۰:۰۰ / ۰:۰۰

انجیل به گزارش متی

فصل دهم

عیسی به دوازده شاگردان قدرت می بخشد

(همچنان در مرقُس ٣: ۱٣ - ۱۹ و لوقا ۶: ۱٢ - ۱۶)

۱ عیسی دوازده شاگردش را نزد خود خواسته و به آنها قدرت داد تا ارواح شیطانی را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شِفا بخشند. ۲ این است نامهای آن دوازده رسول: اول شمعونِ معروف به پِطرُس و برادرش اندریاس، یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا، ۳ فیلیپُس و بارتولما، توما و متای جزیه گیر، یعقوب پسر حَلفی و تَدی، ۴ شمعون معروف به فدایی و یهودای اسخریوطی که به عیسی خیانت کرد.

عیسی شاگردان را به مأموریت می فرستد

(همچنان در مرقُس ۶: ۷‏ - ۱٣ و لوقا ۹: ۱ - ۶)

۵ عیسی آن دوازده شاگرد را به وظیفه فرستاد و به آنها گفت: «به سرزمینهای غیر یهودیان نروید و به هیچ یک از شهرهای سامریان داخل نشوید، ۶ بلکه نزد گوسفندهای گمشدۀ خاندان اسرائیل بروید. ۷ چون آنجا رفتید، در میان شان موعظه کنید که پادشاهی آسمانی نزدیک است. ۸ مریضان را شِفا داده، مُرده گان را زنده کنید، جذامیان را پاک سازید و ارواح شیطانی را بیرون کنید. آنچه را رایگان به دست آورده اید، رایگان بدهید. ۹ در سفر سکۀ طلا، نقره و مس با خود نبرید. ۱۰ و خورجین یا لباس اضافی، کفش و چوبدست نگیرید، زیرا خدمتگار مستحق معاش خود می باشد.

۱۱ به هر شهر و قریه که داخل می شوید، دنبال کسی بگردید که شایسته باشد و تا زمانی که در آنجا هستید در خانۀ او بمانید. ۱۲ وقتی به خانه یی داخل می شوید، سلام بگویید. ۱۳ اگر آن خانواده سزاوار سلام شما باشد، صلح و آرامش بر آن خانه قرار می گیرد و اگر شایسته نباشد، سلام شما به خود تان بر می گردد. ۱۴ اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه می گویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه یا آن شهر را ترک کردید، گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. ۱۵ به یقین به شما می گویم که در روز داوری، تحمل مجازات برای مردم سُدوم و عموره آسانتر از مردم این شهر خواهد بود.

باید مانند مار هوشیار و مانند کبوتر بی آزار بود

(همچنان در مرقُس ۱٣: ۹‏ - ۱٣ و لوقا ٢۱: ۱٢‏ - ۱۷)

۱۶ بدانید که من شما را مانند بره ها در بین گرگها می فرستم! پس مانند مار هوشیار و مانند کبوتر بی آزار باشید. ۱۷ هوشیار باشید، زیرا مردم شما را به محکمه ها خواهند بُرد، و در کنیسه ها شلاق خواهند زد ۱۸ و شما را به خاطر من، پیش پادشاهان و والیان خواهند بُرد تا در برابر آنها و غیر یهودیان شهادت دهید. ۱۹ اما وقتی که شما را به محکمه آوردند، پریشان نباشید که چه بگویید و چه دلیل بیاورید، چون در همان وقت آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد، ۲۰ زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح پدر آسمانی شماست که در شما سخن می گوید. ۲۱ برادر، برادر را و پدر، پسر را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان بر ضد پدران و مادران خود برخواهند خاست و باعث کُشته شدن آنها خواهند شد. ۲۲ همۀ مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید، از شما نفرت خواهند داشت اما هر کس که تا آخر ثابت بماند، نجات خواهد یافت. ۲۳ هرگاه شما را در شهری آزار می دهند، به شهر دیگری بگریزید. من به شما می گویم که پیش از آن که به تمام شهرهای اسرائیل بروید، پسر انسان خواهد آمد.

۲۴ شاگرد از معلم خود و غلام از ارباب خویش بالاتر نیست. ۲۵ شاگرد می خواهد به مقام معلم خود برسد و غلام به مقام ارباب خویش. اگر صاحب خانه را بَلعِزبول یعنی شیطان بخوانند، چه نامهای بدتری به اعضای خانواده اش خواهند داد.

