0:00 / 0:00

انجیل به گزارش مرقُس

فصل دوم

عیسی مرد شل را شِفا می بخشد

(همچنان در متی ۹: ۱ - ۸ و لوقا ۵: ۱۷ - ٢۶)

۱ عیسی پس از مدتی دوباره به کپَرناحوم برگشت و مردم خبر شدند که او در خانه است. ۲ عده یی زیادی در آنجا جمع شدند، به اندازه یی که تا دَم دروازۀ خانه جای نبود و عیسی خبر خوش را برای آنها موعظه می کرد. ۳ چهار مرد پیش آمدند و می خواستند یک شل را نزد عیسی بیاورند. ۴ چون ازدحام مردم زیاد بود، آنها نتوانستند آن مرد را نزد او بیاورند. پس سقف همان قسمت اتاق را برداشتند و مرد شل را که روی توشک دراز کشیده بود، از آن طریق پایین کردند. ۵ عیسی وقتی ایمان ایشان را دید، به مرد شل گفت: «فرزندم، گناهان تو بخشیده شد.» ۶ چند نفر از علمای شریعت که آنجا نشسته بودند، پیش خود فکر کرده در دل خود می گفتند: ۷ «چرا این شخص چنین می گوید؟ این کفر است! چه کسی جز خدا، می تواند گناهان را ببخشد؟» ۸ عیسی در همان لحظه دانست که آنها بین خود چه فکر می کنند. پس به آنها گفت: «چرا چنین فکری را در دل خود جای می دهید؟ ۹ آیا این که به این مرد شل بگویم «گناهان تو بخشیده شد» آسانتر است یا این که بگویم «توشک خود را برداشته، برخیز و راه برو؟» ۱۰ اما برای این که به شما ثابت شود که من، پسر انسان، در روی زمین قدرت و اختیار بخشیدن گناهان را دارم.» پس عیسی به آن مرد شل گفت: ۱۱ «به تو می گویم که برخیز، توشک خود را بردار و به خانه برو!» ۱۲ مرد شل برخاست و فوراً توشک خود را برداشته و در برابر چشمان همه از خانه بیرون شد. همه بسیار تعجب کردند و خدا را ستایش کنان می گفتند: «ما تا به حال چنین چیزی ندیده بودیم.»

عیسی گناهکاران را دعوت می کند

(همچنان در متی ۹: ۹‏ - ۱٣ و لوقا ۵: ٢۷‏ - ٣٢)

۱۳ بار دیگر عیسی به کنار بحیرۀ جلیل رفت، مردم پیش او می آمدند و عیسی به آنها تعلیم می داد. ۱۴ وقتی او از راه می گذشت، لاوی پسر حَلفی را دید که در محل جزیه گیران نشسته بود. عیسی به او گفت: «مرا پیروی کن.» لاوی برخاسته به دنبال عیسی رفت. ۱۵ وقتی که عیسی در خانه لاوی سر دسترخوان نشسته بود، عدۀ زیادی از جزیه گیران و رانده شده گان همراه با عیسی و شاگردانش دَور یک دسترخوان نشسته بودند، زیرا بسیاری از آنها پیرو او بودند. ۱۶ چون عده یی از علمای شریعت و فریسیان دیدند که عیسی با جزیه گیران و رانده شده گان غذا می خورد، به شاگردانش گفتند: «چرا با جزیه گیران و رانده شده گان غذا می خورد؟» ۱۷ عیسی این را شنید و به آنها گفت: «صحتمندان احتیاج به طبیب ندارند بلکه مریضان محتاج اند. من آمده ام تا گناهکاران را دعوت نمایم نه پرهیزگاران را.»

