی به یهودیانی که به او ایمان آورده بودند، گفت: «اگر تعالیم مرا پیروی کنید، شاگردان واقعی من خواهید بود ۳۲ و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.» ۳۳ آنها به او جواب دادند: «ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز بردۀ کسی نبوده ایم. چطور می گویی، شما آزاد خواهید شد؟» ۳۴ عیسی در جواب شان گفت: «به یقین به شما می گویم، هر کس که گناه می کند، غلام گناه است. ۳۵ غلام همیشه در میان اهل خانه نمی ماند اما پسر برای همیشه می ماند. ۳۶ پس اگر پسر، شما را آزاد سازد واقعاً آزاد خواهید بود. ۳۷ من می دانم که شما فرزندان ابراهیم هستید. اما کوشش دارید مرا بکُشید، زیرا که سخنان من در شما جایی ندارد. ۳۸ من از آنچه در حضور پدر خود دیده ام، سخن می گویم و شما آنچه را که از پدر تان شنیده اید، انجام می دهید.»

شیطان پدر دروغگویان است

۳۹ آنها گفتند: «ابراهیم پدر ماست.» عیسی به آنها گفت: «اگر فرزندان ابراهیم می بودید، کارهای ابراهیم را می کردید. ۴۰ شما می خواهید که مرا بکُشید و من آن کسی هستم که حقیقتی را که از خدا شنیدم به شما می گویم. ابراهیم چنین رفتار نکرد. ۴۱ شما کارهای پدر خود را انجام می دهید.» آنها به او گفتند: «ما حرام زاده نیستیم، ما یک پدر داریم و آن خود خداست.» ۴۲ عیسی به آنها گفت: «اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا فرستاده شده ام. من خودسرانه نیامده ام بلکه او مرا فرستاده است. ۴۳ چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ زیرا که نمی توانید به سخنان من گوش دهید. ۴۴ شما فرزندان پدر تان شیطان هستید و آرزوهای پدر خود را بجا می آورید. شیطان از اول قاتل بود و در حقیقت ریشه نداشت زیرا هیچ حقیقتی در او نیست. وقتی دروغ می گوید، از ذاتش سخن می گوید، زیرا او دروغگو و پدر تمام دروغگویان است. ۴۵ چون من حقیقت را به شما می گویم، به من ایمان نمی آورید. ۴۶ کدام یک از شما می تواند ثابت کند که من گناهی را مرتکب شده ام؟ پس اگر من حقیقت را می گویم، چرا سخنان مرا قبول نمی کنید؟ ۴۷ کسی که از خداست، کلام خدا را قبول می کند اما شما قبول نمی کنید، زیرا از خدا نیستید.»

برتری عیسی بر ابراهیم و پیامبران

۴۸ سپس یهودیان در جواب او گفتند: «آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و روح شیطانی داری؟» ۴۹ عیسی گفت: «من روح شیطانی ندارم بلکه پدر خود را احترام می کنم، ولی شما مرا احترام نمی کنید. ۵۰ من در تلاش جلال دادن خود نیستم، کس دیگری وجود دارد که طالب آن است و او قضاوت می کند. ۵۱ به یقین به شما می گویم، اگر کسی از سخنان من پیروی کند، هرگز نخواهد مُرد.» ۵۲ پس یهودیان به او گفتند: «حالا یقین پیدا کردیم که تو روح شیطانی داری. ابراهیم و همۀ پیامبران مُردند، ولی تو می گویی: «اگر کسی از سخنان من پیروی کند هرگز نخواهد مُرد.» ۵۳ آیا تو از پدر ما ابراهیم و همۀ پیامبران که مُردند، بزرگتر هستی؟ تو خود را چه کسی می دانی؟» ۵۴ عیسی جواب داد: «اگر من خود را جلال دهم، این جلال ارزشی ندارد، آن کسی که مرا جلال می بخشد، پدر من است، همان کسی که شما می گویید، او خدای ماست. ۵۵ شما هنوز او را نشناخته اید اما من او را می شناسم و اگر می گفتم که او را نمی شناسم، مانند شما دروغگو می بودم، ولی من او را می شناسم و از کلام او پیروی می کنم. ۵۶ پدر شما ابراهیم شادمانی می کرد که روز آمدن مرا ببیند. او آن روز را دید و خوشحال شد.» ۵۷ پس یهودیان به او گفتند: «تو هنوز پنجاه ساله نشدی و ابراهیم را دیده ای؟» ۵۸ عیسی به ایشان گفت: «به یقین بدانید پیش از آن که ابراهیم پیدا شود، «من هستم».» ۵۹ پس آنها سنگ برداشتند که عیسی را سنگسار کنند، ولی او از نظر مردم دور شد و خانۀ خدا را ترک کرد.