از کسانی که جسم را می توانند بکُشند، نترسید

(همچنان در لوقا ۱٢‏: ۱ - ۷)

۲۶ پس از آنها نترسید، هر چیزی که پوشیده است، نمایان خواهد شد و هر چیزی که پنهان است آشکار خواهد گردید. ۲۷ آنچه را من در تاریکی به شما می گویم، در روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه می شنوید، از بام خانه ها اعلام کنید. ۲۸ از کسانی که جسم را می کُشند اما قادر به کشتن روح نیستند، نترسید. از خدا بترسید که قادر است هم جسم و هم روح را در دوزخ تباه سازد.

۲۹ آیا دو گنجشک به یک روپیه فروخته نمی شوند؟ اما حتی یکی از آنها هم بدون اجازۀ پدر آسمانی شما بر زمین نخواهد افتاد. ۳۰ و اما در مورد شما، حتی موهای سر شما شمرده شده است. ۳۱ پس نترسید، ارزش شما از گنجشکها بسیار بیشتر است.

فرق بین اقرار کردن و انکار نمودن عیسای مسیح

(همچنان در لوقا ۱٢‏: ۸‏ - ۹)

۳۲ پس هر کس پیش مردم به من اقرار کند، من نیز او را در برابر پدر آسمانی خود تصدیق خواهم کرد. ۳۳ اما هر کس در مقابل مردم مرا انکار کند، من نیز او را در حضور پدر آسمانی خود انکار خواهم کرد.

بهای پیروی از مسیح

(همچنان در لوقا ۱٢: ۴۹‏ - ۵٣ و لوقا ۱۴: ٢۶‏ - ٢۷)

۳۴ گمان نکنید که آمده ام تا صلح به زمین بیاورم، نیامده ام که صلح بیاورم بلکه شمشیر. ۳۵ من آمده ام تا پسر را از پدر، دختر را از مادر و عروس را از خشو جدا سازم. ۳۶ دشمنان یک شخص، اعضای خانوادۀ خود او خواهند بود. ۳۷ هر کسی پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد، لایق من نیست و هر کس دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد، لایق من نمی باشد. ۳۸ هر کسی صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید، لایق من نیست. ۳۹ هر کسی که فقط به فکر زندگی خود باشد، آن را از دست خواهد داد، ولی اگر کسی به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد، آن را دوباره خواهد یافت.

عیسی اجر و پاداش پیروانش را توضیح می دهد

(همچنان در مرقُس ۹: ۴۱)

۴۰ هر کسی که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته است و هر کسی که مرا بپذیرد، خدا را که مرا فرستاده است، نیز قبول کرده است. ۴۱ هر کسی پیامبری را به نام یک پیامبر بپذیرد، اجر یک پیامبر را به دست خواهد آورد و هر کسی که یک شخص عادل را به نام یک شخص عادل بپذیرد، اجر یک شخص عادل را خواهد یافت. ۴۲ به یقین به شما می گویم هر کسی به یکی از کوچکترین پیروان من حتی یک پیاله آب سرد بدهد، بی اجر نخواهد ماند.»

مطالب مرتبط

از چه کسی باید ترسید

از چه کسی باید ترسید (آرامش و شادی در مسیح)
ایمانداران مسیحی از شریر و انسان هراس ندارند؛ بجز خداوند. چون تنها انسان و روح شریر نابود کننده جسم است. اما تنها مالک جسم و جان خداست که کی را به جهنم می‌ندازد و کی را حیات جاویدان می‌بخشد. پس ما مراقب زندگی روزانه خود باشیم از جمله کنترول زبان؛ نشستن؛ برخاستن نشود که به جهنم افگنده شویم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۳۰ دقیقه)

آیا مسیح شمشیر آورد؟

آیا مسیح شمشیر آورد؟ (آرامش و شادی در مسیح)
عیسی صلح جو بود. لیکن رسالت اصلی او این نبود که در میان انسانها صلح برقرار کند. وی آمد تا انسان را با خدا مصالحه دهد. اما همه انسانها عیسی را باور ندارند و همۀ انسانها با خدا مصالحه نمی‌کنند. همه توبه نخواهند کرد و بخشایش را از خدا دریافت نخواهند داشت. کسانی که توبه نمی‌کنند و ایمان نمی‌آورند، همواره با کسانی که چنین می‌‌کنند، ضدیت می‌‌نمایند. کسانی که در قلمرو شیطان باقی می‌‌مانند، همواره با کسانی که وارد ملکوت خدا می‌‌شوند، ضدیت می‌‌ورزند. عیسی کسانی را که ایمان دارند از کسانی که ایمان ندارند جدا کرده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۴-۳۹ (۳۰ دقیقه)

