۰:۰۰ / ۰:۰۰

انجیل به گزارش یوحنا

فصل نهم

عیسی کور مادر زاد را شِفا می بخشد

۱ وقتی عیسی از محلی می گذشت، مردی را دید که کور مادر زاد بود. ۲ شاگردانش از او پرسیدند: «ای استاد، این مرد به علت گناه چه کسی نابینا تولد شده است؟ به علت گناه خودش یا والدینش؟» ۳ عیسی جواب داد: «نه گناه خودش بود و نه گناه والدینش بلکه تا کارهای خدا در وجود او آشکار گردد. ۴ تا وقتی که روز است، باید کارهای خدا را که مرا فرستاده است انجام دهیم. وقتی شب می آید، آنگاه هیچ کس نمی تواند کاری کند. ۵ تا هنگامی که در جهان هستم، نور جهان هستم.» ۶ وقتی این را گفت آب دهان بر زمین انداخت و با آن گِل ساخت و گِل را به چشمان کور مالیده، ۷ به او گفت: «به حوض سیلوام برو (که به معنای فرستاده است) و چشمانت را بشوی.» آن مرد رفت و چشمانش را شُست و از آنجا بینا بازگشت.

۸ پس همسایه گان و کسانی که قبلاً او را در حال گدایی دیده بودند، گفتند: «آیا این همان کسی نیست که اینجا نشسته بود و گدایی می کرد؟» ۹ بعضی گفتند: «این همان شخص است.» اما دیگران گفتند: «این مرد شبیه اوست.» ولی آن مرد خودش به تأکید می گفت: «من همان شخص هستم.» ۱۰ پس آنها به او گفتند: «چگونه چشمان تو بینا شد؟» ۱۱ او جواب داده گفت: «مردی که عیسی نام دارد، گِل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوام برو و روی خود را بشوی. من هم رفتم، شُستم و بینا شدم.» ۱۲ پس آنها به او گفتند: «آن شخص کجاست؟» جواب داد: «نمی دانم.»

تحقیق دربارۀ شِفای کور مادر زاد

۱۳ آنها مردی را که قبلاً نابینا بود، نزد فریسیان بُردند ۱۴ زیرا آن روزی که عیسی گِل ساخته چشمان او را باز کرده بود، روز سَبَت بود. ۱۵ پس یکبار دیگر فریسیان از مرد پرسیدند که چگونه بینایی اش را به دست آورده است. او به آنها گفت: «او بر چشمانم گِل مالید و من شُستم و حالا می بینم.» ۱۶ پس عده یی از فریسیان گفتند: «آن شخص از جانب خدا نیست، زیرا که روز سَبَت را رعایت نمی کند.» دیگران گفتند: «یک شخص گناهکار چگونه می تواند چنین نشانه هایی انجام دهد؟» و در میان آنها دو دسته گی به وجود آمد.

۱۷ آنها باز هم از آن شخص که قبلاً نابینا بود پرسیدند: «تو دربارۀ آن کسی که چشمان تو را باز کرد، چه می گویی؟» او گفت: «او یک پیامبر است.» ۱۸ ولی بزرگان یهود باور نمی کردند که او کور بوده و بینایی خود را باز یافته باشد، تا این که پدر و مادر او را خواستند. ۱۹ از آنها پرسیدند: «آیا این پسر شماست که می گویید، کور به دنیا آمده است؟ پس اکنون چطور می بیند؟» ۲۰ مادر و پدر او در جواب گفتند: «ما می دانیم که او پسر ماست و نابینا به دنیا آمده است. ۲۱ اما این را نمی دانیم که او اکنون چگونه می بیند، یا چه کسی چشمان او را باز کرده است. او بالغ است و از خودش بپرسید، او می تواند دربارۀ خود سخن گوید.» ۲۲ پدر و مادر او چنین گفتند، زیرا که از بزرگان یهود می ترسیدند، چون آنها از پیش توافق کرده بودند که هر کسی اقرار کند که عیسی، مسیح است، باید از کنیسه بیرون رانده شود. ۲۳ از این رو پدر و مادر آن مرد گفتند: «او بالغ است، از خودش بپرسید.»

