Next chapter

انجیل لوقا

فصل بیست و چهارم

رستاخیز عیسی

(همچنین در متی ۲۸: ۱ - ۱۰ و مرقُس ۱۶: ۱ - ۸ یوحنا ۲۰: ۱ - ۱۰)

۱در روز اول هفته (یکشنبه) صبح وقت سرقبر آمدند و حنوطی را که تهیه کرده بودند، با خود آوردند. ۲آن ها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلطانیده شده ۳و وقتی به داخل رفتند از جسد عیسی اثری نبود. ۴پریشان و نگران در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباس های نورانی در پهلوی شان ایستادند. ۵زنان سخت ترسیدند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند: «چرا زنده را در میان مردگان می جویید؟ ۶او اینجا نیست بلکه زنده شده است. آنچه را در وقت بودن در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید ۷که چطور پسر انسان می بایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم زنده شود.» ۸آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند ۹و وقتی از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به یازده حواری و دیگران گزارش دادند. ۱۰آن زنان عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر یعقوب. زنان دیگر هم که با آنها بودند، جریان را به رسولان گفتند. ۱۱اما موضوع به نظر آنها پوچ و بی معنی آمد و سخنان آنها را باور نمی کردند ۱۲اما پِترُس برخاست و به سوی قبر دوید و خم شده نگاه کرد، ولی چیزی جز کفن ندید. سپس در حالی که از این واقعه در حیرت بود به خانه برگشت.

در راه عِمائوس

(همچنین در مرقُس ۱۶: ۱۲ - ۱۳)

۱۳همان روز دو نفر از آنها به سوی دهکده ای به نام عِمائوس که تقریباً در دو فرسنگی اورشلیم واقع شده است می رفتند. ۱۴آن دو دربارۀ همه این واقعات صحبت می کردند. ۱۵همینطور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند خود عیسی نزدیک شد و با آنها همراه شد. ۱۶اما چیزی پیش چشمان آن ها را گرفت، بطوریکه او را نشناختند. ۱۷عیسی از آنها پرسید: «موضوع بحث شما در بین راه چیست؟» آن ها در جای خود ایستادند. غم و اندوه از چهره های ایشان پیدا بود. ۱۸یکی از آن دو که نامش کلِیوپاس بود جواب داد: «گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بی خبر هستی!» ۱۹عیسی پرسید: «موضوع چیست؟» جواب دادند: «عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همۀ مردم پیامبری توانا بود، ۲۰اما سران کاهنان و حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا به مرگ محکوم شود و او را به صلیب میخکوب کردند. ۲۱امید ما این بود که او آن کسی باشد که می بایست اسرائیل را رهایی دهد. از آن گذشته حالا سه روز است که این کار انجام شده است. ۲۲علاوه براین، چند نفر زن از نفر های ما، ما را حیران کرده اند. ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند، ۲۳اما موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آن ها برگشته اند و می گویند در رؤیا فرشتگانی را دیدند که به آنها گفته اند او زنده است. ۲۴پس عده ای از نفرهای ما سر قبر رفتند و اوضاع را همانطور که زنان گفته بودند دیدند، اما او را ندیدند.»

۲۵سپس عیسی به آنها فرمود: «شما چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته های انبیاء کند ذهن هستید. ۲۶آیا نمی باید که مسیح پیش از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند؟» ۲۷آن وقت از تورات موسی و نوشته های انبیاء شروع کرد و در هر قسمت آیاتی را که دربارۀ خودش بود برای آنها بیان فرمود.

۲۸در این هنگام نزدیک دهکده ای که به طرف آن می رفتند رسیدند و گویا او می خواست به راه خود ادامه دهد. ۲۹اما به او اصرار کردند: «پیش ما بمان چون غروب نزدیک است و روز تقریباً به پایان رسیده.» بنابراین عیسی داخل خانه شد تا پیش ایشان بماند. ۳۰وقتی با آنها سر دسترخوان نشست نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آنرا پاره کرد و به ایشان داد. ۳۱در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند، ولی فوراً از نظر آن ها ناپدید شد. ۳۲آن ها به یکدیگر گفتند: «دیدی وقتی در راه با ما صحبت می کرد و کتب را تفسیر می کرد، چطور دل های ما می طپید!»

