0:00 / 0:00

انجیل به گزارش لوقا

فصل بیست و سوم

بازپرسی از عیسی توسط پیلاطوس

(همچنان در متی ٢۷: ۱ - ٢، ٢۷: ۱۱ - ۱۴ و مرقُس ۱۵: ۱ - ۵ و یوحنا ۱۸: ٢۸ - ٣۸)

۱ سپس حاضران در مجلس برخاستند و عیسی را به حضور پیلاطوس بُردند. ۲ آنها به عیسی چنین اتهام زدند: «ما این شخص را دیدیم که به گمراه ساختن قوم ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به امپراطور مخالفت می کرد و ادعا می کند که مسیح یعنی پادشاه است.» ۳ پیلاطوس از عیسی پرسید: «آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟» عیسی جواب داد: «تو می گویی.» ۴ پیلاطوس سپس به سران کاهنان و حاضران گفت: «من در این مرد هیچ جُرم نمی بینم.» ۵ اما آنها پافشاری کرده می گفتند: «او مردم را در سراسر یهودیه با درسهای خود، به شورش می خواند. او از جلیل آغاز کرد و تا اینجا رسید.»

عیسی در برابر هیرودیس

۶ هنگامی که پیلاطوس این را شنید، پرسید: «آیا این مرد از جلیل است؟» ۷ وقتی دانست که عیسی به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را نزد هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود، فرستاد. ۸ وقتی هیرودیس، عیسی را دید بسیار خوشحال شد، زیرا دربارۀ او چیزهایی شنیده بود و مدتی چشم به راه بود تا او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزه های عیسی باشد. ۹ هیرودیس از عیسی سوالهای زیاد کرد اما عیسی هیچ جواب نداد. ۱۰ سران کاهنان و علمای شریعت نزدیک شدند و تهمتهای شدیدی به عیسی وارد کردند. ۱۱ پس هیرودیس و عسکرانش به عیسی بی حرمتی کردند و او را ریشخند نمودند و چپن زیبایی به عیسی پوشانیده و او را دوباره نزد پیلاطوس فرستادند. ۱۲ در همان روز هیرودیس و پیلاطوس آشتی کردند، زیرا تا آن زمان دشمنی دیرینه یی بین آن دو وجود داشت.

عیسی را به مرگ محکوم می کنند

(همچنان در متی ٢۷: ۱۵ - ٢۶ و مرقُس ۱۵: ۶ - ۱۵ و یوحنا ۱۸: ٣۸ - ۱۹: ۱۶)

۱۳ پیلاطوس در این هنگام سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را خواست ۱۴ و به آنها گفت: «شما این مرد را به اتهام دست داشتن در اخلالگری پیش من آوردید. اما چنان که می دانید، خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی نیافتم که تهمتهای شما را تأیید کند. ۱۵ هیرودیس هم دلیلی پیدا نکرد، به همین خاطر او را دوباره نزد ما فرستاده است. معلوم است که او کاری نکرده که جزایش مرگ باشد. ۱۶ بنابر این او را پس از شلاق زدن، آزاد می کنم.» [ ۱۷ زیرا در آن زمان رسم چنین بود که در هر عید فِصَح یک زندانی را برای آنها آزاد کند.]

۱۸ اما همه مردم با صدای بلند گفتند: «مصلوبش کن! برای ما باراباس را آزاد کن!» ۱۹ باراباس به خاطر شورشی که در شهر واقع شده بود، به جُرم آدمکشی زندانی شده بود. ۲۰ چون پیلاطوس می خواست عیسی را آزاد سازد، بار دیگر سخن خود را به گوش حاضران رسانید. ۲۱ اما آنها فریاد زدند: «مصلوبش کن! مصلوبش کن!» ۲۲ برای سومین بار به آنها گفت: «چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ زیرا من هیچ چیزی در او نیافتم که سزای مرگ داشته باشد. بنابر این او را پس از شلاق زدن، آزاد می کنم.» ۲۳ اما آنها با صدای بلند فریاد می زدند که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. بالاخره به فریاد شان گوش داده شد ۲۴ و پیلاطوس حکمی را که آنها می خواستند صادر کرد. ۲۵ بر اساس درخواست آنها، پیلاطوس مردی را که به جُرم یاغیگری و آدمکشی به زندان افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنها گذاشت.