۲۴ پس آنها یکبار دیگر آن مردی را که کور بود، خواستند و به او گفتند: «سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما می دانیم که این مرد یک شخص گناهکار است.» ۲۵ او جواب داده گفت: «این که او گناهکار است یا نه، من نمی دانم، فقط یک چیز را می دانم که کور بودم و اکنون می بینم.» ۲۶ پس آنها باز به او گفتند: «او با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟» ۲۷ او به آنها جواب داد: «من همین حالا به شما گفتم، ولی شما گوش نکردید. چرا می خواهید دوباره آن را بشنوید؟ آیا شما هم می خواهید شاگرد او شوید؟» ۲۸ پس آنها به او دشنام داده و گفتند: «تو خودت شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی می باشیم. ۲۹ ما می دانیم که خدا با موسی سخن گفت، ولی در مورد این شخص ما نمی دانیم که از کجاست.» ۳۰ آن مرد در جواب آنها گفت: «چه یک چیز عجیبی! شما نمی دانید که او از کجاست، در حالی که چشمان مرا بینایی بخشیده است. ۳۱ همۀ ما می دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی پذیرد، ولی اگر کسی خدا ترس باشد و ارادۀ خدا را بجا آورد، خدا او را می شنود. ۳۲ از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده است که کسی چشمان کور مادر زادی را باز کرده باشد. ۳۳ اگر این مرد از خدا نمی بود، نمی توانست چنین کاری بکند.» ۳۴ آنها در جواب او گفتند: «آیا تو که در گناه متولد شده ای، به ما درس می دهی؟» و بعد او را از کنیسه بیرون کردند.

کور واقعی کیست؟

۳۵ وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون رانده اند، او را پیدا کرد و از او پرسید: «آیا به پسر انسان ایمان داری؟» ۳۶ آن مرد جواب داده گفت: «ای آقا، او کیست تا به او ایمان آورم؟» ۳۷ عیسی به او گفت: «تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن می گوید.» ۳۸ او گفت: «ای خداوند، ایمان دارم» و در برابرش روی به زمین افتاد.

۳۹ عیسی سپس گفت: «من برای داوری به این جهان آمده ام تا اشخاص کور بینا و مردم بینا، کور شوند.» ۴۰ بعضی از فریسیان که همراه او بودند، این سخنان را شنیدند و به او گفتند: «آیا ما هم کور هستیم؟» ۴۱ عیسی به ایشان گفت: «اگر کور می بودید گناهی نمی داشتید اما چون می گویید بینا هستیم، پس گناهکار باقی می مانید.

مطالب مرتبط

اگر کور می‌بودید گناه نمی داشتید

اگر کور می‌بودید گناه نمی داشتید (کلام خدا برای شما )
عیسی شنید که فریسیان مرد کور را از کنیسه بیرون رانده‌اند؛ لذا رفت تا او را بیابد. مرد کور هنوز عیسی را با چشمان خود ندیده بود. اما شاید صدای او را شناخت. وی آماده بود تا ایمان آورد، اما هنوز دقیقاً مطمئن نبود که به که باید ایمان آورد. مرد کور کاملاً دریافت که عیسی کیست

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۵-۴۱ (۳۰ دقیقه)

دعا برای دو شنونده‌ای نابینا

دعا برای دو شنونده‌ای نابینا (باشما)
دعا در نام عیسی مسیح قدرت دارد. زمانیکه عیسی مسیح در بین مردم بود معجزات بسیار زیادی انجام داد. او کوران را بینا ساخت، مرده‌ها را زنده ساخت و شلان به راه رفتن شروع کردند. عیسی از بارتیمایوس پرسید: «چه می‌‌خواهی برایت بکنم؟» بارتیمایوس یک گدا بود و عیسی این سوال را مطرح ساخت تا جمعیت بداند که بارتیمایوس درخواست پول نکرده، بلکه می‌‌‌خواهد بینا شود. آنچه در دل بارتیمایوس بود برای عیسی مسیح بیان کرد و گفت و عیسی مسیح برایش انجام داد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۷ (۲۸ دقیقه)

معجرات عیسی مسیح قسمت سوم شفای کور

معجرات عیسی مسیح قسمت سوم شفای کور (باشما)
عیسی مسیح معجزات زیادی انجام داد. مرده‌ها را زنده ساخت، شلان به راه رفتن شروع کردند و کوران بینا شدند. عیسی پیش از آنکه آنها را شفا دهد، در مورد ایمان شان اطمینان حاصل کرد. انسان برای اینکه قدرت عیسی در زندگی‌اش جاری شود، باید ایمان داشته باشد. و آنها اقرار کردند و گفتند که بلی ما ایمان داریم که تو می‌توانی ما را شفا بدهی. عیسی چشمان آنها را به طور کامل شفا داد و می‌توانستند مثل دیگران همه چیز را ببینند. « اگر ایمان داشته باشیم که عیسی شفا دهنده است، ما را شفا خواهد داد و اگر ایمان داشته باشیم که او نجات دهنده است، ما را نجات خواهد داد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۷ (۲۹ دقیقه)

داستان زندگی فروزان

داستان زندگی فروزان (رنگ زندگی )
از اثر ناداری و بی تفاوتی والدین، فروزان حس تکلم و حس شنوایی خود را از دست داد. حال که او بزرگ شده است و سایر برادران و خواهرانش ازدواج نموده اند، او از والدین پیر خود مواظبت می‌کند. آیا تنها او مسول دستگیری از والدین خود است یا سایر برادران و خواهران نیز؟ برای درک بیشتر موضوع از شما دعوت می‌کنیم که به این برنامه گوش دهید. تشکر!