مطالب مرتبط

عیسی به زن گفت برو دیگر گناه نکن

عیسی به زن گفت برو دیگر گناه نکن (کلام خدا برای شما )
عیسی به رهبران یهود گفت سنگ اول را کسی به زنی گنهکار بزند که او خود گناه نکرده باشد! در این حکایت درسی بزرگی برای تمامی ما نهفته است. چقدر ما بسرعت سنگ برداشته بسوی دیگران پرتاب می‌کنیم! این سنگها چیزهای مانند غیبت؛ بدگویی و شهادت دروغ...است. بگذارید ابتدا به خود بنگریم که شایسته حق پرتاب کردن سنگ را داریم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۱۱ (۳۰ دقیقه)

اطاعت و برکت

اطاعت و برکت (آرامش و شادی در مسیح)
آروزی انسان برای رسیدن به سعادت؛ خوشبتختی و کامیابی زمانی بر آورده می‌شود که مطیع احکام خدا باشد. اما شخص شریر و بدکار بی قدرت و بی قوت به زندگی پوچ و بی ارزش خود ادامه می‌دهد. اما انسان راستکار همیشه وقت به وصیت‌های و کلام خدا توجه تفکر می‌کند تا از جمع خوشابحال‌ها باشد. خدا نور است و نور خدا برای راستکاران در تاریکی طلوع می‌کند. عیسی خطاب به مردم فرمود: من نور عالم هستم. امیدوارم که نور مسیح بر قلب‌های تاریک هر انسان طلوع کند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۲ (۳۰ دقیقه)

بخش دوم - آشتی یعنی یک شروع نو

بخش دوم - آشتی یعنی یک شروع نو (آرامش و شادی در مسیح)
آیا انسان می‌خواهد آشتی کند؟. آشتی یک حقیقت با ارزش و حیاتی است. ما به دلیل گناه زیر محکومیت قرار داریم. پس هر انسانی که به عیسی مسیح ایمان می‌ارود گناهان او بخشیده می‌شود و یک رابطه جدید شروع می‌شود؛ پس او منتظر تصمیم شماست تا امروز با او آشتی کنید.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۲ (۳۰ دقیقه)

عیسی مسیح نور جهان و نور آدمیان

عیسی مسیح نور جهان و نور آدمیان (کلام خدا برای شما )
عیسی فرمود: من نور جهان هستم. نور عیسی نور خداست خدا نور است؛ نور نشانه راستی و حقیقت که در او حیات است. عیسی کُل زندگی یک انسان را با نور پر می‌کند. اگر کسی به عیسی ایمان بیاورد و او را پیروی می‌کند در تاریکی نخواهد ماند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۲-۳۰ (۳۰ دقیقه)

خداوند دل شکسته‌گان را نجات می‌دهد

خداوند دل شکسته‌گان را نجات می‌دهد (باشما)
خداوند که عظیم و متعال است، در وقت سختی و مشکلات با شکسته دلان خواهد بود. او امین است و به وعده‌های خود وفادار است. شکسته دلان در وقت مشکلات شاید فکر کنند و یا احساس کنند که تنها هستند، اما این طور نیست. خداوند در سختی‌ها و مشکلات با ماست و ما را تنها نمیگذازد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۱ (۲۸ دقیقه)

حقیقت شما را آزاد می‌کند

حقیقت شما را آزاد می‌کند (کلام خدا برای شما )
هیچ انسانی و پیامبری نمیتواند و نه وعده داده که انسان را از مرگ نجات دهد. تنها عیسی که پر از فیض و راستی است می‌تواند ما را از بند گناه آزاد سازد و نجات دهد؛ زیرا تنها عیسی قادر است که ما را از غلامی و بردگی گناه با کلام حقیقت اش آزاد سازد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۱-۴۶ (۳۰ دقیقه)