عیسی را مصلوب می کنند

(همچنان در متی ٢۷: ٣٢ - ۴۴ و مرقُس ۱۵: ٢۱ - ٣٢ و یوحنا ۱۹: ۱۷ - ٢۷)

۲۶ هنگامی که عیسی را برای میخکوب کردن بر صلیب می بُردند، مردی را به نام شمعون که اهل قیروان بود و از دهات به شهر می آمد، گرفتند. صلیب را بر دوش شمعون گذاشتند و او را مجبور کردند که آن را به دنبال عیسی ببرد. ۲۷ جمعیت بزرگی از جمله زنانی که برای عیسی ماتم گرفته بودند و بر سینۀ خود می زدند، پشت عیسی می آمدند. ۲۸ عیسی رو به آنها کرد و گفت: «ای دختران اورشلیم! برای من اشک نریزید، برای خود تان و فرزندان تان گریه کنید. ۲۹ بدانید روزهایی خواهد آمد که خواهند گفت: «خوشا به حال کسانی که نازا بودند و آنهایی که کودک به دنیا نیاوردند و سینه های شان به کودک شیر نمی داد.» ۳۰ آن وقت به کوه ها خواهند گفت: «به روی ما بیافتید.» و به تپه ها خواهند گفت: «ما را بپوشانید.» ۳۱ اگر با چوب تر چنین کنند با چوب خشک چه خواهند کرد؟»

۳۲ دو مرد دیگر را نیز که هر دو جنایتکار بودند، می بُردند تا با عیسی مصلوب کنند. ۳۳ وقتی به جایی به نام کاسۀ سر رسیدند، عیسی را در آنجا به صلیب میخکوب کردند و دو جنایتکار را هم، یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او به صلیب های دیگر میخکوب کردند. ۳۴ عیسی گفت: «ای پدر، اینها را ببخش، زیرا نمی دانند چه می کنند.» عسکران بالای لباسهای عیسی قرعه انداخته، میان خود آن را تقسیم کردند. ۳۵ مردم آنجا می دیدند که رهبران یهود به ریشخند به عیسی می گفتند: «او دیگران را نجات می داد؛ اگر این مرد به راستی مسیح و برگزیدۀ خداست، حالا خودش را نجات دهد.» ۳۶ عسکران هم عیسی را ریشخند نمودند و نزدیک شده شراب تُرشیده را به او پیش کردند. ۳۷ آنها گفتند: «اگر تو پادشاه یهودیان هستی، خود را نجات بده.» ۳۸ در بالای سر عیسی نوشته شده بود: «پادشاه یهودیان.»

۳۹ یکی از آن جنایتکاران که به صلیب میخکوب شده بود، با ریشخند به عیسی گفت: «آیا تو مسیح نیستی؟ خود و ما را نجات بده.» ۴۰ اما دومی با جواب خود، اولی را چنین سرزنش کرد: «از خدا نمی ترسی؟ بالای تو و او یک حکم شده است. ۴۱ ما به سزای اعمال خود می رسیم اما این مرد هیچ گناهی نکرده است!» ۴۲ و گفت: «ای عیسی، وقتی به پادشاهی خود رسیدی مرا به یاد داشته باش!» ۴۳ عیسی جواب داد: «من برایت اطمینان می دهم که امروز با من در بهشت خواهی بود!»

