0:00 / 0:00

انجیل به گزارش متی

فصل بیست و ششم

دسیسۀ قتل عیسی توسط علمای دین

(همچنان در مرقُس ۱۴: ۱ - ٢ و لوقا ٢٢: ۱ - ٢ و یوحنا ۱۱: ۴۵ - ۵٣)

۱ وقتی عیسی سخنان خود را در مورد همۀ این چیزها به پایان رسانید در مورد خود به شاگردانش گفت: ۲ «شما می دانید که بعد از دو روز عید فِصَح است و پسر انسان را تسلیم خواهند کرد و بر صلیب خواهند کشید.» ۳ در همین وقت سران کاهنان و بزرگان قوم در حویلی کاهن اعظم «قیافا» گرد هم آمدند ۴ و مشورت کردند که چگونه با دسیسه عیسی را دستگیر کنند و به قتل رسانند. ۵ آنها گفتند: «این کار نباید در ایام عید انجام گردد، مبادا شورش در میان مردم ایجاد شود.»

ریختن عطر بر عیسای مسیح

(همچنان در مرقُس ۱۴: ٣‏ - ۹ و یوحنا ۱٢: ۱ - ۸)

۶ وقتی عیسی در بیت عنیا در خانۀ شمعون جذامی بود، ۷ زنی با ظرف مرمرین پُر از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر دسترخوان نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت. ۸ اما شاگردان عیسی چون این کار را دیدند، بسیار قهر شده گفتند: «این مصرف بیجا برای چیست؟ ۹ می شد آن را به قیمت خوب فروخت و پولش را به فقرا داد!» ۱۰ عیسی این را فهمید و به آنها گفت: «چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار بسیار خوب برای من کرده است. ۱۱ فقرا همیشه در بین شما خواهند بود اما من همیشه با شما نیستم. ۱۲ او با ریختن این عطر بر بدن من، مرا برای دفن آماده ساخته است. ۱۳ من به یقین برای شما می گویم که در هر جای دنیا که این خبر خوش موعظه شود، از این زن و کاری که انجام داده است، یاد خواهد شد.»

یهودای اسخریوطی به عیسی خیانت می کند

(همچنان در مرقُس ۱۴: ۱۰‏ - ۱۱ و لوقا ٢٢: ٣‏ - ۶)

۱۴ پس از آن، یکی از آن دوازده شاگرد به نام یهودای اسخریوطی پیش سران کاهنان رفت ۱۵ و گفت: «اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟» سران کاهنان سی سکۀ نقره را شمرده به او دادند. ۱۶ از آن وقت یهودا به دنبال فُرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید.

عیسی عید فِصَح را با شاگردان تجلیل می کند

(همچنان در مرقُس ۱۴: ۱٢‏ - ٢۱ و لوقا ٢٢: ۷‏ - ۱۴، ٢۱‏ - ٢٣ و یوحنا ۱٣: ٢۱‏ - ٣۰)

۱۷ در اولین روز عید نان فطیر، شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: «در کجا می خواهی برایت نان عید فِصَح را آماده کنیم؟» ۱۸ عیسی جواب داد: «در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگویید که استاد می گوید وقت من نزدیک است و عید فِصَح را با شاگردانم در خانۀ تو برگزار خواهیم کرد.» ۱۹ شاگردان آن طور که عیسی گفته بود، عمل کردند و نان فِصَح را آماده نمودند.

۲۰ چون وقت نان شب شد، عیسی با دوازده شاگرد خود برای نان خوردن نشست. ۲۱ در هنگام نان خوردن او به آنها گفت: «من به یقین برای شما می گویم که یکی از شما مرا تسلیم خواهد کرد.» ۲۲ شاگردان بسیار غمگین شدند و هر یک از آنها می پرسید: «استاد، آیا آن شخص من هستم؟» ۲۳ عیسی جواب داد: «کسی که دست خود را با من در یک کاسه فرو می برد، به من خیانت خواهد کرد. ۲۴ همان گونه که در نوشته های پیامبران آمده است، من، پسر انسان، خواهم مُرد اما وای بر آن کس که به من خیانت کند. برای آن شخص بهتر می بود که هرگز به دنیا نمی آمد.» ۲۵ آنگاه یهودا که او را تسلیم می کرد جواب داده گفت: «استاد، آیا آن شخص من هستم؟» عیسی جواب داد: «تو خودت می گویی.»

