انجیل متی

فصل نهم

شفای یک شل

(همچنین در مرقُس ۲: ۱ - ۱۲ و لوقا ۵: ۱۷ - ۲۶)

۱عیسی سوار کشتی شد و از بحیره گذشته به شهر خود آمد. ۲در این وقت چند نفر یک شل را که در بستر خوابیده بود پیش او آوردند. عیسی ایمان آنها را دیده به آن مرد گفت: «پسرم، خاطر جمع باش، گناهانت آمرزیده شد.» ۳فوراً بعضی از علمای دین یهود پیش خود گفتند «این مرد سخنان کفرآمیز می گوید.» ۴عیسی به افکار آنها پی برده گفت: «چرا این افکار پلید را در دل خود می پرورانید؟ ۵آیا گفتن «گناهانت آمرزیده شد» آسانتر است یا گفتن «برخیز و راه برو»؟ ۶اما حالا ثابت خواهم کرد که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد.» سپس به آن شل گفت: «برخیز، بستر خود را بردار و به خانه ات برو.» ۷آن مرد برخاست و به خانۀ خود رفت. ۸مردم از دیدن این واقعه بسیار تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای چنین قدرتی به انسان شکر نمودند.

دعوت متی

(همچنین در مرقُس ۲: ۱۳ - ۱۷ و لوقا ۵: ۲۷ - ۳۲)

۹عیسی از آنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متی دید که در محل وصول مالیه نشسته بود. عیسی به او گفت: «به دنبال من بیا.» متی برخاسته به دنبال او رفت. ۱۰هنگامی که عیسی در خانۀ او بر سر دسترخوان نشسته بود بسیاری از خطاکاران و جزیه گیران و اشخاص دیگر آمدند و با عیسی و شاگردانش سر یک دسترخوان نشستند. ۱۱فریسی ها این را دیده به شاگردان عیسی گفتند: «چرا استاد شما با جزیه گیران، سودخواران و خطاکاران غذا می خورد؟» ۱۲عیسی سخن آنها را شنیده گفت: «بیماران به طبیب احتیاج دارند، نه تندرستان. ۱۳بروید و معنی این کلام را بفهمید: «من رحمت می خواهم نه قربانی» زیرا من نیامدم تا پرهیزکاران را دعوت کنم بلکه گناهکاران را.»

سؤال دربارۀ روزه

(همچنین در مرقُس ۲: ۱۸ - ۲۲ و لوقا ۵: ۳۳ - ۳۹)

۱۴شاگردان یحیی نزد عیسی آمده پرسیدند: «چرا ما و فریسی ها روزه می گیریم ولی شاگردان تو روزه نمی گیرند؟» ۱۵عیسی در جواب گفت: «آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است ماتم کنند؟ زمانی می آید که داماد از ایشان گرفته می شود، در آن روزها روزه خواهند گرفت.

۱۶هیچ کس لباس کهنه را با پارچۀ نو پینه نمی کند، زیرا در این صورت آن پینه از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری ایجاد می کند. ۱۷شراب تازه را نیز در مَشک کهنه نمی ریزند. اگر بریزند مَشک ها پاره می شود، شراب بیرون می ریزد و مَشک ها از بین می رود. شراب تازه را در مَشک های نو می ریزند تا هم شراب و هم مَشک سالم بماند.»

زنده کردن یک دختر و شفای یک زن

(همچنین در مرقُس ۵: ۲۱ - ۴۳ و لوقا ۸: ۴۰ - ۵۶)

۱۸عیسی هنوز سخن می گفت که سرپرست یکی از کنیسه ها به نزد او آمد و روی به خاک افتاده گفت: «دختر من همین الآن مُرد، ولی می دانم اگر تو بیایی و بر او دست بگذاری او زنده خواهد شد.» ۱۹عیسی برخاسته و با او رفت و شاگردانش نیز به دنبال او حرکت کردند. ۲۰در این وقت زنی که مدت دوازده سال به خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد و دامن لباس او را لمس کرد، ۲۱زیرا پیش خود می گفت: «اگر فقط بتوانم لباسش را لمس کنم شفا خواهم یافت.» ۲۲عیسی برگشت و او را دیده فرمود: «دخترم، خاطر جمع باش. ایمان تو، تو را شفا داده است» و از همان لحظه او شفا یافت.