عیسی در مورد روزه گرفتن به فریسیان جواب می دهد

(همچنان در متی ۹: ۱۴‏ - ۱۷ و لوقا ۵: ٣٣‏ - ٣۹)

۱۸ زمانی که شاگردان یحیی و پیروان فریسیان روزه گرفته بودند، عده یی پیش عیسی آمدند و پرسیدند: «چرا شاگردان یحیی و فریسیان روزه می گیرند اما شاگردان تو روزه نمی گیرند؟» ۱۹ عیسی به آنها جواب داد: «آیا می توان دوستان داماد را در حالی که داماد هنوز با آنهاست مجبور به روزه گرفتن کرد؟ البته که نه. تا زمانی که داماد با آنهاست، آنها روزه نمی گیرند. ۲۰ اما زمانی خواهد آمد که داماد از آنها گرفته می شود، در آن وقت روزه خواهند گرفت. ۲۱ هیچ کس لباس کهنه را با پارچۀ نو پیوند نمی کند. اگر چنین کند آن پینه از لباس کنده می شود و پاره گی بدتری بجا می گذارد. ۲۲ همچنان هیچ کس آب انگور تازه را در مشک کهنه نمی اندازد، اگر چنین کند شراب، مشک را می ترکاند و مشک و شراب هر دو از بین می روند. آب انگور تازه را در مشک نو باید انداخت.»

عیسی در مورد روز سَبَت به فریسیان جواب می دهد

(همچنان در متی ۱٢: ۱‏ - ۸ و لوقا ۶: ۱‏ - ۵)

۲۳ در یک روز سَبَت عیسی از میان کِشتزارهای گندم عبور می کرد، شاگردانش در حالی که قدم می زدند شروع به چیدن خوشه های گندم کردند. ۲۴ فریسیان به عیسی گفتند: «ببین چرا شاگردان تو کاری می کنند که مطابق شریعت در روز سَبَت جایز نیست؟» ۲۵ عیسی جواب داد: «آیا نخوانده اید که داوود وقتی خود و یارانش نیاز به غذا داشتند، چه کرد؟ ۲۶ او در زمان ابیاتار کاهن اعظم، داخل خیمۀ خدا شد و نان تقدیم شده برای خداوند را برداشته خورد و به همراهان خود نیز داد. در حالی که خوردن آن نان بر اساس شریعت برای هیچ کس جز کاهنان جایز نبود.» ۲۷ پس عیسی به آنها گفت: «روز سَبَت برای انسان به وجود آمده است، نه انسان برای روز سَبَت. ۲۸ بنابر این من، پسر انسان، صاحب اختیار روز سَبَت هم هستم.»

Related content

My Child, Your Sin Is Forgiven

My Child, Your Sin Is Forgiven (Peace and Joy in Christ)
When Jesus arrives in Capernaum; Because people had already heard about the miracles and healings of Jesus; They gathered around him. They were eager to hear his living words. Here we see some men who have a compassionate and kind heart towards a weak man who needs Jesus to heal him! Because the crowd was large, they brought the limp man to Jesus through the roof of the house. Jesus seeing such firm and firm faith; First, he forgave those sins; Then he healed. I hope that by listening to this programme, your heart and thoughts will be healed with faith in the powerful name of Jesus Christ.

Radio programme about v1-12 (30min)

Healing by Jesus

Healing by Jesus (Children's Bible Stories)
Jesus has been healing patients. People had taken their patients to him in order to find heal. Jesus cured lames that by healing them, many people believed in him. Specially he healed patients on Saturdays. Because on Saturdays, Jewish didn’t work. They justified that it has been told them celebrate the last day of week don’t work. But Jesus showed them that God has not told that never work on Saturdays. The religious leaders didn’t like this work of Jesus and always opposed him.

Radio programme mainly about v1-28 (30min)

Do You Doubt Jesus?

Do You Doubt Jesus? (With You)

Radio programme includes v1-12 (31min)

Dangerous Clinics

Dangerous Clinics (Fellow Countryman)

Radio programme includes v1-12 (30min)

The Snapshot of Jesus in Gospel of Mark. Part two.

The Snapshot of Jesus in Gospel of Mark. Part two. (With You)

Radio programme includes v1-17 (29min)

Healing of a leper

Healing of a leper (Spring Of Life)

Radio programme includes v5 (30min)

Chosing of the Levi

Chosing of the Levi (Spring Of Life)

Radio programme includes v17 (30min)