فصل قبلی

انجیل مرقُس

فصل اول

یحیای تعمید دهنده

(همچنین در متی ۳: ۱ - ۱۲ و لوقا ۳: ۱ - ۱۸ و یوحنا ۱: ۱۹ - ۲۸)

۱ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا: ۲در کتاب اشعیای نبی آمده است که:

«من قاصد خود را پیشاپیش تو می فرستم، او راه تو را باز خواهد کرد.

۳ندا کننده ای در بیابان فریاد می زند: راه را برای خداوند آماده سازید و مسیر او را راست گردانید.»

۴یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد و اعلام کرد که مردم برای آمرزش گناهان باید توبه کنند و تعمید بگیرند. ۵مردم از تمام سرزمین یهودیه و شهر اورشلیم پیش او می رفتند و با اعتراف به گناهان خود، در دریای اُردن به دست او تعمید می گرفتند. ۶لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر می بست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. ۷او اعلام کرده گفت: «بعد از من مردی تواناتر از من می آید که من لایق آن نیستم که خم شوم و بند بوتهایش را باز کنم. ۸من شما را در آب تعمید می دهم، اما او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد.»

تعمید و آزمایش عیسی

(همچنین در متی ۳: ۱۳ ـ ۴: ۱۱ و لوقا ۳: ۲۱ - ۲۲ و ۴: ۱ - ۱۳)

۹در این هنگام عیسی از ناصرۀ جلیل آمد و در دریای اُردن به دست یحیی تعمید گرفت. ۱۰همین که عیسی از آب بیرون آمد، دید که آسمان شکافته شد و روح القدس بصورت کبوتری به سوی او فرود آمد. ۱۱و آوازی از آسمان شنیده شد که می گفت: «تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم.» ۱۲فوراً روح خدا او را به بیابان برد. ۱۳او مدت چهل روز در بیابان بود و شیطان او را وسوسه می کرد. عیسی در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان او را خدمت می کردند.

دعوت چهار ماهیگیر

(همچنین در متی ۴: ۱۲ - ۲۲ و لوقا ۴: ۱۴ - ۱۵ و ۵: ۱ - ۱۱)

۱۴پس از توقیف یحیی، عیسی به ولایت جلیل آمد و مژدۀ خدا را اعلام فرمود ۱۵و گفت: «ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است، توبه کنید و به این مژده ایمان آورید.» ۱۶وقتی عیسی در کنار بحیرۀ جلیل قدم می زد، شمعون و برادرش اندریاس را دید، که تور بدریا می انداختند چون آن ها ماهیگیر بودند. ۱۷عیسی به آن ها فرمود: «بدنبال من بیائید تا شما را صیاد مردم بسازم.» ۱۸آن دو نفر فوراً تورهای خود را گذاشته و بدنبال او رفتند. ۱۹کمی دورتر عیسی یعقوب پسر زَبدی و برادرش یوحنا را دید که در کشتی ای مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. ۲۰عیسی آن دو نفر را نیز فوراً پیش خود خواست. آن ها پدر خود زَبدی را با مزدورانش در کشتی گذاشته بدنبال او رفتند.

شفای مرد دیوانه

(همچنین در لوقا ۴: ۳۱ - ۳۷)

۲۱آن ها وارد کپرناحوم شدند و همینکه روز سَبَت فرا رسید، عیسی به کنیسه رفت و به تعلیم دادن شروع کرد. ۲۲مردم از طرز تعلیم او حیران ماندند، زیرا برخلاف علمای دین او با قدرت و اختیار به آن ها تعلیم می داد. ۲۳در همان موقع مردی که روح ناپاک داشت وارد کنیسه شد و فریاد زد: ۲۴«ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ من می دانم تو کی هستی، ای قدوس خدا.» ۲۵اما عیسی او را سرزنش کرده گفت: «خاموش باش و از این مرد بیرون بیا.» ۲۶روح ناپاک آن مرد را تکان سختی داد و با فریاد بلند از او خارج شد. ۲۷همه چنان حیران شدند، که از یکدیگر می پرسیدند: «این چیست؟ چه تعلیمات تازه است و با چه قدرتی به ارواح ناپاک فرمان می دهد و آن ها اطاعت می کنند!»