۲۳وقتی عیسی به خانۀ سرپرست کنیسه رسید و ماتم داران و مردم پریشان را دید ۲۴فرمود: «همه بیرون بروید، این دختر نمرده بلکه خواب است.» اما آن ها فقط به او می خندیدند. ۲۵وقتی عیسی همه را بیرون کرد به داخل اطاق رفت و دست دختر را گرفت و او برخاست. ۲۶خبر این واقعه در تمام آن ناحیه انتشار یافت.

شفای دو نابینا

۲۷در حالی که عیسی از آنجا می گذشت دو کور به دنبال او رفتند و فریاد می کردند «ای پسر داود، به ما رحم کن» ۲۸و وقتی او به خانه رسید آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آن ها پرسید: «آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟» آن ها گفتند «بلی، ای آقا» ۲۹پس عیسی چشمان آن ها را لمس کرد و فرمود: «مطابق ایمان شما برای تان انجام بشود» ۳۰و چشمان آن ها باز شد. عیسی با تکرار از آن ها خواست که دربارۀ این موضوع چیزی به کسی نگویند. ۳۱اما همینکه از خانه بیرون رفتند، در تمام آن ناحیه دربارۀ او صحبت کردند.

شفای مرد گنگ

۳۲در حالی که آن دو نفر بیرون می رفتند، شخصی را پیش عیسی آوردند که گنگ بود زیرا روح ناپاک داشت. ۳۳عیسی روح ناپاک را از او بیرون کرد و زبان او باز شد. مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند: «چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است.» ۳۴اما فریسی ها گفتند: «او به کمک رئیس شیاطین، ارواح ناپاک را بیرون می کند.»

دلسوزی عیسی برای مردم

۳۵عیسی در تمام شهرها و دهات می گشت و در کنیسه ها تعلیم می داد و مژدۀ پادشاهی خدا را اعلام می کرد و هرنوع ناخوشی و بیماری را شفا می داد. ۳۶وقتی او جمعیت زیادی را دید دلش به حال آن ها سوخت زیرا آنها مانند گوسفندان بدون چوپان پریشان حال و درمانده بودند. ۳۷پس به شاگردان خود گفت: «در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر کم. ۳۸بنابر این شما از صاحب محصول درخواست نمائید تا کارگرانی برای جمع آوری محصول خود بفرستد.»

Related content

Jesus Healed a Paralyzed Man

Jesus Healed a Paralyzed Man (The Word of God for You)
In this section, we see that the problem of this loose man was first spiritual, then physical. Jesus first forgave the man's sins. He then healed his body to prove that his sins were truly forgiven. Sin is a bigger problem than physical illness.

Radio programme reading v1-8 (30min)

Dead Girl and Sick Woman

Dead Girl and Sick Woman (The Word of God for You)
One of the rulers of the synagogue came to Jesus and asked him to heal him, to heal his daughter. On the way to the man's house; A woman who had been seriously ill for many years was healed by touching the robe of Jesus; After that Jesus entered into the man's house and saw that his daughter was dead. Jesus raised him up again.

Radio programme reading v18-26 (30min)

The Power of Jesus Christ Over Satan and Evil Spirits

The Power of Jesus Christ Over Satan and Evil Spirits (With You)
The power of Christ is not limited to a specific time and place. At any time, under any circumstances, for any individual, from any tribe, race, or power, the power of Christ is available and active. He has power over sin, the world, nature, Satan, demons, death and every disease! Even things that seem impossible from a human point of view are under his authority. He was given the kingdom and the glory so all the nations and peoples and tongues should serve him. His rule is an eternal, and his kingdom will never be destroyed!

Radio programme reading v32-33 (28min)

Prayer for Afghanistan

Prayer for Afghanistan (With You)
It is prayer that transforms us into people of faith and devotion. The power of prayer will never fail. We will succeed in prayer when we really expect and want what we ask for. We should not consider prayer a duty. If we do, we diminish the value of prayer and our hearts will move away from its true meaning. We should pray in the best hours of the day and consider it more important and useful than any of our daily routines. Superficial and casual prayers cause our spiritual death.

Radio programme reading v35-36 (29min)

Life in a Barn: The Story of a Family Who Are All Disabled

Life in a Barn: The Story of a Family Who Are All Disabled (Colour of Life)
The prolonged wars have created many problems for the people. As a result of these wars, Afghans not only lost their loved ones but also children with disabilities. In Herat, now, after years of fighting in the Zendajan area, it has become increasingly clear that 275 mentally handicapped people live in the district. Many people with disabilities in Herat have not been affected by the wars, but as experts say, war has been one of the main and inevitable causes of disability for different generations in Afghanistan. But why these disabled children are born, doctors say, is largely due to war and war derivatives.

