Next chapter

انجیل متی

فصل بیست و هشتم

رستاخیز عیسی

(همچنین در مرقُس ۱۶: ۱ - ۱۰ و لوقا ۲۴: ۱ - ۱۲ و یوحنا ۲۰: ۱ - ۱۰)

۱بعد از روز سَبَت، در سپیده دَم صبح روز یکشنبه، مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. ۲ناگاه زلزله شدیدی رخ داد، زیرا فرشتۀ خداوند از آسمان نازل شده بسوی سنگ آمد و آن را به کناری غلطانیده بر روی آن نشست. ۳صورت او مثل برق می درخشید و لباس هایش مانند برف سفید بود. ۴از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند.

۵آنگاه فرشته به زنان گفت: «نترسید، می دانم که به دنبال عیسی مصلوب می گردید. ۶او اینجا نیست. چنانکه خود او قبلاً گفته بود، پس از مرگ زنده گشت. بیائید و جائی را که او خوابیده بود، ببینید ۷و زود بروید و به شاگردان او بگوئید که او پس از مرگ زنده شده است و پیش از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید.» ۸آن ها با عجله و ترس و در عین حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. ۹در بین راه، ناگهان عیسی با آنها روبرو شده گفت: «سلام بر شما!» زنان پیش آمدند و بر قدم های او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند. ۱۰آنگاه عیسی به آنها فرمود: «نترسید، بروید و به برادران من بگوئید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید.»

گزارش نگهبانان

۱۱وقتی زنان در راه بودند، بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچه را که واقع شده بود، به سران کاهنان گزارش دادند. ۱۲سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با بزرگان قوم پول زیادی به عساکر دادند ۱۳تا اینکه آن ها بگویند: «شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم، جسد را دزدیدند.» ۱۴و نیز افزودند: «اگر این موضوع به گوش والی برسد، ما خود ما او را قانع می کنیم و نمی گذاریم که شما به زحمت بیفتید.» ۱۵پس نگهبانان پول را گرفته مطابق امر آنها عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است.

ظهور عیسی به شاگردان

(همچنین در مرقُس ۱۶: ۱۴ - ۱۸ و لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹ و یوحنا ۲۰: ۱۹ - ۲۳ و اعمال ۱: ۶ - ۸)

۱۶یازده شاگرد عیسی به جلیل، به آن کوهی که عیسی گفته بود آنها را در آنجا خواهد دید، رفتند. ۱۷وقتی آن ها عیسی را دیدند، او را پرستش کردند. هر چند که بعضی در شک بودند. ۱۸آنگاه عیسی پیشتر آمده برای آنها صحبت کرد و فرمود: «تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. ۱۹پس بروید و همۀ ملتها را شاگرد من سازید و آن ها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید ۲۰و به آنها تعلیم دهید که همۀ چیزهایی را که به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا آخر با شما هستم.»

Next chapter

Related content

Who Is Jesus Who Ascended to Heaven?

Who Is Jesus Who Ascended to Heaven? (Peace and Joy in Christ)
Jesus Christ appeared to his disciples and the rest of the people several times and in several places for forty days after his resurrection. It is very interesting that Christ's real absence after his ascension was the key to his real presence with all his followers. We humans naturally belong to the earth, but Jesus does not. When we look at the birds, we feel jealous and agree with the psalmist that I wish I had wings like a dove so that I could fly and find peace. So the ascension of Jesus Christ gives us this hope with faith that one day his followers will rise from the earth and reach heaven by God's grace.

Radio programme reading v9-10 (30min)

How Did Jesus Christ Treat Women?

How Did Jesus Christ Treat Women? (With You)
When we look at the Gospels, we clearly see that Jesus Christ did not treat men and women in different ways. He treated women the same way he treated men. He listened to them and healed them. In his teachings and works, he gave as much attention and care to women as he did to men.

Radio programme about v1-9 (28min)

Who Is Jesus Who Ascended to Heaven?

Who Is Jesus Who Ascended to Heaven? (Peace and Joy in Christ)
Jesus Christ appeared to his disciples and the rest of the people several times and in several places for forty days after his resurrection. It is very interesting that Christ's real absence after his ascension was the key to his real presence with all his followers. We humans naturally belong to the earth, but Jesus does not. When we look at the birds, we feel jealous and agree with the psalmist that I wish I had wings like a dove so that I could fly and find peace. So the ascension of Jesus Christ gives us this hope with faith that one day his followers will rise from the earth and reach heaven by God's grace.

Radio programme about v18 (30min)

What Is Baptism?

What Is Baptism? (With You)
Baptism is a sign of the beginning of a new life. Our sins are not forgiven by our being baptised. Our sins are forgiven by the blood of Jesus Christ. In baptism, we show that we obey the command of Jesus Christ. The followers of Jesus Christ are not baptised to become believers, but they are baptised because they are believers. Our salvation does not depend on being baptised. Baptism is also a demonstration of the death and resurrection of Jesus Christ to the world.

Radio programme about v18-19 (28min)

Is It Permissible for a Follower of Christ to Go to the Mosque or Not?