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۳ (۲۹ دقیقه)

داستان زندگی قدرت اله

داستان زندگی قدرت اله (رنگ زندگی )
زمانیکه یک طفل در خانواده تولد می‌شود خوشی و سرور را در آن خانه با خود به ارمغان می‌آورد. همانطوریکه یک نوزاد خوشی را برای والدین خویش به ارمغان می‌آورد، والدین نیز باید مواظبت همه جانبه از طفل به عمل بیآورند. همانطوریکه برایش غذا و لباس تهیه می‌کنند، باید متوجه صحت او نیز باشند و متوجه واکسین‌های او باشند و تمام واکسین‌های را به وقت و زمانش به او بدهند، تا معیوب بار نباید و مثل قدرت اله معیوب نشود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۳ (۳۱ دقیقه)

معجرات عیسی مسیح قسمت سوم شفای کور

معجرات عیسی مسیح قسمت سوم شفای کور (باشما)
عیسی مسیح معجزات زیادی انجام داد. مرده‌ها را زنده ساخت، شلان به راه رفتن شروع کردند و کوران بینا شدند. عیسی پیش از آنکه آنها را شفا دهد، در مورد ایمان شان اطمینان حاصل کرد. انسان برای اینکه قدرت عیسی در زندگی‌اش جاری شود، باید ایمان داشته باشد. و آنها اقرار کردند و گفتند که بلی ما ایمان داریم که تو می‌توانی ما را شفا بدهی. عیسی چشمان آنها را به طور کامل شفا داد و می‌توانستند مثل دیگران همه چیز را ببینند. « اگر ایمان داشته باشیم که عیسی شفا دهنده است، ما را شفا خواهد داد و اگر ایمان داشته باشیم که او نجات دهنده است، ما را نجات خواهد داد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۲ (۲۹ دقیقه)

آیا عیسی مسیح امروز هم می‌تواند معجزه کند؟

آیا عیسی مسیح امروز هم می‌تواند معجزه کند؟ (باشما)
وقتی به انجیل مرقس نگاه می‌‌کنیم، در می‌‌یابیم که این انجیل به معجزات عیسی مسیح زیادتر از موعظه‌های او اشاره می‌‌کند. یقینأ عیسی مسیح مرد عمل و قدرت بود و فقط صرف سخن نمیگفت. عیسی مسیح معجزه می‌‌کرد تا به مردم ثابت کند که کیست و شخصیت الهی خود را به شاگردان خود نمایان سازد. زمانیکه عیسی اراده می‌‌کرد که معجزه کند، آنچه می‌‌گفت انجام میشد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۳ (۲۹ دقیقه)

نابینای که قلب روشن دارد

نابینای که قلب روشن دارد (رنگ زندگی )
تحقیر کردن معیوبین در جوامع عقبمانده به عادت تبدیل شده است. تحقیرکنندگان با این کار خود نشان می‌‌دهند از نگاۀ فکری کوچک و خورد استند. به این فکر نمیکنند که خداوند می‌‌تواند ایشان را نیز معیوب سازد. معیوبین مثل سایر انسانها از حقوق انسانی برخوردار اند. به عوض تحقیر باید دستگیری شود. تحقیرکننده‌ها به این پی نبرده اند که معیوبین نیز دارای توان و استعداد هستند. برای درک بیشتر موضوع به این برنامه گوش دهید. تشکر!

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۷ (۲۹ دقیقه)

قسمت ۱- کسی که مرا شفا داد عیسی است

قسمت ۱- کسی که مرا شفا داد عیسی است (کلام خدا برای شما )
عیسی کوران بسیاری را شفا داده بود؛ اما شفای کور مادرزاد شفای عجیب بود. عیسی امروز همان است که دیروز بود و تا ابد همان خواهد بود؛ او قادر است بهتر از داکتری هر نوع مریضی‌های تان را شفا ببخشد فقط شرط آن ایمان شماست تا از تهی دل شفا یابید

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۲ (۳۰ دقیقه)