عیسی، جان می دهد

(همچنان در متی ٢۷: ۴۵ - ۵۶ و مرقُس ۱۵: ٣٣ - ۴۱ و یوحنا ۱۹: ٢۸ - ٣۰)

۴۴‏-۴۵ نزدیک چاشت بود که تاریکی تمام منطقه را فرا گرفت و تا ساعت سه بعد از چاشت آفتاب گرفته شد و پردۀ خانۀ خدا دو پاره شد. ۴۶ عیسی با صدای بلند گفت: «ای پدر، روح خود را به تو می سپارم.» این را گفت و جان داد. ۴۷ وقتی افسری که مسؤول نگهبانی بود این جریان را دید، خدا را ستایش کرد و گفت: «واقعاً این مرد بیگناه بود.» ۴۸ جمعیتی که برای تماشا آمده بودند، وقتی ماجرا را دیدند، از غم به سینه های خود زدند و به خانه های خود برگشتند. ۴۹ آشنایان عیسی و زنانی که از جلیل همراه او آمده بودند، همه در فاصلۀ دور ایستاده بودند و جریان را می دیدند.

مراسم کفن و دفن عیسی

(همچنان در متی ٢۷: ۵۷ - ۶۱ و مرقُس ۱۵: ۴٢ - ۴۷ و یوحنا ۱۹: ٣۸ - ۴٢)

۵۰ مردی به نام یوسف از اهل رامه هم در آنجا بود که عضویت شورای یهود را داشت. او مرد نیکنام و درستکار بود و انتظار آمدن پادشاهی خدا را می کشید. ۵۱ اگر چه یوسف عضو شورا بود اما به فیصله ها و کارهای شورا موافق نبود. ۵۲ یوسف نزد پیلاطوس رفت و جسد عیسی را خواست. ۵۳ وقتی که جسد را از صلیب پایین آورد، آن را در کتان نازک پیچاند و در قبر تراشیده از سنگ گذاشت. هنوز هیچ کس در این قبر دفن نشده بود. ۵۴ این روز جمعه بود و آماده گی برای روز سَبَت از آن ساعت شروع می شد.

۵۵ زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند، به دنبال یوسف رفتند. آنها قبر و جای دفن عیسی را دیدند. ۵۶ سپس به خانه برگشتند و کافور و عطر آماده کردند و در روز سَبَت مطابق امر شریعت استراحت نمودند.

Related content

Did Jesus Christ Die on the Cross?

Did Jesus Christ Die on the Cross? (With You)
The purpose of Jesus' death was for us to have eternal life. While we were still sinners, Christ died for us. He came to sacrifice his life for many. Who did Christ give his life for? For all those who believe in him. "Having faith" has a very deep meaning. It means to believe completely and deeply; It means being totally dependent on Christ, it means trusting him and not yourself. If our faith does not lead to obedience to Christ, it is a false faith. What kind of life does Christ give? He gives eternal life. Eternal life does not just mean a life that lasts forever. Eternal life means life with God, a life full of joy, peace and justice. It is a life without tears, sorrow or pain. Eternal life is the heavenly reward and inheritance for all those who believe in Jesus.

Radio programme about v44-49 (28min)

Jesus’ Trial Before Pilate

Jesus’ Trial Before Pilate (The Life of Jesus Christ)
Religious leaders accused Jesus of blasphemy and brought him to the Roman Governor. Pilate did not find any fault in Jesus but the religious leaders still asked him to kill Jesus on the cross. The religious leaders asked Pilate to free a criminal. Jesus did not sin but was killed in the place of a criminal sinner. In other words, Jesus was killed on the cross for our sins, so that through faith in Him we are forgiven.

TV show mainly about v1-25 (59min)

Easter 2020

Easter 2020 (With You)
Jesus Christ was pure and holy. He had committed no sin. So why was Jesus Christ killed on the cross and his pure and precious blood shed?

Radio programme mainly about v1-25 (28min)

Easter 2020

Easter 2020 (With You)
Jesus Christ was pure and holy. He had committed no sin. So why was Jesus Christ killed on the cross and his pure and precious blood shed?