تجلیل مراسم شام خداوند

(همچنان در مرقُس ۱۴: ٢٢‏ - ٢۶ و لوقا ٢٢: ۱۴‏ - ٢۰ و اول قرنتیان ۱۱: ٢٣‏ - ٢۵)

۲۶ هنگامی که آنها نان می خوردند، عیسی نان را برداشت و آن را برکت داده پاره کرد و به شاگردان داد و گفت: «بگیرید و بخورید، این است بدن من.» ۲۷ آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: «همۀ شما از این بنوشید ۲۸ زیرا این است خون من برای عهد و پیمانی که برای بخشیدن گناهان بسیاری ریخته می شود. ۲۹ من به شما می گویم که دیگر از این شربت انگور نخواهم نوشید تا روزی که با شما در پادشاهی پدرم آن را دوباره بنوشم.» ۳۰ پس از آن چند آیت از سرود مخصوص عید فِصَح را خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند.

عیسی انکار کردن پِطرُس را پیشگویی می کند

(همچنان در مرقُس ۱۴: ٢۷‏ - ٣۱ و لوقا ٢٢: ٣۱‏ - ٣۴ و یوحنا ۱٣: ٣۶‏ - ٣۸)

۳۱ آنگاه عیسی به آنها گفت: «امشب همۀ شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا در نوشته های پیامبران آمده است: چوپان را می زنم و گوسفندهای گله پراگنده خواهند شد. ۳۲ اما پس از آن که دوباره زنده شوم، پیش از شما به منطقۀ جلیل خواهم رفت.» ۳۳ پِطرُس جواب داد: «حتی اگر همه تو را ترک نمایند، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد.» ۳۴ عیسی به او گفت: «به یقین به تو می گویم که همین امشب پیش از آن که خروس بانگ بزند، تو سه بار مرا انکار خواهی کرد.» ۳۵ پِطرُس به او گفت: «حتی اگر لازم باشد که با تو بمیرم، تو را انکار نخواهم کرد.» شاگردان دیگر نیز همین را گفتند.

دعای عیسی در باغ جِتسیمانی

(همچنان در مرقُس ۱۴: ٣٢‏ - ۴٢ و لوقا ٢٢: ٣۹‏ - ۴۶)

۳۶ پس عیسی با شاگردان خود به جایی که جِتسیمانی یاد می شد رسید، عیسی به آنها گفت: «در اینجا بنشینید تا من آنجا رفته دعا کنم.» ۳۷ عیسی پِطرُس و دو پسر زبدی را با خود بُرد. غم و اندوه بزرگی تمام وجود او را فرا گرفت ۳۸ و به آنها گفت: «روح من بسیار غمگین است، حتی نزدیک به مرگ می باشد، شما در اینجا باشید و با من بیدار بمانید.» ۳۹ عیسی کمی پیشتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت: «ای پدر اگر ممکن است اجازه بده که این پیاله از من دور شود، اما نه به خواست من بلکه به ارادۀ تو.» ۴۰ بعد نزد شاگردان آمد و دید که آنها خوابیده اند، پس به پِطرُس گفت: «آیا نمی توانستید یک ساعت با من بیدار بمانید؟ ۴۱ بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید، زیرا روح می خواهد اما جسم ناتوان است.» ۴۲ عیسی برای بار دوم رفت و باز دعا نموده گفت: «ای پدر، اگر ممکن نیست این جام بدون نوشیدن از من بگذرد، پس آنچه ارادۀ توست انجام شود.» ۴۳ عیسی آمد و باز هم شاگردان را در خواب یافت، زیرا نمی توانستند که چشمان خود را باز نگهدارند. ۴۴ پس، از پیش آنها رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد. ۴۵ آنگاه نزد شاگردان برگشت و به آنها گفت: «آیا هنوز در خواب هستید و استراحت می کنید؟ ساعت آن رسیده است که من، پسر انسان، به دست گناهکاران تسلیم شوم. ۴۶ برخیزید برویم، آن کس که به من خیانت می کند حالا می رسد.»

