۰:۰۰ / ۰:۰۰
بل څپرکۍ

انجیل به گزارش متی

فصل بیست و هشتم

رستاخیز و ظهور عیسی

(همچنان در مرقُس ۱۶: ۱ - ۱۰ و لوقا ٢۴: ۱ - ۱٢ و یوحنا ٢۰: ۱ - ۱۰)

۱ پس از روز سَبَت، سحرگاه روز یکشنبه، مریم مَجدَلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. ۲ ناگهان زلزلۀ شدیدی رُخ داد، زیرا فرشتۀ خداوند از آسمان پایین شده به سوی سنگ آمد و آن را به یک طرف انداخته بر روی آن نشست. ۳ صورت او مانند رعد و برق می درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود. ۴ از دیدن این واقعه نگهبانان از ترس لرزیده و مانند مُرده گان به زمین افتادند.

۵ آنگاه فرشته به زنان گفت: «نترسید، شما عیسای ناصری را می پالید که بر صلیب کُشته شده بود. ۶ او اینجا نیست. چنان که خود او گفته بود، زنده شده است. بیایید و جایی را که او خوابیده بود، ببینید، ۷ زود بروید و به شاگردان او بگویید که او از مرگ برخاسته است، او پیش از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. توجه کنید که من این را به شما گفته ام.» ۸ آنها در حالی که ترسیده بودند، با بسیار خوشی قبر را با عجله ترک کردند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. ۹ در راه ناگهان عیسی را دیدند که با آنهاست و می گوید: «سلام بر شما!» زنان پیش پاهای او به خاک افتادند و او را سجده کردند. ۱۰ آنگاه عیسی به آنها گفت: «نترسید، بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید.»

نگهبانان قبر به سران کاهنان گزارش می دهند

۱۱ وقتی زنان از آنجا حرکت کردند، عده یی از نگهبانان به شهر رفته آنچه را که واقع شده بود، به سران کاهنان خبر دادند. ۱۲ سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با بزرگان قوم، پول زیادی به عسکران دادند ۱۳ و به آنها گفتند که بگویید: «شاگردان او در شب آمدند و هنگامی که ما خواب بودیم، جسد را ربودند. ۱۴ و اگر این موضوع به گوش والی رسید، خود ما او را قانع می سازیم و شما در امان خواهید بود، در این مورد تشویش نکنید.» ۱۵ پس نگهبانان پول را گرفته همان طور که به آنها گفته بودند، عمل کردند و این گفته ها تا به امروز در بین یهودیان شایع است.

عیسی مأموریت بزرگ به شاگردانش می سپارد

(همچنان در مرقُس ۱۶: ۱۴‏ - ۱۸ و لوقا ٢۴: ٣۶‏ - ۴۹ و یوحنا ٢۰: ۱۹‏ - ٢٣ و اعمال رسولان ۱: ۶‏ - ۸)

۱۶ پس آن یازده شاگرد به آن تپه ای در جلیل که عیسی به آنها نشانی آن را گفته بود، رفتند. ۱۷ وقتی آنها عیسی را دیدند، او را پرستش کردند. اما بعضی از آنها هنوز شک داشتند. ۱۸ آنگاه عیسی پیش آمد و با آنها صحبت کرده گفت: «تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. ۱۹ پس بروید، همۀ ملتها را شاگرد من سازید، آنها را به نام پدر و پسر و روح مقدس تعمید دهید ۲۰ و به آنها تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما فرمان داده ام، انجام دهند و به یاد داشته باشید که من هر روزه تا به ابد با شما هستم.»

بل څپرکۍ