۰:۰۰ / ۰:۰۰

انجیل به گزارش متی

فصل نهم

عیسی مرد شل را شِفا می بخشد

(همچنان در مرقُس ٢: ۱‏ - ۱٢ و لوقا ۵: ۱۷‏ - ٢۶)

۱ عیسی سوار کشتی شده از بحیره گذشت و به شهر خود آمد. ۲ در این وقت چند مرد، کسی را که شل بود روی توشکی گذاشته پیش او آوردند. عیسی ایمان آنها را دیده به آن مرد گفت: «پسرم، خاطر جمع باش، گناهانت بخشیده شد.» ۳ بعضی از علمای شریعت که در آنجا بودند، بین خود گفتند: «این مرد کفر می گوید.» ۴ عیسی به افکار آنها پی بُرده، گفت: «چرا چنین فکر پلید را در دل خود جای می دهید؟ ۵ آیا گفتن این که گناهان تو بخشیده شد، آسانتر است یا گفتن این که بلند شو و راه برو؟ ۶ اما برای این که به شما ثابت شود که من، پسر انسان، در روی زمین قدرت و اختیار دارم تا گناهان را ببخشم.» پس عیسی به آن مرد شل گفت: «به تو می گویم برخیز، توشک خود را بردار و به خانه برو!» ۷ آن مرد برخاست و به خانۀ خود رفت. ۸ مردم از دیدن این واقعه بسیار تعجب کردند و خدا را به خاطر دادن چنین قدرتی به انسان ستایش کردند.

عیسی گناهکاران را دعوت می کند

(همچنان در مرقُس ٢: ۱٣‏ - ۱۷ و لوقا ۵: ٢۷‏ - ٣٢)

۹ بعد از آن عیسی بیرون رفته و جزیه گیری به نام لاوی را دید که در محل جزیه گیری نشسته بود. عیسی به او گفت: «به دنبال من بیا.» لاوی برخاسته به دنبال عیسی رفت. ۱۰ هنگامی که عیسی در خانۀ لاوی کنار دسترخوان نشسته بود، بسیاری از رانده شده گان، جزیه گیران و اشخاص دیگر آمدند و با عیسی و شاگردانش کنار دسترخوان نشستند. ۱۱ فریسیان چون این را دیدند، از شاگردان عیسی سوال کردند: «چرا استاد شما با جزیه گیران و گناهکاران نان می خورد؟» ۱۲ عیسی سخن آنها را شنید و گفت: «آنهایی که تندرست هستند به طبیب نیاز ندارند بلکه مریضان نیازمند طبیب اند. ۱۳ بروید و معنای این سخنان را بفهمید: «من رحمت می خواهم نه قربانی»، زیرا من برای دعوت پرهیزگاران نیامده ام بلکه آمده ام تا رانده شده گان را دعوت کنم.»

سوال دربارۀ روزه

(همچنان در مرقُس ٢: ۱۸‏ - ٢٢ و لوقا ۵: ٣٣‏ - ٣۹)

۱۴ شاگردان یحیی نزد عیسی آمدند و پرسیدند: «چرا ما و فریسیان روزه می گیریم، ولی شاگردان تو روزه نمی گیرند؟» ۱۵ عیسی جواب داد: «آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است ماتم کنند؟ زمانی می آید که داماد از ایشان گرفته می شود، در آن روزها روزه خواهند گرفت.

۱۶ هیچ کس لباس کهنه را با پارچۀ نو پینه نمی کند، زیرا آن پینه از لباس جدا می گردد و پاره گی بزرگتری ایجاد می کند. ۱۷ آب انگور تازه را نیز در مشک کهنه نمی اندازند. اگر بیندازند مشک سوراخ شده، آب انگور بیرون می ریزد و مشک از بین می رود. آب انگور تازه را در مشک نو می اندازند تا هر دو سالم بمانند.»

شِفای یک زن و زنده کردن دختر رهبر کنیسه

(همچنان در مرقُس ۵: ٢۱‏ - ۴٣ و لوقا ۸: ۴۰‏ - ۵۶)

۱۸ عیسی هنوز دربارۀ این چیزها سخن می گفت که رهبر یکی از کنیسه ها آمد و پیش پای او خم شده و گفت: «دختر من همین حالا مُرد، ولی می دانم اگر بیایی و بر او دست بگذاری، زنده خواهد شد.» ۱۹ عیسی برخاست و با او رفت و شاگردانش نیز به دنبال عیسی حرکت کردند. ۲۰ در این وقت زنی که مدت دوازده سال به خونریزی مبتلا بود از پشت عیسی آمد و به لباس او دست زد، ۲۱ زیرا پیش خود گفته بود: «اگر فقط بتوانم دست به لباس او بزنم، شِفا خواهم یافت.» ۲۲ عیسی برگشت وقتی او را دید، گفت: «دخترم، خاطر جمع باش ایمانت تو را شِفا داده است» و از همان لحظه آن زن شِفا یافت.