Is It Permissible for a Follower of Christ to Go to the Mosque or Not? (With You)
As followers of Christ, when we look at the life of Jesus Christ on earth, we see that he suffered, was insulted, spat upon, and finally crucified. The Word of God calls us to obedience and reminds us not to be afraid. Jesus Christ looks into our hearts and sees if we really believe in Him and if He has the first place in our lives. Wherever we go, we must go with Christ and worship in his name.

Radio programme about v20 (28min)

What Is Baptism and Why Should We Be Baptized?

What Is Baptism and Why Should We Be Baptized? (With You)
In the New Testament, water baptism is performed in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Baptism is a sign of the believer's repentance, forgiveness of his sins, and remission of his sin. In the meantime, baptism is a sign of the believer's union with Christ. When the believer is baptized, he shares in the death of Christ. He dies of his old sinful nature and sinful nature. At the same time, he shares and shares the resurrection of Jesus. Through faith, he receives a new spiritual life, and finally, baptism is a sign that we have become part of the body of Christ. In short, baptism is a sign that we have received salvation. We receive all these blessings of baptism through faith in Christ.

Radio programme mainly about v18-20 (27min)

Jesus' Crucifixion, Resurrection, and Ascension

Jesus' Crucifixion, Resurrection, and Ascension (Children's Bible Stories)
Pilate who was the governor of roman province of Judaea gave the order of Jesus’ crucifixion. They first tortured him and then crucified and killed. He raised of death after three days. Actually, he defeated the death. After his raising, he was among the people for forty days and showed himself to 500 people including his disciples. And then resurrected on Sunday to his father. Told his disciples that after him the Holy Spirit will come.

Radio programme includes v1-20 (30min)

Good News! Jesus Is Risen!

Good News! Jesus Is Risen! (Knowing God Through the Psalms)
Jesus Christ put on the human body and was sacrificed on the cross to free mankind from the bondage of sin. The promised Jesus overcame death to prove his godliness to mankind. As Jesus Christ overcame death, we share in His victory by believing and following Him. Jesus Christ is the gospel of salvation for all nations. He has opened the way to freedom for all mankind from the bondage of the devil.

Radio programme includes v1-21 (29min)

Celebrating the New Year in Afghanistan and the Resurrection of Jesus

Celebrating the New Year in Afghanistan and the Resurrection of Jesus (Knowing God Through the Psalms)
In Afghanistan people welcome the new year as a special day and a happy day. In fact, every day of our lives should be special and full of joy, because of Christ’s resurrection. We can receive this joyful hope only through Jesus Christ. Our lives will be better if we entrust the leadership of our lives to Jesus Christ, the living Savior, and receive his eternal joy. In Jesus Christ we can celebrate every moment of our lives in the presence of God.

Radio programme includes v1-21 (29min)

How Can We Trust in Jesus Christ?

How Can We Trust in Jesus Christ? (With You)

Radio programme includes v5-6 (32min)

The Meaning and Importance of the Ascension of Jesus Christ

The Meaning and Importance of the Ascension of Jesus Christ
Jesus Christ ascended to heaven and reigns to show that he is superior to all earthly things. Jesus Christ himself says: All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations

Article includes v18

What Is Baptism? Why Do Followers of Jesus Get Baptised?

What Is Baptism? Why Do Followers of Jesus Get Baptised? (With You)

Radio programme includes v18-20 (29min)

The Birth of the Church

The Birth of the Church
After rising from the dead for forty days, Jesus appeared to his disciples and followers many times and spoke to them about the kingdom of God. But on the 40th day, he ascended to heaven from the Mount of Olives, in front of the eyes of the disciples, with the same body he had after the resurrection from the dead

Article includes v19

Christian Identity and Afghans Culture

Christian Identity and Afghans Culture
We, as followers of Jesus Christ, after receiving the new creation by the grace of God, should use our culture that is good, and even we as followers of Jesus Christ should polish and improve the culture that is good. Our Savior Jesus Christ did the same. So our identity in Christ is not a Western identity, but Christ gives us another identity that does not work to change our national identity. Our identity as followers of Christ in Christ is this: We are one with Christ: in His death, in His burial, in His resurrection, in His ascension, in His life, in His power, in His inheritance. So when we become one with Him, we are the light of the world, we are the salt of the world, we are the children of God, we are the friend of Christ, we are the new creation, we are holy, we are the handiwork of God. What an amazing identity we have in Christ. Are these Western identities? of course not.

Article includes v19

The Trinity

The Trinity (Questions of Life)

Radio programme includes v19 (7min)

I Am Afraid to Share About My Faith. What Should I Do?

I Am Afraid to Share About My Faith. What Should I Do? (With You)

Radio programme includes v19-20 (31min)

The importance of individual evangelism

The importance of individual evangelism (With You)

Radio programme includes v19 (30min)

Part 5 - the Strange Spirit of Christ in the World

Part 5 - the Strange Spirit of Christ in the World (The Word of God for You)
In the life and character of Jesus Christ; Everything was strange. Jesus is the most populous person in the world. He did not write a book, he did not have conquests, He government did not build, neither did he sit on any earthly throne. I hope you enjoy reading more about the works of Jesus Christ the Lord.

Radio programme refers to v18-20 (30min)