قربانی به چه اشاره می‌کند؟

قربانی به چه اشاره می‌کند؟ (باشما)
قربانی حیوانات اشاره به قربانی کامل، و نهایی بود. یحیی وقتیکه عیسی مسیح برای تعمید به طرف او رفت، گفت: “ببینید اینست آن برۀ خدا که گناه جهان را برمیدارد.” از آنجاییکه حیوانات هیچ خطایی مرتکب نشده بودند، به جای کسی که آنها را قربانی می‌‌‌‌کرد می‌‌‌‌مردند. عیسی مسیح هم مرتکب هیچ خطایی نشده بود اما با میل و رغبت خویش، جان خود را فدای گناهان بشر کرد. عیسی مسیح گناهان ما را به گردن گرفت و به جای ما مرد. از طریق ایمان به کاری که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد، می‌‌‌‌توانیم بخشش خداوند را دریافت کنیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۰-۱۶ (۲۸ دقیقه)

چرا مردم از حقیقت متنفرند؟

چرا مردم از حقیقت متنفرند؟ (کلام خدا برای شما )
جهان پیروان عیسی را دشمن می‌‌دارد زیرا که ایشان از آن جهان نیستند. ما خوانده شدیم که از جهان بیرون آمده، وارد ملکوت مسیح گردیم. مردم دنیا از نور متنفرند زیرا که اعمال بد ایشان آشکار می‌‌شود. تمام کسانی که تحت سلطۀ شیطان می‌‌باشند، متعلق به دنیا هستند از مسیحیان متنفرند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۴-۲۵ (۳۰ دقیقه)

امثال ۱۹: ۱- ۳، ۴-۶

امثال ۱۹: ۱- ۳، ۴-۶ (آرزوی دل)

برنامه رادیویی شامل آیه ۵-۸ (۳۰ دقیقه)