۲۳ وقتی عیسی به خانۀ رهبر کنیسه رسید، دید که نوازنده گان، ساز غم نواخته و ماتم داران ناله می کردند. ۲۴ به آنها گفت: «همه بیرون بروید، این دختر نمُرده بلکه خواب است.» اما آنها با تمسخر به او می خندیدند. ۲۵ وقتی عیسی همه را بیرون کرد به داخل اتاق رفت، دست دختر را گرفت و دختر برخاست. ۲۶ خبر این واقعه در تمام آن سرزمین پخش گردید.

عیسی دو نابینا را شِفا می بخشد

۲۷ چون عیسی آنجا را ترک کرد، دو نابینا پشت او آمده، فریاد می زدند: «ای پسر داوود، به ما رحم کن!» ۲۸ همین که عیسی به خانه رسید، آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید: «آیا ایمان دارید که من قادر به انجام دادن این کار هستم؟» آنها گفتند: «بلی آقا.» ۲۹ پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و گفت: «مطابق ایمان تان برای شما انجام شود» ۳۰ و چشمان آنها باز شد. عیسی به طور جدی به آنها گفت که دربارۀ این موضوع به کسی چیزی نگویند. ۳۱ اما همین که آنها از خانه بیرون رفتند، این خبر را دربارۀ عیسی در تمام آن قریه پخش کردند.

عیسی مرد گُنگ را شِفا می بخشد

۳۲ همین که آن دو بیرون رفتند، یک مرد گُنگ را پیش عیسی آوردند که گرفتار روح شیطانی بود. ۳۳ وقتی روح شیطانی به وسیلۀ عیسی از او بیرون شد، زبان او باز گردید. مردم از این کار بسیار تعجب کرده، گفتند: «چنین چیزی هرگز در اسرائیل دیده نشده است.» ۳۴ اما فریسیان گفتند: «او به کمک شیطان، روح پلید را بیرون می کند.»

دلسوزی عیسی برای مردم

۳۵ عیسی در تمام شهرها و قریه ها می گشت و در کنیسه ها تعلیم می داد، خبر خوش پادشاهی خدا را موعظه می کرد و هر نوع ناخوشی و بیماری را در میان مردم شِفا می داد. ۳۶ وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید، دلش به حال آنها سوخت، زیرا آنها مانند گوسفندهای بدون چوپان، پریشان و درمانده بودند. ۳۷ پس به شاگردان خود گفت: «محصول فراوان است اما کارگر کم. ۳۸ پس از صاحب محصول خواهش کنید که کارگران بیشتری برای جمع آوری محصول بفرستد.»

مطالب مرتبط

عیسی مردی فلجی را شفا بخشید

عیسی مردی فلجی را شفا بخشید (کلام خدا برای شما )
در این بخش ما می‌‌بنیم که مشکل این مرد شل اول روحانی بعد جسمانی بود. عیسی ابتدا گناهان مرد را آمرزید. سپس برای اثبات اینکه گناهان مرد واقعا آمرزیده شده، جسم او را نیز شفا داد. گناه مشکلی بزرگتر از بیماری جسمانی است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

دختر مرده و زن بیمار

دختر مرده و زن بیمار (کلام خدا برای شما )
یکی از رؤسای کنیسه نزد عیسی آمد و از او طلب شفای کرد تا دخترش را شفا دهد. در بین راه بسوی خانه آن مرد؛ زنی که سالها سخت بیمار بود توانست با لمس کردن ردای عیسی شفا یافت؛ بعد از آن عیسی داخل خانه آن مرد شد و دید دخترش مُرده است عیسی او را دوباره زنده کرد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۸-۲۶ (۳۰ دقیقه)

قدرت عیسی مسیح بالای شیطان و ارواحی پلید

قدرت عیسی مسیح بالای شیطان و ارواحی پلید (باشما)
قدرت مسیح محدود به زمان و مکان خاصی نیست . در هر زمانی، تحت هر شرایطی ، برای هر فردی، از هر قبیله و نژاد و قدرتی که باشد قدرت مسیح پاسخگو است . قدرت او بر گناه ، جهان، طبیعت ، شیاطین و دیوها ، بر مرگ و بر هر نوع بیماری و بر آنچه که از نقطه نظر انسانی غیر ممکن به نظر می‌‌‌آمد او تسلط دارد . سلطنت و جلال به او داده شد تا جمیع قوم‌ها و امّت‌ها و زبانها او را خدمت نما‌یند . سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۲-۳۳ (۲۸ دقیقه)

