انجیل لوقا

فصل ششم

کار در روز سَبَت

(همچنین در متی ۱۲: ۱ - ۸ و مرقُس ۲: ۲۳ - ۲۸)

۱یک روز سَبَت عیسی از میان کشتزارهای گندم می گذشت. شاگردان او خوشه های گندم را می چیدند و در کف دستهای خود پاک می کردند و می خوردند. ۲بعضی از پیروان فرقۀ فریسی گفتند: «چرا شما کاری را که در روز سَبَت جایز نیست انجام می دهید؟» ۳عیسی جواب داد: «مگر نخوانده اید داود در وقتی که خود و یارانش گرسنه بودند چه کرد؟ ۴او به خانۀ خدا وارد شد و نان تقدیس شده را برداشت و خورد و به یاران خود نیز داد، در صورتیکه خوردن آن نانها برای هیچکس جز کاهنان جایز نیست.» ۵همچنین به ایشان فرمود: «پسر انسان صاحب اختیار روز سَبَت است.»

شفا در روز سَبَت

(همچنین در متی ۱۲: ۹ - ۱۴ و مرقُس ۳: ۱ - ۶)

۶عیسی در روز سَبَت دیگر، به کنیسه رفت و مشغول تعلیم شد. و مردی در آنجا بود که دست راستش خشک شده بود. ۷علمای دین و فریسی ها متوجه بودند که ببینند آیا عیسی او را در روز سَبَت شفا خواهد داد تا مدرکی برضد او به دست آورند. ۸اما عیسی به افکار آنها پی برد و به مردی که دستش خشک شده بود فرمود: «برخیز و در میان بایست.» او برخاست و آنجا ایستاد. ۹عیسی به ایشان فرمود: «سؤالی از شما دارم: آیا در روز سَبَت نیکی کردن رواست یا بدی کردن؟ جان انسان را نجات دادن یا نابود کردن؟» ۱۰دور تا دور به همۀ آن ها دید و به آن مرد فرمود: «دستت را دراز کن.» او دست خود را دراز کرد و دستش خوب شد. ۱۱اما آنها بسیار خشمگین شده در میان خود به گفتگو پرداختند که با عیسی چه می توانند بکنند.

انتخاب شاگردان

(همچنین در متی ۱۰: ۱ - ۴ و مرقُس ۳: ۱۳ - ۱۹)

۱۲در آن روزها عیسی برای دعا به کوهستان رفت و شب را با دعا به درگاه خدا به صبح رسانید. ۱۳وقتی سپیدۀ صبح دمید شاگردان خود را خواست و از میان آنها دوازده نفر را انتخاب کرد و آن ها را رسولان نامید: ۱۴شَمعون که به او لقب پِترُس داد و اندریاس برادر او، یعقوب و یوحَنا، فیلیپُس و بارتولما، ۱۵مَتی و توما، یعقوب پسر حَلفی و شَمعون معروف به فدایی، یهودا پسر یعقوب ۱۶و یهودای اسخریوطی که به وی خیانت کرد.

در خدمت مردم

(همچنین در متی ۴: ۲۳ - ۲۵)

۱۷عیسی با آنها از کوه پایین آمد و در زمین همواری ایستاد. اجتماع بزرگی از شاگردان او و گروه کثیری از تمام نقاط یهودیه و اورشلیم و اطراف صور و صیدون حضور داشتند. ۱۸آن ها آمده بودند تا سخنان او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. آن کسانی که گرفتار ارواح ناپاک بودند، شفا یافتند ۱۹و هر کسی در میان جمعیت کوشش می کرد دست خود را به عیسی بزند چون قدرتی که از او صادر می شد، همه را شفا می داد.

ستایش و نکوهش

(همچنین در متی ۵: ۱ - ۱۲)

۲۰بعد به شاگردان خود چشم دوخت و گفت:

«خوشا بحال شما که فقیر هستید، پادشاهی خدا از آن شماست.

۲۱خوشا بحال شما که اکنون گرسنه اید، شما سیر خواهید شد.

خوشا بحال شما که اکنون اشک می ریزید، شما خندان خواهید شد.

۲۲خوشا بحال شما هرگاه بخاطر پسر انسان مردم از شما روی گردانند و شما را از بین خود بیرون کنند و شما را خوار سازند و یا به شما بد گویند. ۲۳در آن روز شاد باشید و از خوشی پایکوبی کنید چون بدون شک اجر بزرگ در عالم بالا خواهید داشت، زیرا پدران ایشان نیز درست به همینطور با پیامبران رفتار می کردند.

۲۴اما وای بحال شما ای ثروتمندان، شما ایام کامرانی خود را پشت سر گذاشته اید.

۲۵وای بحال شما که اکنون سیر هستید، گرسنگی خواهید کشید.

وای بحال شما که اکنون می خندید، شما ماتم خواهید گرفت و اشک خواهید ریخت.

