۰:۰۰ / ۰:۰۰

انجیل به گزارش یوحنا

فصل هفتم

برادران عیسی به او ایمان نداشتند

۱ پس از این، عیسی مدتی در جلیل می گشت، چون نمی خواست در یهودیه باشد زیرا که بزرگان یهود قصد کُشتن او را داشتند. ۲ عید سایبانها که یکی از عیدهای یهودیان بود نزدیک می شد، ۳ پس برادران عیسی به او گفتند: «اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا شاگردانت کارهایی را که می کنی ببینند. ۴ زیرا کسی که می خواهد مشهور شود، کار خود را پنهانی انجام نمی دهد. پس اگر تو این کارها را می کنی خود را به جهان نشان بده.» ۵ زیرا حتی برادرانش هم به او ایمان نداشتند. ۶ پس عیسی به ایشان گفت: «هنوز وقت من نرسیده است اما برای شما وقت همیشه مناسب است. ۷ این جهان نمی تواند از شما نفرت داشته باشد اما از من نفرت دارد زیرا من دربارۀ این جهان شهادت می دهم که کارهایش بد است. ۸ شما به این عید بروید. من فعلاً نمی آیم زیرا وقت من هنوز کاملاً نرسیده است.» ۹ عیسی این را به آنها گفت و در جلیل ماند.

عیسی به اورشلیم می رود

۱۰ پس از آن که برادران عیسی برای عید رفتند، عیسی نیز به طور پنهانی به اورشلیم رفت. ۱۱ یهودیان در ایام عید به جستجوی او پرداختند و می گفتند: «او کجاست؟» ۱۲ در میان مردم دربارۀ او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی می گفتند: «او آدم خوبی است.» و دیگران می گفتند: «نه، او مردم را گمراه می سازد.» ۱۳ اما به علت ترس از رهبران یهود، هیچ کس آشکارا دربارۀ او چیزی نمی گفت.

۱۴ در اواسط روزهای عید، عیسی به خانۀ خدا آمد و مردم را تعلیم می داد. ۱۵ یهودیان با تعجب می گفتند: «این مرد که علم دین را نیاموخته است، چطور می تواند چنین دانشی داشته باشد؟» ۱۶ عیسی در جواب ایشان گفت: «تعلیم من از خود من نیست بلکه از کسی است که مرا فرستاده است. ۱۷ اگر کسی بخواهد ارادۀ او را عملی کند خواهد دانست که آیا تعالیم من از جانب خداست یا من از خودم سخن می گویم. ۱۸ هر کسی از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می باشد. اما کسی که طالب جلال فرستندۀ خود باشد، انسان صادق بوده و در او ناراستی نیست. ۱۹ مگر موسی شریعت را به شما نداد، شریعتی که هیچ یک از شما آن را عمل نمی کند؟ چرا می خواهید مرا بکُشید؟» ۲۰ مردم در جواب گفتند: «تو روح شیطانی داری. چه کسی می خواهد تو را بکُشد؟» ۲۱ عیسی جواب داد: «من یک معجزه انجام دادم و همۀ تان تعجب کرده اید. ۲۲ موسی حکم ختنه کردن را به شما داد (هر چند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد قوم) و شما در روز سَبَت پسران خود را ختنه می کنید. ۲۳ پس اگر یک طفل را در روز سَبَت ختنه می کنید تا شریعت موسی شکسته نشود، چرا بر من خشمگین هستید که من در روز سَبَت به یک انسان سلامتی کامل بخشیده ام؟ ۲۴ از روی ظاهر قضاوت نکنید بلکه در قضاوت خود با انصاف باشید.»

عده یی زیادی به عیسی ایمان می آورند

۲۵ پس عده یی از مردم اورشلیم گفتند: «آیا این همان کسی نیست که او را می پالند تا بکُشند؟ ۲۶ اما ببینید، او آشکارا صحبت می کند و آنها چیزی به او نمی گویند. آیا حکمرانان ما به راستی می دانند که او مسیح وعده شده است؟ ۲۷ هر چند ما می دانیم که این مرد اهل کجاست اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست.»

۲۸ پس عیسی هنگامی که در خانۀ خدا تعلیم می داد با صدای بلند گفت: «شما مرا می شناسید و می دانید که از کجا هستم. ولی من به خواست خود نیامده ام، آن کسی که مرا فرستاده است، حقیقت مطلق است و شما او را نمی شناسید. ۲۹ اما من او را می شناسم، زیرا از جانب او آمده ام و او مرا فرستاده است.» ۳۰ پس آنها خواستند عیسی را دستگیر کنند اما هیچ کس بر او دست دراز نکرد زیرا هنوز وقت او نرسیده بود. ۳۱ ولی عده یی زیادی به او ایمان آوردند و گفتند: «وقتی مسیح بیاید آیا نشانه های بیشتری از آنچه این مرد کرده است، انجام خواهد داد؟»

