۰:۰۰ / ۰:۰۰

انجیل به گزارش یوحنا

فصل یازدهم

ایلعازر می میرد

۱ مردی به نام ایلعازر که در بیت عنیا زندگی می کرد، مریض شد. مریم و خواهرش مرتا نیز در آنجا زندگی می کردند. ۲ مریم همان زنی بود که پاهای سَروَر ما را با عطر مسح کرد و آنها را با موهای خود خشک نمود. اکنون برادرش ایلعازر مریض شده بود. ۳ پس خواهران ایلعازر برای عیسی چنین پیام فرستادند: «سَروَر ما، آن کسی که تو دوستش داری مریض است.» ۴ وقتی عیسی آن را شنید، گفت: «این مریضی به مرگ او نمی انجامد بلکه برای جلال خداست تا پسر خدا نیز با آن جلال یابد.»

۵ عیسی مرتا و خواهر او و ایلعازر را دوست می داشت. ۶ وقتی شنید که ایلعازر مریض است، دو روز دیگر در همان جایی که بود، ماند. ۷ پس از آن به شاگردانش گفت: «بیایید باز هم به یهودیه برویم.» ۸ شاگردان به او گفتند: «استاد، چندی پیش یهودیان آنجا می خواستند تو را سنگسار کنند، آیا باز هم می خواهی به آنجا بروی؟» ۹ عیسی جواب داد: «آیا یک روز دوازده ساعت نیست؟ اگر کسی در روز راه برود لغزش نمی خورد، زیرا نور این جهان را می بیند. ۱۰ اما اگر کسی در شب راه برود می لغزد، زیرا نوری ندارد.» ۱۱ عیسی این را گفت و افزود: «دوست ما ایلعازر خوابیده است اما من می روم تا او را از خواب بیدار کنم.» ۱۲ پس شاگردانش گفتند: «سَروَر ما، اگر او خواب است، خوب خواهد شد.» ۱۳ هر چند عیسی از مرگ او سخن گفت اما آنها فکر کردند که گفته های او دربارۀ خواب معمولی بود. ۱۴ آنگاه عیسی آشکارا به آنها گفت: «ایلعازر مُرده است. ۱۵ اما به خاطر شما خوشحالم که آنجا نبودم چون حالا می توانید ایمان بیاورید. بیایید پیش او برویم.» ۱۶ توما که به او لقب دو گانه گی داده بودند، به شاگردان دیگر گفت: «بیایید ما هم برویم تا با او یکجا بمیریم.»

عیسی، قیامت و حیات است

۱۷ وقتی عیسی به آنجا رسید، فهمید چهار روز است که ایلعازر را در قبر گذاشته بودند. ۱۸ بیت عنیا کمتر از سه کیلومتر از اورشلیم فاصله داشت ۱۹ و یهودیان زیادی از اورشلیم نزد مرتا و مریم آمده بودند تا به خاطر برادر شان آنها را تسلی دهند. ۲۰ همین که مرتا شنید عیسی آمده است، رفت تا او را پذیرایی کند، ولی مریم در خانه ماند. ۲۱ مرتا به عیسی گفت: «سَروَرم، اگر تو اینجا می بودی، برادرم نمی مُرد. ۲۲ اما می دانم اگر حالا هم هر چه از خدا بخواهی، خدا به تو خواهد داد.» ۲۳ عیسی گفت: «برادر تو دوباره زنده خواهد شد.» ۲۴ مرتا گفت: «می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد.» ۲۵ عیسی گفت: «من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد، حتی اگر بمیرد، زنده خواهد شد. ۲۶ و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد، هرگز نخواهد مُرد. آیا این را باور می کنی؟» ۲۷ مرتا به او گفت: «بلی، سَروَرم! من ایمان دارم که تو مسیح پسر خدا هستی که باید به جهان می آمد.»

عیسی گریه می کند

۲۸ وقتی که عیسی چنین گفت، مرتا رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور پنهانی به او گفت: «استاد آمده است و تو را می طلبد.» ۲۹ چون مریم این را شنید، همان لحظه برخاست و پیش عیسی آمد. ۳۰ عیسی به قریه نرسیده بود و هنوز در همان جایی بود که مرتا به دیدارش رفته بود. ۳۱ کسانی که با مریم در خانه اش بودند تا او را تسلی دهند، وقتی دیدند که مریم با عجله برخاست و از خانه بیرون رفت، به دنبال او رفتند زیرا فکر می کردند که او سر قبر می رود تا در آنجا گریه کند.

