Previous chapter

انجیل به گزارش مرقُس

فصل اول

پیام یحیای تعمید دهنده

(همچنان در متی ٣: ۱‏ - ۱٢ و لوقا ٣: ۱‏ - ۱۸ و یوحنا ۱: ۱۹‏ - ٢۸)

۱آغاز انجیل یا خبر خوش عیسای  مسیح، پسر خدا. ۲ چنان که در کتاب اشعیای نبی نوشته شده است:

«من پیامبر خود را پیشاپیش تو می فرستم،

او راه تو را باز خواهد کرد.

۳ شخصی در بیابان فریاد می زند،

راه را برای خداوند هموار سازید تا بگذرد.»

۴ یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد. او موعظه می کرد که برای بخشش گناهان توبه کنید و غسل تعمید بگیرید. ۵مردم از تمام سرزمین یهودیه و اورشلیم پیش یحیی می رفتند و به گناهان خود اعتراف کرده و در دریای اُردن توسط او غسل تعمید می گرفتند. ۶ لباس یحیی از پشم شتر بود، کمربند چرمی به کمر بسته می کرد و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. ۷او موعظه کرده می گفت: «پس از من کسی می آید که قدرتش از من بیشتر است و من لایق آن نیستم که خم شوم و بند کفشهای او را باز کنم. ۸من شما را در آب تعمید می دهم اما او شما را با روح مقدس تعمید خواهد داد.»

تعمید عیسی و وسوسه های شیطان

(همچنان در متی ٣: ۱٣ - ۴: ۱۱ و لوقا ٣: ٢۱‏ - ٢٢ و ۴: ۱ - ۱٣)

۹در آن روزها چنین واقع شد که عیسی از قریۀ ناصره که در منطقۀ جلیل موقعیت دارد، نزد یحیی آمد و عیسی در دریای اُردن به وسیلۀ یحیی غسل تعمید گرفت. ۱۰همین که عیسی از آب بیرون شد، دید که آسمان باز شد و روح مقدس به شکل کبوتری به طرف او پایین آمد. ۱۱ و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت: «تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم.» ۱۲در همان لحظه روح مقدس عیسی را به بیابان هدایت کرد. ۱۳عیسی مدت چهل روز در آنجا ماند و شیطان او را وسوسه کرد. حیوانات وحشی نیز در آنجا بودند اما فرشته گان آمدند و عیسی را کمک کردند.

دعوت چهار ماهیگیر

(همچنان در متی ۴: ۱٢‏ - ٢٢ و لوقا ۴: ۱۴‏ - ۱۵، ۵: ۱‏ - ۱۱)

۱۴پس از آن که یحیی زندانی شد، عیسی به ولایت جلیل آمد و مژدۀ پادشاهی خدا را موعظه می کرد. ۱۵ عیسی می گفت: «وقت مناسب فرا رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است، پس توبه کنید و به این خبر خوش ایمان آورید.» ۱۶وقتی عیسی در کنار دریاچۀ جلیل قدم می زد، دو ماهیگیر، شمعون و برادرش اندریاس را دید که جال به دریاچه می انداختند تا ماهی بگیرند. ۱۷عیسی به آنها گفت: «بیایید مرا پیروی کنید تا مردم را به دست بیاورید.» ۱۸آن دو، با عجله جالهای خود را گذاشته و به دنبال عیسی رفتند. ۱۹کمی دورتر عیسی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که در کشتی جالهای خود را آماده می کردند. ۲۰عیسی همان لحظه آن دو را نیز صدا کرد و پیش خود خواست. آنها نیز پدر خود زبدی را با مزدورانش که در کشتی بودند، رها کرده و به دنبال عیسی رفتند.

شِفای مردی که گرفتار روح شیطانی بود

(همچنان در لوقا ۴: ٣۱ - ٣۷)

۲۱عیسی و شاگردانش به کپرناحوم رفتند. او در روز سَبَت به کنیسه رفته و به تعلیم دادن شروع کرد. ۲۲ مردم از شیوۀ تعلیم او تعجب کردند، زیرا بر خلاف علمای شریعت، عیسی با اقتدار به آنها تعلیم می داد. ۲۳در کنیسه مردی حضور داشت که گرفتار روح شیطانی بود. او با صدای بلند فریاد زد: ۲۴«ای عیسای ناصری! با ما چه کار داری؟ آیا اینجا آمده ای که ما را نابود کنی؟ تو را می شناسم که کی هستی. تو آن فرستادۀ مقدس خدا هستی.» ۲۵اما عیسی به روح شیطانی فرمان داد: «خاموش باش و از این مرد بیرون شو!» ۲۶روح شیطانی آن مرد را سخت تکان داد و با چیغ بلند از او خارج شد. ۲۷مردم که در آنجا بودند چنان حیران شدند که از یکدیگر می پرسیدند: «این چیست؟ این چه نوع تعلیم است، او با چه اقتدار به ارواح شیطانی فرمان می دهد و آنها اطاعت می کنند؟» ۲۸به زودی شهرت عیسی در سراسر ولایت جلیل پخش شد.

