Previous chapter

انجیل مرقُس

فصل اول

یحیای تعمید دهنده

(همچنین در متی ۳: ۱ - ۱۲ و لوقا ۳: ۱ - ۱۸ و یوحنا ۱: ۱۹ - ۲۸)

۱ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا: ۲در کتاب اشعیای نبی آمده است که:

«من قاصد خود را پیشاپیش تو می فرستم، او راه تو را باز خواهد کرد.

۳ندا کننده ای در بیابان فریاد می زند: راه را برای خداوند آماده سازید و مسیر او را راست گردانید.»

۴یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد و اعلام کرد که مردم برای آمرزش گناهان باید توبه کنند و تعمید بگیرند. ۵مردم از تمام سرزمین یهودیه و شهر اورشلیم پیش او می رفتند و با اعتراف به گناهان خود، در دریای اُردن به دست او تعمید می گرفتند. ۶لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر می بست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. ۷او اعلام کرده گفت: «بعد از من مردی تواناتر از من می آید که من لایق آن نیستم که خم شوم و بند بوتهایش را باز کنم. ۸من شما را در آب تعمید می دهم، اما او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد.»

تعمید و آزمایش عیسی

(همچنین در متی ۳: ۱۳ ـ ۴: ۱۱ و لوقا ۳: ۲۱ - ۲۲ و ۴: ۱ - ۱۳)

۹در این هنگام عیسی از ناصرۀ جلیل آمد و در دریای اُردن به دست یحیی تعمید گرفت. ۱۰همین که عیسی از آب بیرون آمد، دید که آسمان شکافته شد و روح القدس بصورت کبوتری به سوی او فرود آمد. ۱۱و آوازی از آسمان شنیده شد که می گفت: «تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم.» ۱۲فوراً روح خدا او را به بیابان برد. ۱۳او مدت چهل روز در بیابان بود و شیطان او را وسوسه می کرد. عیسی در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان او را خدمت می کردند.

دعوت چهار ماهیگیر

(همچنین در متی ۴: ۱۲ - ۲۲ و لوقا ۴: ۱۴ - ۱۵ و ۵: ۱ - ۱۱)

۱۴پس از توقیف یحیی، عیسی به ولایت جلیل آمد و مژدۀ خدا را اعلام فرمود ۱۵و گفت: «ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است، توبه کنید و به این مژده ایمان آورید.» ۱۶وقتی عیسی در کنار بحیرۀ جلیل قدم می زد، شمعون و برادرش اندریاس را دید، که تور بدریا می انداختند چون آن ها ماهیگیر بودند. ۱۷عیسی به آن ها فرمود: «بدنبال من بیائید تا شما را صیاد مردم بسازم.» ۱۸آن دو نفر فوراً تورهای خود را گذاشته و بدنبال او رفتند. ۱۹کمی دورتر عیسی یعقوب پسر زَبدی و برادرش یوحنا را دید که در کشتی ای مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. ۲۰عیسی آن دو نفر را نیز فوراً پیش خود خواست. آن ها پدر خود زَبدی را با مزدورانش در کشتی گذاشته بدنبال او رفتند.

شفای مرد دیوانه

(همچنین در لوقا ۴: ۳۱ - ۳۷)

۲۱آن ها وارد کپرناحوم شدند و همینکه روز سَبَت فرا رسید، عیسی به کنیسه رفت و به تعلیم دادن شروع کرد. ۲۲مردم از طرز تعلیم او حیران ماندند، زیرا برخلاف علمای دین او با قدرت و اختیار به آن ها تعلیم می داد. ۲۳در همان موقع مردی که روح ناپاک داشت وارد کنیسه شد و فریاد زد: ۲۴«ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ من می دانم تو کی هستی، ای قدوس خدا.» ۲۵اما عیسی او را سرزنش کرده گفت: «خاموش باش و از این مرد بیرون بیا.» ۲۶روح ناپاک آن مرد را تکان سختی داد و با فریاد بلند از او خارج شد. ۲۷همه چنان حیران شدند، که از یکدیگر می پرسیدند: «این چیست؟ چه تعلیمات تازه است و با چه قدرتی به ارواح ناپاک فرمان می دهد و آن ها اطاعت می کنند!»