تفاوت آزادی کشور با آزادی واقعی چیست؟

تفاوت آزادی کشور با آزادی واقعی چیست؟ (آرامش و شادی در مسیح)
همه در جستجوی آزادی هستند. آزادی بزرگترین فضیلت است، مخصوصا آن کسانی که سرکوب شده اند یا خودشان را ستمدیده در نظر می‌گیرند در جستجوی آن می‌باشند. آزادی واقعی چیست؟ بر اساس الگوی کتاب مقدس، آزاد کسی است که عیسی پادشاه قلبش می‌شود و در زندگی از شادی و آرامش او بهرمند خواهد شد، این آزادی واقعی را هرگز قبل از مسیحی شدن؛ خودم نمی شناختم. کتاب مقدس می‌گوید از نظر روحانی هیچ کسی آزاد نیست!.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۲ (۳۰ دقیقه)

به مناسبت روز مادر

به مناسبت روز مادر (آرامش و شادی در مسیح)
پدر و مادر بودن خوب می‌تواند کاری سخت و پر چالشی باشد، اما در عین حال یکی از ارزشمند ترین و رضایت بخش ترین کاریست که والدین با میل دل در زندگی انجام می‌دهند. کتاب مقدس مطالب بسیار زیادی درباره روش درست تربیت فرزندان و تبدیل آنان به مردان و زنان خداشناس صحبت می‌کند. ما درمقابل برای اطفال خود باید سرمشق خوبی باشیم. فرزندان از طریق تعلیم مستقیم خیلی چیزها را یاد می‌گیرند، اما بیشتر از نگاه کردن به به والدین جذب یادگیری می‌شوند. به همین دلیل ما باید مواظب کارهایی که انجام می‌دهیم توجه داشته باشیم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۲ (۳۰ دقیقه)

مُردن در گناه، یعنی چه؟

مُردن در گناه، یعنی چه؟ (آرامش و شادی در مسیح)
اکنون شب تاریک و زمان پیروزی و سلطۀ شیطان و گناه، منقضی شده است. روز بازگشت عیسی مسیح و شکست نهایی شیطان، رو به نزدیک شدن است. پس چرا هنوز هم با گناه سازش می‌کنیم و خوش هستیم؟برخی افراد ممکن است وسوسه شده، بگویند بسیار خوب، بیایید هر قدر که خواستیم گناه کنیم و از بابت روز قضا و داوری و مکافات جای نگرانی وجود ندارد. آخر الامر، خدا تمامی گناهان ما را خواهد بخشید! زیرا هر چه بیشتر گناه کنیم، خدا فیض بیشتر از خود نشان خواهد داد. کلام خدا می‌گوید حاشا! از این طرز فکر اشتباهی دیگری وجود ندارد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۲ (۳۰ دقیقه)

آزادی در مسیح

آزادی در مسیح (نسیم پرستش)
خداوند متعال که خدای مهربان است، اگر به او پناه ببریم و از او بخواهیم که ما را از درد‌های ما آزاد بسازد، او آزاد می‌سازد. این خدای که ما را از خیالات واهی ما آزاد می‌سازد خدایی که آزاد، شایسته پرستش اس. این خدا حتماً در زندگی ما، ما را از حقارت‌‌ها، طرد‌‌شدگی‌‌ها، دیده نشدن‌‌ها و تلخی‌‌ها آزاد کرده. ما را از جامعه‌‌ای که طرد ما کرده، از خانواده‌‌ای که رهای‌‌ما کرده، از دستِ عزیزانی که ما را نفهمیدن و تلخی که همه وجود ما را در بر گرفته رهایی بخشیده است. او حتماً زندگی بی‌‌ثمر ما را ثمر بخشیده تا با دیده شدن آن ثمر، نگاه دیگران نسبت به ما عوض شود.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۲ (۲۹ دقیقه)