شفای دردمندان

(همچنین در متی ۸: ۱۴ - ۱۷ و لوقا ۴: ۳۸ - ۴۱)

۲۸بزودی شهرت او در سراسر جلیل پیچید. ۲۹آن ها از کنیسه بیرون آمدند و به همراه یعقوب و یوحنا مستقیما به خانۀ شمعون و اندریاس رفتند. ۳۰خشوی شمعون تب داشت و خوابیده بود. وقتی که عیسی به آنجا رسید او را از حال آن زن باخبر کردند. ۳۱عیسی پیش او رفت، دستش را گرفت و او را برخیزانید، تبش قطع شد و به پذیرایی از آن ها مشغول شد. ۳۲وقتی آفتاب غروب کرد و شب شد، همۀ بیماران و دیوانگان را پیش او آوردند. ۳۳تمام مردم شهر در پیش آن خانه جمع شدند. ۳۴عیسی بیماران بسیاری را که امراض گوناگون داشتند شفا داد و ارواح ناپاک زیادی را بیرون کرد و نگذاشت آن ها حرفی بزنند، چون او را می شناختند.

موعظه در جلیل

(همچنین در لوقا ۴: ۴۲ - ۴۴)

۳۵سحرگاه روز بعد عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد. ۳۶شمعون و همراهانش به جستجوی او پرداختند ۳۷و وقتی او را پیدا کردند به او گفتند: «همه بدنبال تو می گردند.» ۳۸عیسی به آن ها فرمود: «به جاهای دیگر و شهرهای اطراف برویم تا در آنجا هم پیغام خود را برسانم، چون من برای همین منظور آمده ام.» ۳۹عیسی در سراسر جلیل می گشت و در کنیسه ها پیام خود را اعلام می کرد و ارواح ناپاک را بیرون می نمود.

شفای جذامی

(همچنین در متی ۸: ۱ - ۴ و لوقا ۵: ۱۲ - ۱۶)

۴۰یک نفر جذامی پیش عیسی آمد، زانو زد و تقاضای کمک کرد و گفت: «اگر بخواهی می توانی مرا پاک سازی.» ۴۱دل عیسی بحال او سوخت، دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود: «البته می خواهم، پاک شو.» ۴۲فوراً جذامش برطرف شد و پاک گشت. ۴۳بعد عیسی در حالی که او را رخصت می داد با تأکید بسیار ۴۴به او گفت: «هوش کن چیزی به کسی نگویی، بلکه برو خود را به کاهن نشان بده و بخاطر اینکه پاک شده ای قربانی ای را که موسی حکم کرده، تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی باشد.» ۴۵اما آن مرد رفت و این خبر را در همه جا منتشر کرد. بطوری که عیسی دیگر نمی توانست آشکارا وارد شهر شود. بلکه در جاهای خلوت می ماند و مردم از همه طرف پیش او می رفتند.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

در کجا انجیل گفته شده است که عیسی مسیح پسر خدا است؟

در کجا انجیل گفته شده است که عیسی مسیح پسر خدا است؟ (سوالات عام در باره ایمان مسیحیت)
آیا کتاب مقدس می‌‌گوید که عیسی پسر خداست یا آیا این یک لقب است که پیروان عیسی ساخته‌اند؟ در انجیل شریف، ما چندین بار می‌‌بینیم که عیسی مسیح پسر خدا خوانده شده است توسط شاگردانش، توسط یک فرشته، و حتی توسط خود خداوند.

ویدئو درباره آیه ۱ (۳ دقیقه)

داستان زندگی عزیزه

داستان زندگی عزیزه (رنگ زندگی )
ما نباید که از دید قرون وسطایی به دختران خانواده خویش نگاه کنیم. فرزند تحفه خداوند است. فرق نمیکند که این تحفه پسر است یا دختر. دختران مایه ای خوشی خانواده است. ما نباید که به آنها به مثل امتعه نگاه بکنیم. همانطور که آرزو می‌کنیم پسر خانواده درس بخواند و تحصیل نماید، به همان شکل به دختر خانواده اجازه بدهیم که درس بخواند و تحصیل کند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴ (۳۰ دقیقه)