شفای دردمندان

(همچنین در متی ۸: ۱۴ - ۱۷ و لوقا ۴: ۳۸ - ۴۱)

۲۸بزودی شهرت او در سراسر جلیل پیچید. ۲۹آن ها از کنیسه بیرون آمدند و به همراه یعقوب و یوحنا مستقیما به خانۀ شمعون و اندریاس رفتند. ۳۰خشوی شمعون تب داشت و خوابیده بود. وقتی که عیسی به آنجا رسید او را از حال آن زن باخبر کردند. ۳۱عیسی پیش او رفت، دستش را گرفت و او را برخیزانید، تبش قطع شد و به پذیرایی از آن ها مشغول شد. ۳۲وقتی آفتاب غروب کرد و شب شد، همۀ بیماران و دیوانگان را پیش او آوردند. ۳۳تمام مردم شهر در پیش آن خانه جمع شدند. ۳۴عیسی بیماران بسیاری را که امراض گوناگون داشتند شفا داد و ارواح ناپاک زیادی را بیرون کرد و نگذاشت آن ها حرفی بزنند، چون او را می شناختند.

موعظه در جلیل

(همچنین در لوقا ۴: ۴۲ - ۴۴)

۳۵سحرگاه روز بعد عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد. ۳۶شمعون و همراهانش به جستجوی او پرداختند ۳۷و وقتی او را پیدا کردند به او گفتند: «همه بدنبال تو می گردند.» ۳۸عیسی به آن ها فرمود: «به جاهای دیگر و شهرهای اطراف برویم تا در آنجا هم پیغام خود را برسانم، چون من برای همین منظور آمده ام.» ۳۹عیسی در سراسر جلیل می گشت و در کنیسه ها پیام خود را اعلام می کرد و ارواح ناپاک را بیرون می نمود.

شفای جذامی

(همچنین در متی ۸: ۱ - ۴ و لوقا ۵: ۱۲ - ۱۶)

۴۰یک نفر جذامی پیش عیسی آمد، زانو زد و تقاضای کمک کرد و گفت: «اگر بخواهی می توانی مرا پاک سازی.» ۴۱دل عیسی بحال او سوخت، دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود: «البته می خواهم، پاک شو.» ۴۲فوراً جذامش برطرف شد و پاک گشت. ۴۳بعد عیسی در حالی که او را رخصت می داد با تأکید بسیار ۴۴به او گفت: «هوش کن چیزی به کسی نگویی، بلکه برو خود را به کاهن نشان بده و بخاطر اینکه پاک شده ای قربانی ای را که موسی حکم کرده، تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی باشد.» ۴۵اما آن مرد رفت و این خبر را در همه جا منتشر کرد. بطوری که عیسی دیگر نمی توانست آشکارا وارد شهر شود. بلکه در جاهای خلوت می ماند و مردم از همه طرف پیش او می رفتند.

Previous chapter

Related content

Where in the Gospel Does It Say That Jesus Is the Son of God?

Where in the Gospel Does It Say That Jesus Is the Son of God? (Common Questions About the Christian Faith)
Does the Bible say that Jesus is the Son of God or is it something that followers of Jesus have made up? In the Gospel, we see multiple times where Jesus is called the Son of God by his disciples, by an angel, and even by God Himself.

Video about v1 (3min)

The story of Azizah

The story of Azizah (Colour of Life)
We should not look at the daughters of our families from the Middle Ages. The child is a gift from God. It doesn't matter if it's a boy's or a girl's gift. Girls are a source of happiness for the family. We should not look at them as a scapegoat. Just as we wish the son of the family to study and study, so we allow the daughter of the family to study and study.

Radio programme about v4 (30min)

Jesus Heals a Man With a Demon

Jesus Heals a Man With a Demon (With You)
Demons and evil spirits also know that Jesus Christ is the Son of God and has power. Evil spirits cause destruction and alienation. On this occasion, the evil spirits beg Jesus to send them into into pigs. When the demons entered them, the pigs became wild and rushed off a cliff into the water. The owner of the pigs suffered a great loss. Two things become clear from this incident. First, a human being is more valuable in God's eyes than many pigs. A herd of two thousand pigs was lost, but at the same time a demon-possessed man was completely healed. Second, we learn from this incident that Jesus has great power. He not only has the power to heal, but also the power to destroy.

Radio programme about v21-27 (29min)

Unclean Spirits

Unclean Spirits (With You)
Jesus Christ is the great physician and the true healer. When he healed sick people, he did not use any medicine whatsoever. He would heal them with just a word. Jesus also cast out evil spirits from all who were possessed. The unclean spirits obeyed his command, for he was Christ the Lord. The demons came out of the sick and demon-possessed. We can always go to Jesus Christ with our cares and suffering, so that He can heal us and give us peace. What could be better than this?