دعا برای افغانستان

دعا برای افغانستان (باشما)
این دعا است كه انسان را عوض ميكند و به افراد با ايمان و ‏فداكار مبدل ميسازد. ‎قدرت دعا هيچوقت زوال پذيرنيست. ما زماني در دعا موفق خواهيم شد كه آن چيزي را كه در دعا طلب ميكنيم ‏آمادگي و علاقه اش را داشته باشيم‎ . ما نبايد دعا را يك وظيفه براي خود بدانيم . در اين صورت ارزش ‏آنرا كاسته و قلب هاي ما از مفهوم حقيقي دعا دور خواهد شد. ‎بايد در بهترين ساعات روز خود را به ‏دعا مشغول سازيم و آنرا از هر برنامه روزانه خود مهمتر و موثرتر بدانيم. دعاهاي سطحي و سر سری، باعث مرگ روحاني ما ‏ميشود.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۵-۳۶ (۲۹ دقیقه)

زنده گی در طویله: داستان خانواده ای که همه شان معلول اند

زنده گی در طویله: داستان خانواده ای که همه شان معلول اند (رنگ زندگی )
جنگ‌های طولانی و تحملی مشکلات زیادی را برای مردم خلق کرده است. از اثر این جنگ‌ها افغانان نه تنها که عزیزان شان را از دست دادند بلکه اطفال شان نیز معلول و معیوب تولد می‌‌شوند. درهرات ، حالا پس از گذشت سالها از جنگ در منطقۀ زنده‌جان، به‌تازه‌گی مشخص شده که ۲۷۵ معلول ذهنی در این ولسوالی زنده‌گی می‌‌‌کنند. بسیاری از معلولان در هرات در جنگ‌ها معلول نشده‌اند ولی آن‌گونه که متخصصین ابراز می‌‌‌دارند، جنگ به صورت غیر مستقیم از عوامل اصلی و حتمی معلولیت‌های نسل‌های مختلف در افغانستان بوده است. اما این‌که چرا این کودکان معلول متولد می‌‌‌شوند به باور داکتران بخش بزرگی از آن‌ها به جنگ و مشتقات جنگ بر می‌‌‌گردد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱ (۲۸ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - بخشیده شده هستم

هویت من در عیسی مسیح - بخشیده شده هستم (باشما)
منحیث پیروی عیسی مسیح، هویت ما در عیسی مسیح تعیین می‌‌شود. بسیاری مردم هویت خود را در قوم خود می‌‌بینند یا در منطقۀ که زنده‌گی می‌‌کنند یا به کشوری که به آن تعلق دارند، می‌‌بینند. ولی ما منحیث پیروان عیسی مسیح هویت خود را در عیسی مسیح می‌‌بینیم. زمانیکه عیسی مسیح را به حیث نجات دهندۀ خود قبول می‌‌کنیم، او برای ما یک هویت نو می‌‌بخشد. در کلام خدا می‌‌خوانیم که می‌‌گوید ما بخشیده شده هستیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲-۷ (۲۸ دقیقه)

معجرات عیسی مسیح قسمت سوم شفای کور

معجرات عیسی مسیح قسمت سوم شفای کور (باشما)
عیسی مسیح معجزات زیادی انجام داد. مرده‌ها را زنده ساخت، شلان به راه رفتن شروع کردند و کوران بینا شدند. عیسی پیش از آنکه آنها را شفا دهد، در مورد ایمان شان اطمینان حاصل کرد. انسان برای اینکه قدرت عیسی در زندگی‌اش جاری شود، باید ایمان داشته باشد. و آنها اقرار کردند و گفتند که بلی ما ایمان داریم که تو می‌توانی ما را شفا بدهی. عیسی چشمان آنها را به طور کامل شفا داد و می‌توانستند مثل دیگران همه چیز را ببینند. « اگر ایمان داشته باشیم که عیسی شفا دهنده است، ما را شفا خواهد داد و اگر ایمان داشته باشیم که او نجات دهنده است، ما را نجات خواهد داد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۷-۳۱ (۲۹ دقیقه)

کمی آب بیار که سوختم

کمی آب بیار که سوختم (باشما)
حادثه ای دلخراش از آتش سوزی ماشین حامل مهاجرین افغان در ولایت یزد ایران، که در اثر فیر پولیس ماشین آتش می‌گیرد و شعله‌های آن بلند می‌شود. در اثر این آتش سوزی، چند هموطن ما می‌سوزد و جان شیرین خود را از دست می‌دهند و چند هموطن ما زخمی می‌شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۵ (۲۸ دقیقه)