شِفای مردی که ارواح شیطانی داشت

شِفای مردی که ارواح شیطانی داشت (باشما)
دیو و ارواح پلید نیز می‌‌‌‌دانند که عیسی مسیح پسر خداست و قدرت دارد. روح پلید باعث ویرانی و از خود بیگانه‌گی می‌‌‌شود. در این واقعه ارواح پلید از عیسی خواهش می‌‌‌کند ما را به داخل خوک‌ها بفرست تا داخل آنها شویم. خوکها هنگامی که دیوها واردشان شدند، وحشی شده، از بلندی به درون آب جستند. صاحب خوکها متحمل زیان بزرگی شد. لیکن دو نکته از این واقعه روشن می‌‌‌‌شود. اول اینکه یک انسان در نظر خدا با ارزش تر از تعداد زیادی خوک است. گله‌ای متشکل از دو هزار خوک از دست رفت لیکن در همان حال یک مرد دیو زده کاملاً شفا یافت. دوم اینکه از این واقعه در می‌‌‌‌یابیم که عیسی قدرت عظیمی دارد. او نه تنها قدرت دارد شفا دهد، بلکه قدرت نابود کردن را نیز دارد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۱-۲۷ (۲۹ دقیقه)

ارواح ناپاک

ارواح ناپاک (باشما)
عیسی مسیح طبیب بزرگ و شفا دهنده‌ای واقعی است. زمانیکه بیماران را شفا می‌‌داد از هیچ گونه دوا و دارویی استفاده نمیکرد. با گفتن یک کلمه بیماران را شفا می‌‌داد. عیسی همچنین ارواح پلید را از همۀ دیوزده‌ها بیرون می‌‌راند. ارواح ناپاک از دستور عیسی که مسیح خداوند بود، اطاعت می‌‌کردند و از وجود بیماران و دیو‌زده‌ها، بیرون می‌‌شدند. پس چه بهتر که دایم درد و رنج خود را به عیسی مسیح بسپاریم، تا او شفا و آرامش را در بدن ما جاری بسازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۲ (۲۹ دقیقه)

عیسی مسیح کیست؟ قسمت دوم

عیسی مسیح کیست؟ قسمت دوم (باشما)
عیسی مسیح نیاز و احتیاج نداشت که کسی دربارۀ انسان به او شهادت بدهد. یعنی وی نیاز به این نداشت که کسی به او بگوید که در دل انسان چه می‌‌‌گذرد. او به خاطر معرفت ماوراءالطبیعی اش، آنچه را که در انسان بود، می‌‌‌دانست. او عارف قلب و فکر و اندیشه‌ی انسان‌ها بود. بنابراین از آنجا که مسیح همه چیز را در مورد ما می‌‌‌داند، کاملاً شایسته است که طبیب جان‌های ما و داور ما باشد و در نهایت منجی ما باشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸-۳۴ (۲۸ دقیقه)

ارواح ناپاک

ارواح ناپاک (باشما)
عیسی مسیح طبیب بزرگ و شفا دهنده‌ای واقعی است. زمانیکه بیماران را شفا می‌‌داد از هیچ گونه دوا و دارویی استفاده نمیکرد. با گفتن یک کلمه بیماران را شفا می‌‌داد. عیسی همچنین ارواح پلید را از همۀ دیوزده‌ها بیرون می‌‌راند. ارواح ناپاک از دستور عیسی که مسیح خداوند بود، اطاعت می‌‌کردند و از وجود بیماران و دیو‌زده‌ها، بیرون می‌‌شدند. پس چه بهتر که دایم درد و رنج خود را به عیسی مسیح بسپاریم، تا او شفا و آرامش را در بدن ما جاری بسازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۴ (۲۹ دقیقه)