Radio programme about v22 (29min)

Who Is Jesus Christ? Part Two

Who Is Jesus Christ? Part Two (With You)
Jesus Christ did not need anyone to testify about man. In other words, he did not need anyone to tell him what was going on in the human heart. Because of his supernatural knowledge, he knew people inside out. He knew human hearts and thoughts and imaginations. Therefore, since Christ knows everything about us, He is perfectly worthy to be the physician of our souls, our judge, and ultimately our savior.

Radio programme about v28-34 (28min)

Unclean Spirits

Unclean Spirits (With You)
Jesus Christ is the great physician and the true healer. When he healed sick people, he did not use any medicine whatsoever. He would heal them with just a word. Jesus also cast out evil spirits from all who were possessed. The unclean spirits obeyed his command, for he was Christ the Lord. The demons came out of the sick and demon-possessed. We can always go to Jesus Christ with our cares and suffering, so that He can heal us and give us peace. What could be better than this?

Radio programme about v34 (29min)

Understanding the Compassion of Jesus Christ Through His Miracles

Understanding the Compassion of Jesus Christ Through His Miracles (With You)
Jesus Christ performed all his miracles with strength and power, and by simply speaking. These miracles not only show the divine power of Jesus, but also show his mercy, compassion and love. The blind that he made to see, the lame that miraculously started to walk and the dumb that started to speak—all these express the compassion and pity of Jesus for human beings. With this demonstration of miracles, we therefore see not only Jesus Christ’s healing power but also realise his incredible tenderheartedness and compassion.

Radio programme about v40-42 (28min)

Who Is Jesus Christ? Part Two

Who Is Jesus Christ? Part Two (With You)
Jesus Christ did not need anyone to testify about man. In other words, he did not need anyone to tell him what was going on in the human heart. Because of his supernatural knowledge, he knew people inside out. He knew human hearts and thoughts and imaginations. Therefore, since Christ knows everything about us, He is perfectly worthy to be the physician of our souls, our judge, and ultimately our savior.

Radio programme about v40-42 (28min)

The Compassion of Jesus Christ

The Compassion of Jesus Christ (With You)
Jesus Christ was compassionate and kind. He gave sight to many blind people, caused the lame to walk with a single touch and even raised the dead to life. Jesus cared about people and reached out to the helpless. He listened to their cries and healed the sick. His kindness and compassion were wholistic and motivated by a heart of love. The compassion and mercy of Jesus Christ is an inspiration for all of us. It is an example for us to follow in our daily lives.

Radio programme mainly about v40-42 (29min)

Temptation of Jesus

Temptation of Jesus (Children's Bible Stories)
Jesus who had gone in a desert to talk with his father. Satan came to him and tried to tempt him. Because he didn’t want Jesus bring God’s kingdom on this world. Satan tempted Jesus three times. One of his temptations was this that told Jesus that “I am the owner of this world and if you bow to me, I will give you the whole world.” But at each time couldn’t overcome to Jesus. Then after that, Jesus with his twelve disciples started his preaching about God’s kingdom.

Radio programme includes v1-45 (30min)

John the Baptist

John the Baptist (Life of Jesus)

Radio programme includes v1-8 (30min)

The Snapshot of Jesus in Gospel of Mark.

The Snapshot of Jesus in Gospel of Mark. (With You)

Radio programme includes v1-13 (30min)

The Message of Jesus Christ

The Message of Jesus Christ
The message of Jesus Christ The kingdom of God is the central theme in Jesus's teaching. According to Mark, Jesus's message can be summarised as: The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent and believe in the gospel

Article includes v15

Did Jesus Receive the Power to Perform Miracles Because Medicine was Advanced?

Did Jesus Receive the Power to Perform Miracles Because Medicine was Advanced? (With You)

Radio programme includes v28-34 (30min)

Can Jesus Christ Heal Me?

Can Jesus Christ Heal Me? (With You)

Radio programme includes v40-43 (30min)

Jesus Still Performs Miracles Today

Jesus Still Performs Miracles Today (With You)

Radio programme includes v40-45 (29min)

The Ministry of Christ

The Ministry of Christ (Questions of Life)

Radio programme includes v41-42 (9min)