۲۶وای بحال شما وقتی همه از شما تعریف می کنند. پدران ایشان درست همین کار را با پیامبران دروغین کردند.

مهربانی با دشمنان

(همچنین در متی ۵: ۳۸ - ۴۸)

۲۷اما به شما که سخن مرا می شنوید می گویم: به دشمنان خود محبت نمایید، به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید. ۲۸برای آنانی که به شما دشنام می دهند دعای خیر کنید. برای آنانی که با شما بدرفتاری می کنند دعا کنید. ۲۹وقتی کسی به صورت تو می زند طرف دیگر صورت خود را هم پیش او ببر. وقتی کسی چپن تو را می برد، بگذار پیراهنت را هم ببرد. ۳۰به هر که چیزی از تو بخواهد ببخش و وقتی کسی آنچه را که مال توست می برد، آن را باز مخواه. ۳۱با دیگران آنچنان رفتار کنید که می خواهید آن ها با شما رفتار کنند.

۳۲اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند برای شما چه افتخاری دارد؟ حتی خطاکاران هم دوستان خود را دوست دارند. ۳۳و اگر فقط به کسانی که به شما نیکی می کنند نیکی کنید برای شما چه افتخاری دارد؟ چون خطاکاران هم چنین می کنند. ۳۴و اگر فقط به کسی قرض بدهید که توقع پس گرفتن دارید دیگر چه افتخاری برای شما دارد؟ حتی خطاکاران هم، اگر بدانند تمام آن را پس خواهند گرفت، به یکدیگر قرض خواهند داد. ۳۵اما شما به دشمنان خود محبت نمایید و نیکی کنید و بدون توقع عوض، قرض بدهید که اجر بزرگ خواهید داشت و فرزندان خدای متعال خواهید بود، زیرا او نسبت به ناسپاسان و خطاکاران مهربان است. ۳۶پس همانطور که پدر شما رحیم است، رحیم باشید.

قضاوت دربارۀ دیگران

(همچنین در متی ۷: ۱ - ۵)

۳۷دیگران را بد نگویید تا شما را بد نگویند. ملامت نکنید تا ملامت نشوید. دیگران را ببخشید تا بخشیده شوید. ۳۸بدهید که به شما داده خواهد شد، پیمانۀ درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد، زیرا با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه، عوض خواهید گرفت.»

۳۹همچنین مَثَلی برای ایشان آورد: «آیا یک کور می تواند عصا کش کور دیگری باشد؟ مگر هر دو در چاه نخواهند افتاد؟ ۴۰شاگرد، بالا تر از استاد خود نیست اما وقتی تحصیلات خود را به پایان برساند به پایۀ استاد خود خواهد رسید.

۴۱چرا به پَرِ کاهی که در چشم برادرت هست نگاه می کنی و هیچ در فکر چوبی که در چشم خود داری نیستی؟ ۴۲چطور می توانی به برادرت بگویی: «ای برادر، اجازه بده آن پَرِ کاه را از چشمت بیرون بیاورم»، در صورتی که چوب داخل چشم خود را نمی بینی؟ ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون بیاور، آن وقت درست خواهی دید که پَرِ کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری.

شناسایی درخت

(همچنین در متی ۷: ۱۶ - ۲۰ و ۱۲: ۳۳ - ۳۵)

۴۳هرگز درخت خوب میوه بد و یا درخت بد میوه خوب ببار نیاورده است، ۴۴هر درختی از میوه اش شناخته می شود. از بوته های خار، انجیر جمع نمی کنند و از خاربن انگور نمی چینند. ۴۵مرد نیکو از خزانۀ نیک درون خود نیکی ببار می آورد و مرد بد از خزانۀ بد درون خود بدی ببار می آورد، چون زبان از آنچه دل را پُر ساخته است سخن می گوید.

دو خانه

(همچنین در متی ۷: ۲۴ - ۲۷)

۴۶چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا می گوئید ولی آنچه را که به شما می گویم انجام نمی دهید؟ ۴۷هرکه پیش من بیاید و آنچه را که می گویم بشنود و به آن ها عمل کند به شما نشان می دهم مانند چه کسی است. ۴۸او مانند آن مردی است که برای ساختن خانۀ خود زمین را عمیق کند و تهداب آن را روی سنگ قرار داد. وقتی سیل آمد، دریا طغیان کرد و به آن خانه زد اما نتوانست آن را از جا بکند چون محکم ساخته شده بود. ۴۹اما هرکه سخنان مرا بشنود و به آن عمل نکند مانند مردی است که خانۀ خود را روی خاک بدون تهداب ساخت. وقتی که سیل به آن خانه زد، خانه غلتید و به کلی ویران شد!»