عیسی مردم را شِفا می بخشد

(همچنان در متی ۸: ۱۴‏ - ۱۷ و لوقا ۴: ٣۸‏ - ۴۱)

۲۹عیسی و شاگردانش از کنیسه بیرون آمدند و همراه با یعقوب و یوحنا مستقیم به خانۀ شمعون و اندریاس رفتند. ۳۰خشوی شمعون تب داشت و خوابیده بود. وقتی عیسی به آنجا رسید، از حال آن زن با خبر شد. ۳۱عیسی پیش خشوی شمعون رفت، دستش را گرفته و او را بلند کرد، در همان وقت، تب خشوی شمعون قطع شد و به مهمان نوازی برای آنها پرداخت. ۳۲وقتی آفتاب غروب کرد، مردم همۀ آنهایی را که مریض و گرفتار ارواح شیطانی بودند پیش عیسی آوردند. ۳۳تمام مردم شهر پیش دروازۀ آن خانه جمع شدند. ۳۴عیسی بسیاری را که به مرضهای مختلف دچار بودند، شِفا داد و ارواح شیطانی زیادی را بیرون کرد و به ارواح شیطانی اجازه نمی داد چیزی بگویند، زیرا آنها عیسی را می شناختند.

موعظه در ولایت جلیل

۳۵صبح وقت عیسی از خواب برخاسته از خانه بیرون شد. او به گوشۀ خلوت رفت و مشغول دعا شد. ۳۶شمعون و کسانی که با او بودند به جستجوی او برآمدند. ۳۷وقتی عیسی را پیدا کردند، گفتند: «همۀ مردم خودت را می پالند.» ۳۸عیسی به آنها گفت: «بیایید که به شهرهای دیگر هم برویم تا در آنجا نیز موعظه کنم، زیرا برای همین کار آمده ام.» ۳۹ پس عیسی در کنیسه های آنها در تمام جلیل رفته موعظه کرد و ارواح شیطانی را بیرون نمود.

عیسی شخص جذامی را شِفا می بخشد

(همچنان در متی ۸: ۱‏ - ۴ و لوقا ۵: ۱٢‏ - ۱۶)

۴۰در آنجا شخصی که از مرض جذام رنج می برد پیش عیسی زانو زد و زاری کنان گفت: «اگر بخواهی می توانی مرا پاک ساخته و شِفا دهی.» ۴۱عیسی دلش به حال او سوخت، دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و گفت: «من این را می خواهم، پاک شو!» ۴۲در همان لحظه مرض جذام او از بین رفت. پس او پاک شد و شِفا یافت. ۴۳سپس عیسی او را رخصت کرد و برایش تأکید کرده ۴۴ گفت: «احتیاط کن به کسی چیزی نگویی بلکه برو خود را به کاهن نشان بده، زیرا که پاک شده ای و سپس قربانی یی را که موسی حکم کرده است تقدیم کن تا برای شِفای تو شهادتی باشد.» ۴۵اما آن مرد رفت و این خبر را در همه جا پخش کرد تا حدی که عیسی دیگر نمی توانست به طور آشکار وارد شهر شود. بلکه در جاهای خلوت می ماند و مردم از همه جا پیش او می آمدند.

Previous chapter

Related content

Where in the Gospel Does It Say That Jesus Is the Son of God?

Where in the Gospel Does It Say That Jesus Is the Son of God? (Common Questions About the Christian Faith)
Does the Bible say that Jesus is the Son of God or is it something that followers of Jesus have made up? In the Gospel, we see multiple times where Jesus is called the Son of God by his disciples, by an angel, and even by God Himself.

Video about v1 (3min)

The story of Azizah

The story of Azizah (Colour of Life)
We should not look at the daughters of our families from the Middle Ages. The child is a gift from God. It doesn't matter if it's a boy's or a girl's gift. Girls are a source of happiness for the family. We should not look at them as a scapegoat. Just as we wish the son of the family to study and study, so we allow the daughter of the family to study and study.

Radio programme about v4 (30min)

Jesus Heals a Man With a Demon

Jesus Heals a Man With a Demon (With You)
Demons and evil spirits also know that Jesus Christ is the Son of God and has power. Evil spirits cause destruction and alienation. On this occasion, the evil spirits beg Jesus to send them into into pigs. When the demons entered them, the pigs became wild and rushed off a cliff into the water. The owner of the pigs suffered a great loss. Two things become clear from this incident. First, a human being is more valuable in God's eyes than many pigs. A herd of two thousand pigs was lost, but at the same time a demon-possessed man was completely healed. Second, we learn from this incident that Jesus has great power. He not only has the power to heal, but also the power to destroy.