بخش اول: سقوط انسان و وعده خدا

بخش اول: سقوط انسان و وعده خدا (آرامش و شادی در مسیح)
سقوط به لحظه از زمان اشاره دارد که انسان برای اولین بار از خدا نااطاعتی کرد. پیدایش فصل سوم توصیف کننده واقعه دردناک است. آدم و حوا باهم گناه کردند. آن تصمیم عمدی و آگاهانه آدم و حوا به معنای سرکشی مخلوق به خالقش بود.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۴۴ (۳۰ دقیقه)

عیسی فرمود من پیش از ابراهیم هستم

عیسی فرمود من پیش از ابراهیم هستم (کلام خدا برای شما )
وقتی عیسی گفت هر که کلام مرا نگاه و باور کند مرگ را نخواهد دید؛ یهودیان به خشم آمدند. در عهد قدیم پیشگویی شده بود که کسی بزرگتر از ابراهیم و انبیاء خواهد آمد؛ که همانا مسیحا است. عیسی فرمود «پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود؛ من هستم؛ در حقیقت او خدا هست.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۴۸-۵۹ (۳۰ دقیقه)

آیا عیسی مسیح کافر بود؟

آیا عیسی مسیح کافر بود؟ (باشما)
عیسی مسیح، در ابتدا وجود داشت. پیش از آنکه جهان شکل گیرد، مسیح وجود داشت. در پیدایش که اولین کتابی کتاب مقدس است چنین می‌‌خوانیم: در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. لیکن مسیح پیش از این ابتداً با خدا بود. خدا آغازی ندارد؛ او همواره وجود داشته است؛ «کلمه» (عیسی مسیح) نزد خدا بود. مسیح نه تنها با خدا بود بلکه خدا بود. مسیح نه تنها پسر خدا است، بلکه خود خدا می‌‌‌‌باشد. مسیح خداست به صورت یک انسان. وی تنها تجسم حقیقی خدای زنده است که ۲۰۰۰ سال پیش بر روی زمین آمد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۵۹ (۲۸ دقیقه)

درک دلسوزی عیسی مسیح از طریق معجزات او

درک دلسوزی عیسی مسیح از طریق معجزات او (باشما)
عیسی مسیح تمام معجراتی را که انجام داد، با قوت و قدرت و با گفتن یک کلمه انجام می‌‌‌‌‌‌داد. این معجزات نه تنها که قدرتی خداوندی عیسی را نشان می‌‌‌‌‌‌دهد بلکه ترحم، دلسوزی و محبت او را نیز نمایان می‌‌‌‌‌‌سازد. کور‌های را که او بینا ساخت، شل‌های که توسط معجره‌ی او به راه رفتن شروع کردند و گنگ‌های که شروع به گپ زدن کردند، همه‌ی اینها بیانگر دلسوزی و ترحم عیسی به مخلوق می‌‌‌‌‌‌باشد. پس با مطالعه معجزات عیسی مسیح، ما نه تنها که قدرت شفای او را می‌‌‌‌‌‌بینیم بلکه ترحم و دلسوزی عیسی را درک می‌‌‌‌‌‌کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۱ (۲۸ دقیقه)

قضاوت از آن خداست

قضاوت از آن خداست (باشما)
پولس رسول به همه هشدار می‌‌‌دهد که از حکم کردن و قضاوت نمودن دربارۀ اعمال دیگران پرهیز نمایند. آه که چقدر در حکم کردن به دیگران اشتیاق داریم و عجله می‌‌کنیم! و آه که چقدر در نظر خود عادل و زاهد و پاک و منزه می‌‌‌باشیم و چه در اشتباهیم زمانی که فکر می‌‌‌کنیم که آنقدر حکیم و پاک و زاهد و عابدیم، که به خود اختیار اجازۀ قضاوت دربارۀ اعمال و افکار دیگران را می‌‌دهیم! حقیقت این است که ما با اقدام به قضاوت کردن اعمال دیگران یک حقیقت را ثابت می‌‌‌کنیم و آن اینست که چشمان ما نسبت به گناهان دیگران بینا و نسبت به گناهان بیشمار خود کور می‌‌‌باشند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۱ (۲۸ دقیقه)

