0:00 / 0:00

انجیل به گزارش متی

فصل دهم

عیسی به دوازده شاگردان قدرت می بخشد

(همچنان در مرقُس ٣: ۱٣ - ۱۹ و لوقا ۶: ۱٢ - ۱۶)

۱ عیسی دوازده شاگردش را نزد خود خواسته و به آنها قدرت داد تا ارواح شیطانی را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شِفا بخشند. ۲ این است نامهای آن دوازده رسول: اول شمعونِ معروف به پِطرُس و برادرش اندریاس، یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا، ۳ فیلیپُس و بارتولما، توما و متای جزیه گیر، یعقوب پسر حَلفی و تَدی، ۴ شمعون معروف به فدایی و یهودای اسخریوطی که به عیسی خیانت کرد.

عیسی شاگردان را به مأموریت می فرستد

(همچنان در مرقُس ۶: ۷‏ - ۱٣ و لوقا ۹: ۱ - ۶)

۵ عیسی آن دوازده شاگرد را به وظیفه فرستاد و به آنها گفت: «به سرزمینهای غیر یهودیان نروید و به هیچ یک از شهرهای سامریان داخل نشوید، ۶ بلکه نزد گوسفندهای گمشدۀ خاندان اسرائیل بروید. ۷ چون آنجا رفتید، در میان شان موعظه کنید که پادشاهی آسمانی نزدیک است. ۸ مریضان را شِفا داده، مُرده گان را زنده کنید، جذامیان را پاک سازید و ارواح شیطانی را بیرون کنید. آنچه را رایگان به دست آورده اید، رایگان بدهید. ۹ در سفر سکۀ طلا، نقره و مس با خود نبرید. ۱۰ و خورجین یا لباس اضافی، کفش و چوبدست نگیرید، زیرا خدمتگار مستحق معاش خود می باشد.

۱۱ به هر شهر و قریه که داخل می شوید، دنبال کسی بگردید که شایسته باشد و تا زمانی که در آنجا هستید در خانۀ او بمانید. ۱۲ وقتی به خانه یی داخل می شوید، سلام بگویید. ۱۳ اگر آن خانواده سزاوار سلام شما باشد، صلح و آرامش بر آن خانه قرار می گیرد و اگر شایسته نباشد، سلام شما به خود تان بر می گردد. ۱۴ اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه می گویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه یا آن شهر را ترک کردید، گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. ۱۵ به یقین به شما می گویم که در روز داوری، تحمل مجازات برای مردم سُدوم و عموره آسانتر از مردم این شهر خواهد بود.

باید مانند مار هوشیار و مانند کبوتر بی آزار بود

(همچنان در مرقُس ۱٣: ۹‏ - ۱٣ و لوقا ٢۱: ۱٢‏ - ۱۷)

۱۶ بدانید که من شما را مانند بره ها در بین گرگها می فرستم! پس مانند مار هوشیار و مانند کبوتر بی آزار باشید. ۱۷ هوشیار باشید، زیرا مردم شما را به محکمه ها خواهند بُرد، و در کنیسه ها شلاق خواهند زد ۱۸ و شما را به خاطر من، پیش پادشاهان و والیان خواهند بُرد تا در برابر آنها و غیر یهودیان شهادت دهید. ۱۹ اما وقتی که شما را به محکمه آوردند، پریشان نباشید که چه بگویید و چه دلیل بیاورید، چون در همان وقت آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد، ۲۰ زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح پدر آسمانی شماست که در شما سخن می گوید. ۲۱ برادر، برادر را و پدر، پسر را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان بر ضد پدران و مادران خود برخواهند خاست و باعث کُشته شدن آنها خواهند شد. ۲۲ همۀ مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید، از شما نفرت خواهند داشت اما هر کس که تا آخر ثابت بماند، نجات خواهد یافت. ۲۳ هرگاه شما را در شهری آزار می دهند، به شهر دیگری بگریزید. من به شما می گویم که پیش از آن که به تمام شهرهای اسرائیل بروید، پسر انسان خواهد آمد.

۲۴ شاگرد از معلم خود و غلام از ارباب خویش بالاتر نیست. ۲۵ شاگرد می خواهد به مقام معلم خود برسد و غلام به مقام ارباب خویش. اگر صاحب خانه را بَلعِزبول یعنی شیطان بخوانند، چه نامهای بدتری به اعضای خانواده اش خواهند داد.

از کسانی که جسم را می توانند بکُشند، نترسید

(همچنان در لوقا ۱٢‏: ۱ - ۷)

۲۶ پس از آنها نترسید، هر چیزی که پوشیده است، نمایان خواهد شد و هر چیزی که پنهان است آشکار خواهد گردید. ۲۷ آنچه را من در تاریکی به شما می گویم، در روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه می شنوید، از بام خانه ها اعلام کنید. ۲۸ از کسانی که جسم را می کُشند اما قادر به کشتن روح نیستند، نترسید. از خدا بترسید که قادر است هم جسم و هم روح را در دوزخ تباه سازد.