۱. چرا خدا اجازه می‌‌‌دهد که مشکلات و پرابلم‌ها باشد؟

۱. چرا خدا اجازه می‌‌‌دهد که مشکلات و پرابلم‌ها باشد؟ (باشما)
خوانندگان گرامی! بعضی از دوستان ما دربارۀ مشکلات و سختی‌ها سوال نموده اند که چرا خداوند اجازه می‌‌‌دهد تا سختی و مشکلات بیاید؟ می‌‌‌خواهیم جهت استفادۀ سایر دوستان، در این بخش از آن صحبت کنیم زیرا طوری که شما دوستان عزیز نیز می‌‌‌دانید که تمام زندگی ما مسیحیان به کلام خداوند ارتباط دارد. زیرا کلام خداوند می‌‌‌گوید که خوراک، پوشاک، رفتار، کردار و گفتار تان همه طبق کلام خدا باشد. پس بیاید به انجیل یوحنا فصل نهم، آیات 1 تا 3 را با هم بخوانیم:  1 وقتـی عیســی از محلـی می‌‌‌گذشـت، کـور مادرزادی را دید. ۲ شاگردان از او پرسیدند: “استاد، این شخص چرا نابینا بدنیا آمده است؟ آیا در اثر گناهان خود او بوده است یا در نتیجه گناهان پدر و مادرش؟” ۳ عیسی جواب داد: “هیچکدام. علت آنست که خدا می‌‌‌خواهد قدرت شفا بخش خود را اکنون از طریق او نشان دهد.  خوانندگان عزیز! همانطوری که در کلام خدا خواندیم که ما مشکلات و سختی‌ها را می‌‌‌بینیم و خصوصاً مشکلاتی را که در این اواخر برای کلیسای خداوند و برای مردم خدا، یعنی برادران و خواهران مسیحی ما، پیش شده است، از جمله مشکلاتی استند که باید ببینیم ولی می‌‌‌پرسیم که در این مشکلات گناۀ کیست؟ کی این گناه را بوجود آورد؟ و آیا حال شروع کنیم به تهمت کردن بالای یکدیگر و یا کسی دیگری را ملزم بسازیم که گناه آن شخص است که در بین کلیسا آمد و عکاسی کرد؟ و بی اعتباری را در کلیسا به وجود بیاوریم و یا اینکه مطابق کلام خداوند ببینیم که چرا این چیز‌ها به وجود آمد؟ پس بهتر است که بطرف کلام خداوند ببینیم و بگوئیم که حال خداوند می‌‌‌خواهد جلال خود را در کلیسای افغانستان نشان بدهد. اینکه گناهی کی است؟ یا کی‌ها اشتباه کردند، برای ما مهم نیست بلکه چیزی که برای ما مهم است اینست که خداوند همه چیز را تحت ادارۀ خود دارد و خداوند تمام چیز‌ها را می‌‌‌بیند و می‌‌‌داند. مشکلات زیادی پیش خواهد آمد ولی وظیفۀ ما مسیحیان در این موارد چیست؟ وظیفۀ ما اینست که حال نباید یکدیگر خود را و یا مردمان دیگر را زیر فشار قرار بدهیم و یا بپرسیم که چرا دولت یا پارلمان افغانستان این کار را می‌‌‌کند؟ بلکه وظیفۀ ما اینست که برای مردم دعا کنیم و بگوئیم که خداوندا همه چیز را تحت ادارۀ خود داری و ما می‌‌‌خواهیم تا جلال تو در بین مردم ما ظاهر شود. دوستان عزیز ! همیشه بیاد داشته باشید که خداوند می‌‌‌خواهد در زندگی هر کدام ما و شما جلال خود را ظاهر بسازد تا مردم ما و شما بدانند و بفهمند که خداوند در افغانستان کار می‌‌‌کند. شاید ده سال پیش و متأسفانه همین حالی هم مردمان کشور‌های همسایۀ ما و بعضی کشور‌ها فکر می‌‌‌کنند که در افغانستان هیچ مسیحی نیست و یا چرا باید افغان‌ها مسیحی باشند؟ مردم فکر می‌‌‌کنند که مسیحیت یک دین غربی است مگر این یک اشتباه است. چرا ؟ بخاطریکه عیسی مسیح خودش در بیت الحم تولد شد در فلسطین امروزی یعنی در آسیا به دنیا آمده است و معنای انجیل پیام خوش می‌‌‌باشد و چرا تمام مردم دنیا این پیام خوش را داشته باشند و مردم عیسی مسیح را پیروی کنند و در افغانستان زیبای ما در کشور عزیز ما نتوانیم که عیسی مسیح پیروی کنیم. کلام خداوند و خبر خوش برای تمام دنیا است و برای ما مردم افغانستان نیز می‌‌‌باشد و ما شامل این برکت هستیم. چرا مردم دنیا یا همسایه‌های ما می‌‌‌خواهند که ما در ملکوت خداوند شریک نباشیم؟ کلام خداوند می‌‌‌فرماید که از هر قوم و از هر ملتی و نیز از هر زبان نه تنها اینکه کشور‌های همسایه ما یا دیگر مردم‌ها به آن زبان‌ها تکلم می‌‌‌کنند بلکه با زبان شیرین دری، پشتو، هزارگی، اوزبیکی و پشه ئی و هر زبان دیگر، نیز در ملکوت خداوند داخل شده در حضورش ایستاد شوند و او را جلال بدهند. ما امروز خدا را شکر می‌‌‌کنیم که در افغانستان کلیسا‌ها داریم و شکر خداست که مردم ما خداوند را ستایش و پرستش می‌‌‌کنند. پس به جای اینکه بگوئیم که چرا این همه مشکلات پیش آمد، بیائید خداوند را شکر کنیم و به پیش برویم و همیشه کوشش کنیم تا خداوند را جلال بدهیم. سوال دیگری که مطرح می‌‌‌شود اینست که چرا خداوند می‌‌‌خواهد در مشکلات دست بگیرد؟ همانطوری که عیسی مسیح به شاگردان خود گفت: علت آنست که خدا می‌‌‌خواهد قدرت شفا بخش خود را اکنون از طریق او نشان دهد. و بعداً می‌‌‌بینیم که خداوند همان کور را شفا می‌‌‌دهد، کسی را که کور مادر زاد بود و این قدرت عیسی مسیح بود که می‌‌‌تواند کوری را مادر زاد می‌‌‌تواند شفا بدهد که تا به امروز طب این کار را کرده نتوانسته است ولی این قدرت خداوند است. اگر ما به رسالۀ دوم قُرنتیان فصل 1 آیات 8 و 9 مراجعه کنیم، که در این مورد بسیار زیبا فرموده است: ۸ ایمانداران عزیز، بی شک شنیده اید که در ایالت “آسیا” چه سختی‌ها کشیدیم. فشار مشکلات بحدی بود که امید نداشتیم زنده بمانیم، ۹ و احساس می‌‌‌کردیم که محکوم به مرگ هستیم، چون برای نجات خود، کاری از دستمان بر نمی آمد. اما این زحمات درس خوبی به ما داد تا دیگر به خودمان متکی نباشیم، بلکه به خدایی توکل کنیم که می‌‌‌تواند حتی مرده‌ها را زنده کند. پس همه چیز را به دست خدا سپردیم .  در اینجا می‌‌‌بینیم که چرا خداوند می‌‌‌خواهد در مشکلات دست بگیرد و همانطوری که پولس رسول می‌‌‌نویسد، خدا را شکر می‌‌‌کنیم که در طول چندین سال، کلیسای خانگی در وطن ما رشد کرد و پیام و کلام خداوند را شنیدند و همه چیز آرام و خوب بود، پس ما بخاطری خوی و خصلت انسانی مان بعضی اوقات به خود تکیه و فکر می‌‌‌کنیم همه چیز خوب است و ما خوب رفتار می‌‌‌کنیم و آن وقت است که مشکلات می‌‌‌اید و آن زمان است که ما بیشتر به خداوند تکیه می‌‌‌کنیم و تمام امید ما به خداوند می‌‌‌باشد و خود را به خداوند می‌‌‌سپاریم. به خاطریکه برای نجات خود هیچ راهی نداریم ما نمی فهمیم که آیا ما زنده می‌‌مانیم و از مشکلات بیرون می‌‌برائیم یا نه؟ مگر مقبولی و خوبی کلام خدا اینست که برای ما نشان می‌‌دهد که در سختی و مشکلات باید زیادتر به خداوند تکیه کنیم و چه بهتر که دامان خداوند را بگیریم و امید ما خداوند باشد تا ما را از این مشکلات بیرون کند و این سختی‌ها را خود خداوند رفع کند و در مشکلات باید خداوند را صدا بزنیم و از او بخواهیم تا دست ما را بگیرد تا سرفراز و کامیاب از این مشکلات بیرون بیائیم. نه اینکه وقتی مشکلات را ببینیم، خداوند و هدف زندگی از یاد ما برود و فقط مشکلات و ترس را ببینیم. ما نباید این کار‌ها را انجام بدهیم بلکه همانطوری که در شروع به خداوند اتکا و توکل کرده ایم، در مشکلات نیز خود را به خداوند بسپاریم و بگوئیم که خداوندا هر چه ارادۀ تو هست، ما نیز با تو قدم می‌‌زنیم. یعنی زمانیکه در آرامش قرار داشتیم و تمام توکل ما به