۳۲ وقتی مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید، به پاهای او افتاده گفت: «سَروَرم، اگر تو اینجا می بودی، برادرم نمی مُرد.» ۳۳ وقتی عیسی گریۀ مریم و یهودیان همراه او را دید، از دل آه کشید و بسیار جگر خون شد ۳۴ و پرسید: «او را در کجا گذاشته اید؟» آنها به او گفتند: «ای آقا، بیا و ببین.» ۳۵ عیسی گریه کرد. ۳۶ پس مردم گفتند: «ببینید چقدر ایلعازر را دوست داشت!» ۳۷ اما بعضی گفتند: «این مرد که چشمان آن کور را بینا کرد، آیا نمی توانست که مانع مُردن ایلعازر شود؟»

ایلعازر زنده می شود

۳۸ پس عیسی در حالی که از دل آه می کشید، به سر قبر آمد. قبر مانند غاری بود که سنگی پیش روی آن گذاشته بودند. ۳۹ عیسی گفت: «سنگ را بردارید.» مرتا خواهر ایلعازر گفت: «سَروَرم، حالا چهار روز از مرگ او می گذرد و جسدش را بوی گرفته است.» ۴۰ عیسی به او گفت: «آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی، جلال خدا را خواهی دید؟» ۴۱ پس سنگ را از پیش روی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت: «ای پدر، تو را شکر می کنم که به دعای من گوش داده ای. ۴۲ من می دانستم که تو همیشه به دعای من گوش می دهی، ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستاده اند، این را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای.» ۴۳ پس از آن که چنین گفت، عیسی با صدای بلند فریاد زد: «ای ایلعازر، بیرون بیا.» ۴۴ ایلعازر در حالی که دستها و پاهایش در کفن بسته و صورتش با دستمال پوشیده شده بود، بیرون آمد. عیسی به آنها گفت: «او را باز کنید و بگذارید برود.»

دسیسۀ قتل عیسی توسط علمای دین

(همچنان در متی ٢۶: ۱ - ۵ و مرقُس ۱۴: ۱ - ٢ و لوقا ٢٢: ۱ - ٢)

۴۵ بسیاری از کسانی که پیش مریم آمده بودند، چون کارهای عیسی را دیدند، به او ایمان آوردند. ۴۶ اما عده یی از آنها پیش فریسیان رفتند و آنچه را عیسی انجام داده بود، به آنها گفتند. ۴۷ آنگاه سران کاهنان و فریسیان با شورای بزرگ یهود جلسه ای تشکیل دادند و گفتند: «چه کنیم؟ زیرا که این مرد نشانه های زیادی انجام می دهد. ۴۸ اگر او را همین طور آزاد بگذاریم، همۀ مردم به او ایمان خواهند آورد و در نتیجه رومیان بر ضد ما برخاسته، خانۀ خدا و ملت ما را نابود خواهند کرد.» ۴۹ یکی از آنها که قیافا نام داشت و در آن سال کاهن اعظم بود، به آنها گفت: «شما نمی دانید. ۵۰ هیچ متوجه نیستید که این به مصلحت ماست که یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود.» ۵۱ او این سخن را از خود نگفت بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود، پیشگویی کرد که عیسی باید به خاطر آن ملت بمیرد، ۵۲ و نه تنها در راه آن قوم بمیرد بلکه تا فرزندان خدا را که پراگنده شده بودند، با هم یکجا گرداند. ۵۳ آنها از همان روز به بعد نقشۀ قتل او را کشیدند. ۵۴ از همین خاطر عیسی دیگر به طور آشکار در بین مردم رفت و آمد نکرد بلکه از آنجا به منطقه ای در نزدیکی بیابان رفت و با شاگردان خود در شهری به نام افرایم ماند.

۵۵ عید فِصَح یهودیان نزدیک بود و بسیاری مردم از قریه های اطراف به اورشلیم آمدند تا پیش از عید فِصَح خود را پاک سازند. ۵۶ پس آنها عیسی را می پالیدند و وقتی که در خانۀ خدا ایستاده بودند، به یکدیگر می گفتند: «چه فکر می کنید، آیا او در عید نخواهد آمد؟» ۵۷ سران کاهنان و فریسیان امر کرده بودند، هر کسی که بفهمد عیسی کجاست، باید اطلاع دهد تا اگر ممکن باشد او را دستگیر کنند.