زنده کردن یک دختر از مرگ

زنده کردن یک دختر از مرگ (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
عیسی قدرت شفا دادن بیماران را داشت، او مردم را از شر ارواح شرور آزاد می‌ساخت و مرده‌ها را زنده می‌کرد. عیسی مسیح فقد از ما نمی خواهد که او را بشناسیم، بلکه از ما می‌خواهد که زندگانی خود را برای او بدهیم. به خاطر که شیطان نیز خدا را می‌شناسد اما از خداوند اطاعت نمی کند. عیسی یک دختر مرده را زنده کرد و به کسی در این باره چیزی نگفت، چون دیگران ممکن او را یک جادوگر فکر می‌کردند. او به شاگردانش نیز اقتدار داد تا بعضی از معجزات او را انجام دهند، تا اینکه پیام او به مردم برسد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۳۸ (۳۰ دقیقه)

عیسی دو نابینا را شفا می‌‌دهد

عیسی دو نابینا را شفا می‌‌دهد (کلام خدا برای شما )
دو مرد نابینا که از آمدن عیسی با خبر شده بودند، فریاد کنان می‌‌‌گفتند پسر داود، بر ما رحم کن مثل همیشه، تا بینا شویم و شفا یابیم. عیسی چشمان ایشان را به طور کامل شفا بخشید و فرمود؛ ایمان تان باعث شفای شما شد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۷-۳۶ (۳۰ دقیقه)

دلسوزی عیسی مسیح

دلسوزی عیسی مسیح (باشما)
عیسی مسیح دلسوز و مهربان بود. او نابینایانی بسیاری را بینا کرد، شلان را با یک لمس خرامان ساخت حتا مرده‌ها را زنده ساخت. عیسی در فکر مردم بود و به بی‌نوایان کمک می‌‌‌کرد. به ناله‌های شان گوش می‌‌‌داد و بیماران را شفا می‌‌‌داد. مهربانی و دلسوزی او همه جانبه و از روی ترحم بود. دلسوزی و ترحم عیسی مسیح برای همه‌ای ما الهام بخش است و این چیزیست که در زنده‌گی روزمره آن را انجام دهیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۵-۳۶ (۲۹ دقیقه)

شفا دادن و بخشیدن گناه

شفا دادن و بخشیدن گناه (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
عیسی مسیح بیماران را شفا می‌داد. مردم بیماران خود را نزد او برای شفا می‌بردند. عیسی مسیح شلان و لنگان را شفا می‌داد، و مردمان زیاد به او ایمان آوردند. به خصوص بیماران را در روزهای شنبه شفا می‌داد. در روز شنبه یهودیان کار نمی کنند. آنها توجیه می‌کردند که به آنها گفته شده است که روز آخر هفته را جشن بگیرند و کار نکنند. اما عیسی مسیح به آنها نشان داد که خداوند نگفته که هرگز در شنبه‌ها کار نکنید. رهبران مذهبی این کار مسیح را دوست نداشتند و با او مخالفت می‌کردند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۸ (۳۰ دقیقه)

معجزه شفای یک زن

معجزه شفای یک زن (كلیسای خانگی (بخش اول))
زن که سیزده سال مریض بود و هیچ جای تداوی او نشد، با لمس کردن لباس عیسی مسیح شفا یافت، چون دل آن زن سرشار از ایمان به مسیح بود. برای تمام مشکلات مردم راه حل وجود دارد که راه حل آن عیسی مسیح است. چون عیسی به هر یک ما نزدیک است. محبت و شفای عیسی به تمام مردم هست. حتی کسانی که در نظر دیگران حقیر هستند و دیگران آنها را از خود رانده است. خداوند قادر است که ما را شفا بدهد. ولی شیطان همواره در تلاش هست که ما را از در گاه مسیح نا امید سازد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۹ (۲۹ دقیقه)

وقتی که بمیریم به کجا میرویم؟

وقتی که بمیریم به کجا میرویم؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۶ (۲۹ دقیقه)

ایمان باعث شفای پسر شد

ایمان باعث شفای پسر شد (کلام خدا برای شما )
عیسی شاگردانش را به خاطر کمی ایمانی شان ملامت کرد چون نتوانستند دیو را از وجود پسرک بیرون کنند؛ شفای پسر بیشتر بستگی به ایمان پدرش به عیسی داشت. بدون سهم ایمان پدر، قدرت عیسی در اینجا عمل نمی‌کرد. با ایمان پدر، قدرت عیسی توانست همه کار بکند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۹ (۳۰ دقیقه)

در مورد انتحاری.

در مورد انتحاری. (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۶ (۲۹ دقیقه)