خداوند بود، امروز نیز در سختی و مشکل زیادتر توکل ما به خداوند باشد و بیشتر به او امید داشته باشیم زیرا او قادر مطلق هست و او خداوندی هست که قدرت دارد تمامی دنیا را تحت ارادۀ خود قرار بدهد. امروز مشکلات ما و شما بسیار کم است و باید دعا کنیم که در پشت این سختی‌ها و مشکلات، بتوانیم قدرت خداوند را ببینیم، دست خداوند و برکات خداوند را ببینیم که در این مشکلات چه چیز‌های برای ما آماده شده است تا یاد بگیریم. مشکلات فعلی که امروز در افغانستان آمده است حیثیت یک باد تند را دارد نه یک توفان، ولی ما و شما که به خداوند ایمان و توکل داریم، باید زندگی خود را آمادۀ توفان بسازیم تا در آن توفان که ویران کن است و تباهی را به بار می‌‌اورد، استوار باشیم و ایستادگی کنیم و این باد تند گذری و موقتی است و سپری می‌‌شود مگر باید همیشه خود را به خداوند وقف کنیم و آماده باشیم. دوستان عزیز! کلام خداوند می‌‌فرماید که طلا چطور صاف و خالص می‌‌شود و جلایش پیدا می‌‌کند؟ طلا وقتی که از آتش می‌‌گذرد یا تیر می‌‌شود درخشش خود را به دست می‌‌اورد و خالص می‌‌شود و تا از آتش نگذرد نمیتوانیم درخشش و قشنگی طلا را ببینیم. پس بناً مشکلات و سختی‌ها می‌‌تواند ما را استوارتر و در ایمان ما قوی تر بسازد و درخشش زندگی مسیحی را در زندگی ما به بار بیاورد و زمانیکه از مشکلات بیرون می‌‌شویم مردم همان نور مسیح را می‌‌توانند در زندگی ما مشاهده کنند. البته نه تنها زمانیکه از مشکلات بیرون می‌‌ائیم بلکه زمانیکه در مشکلات هستیم همان درخشش و محبت مسیح را به مردم دنیا نشان بدهیم. امید ما اینست که نباید در گذشته ایستاد بمانیم، بلکه به پیش برویم. داستانی جالبی را در مورد بیرون آمدن می‌‌مون‌ها از جنگل در هندوستان شنیدم، که در قریه‌ها داخل می‌‌شدند و مردم می‌‌خواستندکه این می‌‌مون‌ها را دستگیر و گرفتار کنند و یا در دام بیاندازند ولی متأسفانه ناکام می‌‌شدند ولی چیزی را که کشف کردند این بود که صراحی‌ها یا بوتل‌های کلانی را که دهانش کمی باریک تر باشد می‌‌گرفتند که این بوتل‌ها دارای وزن بسیار زیاد و بطور خاصی به همین منظور ساخته می‌‌شود، و در بین شان می‌وه‌ها و یا شیرینی‌های را که می‌‌مون‌ها دوست دارند، می‌‌گذارند. می‌‌مون‌ها می‌‌ایند و دست خود از دهان بوتل داخل می‌‌کنند و میوه و شرینی را محکم می‌‌گیرند و کوشش می‌‌کنند تا آنرا بیرون بکشند و چون میوه و یا شیرینی در دست شان است نمیتوانند که دست خود را بیرون نمایند و دست شان بند می‌‌ماند و به دام می‌‌فتند و هنوز هم که مردم می‌‌ایند باز هم می‌‌مون شیرینی را رها نمیکند و با و جودیکه وزن بوتل زیاد است کوشش می‌‌کند که فرار کند ولی نمیتواند و گرفتار می‌‌شود. درسی را که از شنیدن این داستان آموختم این بود که ما نباید برای لذتی که در گذشته داشتیم، اکنون خود را در دام گرفتار نمائیم. بلکه به پیش برویم و خداوند را پیروی کنیم و دنباله رو عیسی مسیح باشیم. ما پیروان عیسی مسیح هستیم و عیسی مسیح در راهی که پیش می‌‌رود، راۀ محبت، بخشش، مردانگی و استواری است و هیچ چیزی نباید مانع شود تا ما دل شکسته شویم و نباید هیچ چیزی باعث شود تا ما تسلیم مشکلات و سختی‌ها شویم. همیشه بیاد داشته باشید که هر قدر مشکلات یعنی کوه‌های مشکلات و سختی‌ها در پیشروی تان قرار بگیرد، متوجه باشید که خداوند ما بزرگتر از آن کوه‌ها هست و هیچ وقت اجازه ندهید که کوه‌های