مطالب مرتبط

چرا عیسی ایلعاذر را شفا نداد؟

چرا عیسی ایلعاذر را شفا نداد؟ (کلام خدا برای شما )
عیسی فرمود: این بیماری تا به مرگ نیست، یعنی ایلعازر سرانجام زنده خواهد ماند. مریضی ایلعازر برای آن بود که خدا و پسرش عیسی جلال یابند. حتی هنگامی که عیسی این حرف را می‌‌‌زد، می‌‌‌دانست که ایلعازر مُرده است. عیسی ایلعازر و خواهرانش را به خوبی می‌‌‌شناخت و محبت زیادی نسبت به ایشان داشت

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۱۶ (۳۰ دقیقه)

عیسی قیامت و حیات

عیسی قیامت و حیات (کلام خدا برای شما )
عیسی تنها در مورد انقضای عالم صحبت نمی‌کرد. وی حتی در این جهان قدرت زنده کردن مرده را برای مرتا و ایلعازر به همراه می‌‌آورد. من قیامت و حیات هستم. عیسی، قیامت برای بدن ما و حیات جاودانی برای روح و جان ما را به ارمغان می‌‌آورد. ابتدا باید برای زندگی گناه آلود گذشته بمیریم، آنگاه قیامت و بعد حیات می‌‌آید

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۷-۲۷ (۳۰ دقیقه)

آدم تو کجا هستی؟

آدم تو کجا هستی؟ (آرامش و شادی در مسیح)
ای آدم کجا هستی! بسیار وقتها بوده که ما دانسته گناه می‌کنیم و آن چنانکه مطابق اراده خدا عمل کنیم نمی کنیم و فرمان خدا را نادیده می‌گیریم. بعدا از شرم گناه می‌خواهیم خود را در سوراخی پنهان کنیم که دیده نشویم؛ اما آیا خدا ما را نمی بینید؟ صدا نخواهد زد که کجا هستی؟ خداوند هر کدام ما را می‌شناسد؛ از چشمان تیزبین خدای زنده؛ فرار و پنهان شده نمی توانیم. چیزی وجود ندارد که از نظر خدا پنهان بماند. زیرا او نور جهان است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۱-۲۸ (۳۰ دقیقه)

قلب مهربان خدا

قلب مهربان خدا (آرامش و شادی در مسیح)
در کتاب مقدس سایه نشانه و نماد موقتی بودن است. در کتاب ایوب هم می‌بینیم که می‌گوید عمر انسان مانند سایه زود می‌گریزد و نمی ماند. یونس را می‌بینیم که بعد از انجام ماموریت برای خود سایبانی ساخت تا در زیر آن بنشیند و فراموش کرده بود که هر چه انسان می‌سازد؛ موقتی است. پس تنها خدایی که می‌گوید « آیا دل من به حال جانهایی که به من اعتماد کردند نسوزد؟ تنها خداوند تا ابد پایدار است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۴۳-۴۴ (۳۰ دقیقه)

عیسی مسیح ایلعازر را از مرگ زنده می‌‌سازد

عیسی مسیح ایلعازر را از مرگ زنده می‌‌سازد (باشما)
ایمان به عیسی مسیح، سبب حیات جاودانی برای روح و جان ما را می‌‌گردد. عیسی نه تنها حیات می‌‌‌‌بخشد، بلکه خود حیات است. شخص برای دریافت حیات روحانی، باید ابتدا بمیرد و آنگاه زنده شده، از نو مولود گردد. ابتدا باید برای زندگی گناه آلودِ گذشته بمیریم، آنگاه قیامت و بعد حیات می‌‌‌‌آید. عیسی برای نشان دادن اینکه قدرت بخشیدن حیات روحانی نوینی را دارد، به ایلعازر حیات جسمانی نوینی عطا کرد؛ او برای اینکه نشان دهد که می‌‌‌‌تواند انسان را از موت روحانی به حیات روحانی بازگرداند، ایلعازر را از موت جسمانی به حیات جسمانی باز گرداند. سپس عیسی به مرتا فرمود که هر که به او ایمان آورد، اگر مُرده باشد، زنده گردد. بدن ایماندار می‌‌‌‌میرد، لیکن جان و روحش نمی‌میرد. مرگ جسمانی فقط دروازۀ حیات جاودانی است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۱-۲۶ (۲۸ دقیقه)

معجزات عیسی مسیح

معجزات عیسی مسیح (باشما)
عیسی مسیح همراه با شاگردانش در کشتی بود که ناگهان طوفانی عظیم از باد پدید آمد. کشتی دستخوش امواج شد و آب به درون کشتی در حال نفوذ کردن بود، طوری که کشتی داشت در آب فرو می‌‌‌رفت. با وجود اینکه برخی از شاگردان ماهیگیران ورزیده‌ای بودند، با آن هم ترسیده بودند. در چنین شرایطی عیسی در خواب بود. در حالیکه او را بیدار می‌‌‌کردند، گفتند: «ای استاد، مگر در فکر ما نیستی»؟ عیسی، پسر خدا، کنترل کامل تمامی قدرت‌های طبیعت را در دست داشت. با یک کلام او طوفان متوقف شد. شاگردان بین خود گفتند که او کیست که حتی طوفان از او اطاعت می‌‌کند؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۳-۲۵ (۲۸ دقیقه)