برخورد عیسی مسیح با زنان چگونه بود؟

برخورد عیسی مسیح با زنان چگونه بود؟ (باشما)
وقتی که ما به اناجیل نگاه می‌کنیم، به خوبی درمییابیم که عیسی مسیح برخورد دوگونه با مردان و زنان نداشت. همان برخوردی را که با مردان داشت با زنان نیز داشت. به حرف‌های آنها گوش می‌داد، آنها را شفا می‌داد. در تعالیم و کارهای خود به زنان به اندازۀ مردان عنایت و توجه داشته ‌است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۰ (۲۸ دقیقه)

درک دلسوزی عیسی مسیح از طریق معجزات او

درک دلسوزی عیسی مسیح از طریق معجزات او (باشما)
عیسی مسیح تمام معجراتی را که انجام داد، با قوت و قدرت و با گفتن یک کلمه انجام می‌‌‌‌‌‌داد. این معجزات نه تنها که قدرتی خداوندی عیسی را نشان می‌‌‌‌‌‌دهد بلکه ترحم، دلسوزی و محبت او را نیز نمایان می‌‌‌‌‌‌سازد. کور‌های را که او بینا ساخت، شل‌های که توسط معجره‌ی او به راه رفتن شروع کردند و گنگ‌های که شروع به گپ زدن کردند، همه‌ی اینها بیانگر دلسوزی و ترحم عیسی به مخلوق می‌‌‌‌‌‌باشد. پس با مطالعه معجزات عیسی مسیح، ما نه تنها که قدرت شفای او را می‌‌‌‌‌‌بینیم بلکه ترحم و دلسوزی عیسی را درک می‌‌‌‌‌‌کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۲ (۲۸ دقیقه)

دیگر در تاریکی سرگردان نخواهید شد

دیگر در تاریکی سرگردان نخواهید شد (کلام خدا برای شما )
چرا زندگی جاویدان در مسیح نوری برای مردم است؟ چون مرگ؛ در تاریکی و دور از حضور خدا را در خود دارد. فقط و تنها زندگی جاویدان و ابدی در مسیح؛ که نور جهان است ما را در ملکوت نورانی و تا ابد زنده نگاه می‌دارد

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۲ (۳۰ دقیقه)

حقیقت شما را آزاد خواهد کرد!

حقیقت شما را آزاد خواهد کرد! (پیام محبت)
آیا می‌‌‌‌خواهید آزادی واقعی داشته باشید؟ چگونه می‌‌‌‌توانیم چنین آزادی را داشته باشیم؟ عیسی مسیح آزادی را به حقیقت و حقیقت را به زندگی کردن بر اساس دستورات خود پیوند می‌‌‌‌دهد. اگر مطابق دستورات عیسی مسیح زندگی کنید، حقیقت را خواهید شناخت و هنگامی که حقیقت را بشناسید، آن وقت آزاد خواهید شد.

ویدئو درباره آیه ۳۱-۳۲ (۰ دقیقه)

راه‌های کج تان را راست کنید!

راه‌های کج تان را راست کنید! (آرامش و شادی در مسیح)
بدختی مردم دنیا زمانی تمام می‌شود که به کلام خداوند گوش دهند و به عیسی مسیح ایمان بیاورند. چون اشعیا نبوت آمدن او را قرنها قبل پیشگویی کرد که خداوند شما می‌اید. وقتی او بیاید شهر و کشور تان تسلی خواهد یافت و همه نجات پرجلال خداوند را در ملکوت آینده مسیح شاهد خواهد بود. اشعیا انسان فانی را توصیف می‌نماید که امروز هست و فردا نیست. آدمیزاد همچون گیاهی است که با وزش باد داغ پژمرده می‌گردد. تنها کلام خداوند است که ماندگار و تا ابدلااباد باقی و جاویدانیست. این خبر خوش انجیل است؛ مسیح با قوت و قدرت بازمی گردد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۲ (۳۰ دقیقه)