مشکلات پیش چشم شما را بگیرد که در پشت آن کوۀ مشکلات شما خداوند را دیده نتوانید. خداوند زنده هست، قدرت دارد، نجات دهنده هست و خداوندی هست که ما و شما را دوست دارد و وعده نموده است که هرگز در توفان‌های زندگی شما را تنها نمی گذارم. دوستان عزیز هر وقتیکه ما و شما قدم می‌‌زنیم باید دست ما به دست خداوند باشد. هرگز نباید کوشش کنیم که از ترس، در سختی‌ها و توفانهای که پیش می‌‌آید، دست خداوند را رها کنیم و به طرفی دیگری بدویم و اگر به طرفی دیگری پیش می‌‌رویم، گم می‌‌شویم ولی اگر در تمام مشکلات و سختی‌ها دست ما به دست خداوند می‌‌باشد، ما هرگز گم و نا امید نمیشویم بخاطری که یک طفل خورد هر مشکلی که برایش پیش می‌‌آید زود در بغل پدر یا مادر خود پناه می‌‌برد زیرا آغوش والدین برایش مصئون ترین و بهترین جای به شمار می‌‌رود. پس آغوش خداوند هم مصئون ترین جای برای ما و شما محسوب می‌‌گردد. پس بیائید همیشه دعا کنیم و خود را به دست‌های پاک و مقدس خداوند بسپاریم. زمانیکه چهار یا پنج ساله بودم زلزلۀ شدیدی رخ داد و هر کس به هر طرفی می‌‌دوید و در همان اثنا پدرم در روبریم آمد و من خود را به بغل وی انداختم و پدرم مرا به بغل گرفت و به طرف بیرون دوید. حتی بعضی از خانه‌های همسایه‌های ما ویران شدند و دیوار‌ها فرو ریختند. ولی من یک آرامشی خاصی را در آغوش پدرم احساس می‌‌کردم و دست هایم را به گردنش حلقه کرده بودم و بسیار آرام بودم تا زلزله ختم شد؛ و به همین شکل وقتی در زمان مشکلات به خداوند توکل می‌‌کنیم، خداوند بهترین آرامش را برای ما می‌‌دهد و دست ما را گرفته ما را از مشکلات بیرون می‌‌کشد و به طرف پیروزی راهنمائی می‌‌کند. پدر هیچ گاهی فرزند خود را دور نمی اندازد و همیشه به فکر اولاد خود می‌‌باشد و تمام فکرم همین بود که پدرم مرا نجات می‌‌دهد و واقعاً خداوند را شکر می‌‌کنیم که وقتی ما به پدر جسمانی خود می‌‌توانیم توکل کنیم، پس چقدر زیادتر باید به خداوندی که پدر آسمانی ماست و ما را دوست دارد، توکل کنیم و با او بودن، در آغوش او بودن و به او توکل کردن بمراتب باعث آرامش ما می‌شود و می‌توانیم آنرا احساس کنیم. زیرا ما می‌دانیم که در مشکلات و سختی‌ها قدرت نداریم و چیزی کرده نمیتوانیم. پس خداوند قادر مطلق هست و بجای اینکه به خود توکل کنیم و یا بترسیم و دور شویم، چرا به خداوند نزدیکتر نشویم؟ پس دعای ما اینست که برادران و خواهران عزیز! امروز ما و شما در مشکلات و سختی‌ها باید استوار بمانیم و واقعاً تمام توکل ما به خداوند باشد و نباید یکدیگر خود را ملامت کنیم بلکه کوشش کنیم که چطور می‌توانیم از این مشکلات درس‌های جدیدی بیاموزیم و چطور می‌توانیم به بهترین وجه دشمن‌های خود را محبت کنیم و چطور می‌توانیم برای کسانی که به ما زجر و جفا می‌رسانند، دعا کنیم زیرا کلام خداوند برای ما می‌اموزاند که دشمنان تانرا محبت کنید و برای شان دعای خیر کنید پس بهترین وقت است تا یاد بگیریم برای دشمنان ما دعا کنیم و با آنها محبت کنیم و باز هم به خداوند توکل کنیم و این مشکلات بهترین شانسی است که در زندگی روحانی ما شروع شده است و کوشش بکنیم تا خود را برای آینده‌ها بهتر آماده بسازیم که شاید باد‌های قوی تری بیاید و چون ایمان ما ایمان درست و اصل است و ایمان ما به خداوند است، بناً باید استوار و پایدار باشیم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳ (۳۲ دقیقه)

