0:00 / 0:00
Next chapter

انجیل به گزارش متی

فصل بیست و هشتم

رستاخیز و ظهور عیسی

(همچنان در مرقُس ۱۶: ۱ - ۱۰ و لوقا ٢۴: ۱ - ۱٢ و یوحنا ٢۰: ۱ - ۱۰)

۱ پس از روز سَبَت، سحرگاه روز یکشنبه، مریم مَجدَلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. ۲ ناگهان زلزلۀ شدیدی رُخ داد، زیرا فرشتۀ خداوند از آسمان پایین شده به سوی سنگ آمد و آن را به یک طرف انداخته بر روی آن نشست. ۳ صورت او مانند رعد و برق می درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود. ۴ از دیدن این واقعه نگهبانان از ترس لرزیده و مانند مُرده گان به زمین افتادند.

۵ آنگاه فرشته به زنان گفت: «نترسید، شما عیسای ناصری را می پالید که بر صلیب کُشته شده بود. ۶ او اینجا نیست. چنان که خود او گفته بود، زنده شده است. بیایید و جایی را که او خوابیده بود، ببینید، ۷ زود بروید و به شاگردان او بگویید که او از مرگ برخاسته است، او پیش از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. توجه کنید که من این را به شما گفته ام.» ۸ آنها در حالی که ترسیده بودند، با بسیار خوشی قبر را با عجله ترک کردند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. ۹ در راه ناگهان عیسی را دیدند که با آنهاست و می گوید: «سلام بر شما!» زنان پیش پاهای او به خاک افتادند و او را سجده کردند. ۱۰ آنگاه عیسی به آنها گفت: «نترسید، بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید.»

نگهبانان قبر به سران کاهنان گزارش می دهند

۱۱ وقتی زنان از آنجا حرکت کردند، عده یی از نگهبانان به شهر رفته آنچه را که واقع شده بود، به سران کاهنان خبر دادند. ۱۲ سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با بزرگان قوم، پول زیادی به عسکران دادند ۱۳ و به آنها گفتند که بگویید: «شاگردان او در شب آمدند و هنگامی که ما خواب بودیم، جسد را ربودند. ۱۴ و اگر این موضوع به گوش والی رسید، خود ما او را قانع می سازیم و شما در امان خواهید بود، در این مورد تشویش نکنید.» ۱۵ پس نگهبانان پول را گرفته همان طور که به آنها گفته بودند، عمل کردند و این گفته ها تا به امروز در بین یهودیان شایع است.

عیسی مأموریت بزرگ به شاگردانش می سپارد

(همچنان در مرقُس ۱۶: ۱۴‏ - ۱۸ و لوقا ٢۴: ٣۶‏ - ۴۹ و یوحنا ٢۰: ۱۹‏ - ٢٣ و اعمال رسولان ۱: ۶‏ - ۸)

۱۶ پس آن یازده شاگرد به آن تپه ای در جلیل که عیسی به آنها نشانی آن را گفته بود، رفتند. ۱۷ وقتی آنها عیسی را دیدند، او را پرستش کردند. اما بعضی از آنها هنوز شک داشتند. ۱۸ آنگاه عیسی پیش آمد و با آنها صحبت کرده گفت: «تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. ۱۹ پس بروید، همۀ ملتها را شاگرد من سازید، آنها را به نام پدر و پسر و روح مقدس تعمید دهید ۲۰ و به آنها تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما فرمان داده ام، انجام دهند و به یاد داشته باشید که من هر روزه تا به ابد با شما هستم.»

Next chapter

Related content

Who Is Jesus Who Ascended to Heaven?

Who Is Jesus Who Ascended to Heaven? (Peace and Joy in Christ)
Jesus Christ appeared to his disciples and the rest of the people several times and in several places for forty days after his resurrection. It is very interesting that Christ's real absence after his ascension was the key to his real presence with all his followers. We humans naturally belong to the earth, but Jesus does not. When we look at the birds, we feel jealous and agree with the psalmist that I wish I had wings like a dove so that I could fly and find peace. So the ascension of Jesus Christ gives us this hope with faith that one day his followers will rise from the earth and reach heaven by God's grace.

Radio programme reading v9-10 (30min)

How Did Jesus Christ Treat Women?

How Did Jesus Christ Treat Women? (With You)
When we look at the Gospels, we clearly see that Jesus Christ did not treat men and women in different ways. He treated women the same way he treated men. He listened to them and healed them. In his teachings and works, he gave as much attention and care to women as he did to men.

Radio programme about v1-9 (28min)

Who Is Jesus Who Ascended to Heaven?