قیام عیسی مسیح از مرده‌گان

قیام عیسی مسیح از مرده‌گان (باشما)
عیسی مسیح از مرگ قیام کرده است، او برخاسته است! از آغاز آفرینش عالم به این طرف، هرگز واقعه‌ای مهم‌تر از برخاستن عیسی مسیح از مردگان وجود نداشته است. اگر مسیح از مردگان بر نمیخاست، نه کلیسایی وجود می‌‌داشت و نه مسیحیت و نه نجات برای انسان گناهکار. کل مسیر تاریخ تماماً متفاوت می‌‌‌بود. برخی از منکران خدا کوشش دارند بگویند که مسیح اصلاً مصلوب نشه که از مرگ برخیزد. اما ایشان در اشتباهند. رستاخیز عیسی واقعیتی تاریخی است. نه تنها شاگردان عیسی مسیح بلکه مردم همان محل شاهد صلیب شدن عیسی مسیح بودند. آفتاب هیچگاه با دو انگشت پنهان نمیشود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۵ (۲۸ دقیقه)

یکشنبه نخل

یکشنبه نخل (برنامه‌های خاص)
یکشنبه نخل، یکی از اعیاد ما است که یک هفته قبل از یکشنبه عید قیام می‌‌‌باشد. این عید یادآور، ورود پیروزمندانه و مظفرانۀ عیسی مسیح به اورشلیم است و این موضوع در هر چهار انجیل قید و ذکر شده است، و قبل از دستگیر شدن مسیح در روز پنجشنبه مقدس و مصلوب شدنش در روز جمعه مقدس ( جمعه الصلیب) می‌‌‌باشد. عیسی مسیح با ورود ظفرمندانه خود به اورشلیم ، برای اولین بار در مدت سه و نیم سال خدمت خویش ، خود را به عنوان مسیح به مردم معرفی می‌‌کند ، که آمدنش به جهان توسط انبیا صد‌ها سال قبل پیشگویی شده بود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۵-۲۶ (۳۱ دقیقه)

چرا پیروان مسیح، خدا را با خوشی پرستش می‌‌‌کنند؟

چرا پیروان مسیح، خدا را با خوشی پرستش می‌‌‌کنند؟ (نسیم پرستش)
زمانی که ما برای عبادت در حضور خداوند می‌‌‌‌‌‌‌رویم ما باید با خوشیِ تمام برویم و این خود برای ما یک برکت است که در حضور خدا می‌‌‌‌‌‌‌ریم. این یک جشن است برای ما مسیحیان که خداوند را ستایش می‌‌‌‌‌‌‌کنیم زیرا خداوند نیکوست و ما را دوست دارد و ما به حضور شاۀ شاهان می‌‌‌‌‌‌‌رویم. طوریکه داوودی نبی می‌فرماید: او را با آواز شیپور ستایش کنید و با چنگ و رباب او را ستایش کنید. با دایره و رقص او را ستایش کنید. با نی و دو تار او را ستایش کنید. با چنگ‌های بلند آواز او را ستایش کنید. با چنگ‌های خوش صدا او را ستایش کنید. هر کی دوست دارد خداوند را ستایش کند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۵ (۳۰ دقیقه)

معجزات عیسی مسیح

معجزات عیسی مسیح (باشما)
عیسی مسیح همراه با شاگردانش در کشتی بود که ناگهان طوفانی عظیم از باد پدید آمد. کشتی دستخوش امواج شد و آب به درون کشتی در حال نفوذ کردن بود، طوری که کشتی داشت در آب فرو می‌‌‌رفت. با وجود اینکه برخی از شاگردان ماهیگیران ورزیده‌ای بودند، با آن هم ترسیده بودند. در چنین شرایطی عیسی در خواب بود. در حالیکه او را بیدار می‌‌‌کردند، گفتند: «ای استاد، مگر در فکر ما نیستی»؟ عیسی، پسر خدا، کنترل کامل تمامی قدرت‌های طبیعت را در دست داشت. با یک کلام او طوفان متوقف شد. شاگردان بین خود گفتند که او کیست که حتی طوفان از او اطاعت می‌‌کند؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۴۳-۴۴ (۲۸ دقیقه)