شایسته؛ دختری که معلولیت را به چالش کشیده است

شایسته؛ دختری که معلولیت را به چالش کشیده است (رنگ زندگی )
آنچه در نخستين برخورد با معلولين به ذهن خطور مي¬كند، همانا عدم توانايي جسمي شان است كه برخي اوقات مانع انجام بسياري از فعاليت¬های روزمره زندگي ميشود؛ اما هميشه هم ای-نگونه نيست. بعضي اوقات از همین معلولين، هنرهايي را مي‌بينيم كه بسیاری‌ها توان و استعداد آنرا ندارد. يكي از اين معلولين توانمند كه توانايي فوق العاده‌يي در هنر نقاشي دارد، دختري سيزده ساله ایست به نام شايسته الفي، دختری كه از سوي مادرش به دوش كشيده ميشود. اين دختر كه دچار معلوليت شديد جسمي است و فلج چندگانه دارد، حتا حرف زده هم نمي‌تواند، اما توسط انگشتان پايش، هنر نقاشي و نگارگري هنرش را به نمايش گذاشته است.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳ (۲۹ دقیقه)

معلولیت عامل عقبمانی انسان نیست

معلولیت عامل عقبمانی انسان نیست (رنگ زندگی )
باور بيشتر به اين جمله را زماني پيدا كردم كه بسياري از معلولان را با انگيزه تر و هدفمندتر از انسان¬هاي سالم ديدم. بيشترين تاثير اين انگيزه و تلاش را زماني ميتوانيم احساس كنيم كه در گفتگوي خود با فردي معلول اما توانمند روبرو مي¬شويم. این معلول خود یک زن است. زني¬كه در اين جامعه¬ي بسته و سنتي، يك عمر به عنوان جنس ضعيف، سیاه سر و ناتوان قلمداد شده كه توان روبرو شدن با مشكلات زندگي و حل آن¬ها را ندارد. يكي از اين خانم هاي معلول كه حالی به عنوان زني كارمند و مستقل مصروف كار است. اين خانم به¬ شكل كاملاً رسمي در شفاخانه¬ي نور هرات ايفاي وظيفه مي¬نمايد و با تلاش خود، سعي دارد تا به زندگي خود رونق ببخشد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳ (۲۹ دقیقه)

هیچ چیزی مانع تصمیم نمیگردد

هیچ چیزی مانع تصمیم نمیگردد (رنگ زندگی )
در زندگی در هر حالتی که باشیم، باید با مشکلات پنجه نرم کنیم تا زمینگیر نشویم. با آنکه معیوب به دنیا آمدم، اما امید خود را از دست ندادم. به تشویق دوستان و توجه پدر و مادرم، شامل مکتب ناشنوایان شدم. وقتی داخل مکتب شدم، دیدم که ده‌ها تن مثل من از نعمت تکلم محروم اند. حتا افرادی بد تر از خود را دیدم. دیگر نا امیدی‌ها را کنار گذاشتم و با دوستانی هم کلام شدم که همانند خودم بودند. چیزی‌های را از دوستان جدیدم در یافتم که با وجود تمام ناامیدی‌ها نباید امید‌های خود را از دست بدهم و به آینده باید به دیده خوب بنگرم. پس روح و روانم را جایگۀ خوشبینی‌ها و فرا گرفتن دانش ساختم و به آنانکه بسویم به دیده حقارت می‌دیدند، با لبخند جواب می‌دادم . با خود عهد بستم که بجز آموختن و یاد گرفتن و استفاده از توانایی هایم، دیگر به فکر کاستی‌ها و کمبودی هایم، نباشم. حالا در صنف دوازده هم هستم و تصمیم دارم پس از فراگیری علم و دانش معلم شوم. تا هم نوعانم، را در آموختن فن آوری‌های جدید و کسبِ علم و دانش، کمک نمایم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳ (۳۰ دقیقه)

بعضی چیز‌ها در کلام خدا غیر قابل توضیح است

بعضی چیز‌ها در کلام خدا غیر قابل توضیح است (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴۱ (۳۰ دقیقه)

معجزۀ خدا را باید دست کم نگیرییم؟

معجزۀ خدا را باید دست کم نگیرییم؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۷ (۲۹ دقیقه)

قسمت ۲- من کور بودم بینا شدم

قسمت ۲- من کور بودم بینا شدم (کلام خدا برای شما )
آن مرد شفا یافته گفت من تنها یک چیز را دریافتم و خوشحالم از آن این که کور بودم بینا شدم همه چیز را راست می‌شنوم و درست دیده می‌توانم. این قدرت شفای عیسی است. شما چی فکر می‌‌کنید آیا به چنین شفای نیاز دارید؟ بطلبید او را خواهید یافت.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۳-۳۴ (۳۰ دقیقه)

قسمت ۳- کوری روحانی چیست؟

قسمت ۳- کوری روحانی چیست؟ (کلام خدا برای شما )
مرد کور عیسی را سجده کرده صدا میزد خداوندا من به تو ایمان دارم. کار خدا فوریت دارد. فرصت‌ها می‌‌‌آیند و به سرعت از دست می‌‌‌روند. فرصت کار ایمان و شفای تان را به فردا واگذار نکنید. با ایمان در نام او بطلبید او به شما شفا و دگرگونی ببار می‌آورد؛ نشود شب دیر باشد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۵-۴۱ (۳۰ دقیقه)