Who Is Jesus Who Ascended to Heaven? (Peace and Joy in Christ)
Jesus Christ appeared to his disciples and the rest of the people several times and in several places for forty days after his resurrection. It is very interesting that Christ's real absence after his ascension was the key to his real presence with all his followers. We humans naturally belong to the earth, but Jesus does not. When we look at the birds, we feel jealous and agree with the psalmist that I wish I had wings like a dove so that I could fly and find peace. So the ascension of Jesus Christ gives us this hope with faith that one day his followers will rise from the earth and reach heaven by God's grace.

Radio programme about v18 (30min)

What Is Baptism?

What Is Baptism? (With You)
Baptism is a sign of the beginning of a new life. Our sins are not forgiven by our being baptised. Our sins are forgiven by the blood of Jesus Christ. In baptism, we show that we obey the command of Jesus Christ. The followers of Jesus Christ are not baptised to become believers, but they are baptised because they are believers. Our salvation does not depend on being baptised. Baptism is also a demonstration of the death and resurrection of Jesus Christ to the world.

Radio programme about v18-19 (28min)

Is It Permissible for a Follower of Christ to Go to the Mosque or Not?

Is It Permissible for a Follower of Christ to Go to the Mosque or Not? (With You)
As followers of Christ, when we look at the life of Jesus Christ on earth, we see that he suffered, was insulted, spat upon, and finally crucified. The Word of God calls us to obedience and reminds us not to be afraid. Jesus Christ looks into our hearts and sees if we really believe in Him and if He has the first place in our lives. Wherever we go, we must go with Christ and worship in his name.

Radio programme about v20 (28min)

What Is Baptism and Why Should We Be Baptized?

What Is Baptism and Why Should We Be Baptized? (With You)
In the New Testament, water baptism is performed in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Baptism is a sign of the believer's repentance, forgiveness of his sins, and remission of his sin. In the meantime, baptism is a sign of the believer's union with Christ. When the believer is baptized, he shares in the death of Christ. He dies of his old sinful nature and sinful nature. At the same time, he shares and shares the resurrection of Jesus. Through faith, he receives a new spiritual life, and finally, baptism is a sign that we have become part of the body of Christ. In short, baptism is a sign that we have received salvation. We receive all these blessings of baptism through faith in Christ.

Radio programme mainly about v18-20 (27min)

Jesus' Crucifixion, Resurrection, and Ascension

Jesus' Crucifixion, Resurrection, and Ascension (Children's Bible Stories)
Pilate who was the governor of roman province of Judaea gave the order of Jesus’ crucifixion. They first tortured him and then crucified and killed. He raised of death after three days. Actually, he defeated the death. After his raising, he was among the people for forty days and showed himself to 500 people including his disciples. And then resurrected on Sunday to his father. Told his disciples that after him the Holy Spirit will come.

Radio programme includes v1-20 (30min)

Good News! Jesus Is Risen!

Good News! Jesus Is Risen! (Knowing God Through the Psalms)
Jesus Christ put on the human body and was sacrificed on the cross to free mankind from the bondage of sin. The promised Jesus overcame death to prove his godliness to mankind. As Jesus Christ overcame death, we share in His victory by believing and following Him. Jesus Christ is the gospel of salvation for all nations. He has opened the way to freedom for all mankind from the bondage of the devil.

Radio programme includes v1-21 (29min)

Celebrating the New Year in Afghanistan and the Resurrection of Jesus

Celebrating the New Year in Afghanistan and the Resurrection of Jesus (Knowing God Through the Psalms)
In Afghanistan people welcome the new year as a special day and a happy day. In fact, every day of our lives should be special and full of joy, because of Christ’s resurrection. We can receive this joyful hope only through Jesus Christ. Our lives will be better if we entrust the leadership of our lives to Jesus Christ, the living Savior, and receive his eternal joy. In Jesus Christ we can celebrate every moment of our lives in the presence of God.

Radio programme includes v1-21 (29min)

How Can We Trust in Jesus Christ?

How Can We Trust in Jesus Christ? (With You)

Radio programme includes v5-6 (32min)

What Is Baptism? Why Do Followers of Jesus Get Baptised?

What Is Baptism? Why Do Followers of Jesus Get Baptised? (With You)

Radio programme includes v18-20 (29min)

The Trinity

The Trinity (Questions of Life)

Radio programme includes v19 (7min)

I Am Afraid to Share About My Faith. What Should I Do?

I Am Afraid to Share About My Faith. What Should I Do? (With You)

Radio programme includes v19-20 (31min)

The importance of individual evangelism

The importance of individual evangelism (With You)

Radio programme includes v19 (30min)

Part 5 - the Strange Spirit of Christ in the World

Part 5 - the Strange Spirit of Christ in the World (The Word of God for You)
In the life and character of Jesus Christ; Everything was strange. Jesus is the most populous person in the world. He did not write a book, he did not have conquests, He government did not build, neither did he sit on any earthly throne. I hope you enjoy reading more about the works of Jesus Christ the Lord.

Radio programme refers to v18-20 (30min)