Related content

Bad Effects of Enmity and Revenge Among Young People

Bad Effects of Enmity and Revenge Among Young People (Youth)
sense of revenge; It comes to your mind just when someone does evil and enmity towards you. Revenge is one of the negative emotions that can sometimes be destructive and leave irreparable consequences. All of us at some point in our lives want to take revenge for something; Because when we are hurt, this reaction is natural. In that situation, our heart wants to punish that person for his actions. Although this method seems logical, we should not show such behaviour and it is better to make peace with this issue instead of focusing on revenge. The reality is that your good mood is short-lived, because taking revenge does not eliminate the behaviours that hurt you, it only perpetuates the cycle of suffering.

Radio programme reading v27-28 (30min)

Healing From a Distance

Healing From a Distance (Luke for Everyone)
The servant of the centurion gets sick. He asked the person in another city to heal his servant from there. His request was answered in the affirmative, and his servant was healed from that distance. What was the secret behind the request of the office to order that person to perform this miracle?

Radio programme about v1-11 (30min)

Raising of the Widow’s Son

Raising of the Widow’s Son (Luke for Everyone)
The dead body of the widow’s only son was taken out of the city and mournfully taken to the cemetery. The widow with tears streaming down her face and hopeless walks away in the back of corpse with frustration. The stranger arrives and touches the corpse and tells him to get up. The dead rise. Widow’s frustration turns into hope.

Radio programme about v12-26 (30min)

The Promised Person

The Promised Person (Luke for Everyone)
He healed the blind to see, disabled to walk, heal the sick and to raise the dead. John the Baptist disciples asked him. Are you the promised man? He answered, See what I do and tell your sender what you have seen. He then introduced John the Baptist to the audience.

Radio programme about v27-38 (30min)

To Be Forgiven High and Low Debt

To Be Forgiven High and Low Debt (Luke for Everyone)
He sit with Pharisee in his dinner table. The sinful woman enters with a precious perfume bouquet. Washed special guest legs with tears and dry them with her hair. He cannot be a prophet. Does anyone who borrowed 5hudred coins are forgiven get more happy or does he have fifty coins in debt are forgiven?

Radio programme about v39-49 (30min)

Warning to the Rich

Warning to the Rich (With You)
When we look at these verses, we see how the rich exploit the helpless and oppressed. They take advantage of their energy and hard work, and do not pay them. God hears the cries of such people and sends pain and suffering to the rich who love money. From these verses we learn that whether we are employers or workers, we must recognize that God is present in our lives, and we must do what is right.

Radio programme mainly about v26 (28min)

Luke 6: 1 – 11 Sabbath Day

Luke 6: 1 – 11 Sabbath Day (Luke for Everyone)
Teaching on the Sabbath He was always concerned about doing good. Although he did not receive regular education, he answered every question with satisfaction. Everyone was amazed at the depth of his teaching. He did not do anything contrary to the Shari'a, but again and again accused his doing is against Shari'a.

Book chapter includes v1-11

What is Sabbath?

What is Sabbath? (With You)

Radio programme includes v5 (29min)

Luke 6: 12 – 26 Choosing Disciples

Luke 6: 12 – 26 Choosing Disciples (Luke for Everyone)
He prayed until the morning to choose his 12 member team. He set certain criteria for selecting each of them. He selected his team to win the important and life-changing race. He trained them to win this life-changing race. Was he able to achieve his goal and win?

Book chapter includes v12-26

The Law of Inner Circle

The Law of Inner Circle (The Laws of Leadership)

Radio programme includes v12-23 (29min)

Teachings of Jesus Christ About Loving Enemies

Teachings of Jesus Christ About Loving Enemies
But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you.

Article includes v27-35

Luke 6: 27 – 38 Loving Your Enemies

Luke 6: 27 – 38 Loving Your Enemies (Luke for Everyone)
“Love your enemy”, who’s teaching is this? When someone hits you on the cheek offer him the other one. In exchange for goodness, goodness is not an honor. Forgive your enemies. Not in speech but in action.

Book chapter includes v27-38

Blessed Are the Merciful

Blessed Are the Merciful (Reflections on Life 2)
What does it mean to have mercy? Where do we learn to have mercy? Who should we exemplify to learn to be merciful? The most merciful person in the world is God himself, who, when he descended into the human body, practically showed us mercy and compassion and became an example for us. The cross of Christ is a symbol of God's mercy, compassion and kindness. It was on the cross that Jesus sacrificed his innocent life for the forgiveness of our sins.

TV show includes v32-36 (29min)

Luke 6: 39 – 49 Judging Others and True Obedience

Luke 6: 39 – 49 Judging Others and True Obedience (Luke for Everyone)
Blind cane pulls the other blind. Not seeing the big board in his eyes but the speck of dust in eyes of others. Expect apples from a willow tree. The house we built on the sand is expected to withstand the storm. Aren't they funny to do with others? So what to do?

Book chapter includes v39-49

What kind of fruit does my tree have?

What kind of fruit does my tree have? (The Word of God for You)
Jesus reminds us that our words and deeds; It reveals our true and hidden beliefs. Whatever is in person; It is revealed in his words. Whatever is in the heart; It is revealed in a person's words and behavior

Radio programme includes v43-45 (30min)