مشکلات و سختی‌های زندگی مسیحی

مشکلات و سختی‌های زندگی مسیحی (باشما)
یکی از برادران ما که واقعاً باعث برکت و تشویق ما گردید ضمن تماس با ما از مشکلات، سختی‌ها و جور و جفا‌های که بخاطر ایمان خود می‌‌‌‌‌‌بیند، برای ما گفتند. ما یکجا با خودشان و هم برای ایشان در کلیسای خانگی ما، دعا کردیم و از چند جایی از کتاب مقدس برایشان گفتیم تا آن برادر عزیز خود را تشویق کنیم و حال می‌‌‌‌‌‌خواهیم همان قسمت‌های از کلام خداوند را در اینجا با خوانندگان عزیز ما نیز در میان بگذاریم. دوستان عزیز! زندگی مسیحی همانطوری که آن برادر ما گفتند آسان نیست و مشکلات و سختی‌های خود را دارد و عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌فرماید که صلیب تانرا بردارید و مرا پیروی کنید. درست است که زندگی مسیحی با مسیح لذت بخش است و واقعاً ما و شما در عیسی مسیح نجات، خوشی و آرامشی را که روح القدوس برای ما می‌‌‌‌‌‌دهد، داریم و در پهلوی همه این چیز‌ها خداوند ما عیسی مسیح برای ما قدرت می‌‌‌‌‌‌دهد که در برابر سختی‌ها و مشکلات ایستادگی کنیم. می‌‌‌‌‌‌خواهیم از انجیل متی فصل دهم آیت شانزده تا بیست و دوم را بخوانیم و ببینیم که خداوند وعده نکرده که من شما را از تمام مشکلات و سختی دور می‌‌‌‌‌‌سازم: ۱۶ خوب توجه کنید، من شما را مانند گوسفندان به میان گرگها می‌‌‌‌‌‌فرستم . شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر، بی آزار باشید.  ۱۷ هوشیار باشید زیرا مردم شما را تحویل محکمه‌ها خواهند کرد، و شما را در کنیسه‌ها تازیانه خواهند زد ۱۸ و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنها و مردم بیگانه شهادت دهید.  ۱۹ اما وقتی شما را دستگیر می‌‌‌‌‌‌کنند پریشان نباشید که چه چیز و چطور بگوئید چون در همان وقت آنچه باید بگوئید به شما داده خواهد شد ،  ۲۰ زیرا گوینده، شما نیستید بلکه روح پدر آسمانی شما است که در شما سخن می‌‌‌‌‌‌گوید .  ۲۱ برادر، برادر را و پدر، پسر را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان بر ضد والدین خود برخواهند خاست و باعث کشتن آنها خواهند شد. ۲۲ همۀ مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید از شما نفرت خواهند داشت، اما کسی که تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت .  دوستان عزیز ! این قسمت از کلام خداوند چیز‌های زیادی را به ما و شما تعلیم می‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً چرا در آیۀ شانزدهم گفته نشده که من شما را مثل گوسفندان در میان گوسفندان می‌‌‌‌‌‌فرستم؟ بخاطری آنکه عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌دانست مردمی که از او نیستند و بر ضد مسیح هستند، مانند گرگ‌ها هستند محبت خدا را ندارند، دلسوزی ندارند و اکثر اوقات حمله می‌‌‌‌‌‌کنند ولی ما نباید بترسیم بلکه مثل مار هوشیار باشیم و مثل کبوتر بی آزار باشیم. عیسی مسیح نمیگوید که وقتی در بین مردم هستید بروید جنگ و جدل کنید، بر ضد شان چیز‌های بگوئید بلکه مثل مار هوشیار باشید. چرا مار؟ هدف عیسی مسیح از مار چیست؟ در شروع کلام خداوند در کتاب پیدایش ببینیم، می‌‌‌‌‌‌بینیم که ( از مار منحیث هوشیار ترین حیوان نامبرده شده است) مار پیش حوا می‌‌‌‌‌‌آید و بر ضد خداوند حرف‌های می‌‌‌‌‌‌زند و او را تحریک می‌‌‌‌‌‌کند و او را وادار می‌‌‌‌‌‌سازد که گناه کند. مگر عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌خواهد که ما نسبت به دشمن خود هوشیارتر باشیم و در پهلوی اینکه هوشیار هستیم مثل کبوتر بی آزار باشیم یعنی نباید با مردم جنگ و جدل کنیم و یا کسی را بد بگوئیم و یا به کسی ضرر برسانیم. بلکه صبور و ملایم باشیم زیرا عیسی مسیح گفت که من شبان نیکو هستم و شما گوسفندان من هستید. چرا عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌گوید که شما گوسفندان من هستند؟ چرا حیوانی دیگری را مثال نداده است؟ اولاً باید متوجه باشیم که گوسفند بی آزار است و عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌خواهد که ما و شما بی آزار باشیم. دوم اینکه از گوشت گوسفند شروع تا کله و پاچه، پوست، جگر و تمام اجزای بدن آن مورد استفاده قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد و هیچ چیز آن دور ریختنی نیست و عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌خواهد که از تمام وجود، گفتار و کردار ما استفادۀ خوب صورت بگیرد. آیۀ هفدهم به صراحت می‌‌‌‌‌‌گوید که شما را تحویل محکمه‌ها خواهند کرد و در کنیسه‌ها تازیانه خواهند زد و شما را بخاطر من پیش فرمانروایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنها و مردم بیگانه شهادت دهید. اگر ما در هم چنین حالتی قرار می‌‌‌‌‌‌گیریم بهتر اینست که استوار باشیم. شاید خداوند بخواهد که از طریق ما و شما، کلام خود را به آن عده از کسانی در قدرت هستند، برساند. قدرت را می‌‌‌‌‌‌توان به طرق مختلفی تعبیر کرد، مثلاً پدر یا برادر بزرگ ما که نسبت به ما در مقام بالاتری در خانواده قرار دارند و ما احترام زیادی برای شان قایل هستیم، شاید ملِک قریۀ ما و یا هر مقام بلندی دیگری که شاید ما را به نزد شان ببرند و بخاطری اینکه نام مسیح را بر خود داریم، لت و کوب کنند. ما و شما گناهکار نیستیم بلکه نوری در زندگی خود داریم و کسانی که از ما نفرت دارند بر ضد ما ایستادگی می‌‌‌‌‌‌کنند و ما باید نور مسیح را برای شان برسانیم و بعداً می‌‌‌‌‌‌بینیم که خداوند می‌‌‌‌‌‌فرماید، شما نترسید من برای شما کلام خود را می‌‌‌‌‌‌دهم و روح من با شما می‌‌‌‌‌‌باشد پس نباید بترسیم که چه بگوئیم. از شما دوستان عزیز خواهشمندیم تا در چنین حالات و احوال دست و پاچه نشوید، نترسید زیرا ما کافر و بی دین نیستیم ما و شما فرزندان خداوند هستیم. ما و شما خداوند زمین و آسمان را پرستش می‌‌‌‌‌‌کنیم. ادیان برای ما می‌‌‌‌‌‌آموزانند که چشم بعوض چشم و دندان به عوض دندان ولی عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌فرماید وقتی کسی به روی تو با سیلی زد طرف دیگر رویت نیز برایش دور بده. بناً ما و شما هزار برابر در نزد خداوند برتری داریم زیرا احکام خداوند را در زندگی خود عملی می‌‌‌‌‌‌سازیم. پس چرا بترسیم؟ عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌فرماید که دشمن تانرا محبت کنید و حتی اگر به طرف زنی با نگاۀ شهوت آلود ببینیم در دل خود با او زنا کرده ایم. پس عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌خواهد که حتی ما نباید با چشمان خود گناه کنیم و نظری بد به مردم داشته باشیم. پس از چه چیزی باید بترسیم؟ بیائید که ما و شما هویت خود را در عیسی مسیح بشناسیم و بدانیم که ما دیگر فرزندان خدا هستیم و از جملۀ گنهکاران نیستیم و زمانی که از ما می‌‌‌‌‌پرسند که چرا مسیحی هستی؟ ما باید آماده باشیم که به بسیار مهربانی و خوبی علت ایمان خود را به آنها بگوئیم تا آنها نیز بفهمند که مسیح کیست و چه کاری خوبی را در زندگی ما و شما انجام داده است و اینرا نیز باید بدانید که خداوند هرگز شما را ترک نمی کند ولی سختی و مشکلات است و دعای ما و شما همیشه باید این باشد که خداوندا ! تو از این سختی‌ها و مشکلات با من باش و مرا عبور بده و دست من همیشه در دست تو باشد که حتی در سختی‌ها و بدی هایی که می‌‌‌‌‌اید من از کلام تو اطاعت کنم و شاگرد حقیقی تو باشم و از تمام این سختی‌ها همرای تو یکجا تیر شوم. خداوندا مرا همیشه قدرت بده تا چشمم به طرف تو باشد و حتی برای کسانی را که به من بدی می‌‌‌‌‌کنند، دعای خیر و نیک کنم. در انجیل متی فصل هفت از آیۀ 24 تا 27 را می‌‌‌‌‌خوانیم :  ۲۴ پس کسی که سخنان مرا می‌‌‌‌‌شنود و به آنها عمل می‌‌‌‌‌کند مانند شخص دانائی است که خانه خود را بر سنگ ساخت. ۲۵ باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود.  ۲۶ اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد.  ۲۷ باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود!  