Radio programme mainly about v32-49 (28min)

Jesus' Death and Burial Were Also Strange

Jesus' Death and Burial Were Also Strange (The Word of God for You)
The details of the image of Jesus' death in the Gospel of John are of particular importance; I hope you read this gospel. Because John was an eyewitness to his death. May you, like Nicodemus and Joseph, know the truth and know who Jesus is; To receive salvation in faith in him.

Radio programme mainly about v40-42 (30min)

Death and Burial of Jesus

Death and Burial of Jesus (The Life of Jesus Christ)
When Jesus gave His life on the cross, two significant things happened: darkness covered everywhere from noon to three p.m., and the curtain of the temple was torn apart. Jesus the son of God—the one who created sun, moon and stars—was dying. Therefore, the sun could not shine. The curtain in the temple, where the high priest will enter the holy of holies once a year to offer the blood for Israel’s sins, was torn apart. Jesus shed His blood once for all and He is our high priest—we can enter the throne of God through him.

TV show mainly about v44-56 (59min)

Luke 23: 1 – 12Jesus Before Pilate and Herod

Luke 23: 1 – 12Jesus Before Pilate and Herod (Luke for Everyone)
Jesus as the true king in the presence of the false king Herod and the Roman ruler! Putting the blame on Jesus Christ! Herod asked Jesus Christ, like Moses, for a miracle. But Jesus Christ was silenced and reconciled enemies.

Book chapter includes v1-12

Without harshness (part 1)

Without harshness (part 1) (Pathway to Peace)

Radio programme includes v1-57 (30min)

Jesus: His Sacrificial Death on the Cross and His Resurrection

Jesus: His Sacrificial Death on the Cross and His Resurrection (Bible Studies for Muslims)

Radio programme includes v1-57 (30min)

Jesus' Crucifixion, Resurrection, and Ascension

Jesus' Crucifixion, Resurrection, and Ascension (Children's Bible Stories)
Pilate who was the governor of roman province of Judaea gave the order of Jesus’ crucifixion. They first tortured him and then crucified and killed. He raised of death after three days. Actually, he defeated the death. After his raising, he was among the people for forty days and showed himself to 500 people including his disciples. And then resurrected on Sunday to his father. Told his disciples that after him the Holy Spirit will come.

Radio programme includes v1-56 (30min)

The Crucifixion of Jesus Christ

The Crucifixion of Jesus Christ (With You)

Radio programme includes v13-56 (30min)

Jesus Christ Was Crucified on the Cross

Jesus Christ Was Crucified on the Cross (With You)

Radio programme includes v13-26 (30min)

Why Do We Need to Read Torah, Psalms, and Gospel?

Why Do We Need to Read Torah, Psalms, and Gospel? (With You)

Radio programme includes v24 (29min)

How Should Christians Bury Their Dead in Afghanistan?

How Should Christians Bury Their Dead in Afghanistan? (With You)

Radio programme includes v32-43 (29min)

Are Christians Infdels? Why Did Jesus Not Let His Mother Live?

Are Christians Infdels? Why Did Jesus Not Let His Mother Live? (With You)

Radio programme includes v32-43 (30min)

Part Three - the Strange Death of Christ

Part Three - the Strange Death of Christ (The Word of God for You)
Jesus Christ sacrificed his life for the sake of all the people of the world. That every one who believes in him may have eternal life. So is it not strange that the Holy and Immaculate Christ suffers on the cross because of our sins? (indeed, the death of Christ was strange and unique)

Radio programme refers to v34 (30min)

Part Three - the Strange Death of Christ

Part Three - the Strange Death of Christ (The Word of God for You)
Jesus Christ sacrificed his life for the sake of all the people of the world. That every one who believes in him may have eternal life. So is it not strange that the Holy and Immaculate Christ suffers on the cross because of our sins? (indeed, the death of Christ was strange and unique)

Radio programme refers to v44-46 (30min)