۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

انجیل به گزارش مرقُس

فصل اول

پیام یحیای تعمید دهنده

(همچنان در متی ٣: ۱‏ - ۱٢ و لوقا ٣: ۱‏ - ۱۸ و یوحنا ۱: ۱۹‏ - ٢۸)

۱ آغاز انجیل یا خبر خوش عیسای  مسیح، پسر خدا. ۲ چنان که در کتاب اشعیای نبی نوشته شده است:

«من پیامبر خود را پیشاپیش تو می فرستم،

او راه تو را باز خواهد کرد.

۳ شخصی در بیابان فریاد می زند،

راه را برای خداوند هموار سازید تا بگذرد.»

۴ یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد. او موعظه می کرد که برای بخشش گناهان توبه کنید و غسل تعمید بگیرید. ۵ مردم از تمام سرزمین یهودیه و اورشلیم پیش یحیی می رفتند و به گناهان خود اعتراف کرده و در دریای اُردن توسط او غسل تعمید می گرفتند. ۶ لباس یحیی از پشم شتر بود، کمربند چرمی به کمر بسته می کرد و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. ۷ او موعظه کرده می گفت: «پس از من کسی می آید که قدرتش از من بیشتر است و من لایق آن نیستم که خم شوم و بند کفشهای او را باز کنم. ۸ من شما را در آب تعمید می دهم اما او شما را با روح مقدس تعمید خواهد داد.»

تعمید عیسی و وسوسه های شیطان

(همچنان در متی ٣: ۱٣ - ۴: ۱۱ و لوقا ٣: ٢۱‏ - ٢٢ و ۴: ۱ - ۱٣)

۹ در آن روزها چنین واقع شد که عیسی از قریۀ ناصره که در منطقۀ جلیل موقعیت دارد، آمد و در دریای اُردن به وسیلۀ یحیی غسل تعمید گرفت. ۱۰ همین که عیسی از آب بیرون شد، دید که آسمان باز شد و روح مقدس به شکل کبوتری به سوی او پایین آمد. ۱۱ و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت: «تو پسر عزیز من هستی، من از تو خوشنودم.» ۱۲ در همان لحظه روح مقدس عیسی را به بیابان هدایت کرد. ۱۳ عیسی مدت چهل روز در آنجا ماند و شیطان او را وسوسه کرد. حیوانات وحشی نیز در آنجا بودند اما فرشته گان آمدند و عیسی را کمک کردند.

دعوت چهار ماهیگیر

(همچنان در متی ۴: ۱٢‏ - ٢٢ و لوقا ۴: ۱۴‏ - ۱۵، ۵: ۱‏ - ۱۱)

۱۴ پس از آن که یحیی زندانی شد، عیسی به ولایت جلیل آمد و مژدۀ پادشاهی خدا را موعظه می کرد. ۱۵ عیسی می گفت: «وقت مناسب فرا رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است، پس توبه کنید و به این خبر خوش ایمان آورید.» ۱۶ وقتی عیسی در کنار بحیرۀ جلیل قدم می زد، دو ماهیگیر، شمعون و برادرش اندریاس را دید که جال به بحیره می انداختند تا ماهی بگیرند. ۱۷ عیسی به آنها گفت: «بیایید مرا پیروی کنید تا مردم را به دست بیاورید.» ۱۸ آن دو، با عجله جالهای خود را گذاشته و به دنبال عیسی رفتند. ۱۹ کمی دورتر عیسی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که در کشتی جالهای خود را آماده می کردند. ۲۰ عیسی همان لحظه آن دو را نیز صدا کرد و پیش خود خواست. آنها نیز پدر خود زبدی را با مزدورانش که در کشتی بودند، رها کرده و به دنبال عیسی رفتند.

شِفای مردی که گرفتار روح شیطانی بود

(همچنان در لوقا ۴: ٣۱ - ٣۷)

۲۱ عیسی و شاگردانش به کپَرناحوم رفتند. او در روز سَبَت به کنیسه رفته و به تعلیم دادن شروع کرد. ۲۲ مردم از شیوۀ تعلیم او تعجب کردند، زیرا بر خلاف علمای شریعت، عیسی با اقتدار به آنها تعلیم می داد. ۲۳ آنگاه در کنیسه مردی که گرفتار روح شیطانی بود، با صدای بلند فریاد زد: ۲۴ «ای عیسای ناصری! با ما چه کار داری؟ آیا اینجا آمده ای که ما را نابود کنی؟ من می دانم تو کیستی. ای قدوسِ خدا.» ۲۵ اما عیسی به روح شیطانی فرمان داد: «خاموش باش و از این مرد بیرون شو!» ۲۶ روح شیطانی آن مرد را سخت تکان داد و با چیغ بلند از او خارج شد. ۲۷ مردم که در آنجا بودند چنان حیران شدند که از یکدیگر می پرسیدند: «این چیست؟ این چه نوع تعلیم است، او با چه اقتدار به ارواح شیطانی فرمان می دهد و آنها اطاعت می کنند؟» ۲۸ به زودی شهرت عیسی در سراسر ولایت جلیل پخش شد.