کوشش برای گرفتاری عیسی

۳۲ فریسیان شنیدند که مردم چنین چیزها را به طور پنهانی دربارۀ او می گفتند، پس آنها و سران کاهنان، نگهبانان خانۀ خدا را فرستادند تا عیسی را گرفتار کنند. ۳۳ اما عیسی به آنها گفت: «فقط مدت کوتاهی با شما هستم و بعد نزد کسی که مرا فرستاده است خواهم رفت. ۳۴ شما مرا جستجو خواهید کرد اما نخواهید یافت و در جایی که من خواهم بود، شما نمی توانید بیایید.» ۳۵ پس بزرگان یهود در میان خود گفتند: «کجا می خواهد برود که ما نمی توانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد نزد یهودیانی برود که در میان یونانیان پراگنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ ۳۶ مقصد او از این حرف چیست که می گوید: شما مرا خواهید پالید اما نخواهید یافت و آن جایی که من هستم، شما نمی توانید بیایید؟»

نهرهای آب زنده

۳۷ در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: «اگر کسی تشنه است، بگذارید که نزد من بیاید و بنوشد. ۳۸ آن کس که به من ایمان آورد، چنان که نوشته های پیامبران می گوید: نهرهای آب حیات بخش از درون او جاری خواهد شد.» ۳۹ عیسی این سخن را دربارۀ روح مقدس گفت که به ایمانداران او داده خواهد شد و چون او هنوز جلال نیافته بود، روح مقدس عطا نشده بود.

بی اتفاقی در میان جمعیت

۴۰ پس بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند، گفتند: «این مرد واقعاً همان پیامبر وعده شده است.» ۴۱ دیگران گفتند: «او مسیح است.» اما عده یی گفتند: «آیا مسیح از جلیل ظهور خواهد کرد؟ ۴۲ مگر در نوشته های پیامبران نیامده است که مسیح از نسل داوود و از بیت لحم، همان قریه یی که داوود از آن بود، ظهور می کند؟» ۴۳ به این ترتیب در میان مردم به خاطر او بی اتفاقی به وجود آمد. ۴۴ عده یی خواستند عیسی را دستگیر کنند اما هیچ کس بر او دست دراز نکرد.

بی ایمانی سران یهود

۴۵ بعد از آن، نگهبانان خانۀ خدا پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از نگهبانان پرسیدند: «چرا او را نیاوردید؟» ۴۶ نگهبانان جواب دادند: «تا به حال، هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است.» ۴۷ فریسیان در جواب گفتند: «آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ ۴۸ آیا تا به حال کسی از حکمرانان و فریسیان به او ایمان آورده است؟ ۴۹ اما این مردم که از شریعت موسی بی خبر اند، لعنت شده هستند.» ۵۰ نیقودیموس، همان کسی که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از ایشان پرسید: ۵۱ «آیا شریعت ما اجازه می دهد که بر کسی حکم کنیم، بدون آن که به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار کرده است؟» ۵۲ آنها در جواب او گفتند: «مگر تو هم جلیلی هستی؟ تحقیق کن و ببین، زیرا که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است.»

مطالب مرتبط

خداوند به من روح تازه بخشید

خداوند به من روح تازه بخشید (آرامش و شادی در مسیح)
خداوند شبان من است؛ این تصویری است که معمولا اشاره به پادشاهان به کار می‌رود و در عهد جدید نیز بارها در توصیف مسیح استفاده شده است. خداوند نگهدار دانا؛ توانا و میزبان سخاوتمند برای ماست. خداوند می‌خواهد ما را با روح خود مسح کند که معمولا مسح شدن با برکت همراه است. داوود همیشه وقت به فیض خداوند امیدوار بود. پس آیا می‌خواهی خداوند شبان شما باشد؟ یا هنوز هم دنباله رو رهبران و پادشاهان دنیا هستی؟ از خود بپرس کدام بهتر است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۸ (۳۰ دقیقه)

خطر‌های زبان

خطر‌های زبان (باشما)
اگر ما بالای زبان خود حاکم باشیم، می‌‌‌‌توانیم در اجتماعی که در آن زنده‌گی می‌‌‌‌کنیم، زنده‌گی خوبی داشته باشیم. اگر بالای زبان خود کنترول نداشته باشیم، باعث دشمنی و کدورت می‌‌‌‌شود. طوریکه گفته اند زخم همه چیز جور می‌‌‌‌شود اما زخم زبان جور نمیشود. اگر بالای زبان خود حاکمیت داشته باشیم باعث رنجشی کسی نمیشویم و کسی از ما آزرده نمیشود. اما اگر بالای زبان خود کنترول نداشته باشیم، هر روز به دشمنان ما افزوده می‌شود. زیرا زبان قدرت ویرانگر دارد. بدترین خصلت برای یک انسان حاضر جوابی است. زیرا بدون فکر و تعمق سخن می‌‌‌گوید.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۷-۳۹ (۲۸ دقیقه)

افتخار پدر و پسر

افتخار پدر و پسر (روزنه ای زندگی مسيحی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۲ (۳۰ دقیقه)

دنیا از من نفرت دارد، به خاطریکه من از این دنیا نیستم.

دنیا از من نفرت دارد، به خاطریکه من از این دنیا نیستم. (چشمۀ حیات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۷ (۲۹ دقیقه)