مرتا و مریم ، عیسی مرده ای را زنده میکند

مرتا و مریم ، عیسی مرده ای را زنده میکند (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
وقتی عیسی مسیح به اورشلیم به معبد بزرگ رفت، مردم آنجا را محل تجارت درست کرده بودند. تمام صرافان و تاجران آنجا جمع شده بودند. وقتی عیسی این وضعیت را دید، تمام وسایل آنها را تخریب کرد و حیوانات را از آنجا بیرون کرد. و به مردم گفت که معبد جای پرستش است، اما شما اینجا را به مقصد تجارت استفاده می‌کنید. بعد از آن، عیسی مسیح جلسه‌های موعظه اش را آنجا انجام می‌داد. به همین علت، فریسیان (رهبران مذهبی) به دشمنی شان با عیسی شدت بخشیدند و تصمیم گرفتند که او را بکشند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۵۷ (۳۰ دقیقه)

دلسوزی عیسی مسیح

دلسوزی عیسی مسیح (باشما)
عیسی مسیح دلسوز و مهربان بود. او نابینایانی بسیاری را بینا کرد، شلان را با یک لمس خرامان ساخت حتا مرده‌ها را زنده ساخت. عیسی در فکر مردم بود و به بی‌نوایان کمک می‌‌‌کرد. به ناله‌های شان گوش می‌‌‌داد و بیماران را شفا می‌‌‌داد. مهربانی و دلسوزی او همه جانبه و از روی ترحم بود. دلسوزی و ترحم عیسی مسیح برای همه‌ای ما الهام بخش است و این چیزیست که در زنده‌گی روزمره آن را انجام دهیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۲-۳۵ (۲۹ دقیقه)

 چی بدی در دین گذشته ات بود که پیرو مسیح شدی؟

چی بدی در دین گذشته ات بود که پیرو مسیح شدی؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۵۸ (۳۰ دقیقه)

عیسی خالق زندگی و مرگ  است

عیسی خالق زندگی و مرگ است (کلام خدا برای شما )
اگر عیسی در آخرین لحظات زندگی ایلعاذر نزد او می‌بود به جای آنکه بگذارد بمیرد؛ او را شفا می‌داد. اما ایلعاذر مٌرد تا قدرت عیسی بر مرگ برای شاگردان و دیگران آشکار شود. عیسی همان طور که قدرت بخشش گناه را دارد؛ بر زندگی و مرگ نیز قدرت دارد. چرا که او خود خالق زندگی است.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۶-۲۶ (۳۰ دقیقه)

خبر خوش که عیسی از مرگ بر خاسته است

خبر خوش که عیسی از مرگ بر خاسته است (شناخت خدا از طریق مزامیر )
عیسی مسیح برای رهایی بشریت از قید گناهان جسم انسانی پوشید و روی صلیب قربانی شد مسیح موعود بر مرگ غلبه کرد تا خداوندی اش را برای بشریت به اثبات برساند. چنانچه عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد، با ایمان آوردن و پیروی از او مانیز در پیروزی او سهیم می‌شویم. عیسی مسیح مژده نجات برای همه ملت هاست، او راه رهایی از قید بردگی شیطان را برای همگان باز نهاده است.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۵-۲۷ (۲۹ دقیقه)

زندگی بعد از مرگ

زندگی بعد از مرگ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۵ (۲۹ دقیقه)

آیا مسیحیان کافر هستند؟ اگر مسیح قدرت داشت چرا مادر خود را زنده نگاه نکرد؟

آیا مسیحیان کافر هستند؟ اگر مسیح قدرت داشت چرا مادر خود را زنده نگاه نکرد؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۵ (۳۰ دقیقه)

مرگ و سوگ

مرگ و سوگ (به سوی صلح)
اندوه عبارت از افکار، احساسات، و عکس‌العمل ما در زمان فوت کردن یک شخص خاص در زندگی ما می‌باشد. اندوه ما را کمک می‌کند که ما از بین این وقت دردناک رد شویم. ما در وقت مرگ، سوگ، و اندوه به محبت و صبر ضرورت داریم و باید آنهای را که در بین چنین دردها می‌باشند محبت کنیم. عیسی مسیح، که منبع زندگی است، برای آنهای که به امید ضرورت دارند چنین وعده می‌دهد:‌ من قیامت و زندگی هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد، زندگی خواهد داشت.

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۴-۳۸ (۳۰ دقیقه)

راه حل مشکلات اقتصادی

راه حل مشکلات اقتصادی (روزهای حيرت انگيز)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۸-۴۴ (۳۰ دقیقه)