عیسی مردم را شِفا می بخشد

(همچنان در متی ۸: ۱۴‏ - ۱۷ و لوقا ۴: ٣۸‏ - ۴۱)

۲۹ عیسی و شاگردانش از کنیسه بیرون آمدند و همراه با یعقوب و یوحنا مستقیم به خانۀ شمعون و اندریاس رفتند. ۳۰ خشوی شمعون تب داشت و خوابیده بود. وقتی عیسی به آنجا رسید، از حال آن زن با خبر شد. ۳۱ عیسی پیش خشوی شمعون رفت، دستش را گرفته و او را بلند کرد، در همان وقت، تب خشوی شمعون قطع شد و به مهمان نوازی آنها پرداخت. ۳۲ وقتی آفتاب غروب کرد، مردم همۀ آنهایی را که مریض و گرفتار ارواح شیطانی بودند پیش عیسی آوردند. ۳۳ تمام مردم شهر پیش دروازۀ آن خانه جمع شدند. ۳۴ عیسی بسیاری را که به مرضهای مختلف دچار بودند، شِفا داد و ارواح شیطانی زیادی را بیرون کرد و به ارواح شیطانی اجازه نمی داد چیزی بگویند، زیرا آنها عیسی را می شناختند.

موعظه در ولایت جلیل

۳۵ صبح وقت، عیسی از خواب برخاسته از خانه بیرون شد. او به گوشۀ خلوت رفت و مشغول دعا شد. ۳۶ شمعون و کسانی که با او بودند به جستجوی او برآمدند. ۳۷ وقتی عیسی را پیدا کردند، گفتند: «همۀ مردم خودت را می پالند.» ۳۸ عیسی به آنها گفت: «بیایید که به شهرهای دیگر هم برویم تا در آنجا نیز موعظه کنم، زیرا برای همین کار آمده ام.» ۳۹ پس عیسی در کنیسه های آنها در تمام جلیل رفته موعظه کرد و ارواح شیطانی را بیرون نمود.

عیسی شخص جذامی را شِفا می بخشد

(همچنان در متی ۸: ۱‏ - ۴ و لوقا ۵: ۱٢‏ - ۱۶)

۴۰ در آنجا شخصی که از مرض جذام رنج می برد، پیش عیسی زانو زد و زاری کنان گفت: «اگر بخواهی می توانی مرا پاک ساخته و شِفا دهی.» ۴۱ عیسی دلش به حال او سوخت، دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و گفت: «من این را می خواهم، پاک شو!» ۴۲ در همان لحظه مرض جذام او از بین رفت. پس او پاک شد و شِفا یافت. ۴۳ سپس عیسی او را رخصت کرد و برایش تأکید کرده ۴۴ گفت: «احتیاط کن به کسی چیزی نگویی بلکه برو خود را به کاهن نشان بده و بگذار او تو را معاینه کند و برای ثبوت پاک شدن خود قربانی ای را که موسی امر کرده است، تقدیم کن.» ۴۵ اما آن مرد رفت و این خبر را در همه جا پخش کرد تا حدی که عیسی دیگر نمی توانست به طور آشکار وارد شهر شود. بلکه در جاهای خلوت می ماند و مردم از همه جا پیش او می آمدند.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

در کجا انجیل گفته شده است که عیسی مسیح پسر خدا است؟

در کجا انجیل گفته شده است که عیسی مسیح پسر خدا است؟ (سوالات عام در باره ایمان مسیحیت)
آیا کتاب مقدس می‌‌گوید که عیسی پسر خداست یا آیا این یک لقب است که پیروان عیسی ساخته‌اند؟ در انجیل شریف، ما چندین بار می‌‌بینیم که عیسی مسیح پسر خدا خوانده شده است توسط شاگردانش، توسط یک فرشته، و حتی توسط خود خداوند.