درک دلسوزی عیسی مسیح از طریق معجزات او

درک دلسوزی عیسی مسیح از طریق معجزات او (باشما)
عیسی مسیح تمام معجراتی را که انجام داد، با قوت و قدرت و با گفتن یک کلمه انجام می‌‌‌‌‌‌داد. این معجزات نه تنها که قدرتی خداوندی عیسی را نشان می‌‌‌‌‌‌دهد بلکه ترحم، دلسوزی و محبت او را نیز نمایان می‌‌‌‌‌‌سازد. کور‌های را که او بینا ساخت، شل‌های که توسط معجره‌ی او به راه رفتن شروع کردند و گنگ‌های که شروع به گپ زدن کردند، همه‌ی اینها بیانگر دلسوزی و ترحم عیسی به مخلوق می‌‌‌‌‌‌باشد. پس با مطالعه معجزات عیسی مسیح، ما نه تنها که قدرت شفای او را می‌‌‌‌‌‌بینیم بلکه ترحم و دلسوزی عیسی را درک می‌‌‌‌‌‌کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴۰-۴۲ (۲۸ دقیقه)

عیسی مسیح کیست؟ قسمت دوم

عیسی مسیح کیست؟ قسمت دوم (باشما)
عیسی مسیح نیاز و احتیاج نداشت که کسی دربارۀ انسان به او شهادت بدهد. یعنی وی نیاز به این نداشت که کسی به او بگوید که در دل انسان چه می‌‌‌گذرد. او به خاطر معرفت ماوراءالطبیعی اش، آنچه را که در انسان بود، می‌‌‌دانست. او عارف قلب و فکر و اندیشه‌ی انسان‌ها بود. بنابراین از آنجا که مسیح همه چیز را در مورد ما می‌‌‌داند، کاملاً شایسته است که طبیب جان‌های ما و داور ما باشد و در نهایت منجی ما باشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴۰-۴۲ (۲۸ دقیقه)

دلسوزی عیسی مسیح

دلسوزی عیسی مسیح (باشما)
عیسی مسیح دلسوز و مهربان بود. او نابینایانی بسیاری را بینا کرد، شلان را با یک لمس خرامان ساخت حتا مرده‌ها را زنده ساخت. عیسی در فکر مردم بود و به بی‌نوایان کمک می‌‌‌کرد. به ناله‌های شان گوش می‌‌‌داد و بیماران را شفا می‌‌‌داد. مهربانی و دلسوزی او همه جانبه و از روی ترحم بود. دلسوزی و ترحم عیسی مسیح برای همه‌ای ما الهام بخش است و این چیزیست که در زنده‌گی روزمره آن را انجام دهیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۴۰-۴۲ (۲۹ دقیقه)

وسوسه ای عیسی

وسوسه ای عیسی (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
عیسی مسیح برای نیایش با پدر خود به بیابان رفته بود. شیطان نزد او آمد و سعی کرد او را وسوسه کند، چون شیطان نمی خواست که عیسی مسیح ملکوت خداوند را در این جهان بیاورد. شیطان عیسی مسیح را سه بار وسوسه کرد. یکی وسوسه هایش این بود، او به عیسی گفت " من صاحب این دنیا هستم اگر تو مرا سجده کنی، من تمام دنیا را به تو خواهم داد " اما شیطان در هیچکدام وسوسه هایش بالای عیسی مسیح غالب نشد. بعد از آن، عیسی مسیح با دوازده شاگردش موعظه خود را در باره پادشاهی خداوند آغاز کردند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴۵ (۳۰ دقیقه)

یحیی تعمید دهنده.

یحیی تعمید دهنده. (زندگی عیسی مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

تصویر عیسی در انجیل مرقس.

تصویر عیسی در انجیل مرقس. (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۳ (۳۰ دقیقه)

آیا به خاطر این به عیسی مسیح قدرت معجزه داده شد که طب بسیار پیش رفته بود؟

آیا به خاطر این به عیسی مسیح قدرت معجزه داده شد که طب بسیار پیش رفته بود؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۸-۳۴ (۳۰ دقیقه)

آیا عیسی مسیح میتواند که مرا شفأ دهد

آیا عیسی مسیح میتواند که مرا شفأ دهد (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴۰-۴۳ (۳۰ دقیقه)

عیسی مسیح امروز هم معجزه میکند

عیسی مسیح امروز هم معجزه میکند (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴۰-۴۵ (۲۹ دقیقه)

خدمت مسیح

خدمت مسیح (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴۱-۴۲ (۹ دقیقه)