انجیل متی

فصل دهم

دوازده حواری

(همچنین در مرقُس ۳: ۱۳ - ۱۹ و لوقا ۶: ۱۲ - ۱۶)

۱عیسی دوازده حواری را پیش خود خواست و به آنها قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند. ۲این است نام های آن دوازده رسول: اول شَمعونِ معروف به پِترُس و برادرش اندریاس، یعقوب پسر زَبدی و برادرش یوحنا، ۳فیلیپُس و بَرتولما، توما و متای جزیه گیر، یعقوب پسر حَلفی و تَدی، ۴شَمعونِ غیور و یهودای اسخریوطی که عیسی را به دست دشمنان تسلیم کرد.

وظیفه شاگردان

(همچنین در مرقُس ۶: ۷ - ۱۳ و لوقا ۹: ۱ - ۶)

۵عیسی این دوازده نفر را به وظیفه فرستاده به آن ها گفت: «از سرزمین های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان داخل نشوید، ۶بلکه نزد گوسفندان گمشدۀ خاندان اسرائیل بروید ۷و در بین راه اعلام کنید که پادشاهی آسمانی نزدیک است. ۸بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جذامیان را پاک سازید و ارواح ناپاک را بیرون کنید. مفت یافته اید، مفت بدهید. ۹برای سفر، طلا و نقره و مس با خود نبرید. ۱۰و خرجین یا پیراهن اضافی و بوت و چوب دستی برندارید، چون کارگر مستحق معاش خود می باشد.

۱۱به هر شهر و ده که داخل می شوید دنبال کسی بگردید، که شایسته باشد و تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او بمانید. ۱۲وقتی به خانه ای داخل می شوید سلام بگویید. ۱۳اگر آن خانواده لایق آن باشد سلام شما بر آن ها قرار می گیرد و اگر شایسته نباشد، سلام شما به خود تان بر می گردد. ۱۴اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه می گویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه یا آن شهر را ترک می کنید، گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. ۱۵بدانید که در روز قیامت حالت سَدوم و غموره از آن شهر بهتر خواهد بود.

جور و جفا

(همچنین در مرقُس ۱۳: ۹ - ۱۳ و لوقا ۲۱: ۱۲ - ۱۷)

۱۶خوب توجه کنید، من شما را مانند گوسفندان به میان گرگ ها می فرستم. پس مثل مار هوشیار و مانند کبوتر، بی آزار باشید. ۱۷هوشیار باشید، زیرا مردم شما را تحویل محکمه ها خواهند کرد، و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد ۱۸و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنها و مردم بیگانه شهادت دهید. ۱۹اما وقتی شما را دستگیر می کنند، پریشان نباشید که چه چیز و چطور بگوئید چون در همان وقت آنچه باید بگوئید به شما داده خواهد شد، ۲۰زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح پدر آسمانی شما است که در شما سخن می گوید. ۲۱برادر، برادر را و پدر، پسر را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان بر ضد والدین خود برخواهند خاست و باعث کشتن آن ها خواهند شد. ۲۲همۀ مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید، از شما نفرت خواهند داشت، اما کسی که تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت. ۲۳هرگاه شما را در شهری آزار می رسانند به شهر دیگر پناهنده شوید. بدانید که پیش از آنکه به تمام شهرهای اسرائیل بروید، پسر انسان خواهد آمد.

۲۴شاگرد از معلم خود و خادم از ارباب خویش بالا تر نیست. ۲۵شاگرد می خواهد به مقام معلم خود برسد و خادم به مقام ارباب خویش. اگر پدر خانه را شیطان بخوانند، چه نسبت های بدتری به اهل خانه اش خواهند داد.

از چه کسی باید ترسید

(همچنین در لوقا ۱۲: ۲ - ۷)

۲۶پس نترسید، هر چه پوشیده است، پرده از روی آن برداشته می شود و هر چه پنهان است آشکار خواهد شد. ۲۷آنچه را من در تاریکی به شما می گویم، در روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه می شنوید، از بام خانه ها با صدای بلند بگویید. ۲۸از کسانی که جسم را می کشند ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان، هر دو را در دوزخ تباه سازد.