ویدئو درباره آیه ۱ (۳ دقیقه)

داستان زندگی عزیزه

داستان زندگی عزیزه (رنگ زندگی )
ما نباید که از دید قرون وسطایی به دختران خانواده خویش نگاه کنیم. فرزند تحفه خداوند است. فرق نمیکند که این تحفه پسر است یا دختر. دختران مایه ای خوشی خانواده است. ما نباید که به آنها به مثل امتعه نگاه بکنیم. همانطور که آرزو می‌کنیم پسر خانواده درس بخواند و تحصیل نماید، به همان شکل به دختر خانواده اجازه بدهیم که درس بخواند و تحصیل کند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴ (۳۰ دقیقه)

شِفای مردی که ارواح شیطانی داشت

شِفای مردی که ارواح شیطانی داشت (باشما)
دیو و ارواح پلید نیز می‌‌‌‌دانند که عیسی مسیح پسر خداست و قدرت دارد. روح پلید باعث ویرانی و از خود بیگانه‌گی می‌‌‌شود. در این واقعه ارواح پلید از عیسی خواهش می‌‌‌کند ما را به داخل خوک‌ها بفرست تا داخل آنها شویم. خوکها هنگامی که دیوها واردشان شدند، وحشی شده، از بلندی به درون آب جستند. صاحب خوکها متحمل زیان بزرگی شد. لیکن دو نکته از این واقعه روشن می‌‌‌‌شود. اول اینکه یک انسان در نظر خدا با ارزش تر از تعداد زیادی خوک است. گله‌ای متشکل از دو هزار خوک از دست رفت لیکن در همان حال یک مرد دیو زده کاملاً شفا یافت. دوم اینکه از این واقعه در می‌‌‌‌یابیم که عیسی قدرت عظیمی دارد. او نه تنها قدرت دارد شفا دهد، بلکه قدرت نابود کردن را نیز دارد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۱-۲۷ (۲۹ دقیقه)

ارواح ناپاک

ارواح ناپاک (باشما)
عیسی مسیح طبیب بزرگ و شفا دهنده‌ای واقعی است. زمانیکه بیماران را شفا می‌‌داد از هیچ گونه دوا و دارویی استفاده نمیکرد. با گفتن یک کلمه بیماران را شفا می‌‌داد. عیسی همچنین ارواح پلید را از همۀ دیوزده‌ها بیرون می‌‌راند. ارواح ناپاک از دستور عیسی که مسیح خداوند بود، اطاعت می‌‌کردند و از وجود بیماران و دیو‌زده‌ها، بیرون می‌‌شدند. پس چه بهتر که دایم درد و رنج خود را به عیسی مسیح بسپاریم، تا او شفا و آرامش را در بدن ما جاری بسازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۲ (۲۹ دقیقه)

عیسی مسیح کیست؟ قسمت دوم

عیسی مسیح کیست؟ قسمت دوم (باشما)
عیسی مسیح نیاز و احتیاج نداشت که کسی دربارۀ انسان به او شهادت بدهد. یعنی وی نیاز به این نداشت که کسی به او بگوید که در دل انسان چه می‌‌‌گذرد. او به خاطر معرفت ماوراءالطبیعی اش، آنچه را که در انسان بود، می‌‌‌دانست. او عارف قلب و فکر و اندیشه‌ی انسان‌ها بود. بنابراین از آنجا که مسیح همه چیز را در مورد ما می‌‌‌داند، کاملاً شایسته است که طبیب جان‌های ما و داور ما باشد و در نهایت منجی ما باشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸-۳۴ (۲۸ دقیقه)

ارواح ناپاک

ارواح ناپاک (باشما)
عیسی مسیح طبیب بزرگ و شفا دهنده‌ای واقعی است. زمانیکه بیماران را شفا می‌‌داد از هیچ گونه دوا و دارویی استفاده نمیکرد. با گفتن یک کلمه بیماران را شفا می‌‌داد. عیسی همچنین ارواح پلید را از همۀ دیوزده‌ها بیرون می‌‌راند. ارواح ناپاک از دستور عیسی که مسیح خداوند بود، اطاعت می‌‌کردند و از وجود بیماران و دیو‌زده‌ها، بیرون می‌‌شدند. پس چه بهتر که دایم درد و رنج خود را به عیسی مسیح بسپاریم، تا او شفا و آرامش را در بدن ما جاری بسازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۴ (۲۹ دقیقه)