Radio programme about v1 (28min)

My Identity in Jesus Christ - I Am Forgiven

My Identity in Jesus Christ - I Am Forgiven (With You)
As followers of Jesus Christ, our identity is determined in him, Jesus Christ. Many people see their identity in their tribe, or in the place where they live or in the country to which they belong. But as followers of Jesus Christ, we see our identity in him. When we accept Jesus Christ as our Savior, he gives us a new identity. We read in the Word of God that we are forgiven!

Radio programme about v2-7 (28min)

The Miracles of Jesus Christ, Part Three, Healing the Blind

The Miracles of Jesus Christ, Part Three, Healing the Blind (With You)
Jesus Christ performed many miracles. He brought the dead back to life, the lame began to walk, and the blind could see. Before healing them, Jesus made sure of their faith. In order for the power of Jesus to flow in their lives, people must have faith. These people confessed and said, “Yes, we believe that you can heal us.” Jesus healed their eyes completely and they could see everything like normal people. If we believe that Jesus is the Healer, he will heal us, and if we believe that he is the Savior, he will save us.

Radio programme about v27-31 (29min)

Give Me Some Water...I Am Burning

Give Me Some Water...I Am Burning (With You)
A tragic accident occurred recently in Yazd Province in Iran, in which some of our dear countrymen died and others were injured. Police shot at a car carrying Afghan refugees. Their shots caused the vehicle to go up in flames.

Radio programme about v35 (28min)

Raising from the Dead

Raising from the Dead (Children's Bible Stories)
Jesus had the power to cure the patients, liberating of evil spirits from people and raising of the dead. He doesn’t want us to only know him, he wants us to give our lives to him. Because Satan also knows God, but he doesn’t obey him. Jesus raised a dead girl and didn’t let everyone know. Because they would have thought him a magician. He also enabled his disciples to do some of his miracles in order to send his message to people.

Radio programme mainly about v1-38 (30min)

Jesus Heals Two Blind People

Jesus Heals Two Blind People (The Word of God for You)
When the two blind men heard that Jesus was coming, they cried out, saying, Son of David, have mercy on us, as we do, that we may see and be healed. Jesus healed their eyes completely and said; Your faith healed you.

Radio programme mainly about v27-36 (30min)

The Compassion of Jesus Christ

The Compassion of Jesus Christ (With You)
Jesus Christ was compassionate and kind. He gave sight to many blind people, caused the lame to walk with a single touch and even raised the dead to life. Jesus cared about people and reached out to the helpless. He listened to their cries and healed the sick. His kindness and compassion were wholistic and motivated by a heart of love. The compassion and mercy of Jesus Christ is an inspiration for all of us. It is an example for us to follow in our daily lives.

Radio programme mainly about v35-36 (29min)

Healing by Jesus

Healing by Jesus (Children's Bible Stories)
Jesus has been healing patients. People had taken their patients to him in order to find heal. Jesus cured lames that by healing them, many people believed in him. Specially he healed patients on Saturdays. Because on Saturdays, Jewish didn’t work. They justified that it has been told them celebrate the last day of week don’t work. But Jesus showed them that God has not told that never work on Saturdays. The religious leaders didn’t like this work of Jesus and always opposed him.

Radio programme includes v1-38 (30min)

The Miraculous Healing of a Woman

The Miraculous Healing of a Woman (Church In The Home Series 1)
A woman who had been sick for thirteen years and had not found healing anywhere was miraculously healed by touching the mantle of Jesus. She had deep faith in Jesus. Here is solution for all of our problems: it is the power of Jesus Christ. He is close to each one of us. His love and healing is for everyone. Even, those who have been rejected by other people. God is fully capable of healing us. However, Satan always tries to discourage us to seek the presence of Jesus.

Radio programme includes v1-39 (29min)

Where Do We Go After We Die?

Where Do We Go After We Die? (With You)

Radio programme includes v1-6 (29min)

Faith Healed the Boy

Faith Healed the Boy (The Word of God for You)
Jesus rebuked his disciples for their lack of faith because they could not get the demon out of the boy; The boy's healing depended more on his father's faith in Jesus. Without the Father's faith, Jesus' power would not have worked here. By the faith of the Father, the power of Jesus was able to do all things.

Radio programme includes v29 (30min)

About Suicide

About Suicide (With You)

Radio programme includes v36 (29min)