۳۳آن ها فوراً حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آن یازده حواری همراه دیگران دور هم جمع شده ۳۴می گفتند: «بلی، در واقع خداوند زنده شده است. شمعون او را دیده است.» ۳۵آن دو نفر نیز وقایع سفر خود را بیان کردند و گفتند که چطور او را در وقت پاره کردن نان شناختند.

ظاهر شدن عیسی به شاگردان

(همچنین در متی ۲۸: ۱۶ - ۲۰ و مرقُس ۱۶: ۱۴ - ۱۸ و یوحنا ۲۰: ۱۹ - ۲۳ و اعمال ۱: ۶ - ۸)

۳۶در حالی که شاگردان دربارۀ این چیزها صحبت می کردند عیسی در بین ایشان ایستاده به آن ها گفت: «صلح و سلامتی بر شما باد.» ۳۷آن ها با ترس و وحشت، گمان کردند که شبحی می بینند. ۳۸او فرمود: «چرا اینطور آشفته حال هستید؟ چرا شک و شبهه به دل های شما رخنه می کند؟ ۳۹دستها و پاهای مرا ببینید، خودم هستم، به من دست بزنید و ببینید، شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد.» ۴۰این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. ۴۱از خوشی و تعجب نتوانستند این چیزها را باور کنند. آنگاه عیسی از آنها پرسید: «آیا در اینجا خوراکی دارید؟» ۴۲یک تکه ماهی بریان پیش او آوردند. ۴۳آن را برداشت و پیش چشم آنها خورد.

۴۴و به ایشان فرمود: «وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هر چه در تورات موسی و نوشته های انبیاء و زبور دربارۀ من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصدم همین چیزها بود.» ۴۵بعد ذهن ایشان را باز کرد تا کلام خدا را بفهمند، ۴۶و فرمود: «این است آنچه نوشته شده، که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود ۴۷و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. ۴۸شما بر همۀ اینها شاهد هستید. ۴۹خود من بخشش وعده شدۀ پدرم را بر شما می فرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید.»

صعود عیسی

(همچنین در مرقُس ۱۶: ۱۹ - ۲۰ و اعمال ۱: ۹ - ۱۱)

۵۰بعد آنها را تا نزدیکی بیت عَنیا بُرد و با دست های برافراشه ایشان را برکت داد. ۵۱در حالی که آنها را برکت می داد از آنها جدا و به عالم بالا برده شد ۵۲و ایشان او را پرستش کردند و سپس با خوشی بزرگ به اورشلیم برگشتند ۵۳و تمام اوقات خود را در عبادتگاه صرف حمد و سپاس خدا کردند.

Next chapter

Related content

The Resurrection of Jesus Christ From the Dead

The Resurrection of Jesus Christ From the Dead (With You)
Jesus Christ has risen from the dead. He arose! Since the creation of the world, there has never been a more important event than the resurrection of Jesus Christ from the dead. If Christ did not rise from the dead, there would be no church, no Christianity, and no salvation for sinful man. The whole course of history would have been completely different. Some sceptics repudiate this fact and claim that Christ was not crucified at all so, of course, he could not have risen from the dead. But they are wrong. The resurrection of Jesus is a historical fact. Not only the disciples of Jesus Christ but also many other people witnessed the crucifixion of Jesus Christ. You cannot hide the truth. The truth will always out.

Radio programme about v1-9 (28min)

The Ascension of Jesus Christ

The Ascension of Jesus Christ (With You)
Jesus Christ ascended to heaven forty days after his resurrection. Some of this time he was with his disciples. No doubt the disciples were very troubled and saddened by the departure of Christ. The Word of God indicates that after his ascension, Jesus is sitting at the right hand of God. He then sent the Holy Spirit, and the disciples were empowered by the Holy Spirit of Christ, to be his witnesses in the world. Jesus is not only at the right hand of God the Father after his ascension, but also he is our intercessor.

Radio programme about v35-44 (28min)

Jesus Resurrection Part I

Jesus Resurrection Part I (The Life of Jesus Christ)
All humans experience death—no one can overcome death. The Bible says Jesus died and rose again. Jesus' resurrection is the first and most important victory over death. There are several facts that prove Jesus' resurrection: Jesus‘ empty tomb proves that Jesus is risen; Jesus appeared to His disciples, and to more than 500 people; His Disciples witnessed Jesus‘ resurrection. Death and resurrection of Jesus are two sides of Christian faith. We preach Christ crucified and risen.