پس دوستان عزیز! عمل کردن به کلام خداوند، برای ما که بنام مسیح یاد می‌‌‌‌‌شویم بسیار ضروری و مهم است زیرا کلام خدا می‌‌‌‌‌فرماید که نه آنکه مرا خداوند، خداوند گوید بلکه آن کسی که اوامر مرا بجا آورد. پس باید ما دشمنان خود را دوست داشته باشیم و برای آنها دعای خیر کنیم و اگر دست ما می‌‌‌‌‌رسد آنقدر کمک کنیم تا خودشان حیران بمانند که چرا؟ اینقدر محبت می‌‌‌‌‌کنید؟ و این محبت ما فقط بخاطر این نباشد که ما زبان آنها را خاموش بسازیم بلکه بخاطریکه آنها محبت خداوند را در ما و تبدیلی را در زندگی ما ببینند تا باشد که آنها نیز یک روز بخواهند تا پیرو مسیحِ خداوند شوند تا بتوانند در محبت بیکران خدا زندگی کنند . اگر ما به تاریخ کلیسا نظر بیاندازیم، می‌‌‌‌‌بینیم که کلیسا به چه شکلی تا امروز رشد و نمو کرده است و این همه ناشی از خوشی، متانت و هوشیاری مبشرین کلام خداوند بوده است که با محبت در بین مردم رفتند و کلام خدا را به مردم رسانند نه با زور پنجه و یا خنجر بلکه فقط با همان محبت و خوشیِ که خداوند ما عیسی مسیح حکم می‌‌‌‌‌نماید، مژدۀ خوش عیسی مسیح را به مردم رسانند و اگر نگاۀ ژرف تری به تاریخ مسیحیت بیاندازیم می‌‌‌‌‌بینیم که مسیحیان همیشه رنج برده اند چه در زمان امپراطوری روم که آنها را در پیش شیر‌ها انداختند و یا زنده سوختاندند مگر آنها هیچ وقت از ایمان خود منکر نشدند چون واقعیت را درک کرده بودند و مزه و شیرینی بودن در خداوند را چشیده بودند و همینطور در طول تاریخ بسیار مسیحیانی را می‌‌‌‌‌بینیم جان خود را به خاطر ایمان خود فدا کردند و تا آخرین لحظه در ایمان خود استوار بودند از جمله یک تن از ایمانداران وطن خود ما بنام ضیأ ندرت که بخاطر پخش مژدۀ عیسی مسیح کشته شد و تا آخرین لحظه در ایمان خود ثابت قدم و استوار بود و راهی را انتخاب کرده بود به آن وفادار ماند. ضیأ ندرت سرود‌های را پرستشی را ساخته بود که تا اکنون ما آنها را در کلیسا‌ها می‌‌‌‌‌خوانیم و خدماتی را که برای مسیحیت و ایمان خود کرد واقعاً قابل قدر است و امروز ما از آن استفاده می‌‌‌‌‌کنیم و خداوند را بخاطر آن برادر ما شکر می‌‌‌‌‌کنیم ما دعا می‌‌‌‌‌کنیم که شما هم در ایمان تان استوار بمانید تا پیام خوش انجیل در سرتاسر وطن عزیز ما برسد و یک روز محبت بیکران عیسی مسیح را، تمام مردم عزیز ما بچشند و ببینند که ما تنها نیستیم، بلکه خداوند با ماست و خوشابحال کسانی که تا به آخر ثابت بمانند و همیشه باید این دعا را کنیم که خداوندا ما ضعیف هستیم مگر ما می‌‌‌‌‌خواهیم که قدرت تو در زندگی ما باشد تا واقعاً با تمام وجود در راۀ تو ایستادگی کنیم، هر روز محبت ترا بچشیم، هر روز همراۀ تو قدم بزنیم و هر روز زندگی ما باعث برکتِ دیگران باشد. دوستان عزیز! اگر به کلام خداوند مراجعه کنیم می‌‌‌‌‌بینیم که تمام کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته اند و در ایمان خود استوار بوده اند در این راه حتی زندگی خود را از دست داده اند که می‌‌‌‌‌توان از پولس رسول و دیگر شاگردان عیسی مسیح نامبرد که این خود برکتی بزرگی برای همه ما و شما محسوب می‌‌‌‌‌گردد همانطوری که عیسی مسیح در کلام خود فرموده است که شما متعلق به من هستند و به دنیا تعلق ندارید. پس وقتی ما به عیسی مسیح تعلق داشته باشیم دیگر چیزی برای ما مهم نیست بلکه مهم اینست که ما از او هستیم و در او ریشه داریم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۶-۲۵ (۳۰ دقیقه)

پیام عیسی مسیح: صلح یا شمشیر؟

پیام عیسی مسیح: صلح یا شمشیر؟ (باشما)
در انجیل شریف، متی ۳۴:۱۰، میخوانیم که عیسی مسیح میفرماید: «گمان نکنید که آمده ام تا صلح به زمین بیاورم، نیامده ام که صلح بیاورم بلکه شمشیر.» مقصد عیسی مسیح از این چی است؟‌ آیا عیسی مسیح هم مثل دیگران که ادعا پیامبری میکردند، آمد تا شمشیر و جنگ و تباهی را بیاورد؟‌ و یا مطلب عیسی مسیح چیزی دیگر بود. برای جواب این سوال لطفا این برنامه را بشنوید.

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۴ (۳۰ دقیقه)