عیسی را دستگیر می کنند

(همچنان در مرقُس ۱۴: ۴٣‏ - ۵۰ و لوقا ٢٢: ۴۷‏ - ۵٣ و یوحنا ۱۸: ۱‏ - ۱٢)

۴۷ عیسی هنوز سخن می گفت که یهودا، یکی از آن دوازده شاگرد، همراه با گروه زیادی از کسانی که شمشیر و چوب به دست داشتند و از جانب سران کاهنان و بزرگان قوم فرستاده شده بودند، به آنجا رسیدند. ۴۸ یهودای خاین به آن جمعیت نشانی داده بود که: «هر کسی را که بوسیدم همان شخص عیسی است، او را بگیرید.» ۴۹ پس یهودا مستقیم به طرف عیسی رفت و گفت: «سلام، استاد،» و او را بوسید. ۵۰ عیسی به او گفت: «ای دوست، کارت را به زودی انجام بده.» پس آنها پیش رفتند و عیسی را محکم گرفته دستگیر کردند. ۵۱ در این لحظه یکی از کسانی که با عیسی بود، دست انداخته شمشیر خود را کشید و به غلام کاهن اعظم حمله کرد و گوش او را برید. ۵۲ ولی عیسی به او گفت: «شمشیر خود را غلاف کن! هر کسی شمشیر بکشد به شمشیر نیز کُشته می شود. ۵۳ فکر می کنی که من نمی توانم به پدر خود دعا کنم که بیش از دوازده لشکر فرشته را به کمک من بفرستد؟ ۵۴ اما در آن صورت نوشته های پیامبران چگونه کامل گردد که می گویند: این کار باید حتمی صورت گیرد؟»

۵۵ در همین هنگام عیسی به جمعیت خطاب کرده گفت: «مگر می خواهید یک یاغی را گرفتار کنید که مسلح با شمشیر و چوب برای دستگیری من آمده اید؟ من هر روز در خانۀ خدا با شما می نشستم و تعلیم می دادم و شما مرا گرفتار نکردید، ۵۶ اما تمام این چیزها واقع شد تا آنچه پیامبران نوشته اند، به انجام رسد.» در این وقت همۀ شاگردان او را ترک کرده، گریختند.

عیسی در مقابل شورای یهود

(همچنان در مرقُس ۱۴: ۵٣‏ - ۶۵ و لوقا ٢٢: ۵۴‏ - ۵۵، ۶٣‏ - ۷۱ و یوحنا ۱۸: ۱٢‏ - ۱۴، ۱۹‏ - ٢۴)

۵۷ گروهی که عیسی را گرفتار کرده بودند، او را نزد قیافا، کاهن اعظم بردند چون علمای شریعت و بزرگان یهود در آنجا جلسه داشتند. ۵۸ پِطرُس از دور به دنبال عیسی آمد تا به حویلی کاهن اعظم رسید و داخل شده در میان خدمتگاران نشست تا پایان کار را ببیند. ۵۹ سران کاهنان و شورای یهود کوشش می کردند شهادت دروغ بر ضد عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن، او را به قتل برسانند. ۶۰ اما با آن که شاهدان زیادی پیش آمدند و شهادتهای دروغ دادند، شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. در آخر دو شاهد دروغین پیش آمده، ۶۱ گفتند: «این مرد گفته است که من می توانم خانۀ خدا را ویران کنم و در ظرف سه روز دوباره آن را بسازم.» ۶۲ کاهن اعظم برخاسته از عیسی پرسید: «آیا به تهمتهایی که این شاهدان به تو می زنند، جواب نمی دهی؟» ۶۳ اما عیسی خاموش ماند. پس کاهن اعظم گفت: «تو را به خدای زنده سوگند می دهم به ما بگو، آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟» ۶۴ عیسی گفت: «همان است که تو می گویی. اما به شما می گویم که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست خدای قادر مطلق نشسته و سوار بر ابرهای آسمان می آید.» ۶۵ کاهن اعظم گریبان خود را پاره کرده گفت: «او کفر گفت! آیا شهادتی بالاتر از این می خواهید؟ شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید. ۶۶ شما چه فکر می کنید؟» آنها جواب دادند: «جزای او مرگ است.» ۶۷ پس به صورتش تُف انداخته او را زدند و دیگران بر رویش سیلی زده، ۶۸ می گفتند: «حالا ای مسیح! بگو که چه کسی تو را زده است.»