TV show mainly about v1-12 (59min)

On the Road to Emmaus

On the Road to Emmaus (The Life of Jesus Christ)
As followers of Jesus, we believe that He died for our sins, buried and rose again. The resurrection of Jesus gives us hope that one day we can see him face to face. Many people in the world try to close their eyes toward Jesus and do not want to see him; others ignore him but Jesus is alive. Even if we close our eyes and do not want to see him, Jesus exists—He is with us. The best way of life is to open our eyes and seek Jesus and we will find him.

TV show mainly about v13-14 (59min)

Hope in Despair

Hope in Despair (With You)
Despair brings with it sadness and depression. It is said that human beings last a maximum of 40 days without food, 4 days without water and 4 minutes without air, while without any hope we do not even last 4 seconds. Hope keeps us alive. Let us not be upset because of problems and difficulties. Rather, let us give all our concerns to God. If we leave our thoughts and worries to God, we may not be delivered from hardship, but we will certainly be free from sorrow and worries. We need to give all our cares to God.

Radio programme mainly about v13-35 (28min)

Jesus Appeared to His Disciples

Jesus Appeared to His Disciples (The Life of Jesus Christ)
Today’s lesson will conclude our series on the Book of Luke. We learned about Jesus, His teachings, miracles, death, and resurrection. When Jesus died, His disciples were disappointed and sad because they lost their Lord and teacher. When disciples heard about Jesus’ resurrection, they did not believe, but Jesus told them to touch His hands. Jesus sat and ate with his disciples. When Jesus blessed His disciples and was taken to heaven, disciples worshipped Him—Jesus is worthy of our worship and praise.

TV show mainly about v35-53 (59min)

Jesus: His Sacrificial Death on the Cross and His Resurrection

Jesus: His Sacrificial Death on the Cross and His Resurrection (Bible Studies for Muslims)

Radio programme includes v1-49 (30min)

The Problems of Female Police Officers in Herat

The Problems of Female Police Officers in Herat (Colour of Life)
Some female police soldiers in Herat province point to the existence of sexual harassment, insecurity and insignificance in military places, saying that traditional Herat society and patriarchal military positions were not a suitable place for female police officers. The task of women outside the home, and especially in military places, is still a contentious and challenging issue. Some of these police soldiers say that no action has been taken by the government to address their problems and they are struggling with many problems. Khadijeh, a soldier who has been serving as a police officer in Herat's security headquarters for four years. "His abilities are ignored by his male colleagues and he has always been subjected to gender discrimination," she says. "There are a lot of security problems in my field. I am always bullied and the male soldiers have nothing to do with us. While we do most of the work, these are our fellow men who are always encouraged and We are always labeled as weak and weak.

Radio programme includes v1-10 (29min)

Jesus' Crucifixion, Resurrection, and Ascension

Jesus' Crucifixion, Resurrection, and Ascension (Children's Bible Stories)
Pilate who was the governor of roman province of Judaea gave the order of Jesus’ crucifixion. They first tortured him and then crucified and killed. He raised of death after three days. Actually, he defeated the death. After his raising, he was among the people for forty days and showed himself to 500 people including his disciples. And then resurrected on Sunday to his father. Told his disciples that after him the Holy Spirit will come.

Radio programme includes v1-53 (30min)

How Can We Trust in Jesus Christ?

How Can We Trust in Jesus Christ? (With You)

Radio programme includes v5 (32min)

The Gift Of Life

The Gift Of Life (Unfolding Story)

Radio programme includes v13-35 (30min)

Should Nowruz Be Celebrated?

Should Nowruz Be Celebrated? (With You)

Radio programme includes v13-48 (30min)

Bible

Bible
The Bible is the written Word of God and thus the ultimate set of guiding principles governing all areas of life for the people of God. Through these writings, God communicates his will, his laws, his nature, and his saving purpose to humanity. The Bible is a compilation of 66 books and letters written by more than 40 authors during a period of approximately 1,500 years.

Article includes v27

Did Jesus Say in the Injil That After Him Another Prophet Will Come?

Did Jesus Say in the Injil That After Him Another Prophet Will Come? (With You)

Radio programme includes v36-49 (30min)

Ultimate question. Part Two

Ultimate question. Part Two (Potpourri)

Radio programme includes v36-43 (29min)

Did Jesus Say That Another Prophet (Ahmad) Is Coming After Him?

Did Jesus Say That Another Prophet (Ahmad) Is Coming After Him? (With You)

Radio programme includes v44-49 (30min)