Radio programme about v21-27 (29min)

Unclean Spirits

Unclean Spirits (With You)
Jesus Christ is the great physician and the true healer. When he healed sick people, he did not use any medicine whatsoever. He would heal them with just a word. Jesus also cast out evil spirits from all who were possessed. The unclean spirits obeyed his command, for he was Christ the Lord. The demons came out of the sick and demon-possessed. We can always go to Jesus Christ with our cares and suffering, so that He can heal us and give us peace. What could be better than this?

Radio programme about v22 (29min)

Who Is Jesus Christ? Part Two

Who Is Jesus Christ? Part Two (With You)
Jesus Christ did not need anyone to testify about man. In other words, he did not need anyone to tell him what was going on in the human heart. Because of his supernatural knowledge, he knew people inside out. He knew human hearts and thoughts and imaginations. Therefore, since Christ knows everything about us, He is perfectly worthy to be the physician of our souls, our judge, and ultimately our savior.

Radio programme about v28-34 (28min)

Unclean Spirits

Unclean Spirits (With You)
Jesus Christ is the great physician and the true healer. When he healed sick people, he did not use any medicine whatsoever. He would heal them with just a word. Jesus also cast out evil spirits from all who were possessed. The unclean spirits obeyed his command, for he was Christ the Lord. The demons came out of the sick and demon-possessed. We can always go to Jesus Christ with our cares and suffering, so that He can heal us and give us peace. What could be better than this?

Radio programme about v34 (29min)

Understanding the Compassion of Jesus Christ Through His Miracles

Understanding the Compassion of Jesus Christ Through His Miracles (With You)
Jesus Christ performed all his miracles with strength and power, and by simply speaking. These miracles not only show the divine power of Jesus, but also show his mercy, compassion and love. The blind that he made to see, the lame that miraculously started to walk and the dumb that started to speak—all these express the compassion and pity of Jesus for human beings. With this demonstration of miracles, we therefore see not only Jesus Christ’s healing power but also realise his incredible tenderheartedness and compassion.

Radio programme about v40-42 (28min)

Who Is Jesus Christ? Part Two

Who Is Jesus Christ? Part Two (With You)
Jesus Christ did not need anyone to testify about man. In other words, he did not need anyone to tell him what was going on in the human heart. Because of his supernatural knowledge, he knew people inside out. He knew human hearts and thoughts and imaginations. Therefore, since Christ knows everything about us, He is perfectly worthy to be the physician of our souls, our judge, and ultimately our savior.

Radio programme about v40-42 (28min)

The Compassion of Jesus Christ

The Compassion of Jesus Christ (With You)
Jesus Christ was compassionate and kind. He gave sight to many blind people, caused the lame to walk with a single touch and even raised the dead to life. Jesus cared about people and reached out to the helpless. He listened to their cries and healed the sick. His kindness and compassion were wholistic and motivated by a heart of love. The compassion and mercy of Jesus Christ is an inspiration for all of us. It is an example for us to follow in our daily lives.

Radio programme mainly about v40-42 (29min)

Temptation of Jesus

Temptation of Jesus (Children's Bible Stories)
Jesus who had gone in a desert to talk with his father. Satan came to him and tried to tempt him. Because he didn’t want Jesus bring God’s kingdom on this world. Satan tempted Jesus three times. One of his temptations was this that told Jesus that “I am the owner of this world and if you bow to me, I will give you the whole world.” But at each time couldn’t overcome to Jesus. Then after that, Jesus with his twelve disciples started his preaching about God’s kingdom.

Radio programme includes v1-45 (30min)

John the Baptist

John the Baptist (Life of Jesus)

Radio programme includes v1-8 (30min)

The Snapshot of Jesus in Gospel of Mark.

The Snapshot of Jesus in Gospel of Mark. (With You)

Radio programme includes v1-13 (30min)

Did Jesus Receive the Power to Perform Miracles Because Medicine was Advanced?

Did Jesus Receive the Power to Perform Miracles Because Medicine was Advanced? (With You)

Radio programme includes v28-34 (30min)

Can Jesus Christ Heal Me?

Can Jesus Christ Heal Me? (With You)

Radio programme includes v40-43 (30min)

Jesus Still Performs Miracles Today

Jesus Still Performs Miracles Today (With You)

Radio programme includes v40-45 (29min)

The Ministry of Christ

The Ministry of Christ (Questions of Life)

Radio programme includes v41-42 (9min)