۲۹ آیا دو گنجشک به یک روپیه فروخته نمی شوند؟ اما حتی یکی از آنها هم بدون اجازۀ پدر آسمانی شما بر زمین نخواهد افتاد. ۳۰ و اما در مورد شما، حتی موهای سر شما شمرده شده است. ۳۱ پس نترسید، ارزش شما از گنجشکها بسیار بیشتر است.

فرق بین اقرار کردن و انکار نمودن عیسای مسیح

(همچنان در لوقا ۱٢‏: ۸‏ - ۹)

۳۲ پس هر کس پیش مردم به من اقرار کند، من نیز او را در برابر پدر آسمانی خود تصدیق خواهم کرد. ۳۳ اما هر کس در مقابل مردم مرا انکار کند، من نیز او را در حضور پدر آسمانی خود انکار خواهم کرد.

بهای پیروی از مسیح

(همچنان در لوقا ۱٢: ۴۹‏ - ۵٣ و لوقا ۱۴: ٢۶‏ - ٢۷)

۳۴ گمان نکنید که آمده ام تا صلح به زمین بیاورم، نیامده ام که صلح بیاورم بلکه شمشیر. ۳۵ من آمده ام تا پسر را از پدر، دختر را از مادر و عروس را از خشو جدا سازم. ۳۶ دشمنان یک شخص، اعضای خانوادۀ خود او خواهند بود. ۳۷ هر کسی پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد، لایق من نیست و هر کس دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد، لایق من نمی باشد. ۳۸ هر کسی صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید، لایق من نیست. ۳۹ هر کسی که فقط به فکر زندگی خود باشد، آن را از دست خواهد داد، ولی اگر کسی به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد، آن را دوباره خواهد یافت.

عیسی اجر و پاداش پیروانش را توضیح می دهد

(همچنان در مرقُس ۹: ۴۱)

۴۰ هر کسی که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته است و هر کسی که مرا بپذیرد، خدا را که مرا فرستاده است، نیز قبول کرده است. ۴۱ هر کسی پیامبری را به نام یک پیامبر بپذیرد، اجر یک پیامبر را به دست خواهد آورد و هر کسی که یک شخص عادل را به نام یک شخص عادل بپذیرد، اجر یک شخص عادل را خواهد یافت. ۴۲ به یقین به شما می گویم هر کسی به یکی از کوچکترین پیروان من حتی یک پیاله آب سرد بدهد، بی اجر نخواهد ماند.»

Related content

Who Should Be Afraid Of?

Who Should Be Afraid Of? (Peace and Joy in Christ)
Christian believers are not afraid of evil and humans; Except God. Because only humans and evil spirits destroy the body. But God alone is the owner of the body and soul, who will be sent to hell and who will be given eternal life. So we should take care of our daily life, including language control; Sit; Do not get up so that we will be thrown into hell.

Radio programme about v28 (30min)

Did Christ Bring a Sword?

Did Christ Bring a Sword? (Peace and Joy in Christ)
Jesus was peaceful. But his main mission was not to establish peace among people. He came to reconcile man with God. But not all people believe in Jesus and not all people reconcile with God. Not everyone will repent and receive forgiveness from God. Those who do not repent and do not believe, always oppose those who do. Those who remain in Satan's realm are always opposed to those who enter God's kingdom. Jesus has separated those who believe from those who do not.

Radio programme about v34-39 (30min)

What Do Sacrifices Point To?

What Do Sacrifices Point To? (With You)
Animal sacrifices point to the perfect and final sacrifice. When Jesus Christ came to him for baptism, John said, "Behold, this is the Lamb of God who takes away the sin of the world!" Because the animals did nothing wrong, they died instead of the one who sacrificed them. Jesus Christ did not commit any sin, but he willingly sacrificed his life for the sins of all people. Jesus Christ took our sins and died in our place. Through faith in what Jesus Christ did on the cross, we can receive God's forgiveness.

Radio programme mainly about v10-16 (28min)

Why Do People Hate the Truth?

Why Do People Hate the Truth? (The Word of God for You)
The world hates the followers of Jesus because they are not of that world. We were called to come out of the world and enter the kingdom of Christ. The people of the world hate the light because their evil deeds are exposed. All who are under Satan's domination belong to the world and hate Christians.

Radio programme mainly about v24-25 (30min)

Proverbs 19: 1-3, 4-6

Proverbs 19: 1-3, 4-6 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v5-8 (30min)

We Will Face Problems!

We Will Face Problems! (With You)

Radio programme includes v16-25 (30min)

The message of Jesus: Peace or the Sword?

The message of Jesus: Peace or the Sword? (With You)
In the Gospel, we read that Jesus says: "Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword." What did Jesus mean? Did he, like others who claimed to be prophets, came to to bring the sword, war, and destruction? Or did he mean something else? Please join us as we discuss this important question.

Radio programme includes v34 (30min)