اولین جشن عید فصح از کجا شروع شد

اولین جشن عید فصح از کجا شروع شد (آرامش و شادی در مسیح)
با توجه به آنچه در کتاب مقدس مشاهده می‌شود باید دانست که چگونه بقای مراسم عهد که آغاز کننده آن خداوند است با انسان پیمان بست و تحقق پیدا کرد. عیسی فقط آن بره قربانی عهد فصح نبود؛ بلکه همچنین پیام آور عهد جدید بود. با توجه به آنچه دیده می‌شود برای اینکه بدانیم چگونه مراسم عهد به فرهنگ‌های دیگر منتقل شده از آنچه در سرزمین اولیه عهد بسته شد؛ کاملا فرق دارد. دعا ما برای شما عزیزان اینست که حقیقت را بشناسید و نجات را در عیسی مسیح دریافت کنید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۲ (۳۰ دقیقه)

سنگسار

سنگسار (باشما)
خدای پدر، قوانین بسیاری عرضه نمود که حاکم بر روابط جنسی بودند. هر گونه روابط جنسی خارج از دایره ای ازدواج باشد گناه آلود محسوب می‌‌‌‌گردید. هم مرد و هم زن باید تا قبل از ازدواج باکره باقی بمانند؛ معیار پاکی بطور یکسان شامل هر دو جنسیت می‌‌‌‌شود. هر چند که در عمل با زنان اغلب ناعادلانه رفتار می‌‌‌‌شد. در اسلام و حتی در یهودیت، اگر دختر در شب عروسی خود باکره نباشد، او را از خانه خارج و به خانه ای پدرش روان می‌‌‌کنند و در یهودیت اگر هیچ مدرکی جهت اثبات باکره بودن دختر عرضه نمی‌شد، تازه عروس باید در پیش روی دروازه ای خانه پدرش بوسیله عمل سنگسار کُشته می‌‌‌‌شد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۱ (۲۹ دقیقه)

انجیل چیست؟

انجیل چیست؟ (باشما)
انجیل چه است؟ آیا انجیل صرف یک کتاب دینی است که با خواندن آن ثواب کمایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟ معنی انجیل خبر خوش است. پس خبر خوش چیست؟ در اثر گناه بین انسان و خدا دوری ایجاد شد. خدا نجات دهنده را به جهان فرستاد تا انسان را با خود آشتی دهد. این نجات دهنده عیسی مسیح است که به خاطر گناه بشر به روی صلیب رفت تا گناه بشر را بدوش بگیرد و بمیرد و در روز سوم از مرگ قیام کرد. عیسی با این عمل خود ناامیدی ما را به امید تبدیل کرد که این خودش، خبر خوش و یا انجیل است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۱ (۳۰ دقیقه)

چطور می‌‌توانم پیرو مسیح شوم؟ بخش دوم

چطور می‌‌توانم پیرو مسیح شوم؟ بخش دوم (باشما)
چرا باید کتاب مقدس را بخوانیم و چقدر مهم است که ما کلام خدا را مطالعه کنیم , اولین قدمی که یک مسیحی برای رشد و شناخت خدا باید بردارد خواندن کتاب مقدس است . بعد از ایمان به عیسی مسیح ما باید کتاب مقدس را مطاله کنیم . باید به طور مرتبط این کار را انجام دهیم . شاید این را بدانید که موفقیت ما در رشد ایمانی مطالعه کتاب مقدس است . اگر می‌‌خوانیم در رشد ایمانی خود و در زندگی جدیدما در مسیح رشد کنیم، بسیار بستگی به این دارد که روزانه چه قدر وقت بگذاریم که کتاب مقدس را مطالعه می‌‌کنیم .

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۰-۳۱ (۲۹ دقیقه)

آزادی در مسیح قسمت دوم

آزادی در مسیح قسمت دوم (نسیم پرستش)
اگر کلمۀ آزادی را به حرف‌های جداگانه بنویسیم و هر کدام از الفبای آنرا به منظوری خاصی برای توجیه و بیان بهتر موضوع آزادی استفاده کنیم، شاید چهرۀ واقعی آزادی در مسیح را بشناسیم. تا در برابر این چهره تسلیم شده، آنرا بپذیریم و در آن حیات داشته باشیم. تا هیچ کس در این فکر بناشد که آزادی در مسیح بی بندوباری است. بلکه به این باور قلبی برسد که آزادی در فیض مسیح رهایی از زندان قوانین مذهبی است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۲ (۳۰ دقیقه)