۲۹آیا دو گنجشک به یک روپیه فروخته نمی شود؟ باوجود این، بدون اجازۀ پدر آسمانی شما حتی یکی از آن ها به زمین نخواهد افتاد. ۳۰و اما در مورد شما، حتی موهای سر شما شمرده شده است. ۳۱پس نترسید، شما از گنجشک های بی شمار بیشتر ارزش دارید.

اعتراف به ایمان

(همچنین در لوقا ۱۲: ۸ - ۹)

۳۲پس هرکس در برابر مردم خود را از من بداند من نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از خود خواهم دانست. ۳۳اما هرکه در برابر مردم بگوید، که مرا نمی شناسد من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمی شناسم.

شمشیر یا صلح

(همچنین در لوقا ۱۲: ۵۱ - ۵۳ و ۱۴: ۲۶ - ۲۷)

۳۴گمان نکنید که آمده ام تا صلح به زمین بیاورم، نیامده ام که صلح بیاورم بلکه شمشیر. ۳۵من آمده ام تا در میان پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و خشو اختلاف بیاندازم. ۳۶دشمنان شخص، اعضای خانواده خود او خواهند بود. ۳۷هرکه پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد، لایق من نیست و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد، لایق من نمی باشد. ۳۸هر که صلیب خود را برندارد و به دنبال من نیاید، لایق من نیست. ۳۹هرکسی که فقط در فکر زندگی خود باشد، آن را از دست خواهد داد؛ ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد، زندگی او در امان خواهد بود.

اجر و پاداش

(همچنین در مرقُس ۹: ۴۱)

۴۰هر که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد کسی را که مرا فرستاد پذیرفته است. ۴۱هرکس یک نبی را به خاطر اینکه نبی است بپذیرد، اجر یک نبی را به دست خواهد آورد و هر کس شخص عادل را بخاطر اینکه عادل است بپذیرد، اجر یک عادل را خواهد یافت. ۴۲بیقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من، به خاطر اینکه پیرو من است، حتی یک جام آب سرد بدهد، به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.»

Related content

Who Should Be Afraid Of?

Who Should Be Afraid Of? (Peace and Joy in Christ)
Christian believers are not afraid of evil and humans; Except God. Because only humans and evil spirits destroy the body. But God alone is the owner of the body and soul, who will be sent to hell and who will be given eternal life. So we should take care of our daily life, including language control; Sit; Do not get up so that we will be thrown into hell.

Radio programme about v28 (30min)

What Do Sacrifices Point To?

What Do Sacrifices Point To? (With You)
Animal sacrifices point to the perfect and final sacrifice. When Jesus Christ came to him for baptism, John said, "Behold, this is the Lamb of God who takes away the sin of the world!" Because the animals did nothing wrong, they died instead of the one who sacrificed them. Jesus Christ did not commit any sin, but he willingly sacrificed his life for the sins of all people. Jesus Christ took our sins and died in our place. Through faith in what Jesus Christ did on the cross, we can receive God's forgiveness.

Radio programme mainly about v10-16 (28min)

Why Do People Hate the Truth?

Why Do People Hate the Truth? (The Word of God for You)
The world hates the followers of Jesus because they are not of that world. We were called to come out of the world and enter the kingdom of Christ. The people of the world hate the light because their evil deeds are exposed. All who are under Satan's domination belong to the world and hate Christians.

Radio programme mainly about v24-25 (30min)

Proverbs 19: 1-3, 4-6

Proverbs 19: 1-3, 4-6 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v5-8 (30min)

We Will Face Problems!

We Will Face Problems! (With You)

Radio programme includes v16-25 (30min)

 God Loved the World   …We the Darkness

God Loved the World …We the Darkness
It is probably the most famous verse in the entire Bible: John 3:16. It is a beautiful verse that speaks of God's wonderful love and contains the heart of the gospel of Jesus Christ. But as is the case with many well-known and often-heard things, there is a danger that we will consider it normal and forget to dwell on the content For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. (John 3:16)

Article includes v28

The message of Jesus: Peace or the Sword?

The message of Jesus: Peace or the Sword? (With You)
In the Gospel, we read that Jesus says: "Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword." What did Jesus mean? Did he, like others who claimed to be prophets, came to to bring the sword, war, and destruction? Or did he mean something else? Please join us as we discuss this important question.

Radio programme includes v34 (30min)