پِطرُس عیسی را انکار می کند

(همچنان در مرقُس ۱۴: ۶۶‏ - ۷٢ و لوقا ٢٢: ۵۶‏ - ۶٢ و یوحنا ۱۸: ۱۵‏ - ۱۸، ٢۵‏ - ٢۷)

۶۹ در این وقت پِطرُس در بیرون حویلی نشسته بود که یکی از خدمه های کاهن اعظم پیش او آمده گفت: «تو هم با عیسای جلیلی بودی.» ۷۰ پِطرُس در حضور همۀ آنها انکار کرد و گفت: «من نمی دانم تو چه می گویی.» ۷۱ هنگامی که پِطرُس از آنجا به طرف دروازه حویلی رفت، یک زن خدمتگار دیگری او را دید و به کسانی که در آنجا بودند گفت: «این شخص هم با عیسای ناصری بود.» ۷۲ باز هم پِطرُس منکر شده گفت: «من سوگند می خورم که آن مرد را نمی شناسم.» ۷۳ کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند، پیش پِطرُس آمده به او گفتند: «یقین داریم که تو یکی از آنها هستی، چون از لهجه ات معلوم می شود.» ۷۴ اما پِطرُس در حالی که سوگند می خورد گفت: «من این مرد را نمی شناسم.» در همان لحظه خروس بانگ زد، ۷۵ و پِطرُس به یاد آورد که عیسی به او گفته بود: «پیش از آن که خروس بانگ بزند، تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی.» پس بیرون رفت و زار زار گریست.

Related content

How Did Jesus Christ Treat Women?

How Did Jesus Christ Treat Women? (With You)
When we look at the Gospels, we clearly see that Jesus Christ did not treat men and women in different ways. He treated women the same way he treated men. He listened to them and healed them. In his teachings and works, he gave as much attention and care to women as he did to men.

Radio programme about v3-6 (28min)

Eid al-Adha and Sacrifice

Eid al-Adha and Sacrifice (With You)
Jesus Christ came to this world to save mankind. This was essential because without redemption and forgiveness of sins, we cannot become children of God. For the redemption of mankind, it was necessary that God's only Son, Jesus Christ, should come to this world and be sacrificed to pay the great price of our sins. It was necessary for God the Father to sacrifice Jesus Christ so that his blood could be the payment for our salvation. Jesus Christ is the perfect sacrifice. This sacrifice is once and for all.

Radio programme about v26-28 (28min)

God's Covenant Was Sealed With Man

God's Covenant Was Sealed With Man (Peace and Joy in Christ)
After leaving Egypt, God's chosen people entered into the covenant of Sharia. After hearing the book of the covenant, they firmly declared their obedience regarding the commitment and obedience of the people. Moses sprinkled half of the slaughtered blood that was in a basin on the people and officially sealed the covenant with the blood, which only included the people of Israel. But two thousand years ago, the holy blood of Jesus Christ was shed not only for one nation, but for all humanity, so that anyone who believes in him will be accepted in the presence of God, including the promise of eternal salvation, including God's covenant.

Radio programme about v26-29 (30min)

Easter 2020

Easter 2020 (With You)
Jesus Christ was pure and holy. He had committed no sin. So why was Jesus Christ killed on the cross and his pure and precious blood shed?

Radio programme mainly about v52-53 (28min)

Did Jesus Know That He Will Be Crucified?

Did Jesus Know That He Will Be Crucified? (With You)

Radio programme includes v28 (30min)

The Garden

The Garden (The Story of Man)

Radio programme includes v36 (30min)

Proverbs 28: 7-9, 10-12

Proverbs 28: 7-9, 10-12 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v41-42 (30min)

Proverbs 28: 13-15, 16-18

Proverbs 28: 13-15, 16-18 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v45-46 (30min)

Arrest in the Garden

Arrest in the Garden (The Story of Man)

Radio programme includes v47 (30min)

Proverbs 28: 19-21, 22-24

Proverbs 28: 19-21, 22-24 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v47-54 (30min)

A trip to the deprived land of Badghis and the promises of the president to them

A trip to the deprived land of Badghis and the promises of the president to them (Colour of Life)
The Badghis were waiting for the president on a cold autumn day to inaugurate the Kaisar-Man road. The inauguration of the road has long been a people's longing. Eventually, the president first came to Qalae now in Badghis for the first time during his rule. The president then went into a tent that had already been prepared for his speech under strict security measures. It came as President Rich's speech. At the beginning of his speech, he welcomed the inauguration of Kaisar-Laman Road. He told the Badghis people that the two sections of the road would be completed in two and a half years. A civil rights activist in Badghis says that the road to Kaisar-Laman faces many problems. The president had no shortage of problems with the roadblock. The activist complains about not giving civil activists and people representatives the opportunity to express their problems.

Radio programme includes v52 (29min)

Proverbs 29: 11-14, 15-18

Proverbs 29: 11-14, 15-18 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v59-68 (30min)