درک دلسوزی عیسی مسیح از طریق معجزات او

درک دلسوزی عیسی مسیح از طریق معجزات او (باشما)
عیسی مسیح تمام معجراتی را که انجام داد، با قوت و قدرت و با گفتن یک کلمه انجام می‌‌‌‌‌‌داد. این معجزات نه تنها که قدرتی خداوندی عیسی را نشان می‌‌‌‌‌‌دهد بلکه ترحم، دلسوزی و محبت او را نیز نمایان می‌‌‌‌‌‌سازد. کور‌های را که او بینا ساخت، شل‌های که توسط معجره‌ی او به راه رفتن شروع کردند و گنگ‌های که شروع به گپ زدن کردند، همه‌ی اینها بیانگر دلسوزی و ترحم عیسی به مخلوق می‌‌‌‌‌‌باشد. پس با مطالعه معجزات عیسی مسیح، ما نه تنها که قدرت شفای او را می‌‌‌‌‌‌بینیم بلکه ترحم و دلسوزی عیسی را درک می‌‌‌‌‌‌کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴۰-۴۲ (۲۸ دقیقه)

عیسی مسیح کیست؟ قسمت دوم

عیسی مسیح کیست؟ قسمت دوم (باشما)
عیسی مسیح نیاز و احتیاج نداشت که کسی دربارۀ انسان به او شهادت بدهد. یعنی وی نیاز به این نداشت که کسی به او بگوید که در دل انسان چه می‌‌‌گذرد. او به خاطر معرفت ماوراءالطبیعی اش، آنچه را که در انسان بود، می‌‌‌دانست. او عارف قلب و فکر و اندیشه‌ی انسان‌ها بود. بنابراین از آنجا که مسیح همه چیز را در مورد ما می‌‌‌داند، کاملاً شایسته است که طبیب جان‌های ما و داور ما باشد و در نهایت منجی ما باشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴۰-۴۲ (۲۸ دقیقه)

دلسوزی عیسی مسیح

دلسوزی عیسی مسیح (باشما)
عیسی مسیح دلسوز و مهربان بود. او نابینایانی بسیاری را بینا کرد، شلان را با یک لمس خرامان ساخت حتا مرده‌ها را زنده ساخت. عیسی در فکر مردم بود و به بی‌نوایان کمک می‌‌‌کرد. به ناله‌های شان گوش می‌‌‌داد و بیماران را شفا می‌‌‌داد. مهربانی و دلسوزی او همه جانبه و از روی ترحم بود. دلسوزی و ترحم عیسی مسیح برای همه‌ای ما الهام بخش است و این چیزیست که در زنده‌گی روزمره آن را انجام دهیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۴۰-۴۲ (۲۹ دقیقه)

وسوسه ای عیسی

وسوسه ای عیسی (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
عیسی مسیح برای نیایش با پدر خود به بیابان رفته بود. شیطان نزد او آمد و سعی کرد او را وسوسه کند، چون شیطان نمی خواست که عیسی مسیح ملکوت خداوند را در این جهان بیاورد. شیطان عیسی مسیح را سه بار وسوسه کرد. یکی وسوسه هایش این بود، او به عیسی گفت " من صاحب این دنیا هستم اگر تو مرا سجده کنی، من تمام دنیا را به تو خواهم داد " اما شیطان در هیچکدام وسوسه هایش بالای عیسی مسیح غالب نشد. بعد از آن، عیسی مسیح با دوازده شاگردش موعظه خود را در باره پادشاهی خداوند آغاز کردند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴۵ (۳۰ دقیقه)

یحیی تعمید دهنده.

یحیی تعمید دهنده. (زندگی عیسی مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

تصویر عیسی در انجیل مرقس.

تصویر عیسی در انجیل مرقس. (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۳ (۳۰ دقیقه)

آیا به خاطر این به عیسی مسیح قدرت معجزه داده شد که طب بسیار پیش رفته بود؟

آیا به خاطر این به عیسی مسیح قدرت معجزه داده شد که طب بسیار پیش رفته بود؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۸-۳۴ (۳۰ دقیقه)

آیا عیسی مسیح میتواند که مرا شفأ دهد

آیا عیسی مسیح میتواند که مرا شفأ دهد (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴۰-۴۳ (۳۰ دقیقه)

عیسی مسیح امروز هم معجزه میکند

عیسی مسیح امروز هم معجزه میکند (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴۰-۴۵ (۲۹ دقیقه)

خدمت مسیح

خدمت مسیح (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۴۱-۴۲ (۹ دقیقه)