انجیل متی

فصل یازدهم

قاصدان یحیای تعمید دهنده

(همچنین در لوقا ۷: ۱۸ - ۳۵)

۱عیسی این اوامر را به شاگردان خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای اطراف تعلیم دهد و موعظه نماید. ۲وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده ۳پرسید: «آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید، یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟» ۴عیسی در جواب گفت: «بروید و آنچه را که می بینید و می شنوید به یحیی بگویید: ۵کوران بینایی خود را باز می یابند، لنگان به راه می افتند و جذامیان پاک می گردند، کِران شنوا و مردگان زنده می شوند و به بینوایان مژده داده می شود. ۶خوشا بحال کسی که در مورد من شک نکند.»

۷در حالی که شاگردان یحیی از آنجا می رفتند عیسی دربارۀ یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت: «برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی ای که از باد می لرزد؟ ۸پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی که لباس ابریشمی و گرانبها پوشیده است؟ بدون شک جای چنین کسانی در قصر های سلطنتی است. ۹پس شما برای دیدن چه چیز از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ بلی، به شما می گویم که او از یک نبی هم بالا تر است. ۱۰او کسی است که دربارۀ وی نوشته شده است: «اینست رسول من که او را پیش روی تو می فرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت.» ۱۱بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. باوجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. ۱۲از زمان یحیای تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. ۱۳همۀ انبیا و تورات تا ظهور یحیی دربارۀ پادشاهی خدا پیشگویی کرده اند. ۱۴اگر اینها را قبول دارید، بدانید که یحیی همان الیاس است که باید می آمد. ۱۵اگر گوش شنوا دارید بشنوید.

۱۶اما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آن ها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به یکدیگر می گویند: ۱۷«ما برای شما نی زدیم، نرقصیدید! ناله کردیم، گریه نکردید!» ۱۸وقتی یحیی آمد نه می خورد و نه می نوشید، ولی همه می گفتند: «او روح ناپاک دارد!» ۱۹وقتی پسر انسان آمد که می خورَد و می نوشد مردم می گویند: «ببینید، او یک آدم پُر خور، میگسار و دوست جزیه گیران و گناهکاران است!» باوجود این، درستی حکمت خدا بوسیلۀ نتایج آن به ثبوت می رسد.»

شهرهایی که ایمان نیاوردند

(همچنین در لوقا ۱۰: ۱۳ - ۱۵)

۲۰آنگاه عیسی دربارۀ شهرهایی صحبت کرد که اکثر معجزات او در آن ها روی داده بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند سرزنش نموده ۲۱گفت: «وای بر تو ای خورَزین و وای بر تو ای بیتسَیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در صور و صیدون انجام می شد مدت ها پیش از این خط بینی کشیده، خاکستر نشین می شدند و توبه می کردند. ۲۲اما بدانید که در روز قیامت برای صور و صیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. ۲۳و اما تو ای کپرناحوم که سر به آسمان کشیده ای! به دوزخ سرنگون خواهی شد، زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در سدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند. ۲۴اما بدان که در روز قیامت برای شهر سدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو.»

بیایید نزد من

(همچنین در لوقا ۱۰: ۲۱ - ۲۲)

۲۵در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت: «ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می گویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. ۲۶بلی ای پدر، خواست تو چنین بود. ۲۷پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر، پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد، بجز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. ۲۸ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. ۲۹یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرمدل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، ۳۰زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است.»

Related content

Don't Trust in People

Don't Trust in People (With You)
An informed and wise person trusts and relies on God. God is our creator and sustainer. Turning away from him and relying on people is the basis of sin. Human beings are mortal; they don’t last. As we were created from dust, we will return to dust. Human beings are weak and incapable of saving themselves. We don’t know the solution to life's problems. Only God is the answer to human needs. When we put our trust in him, we feel calm and at peace. A person who trusts and believes in God will be like a tree that grows by the river.

Radio programme reading v1-6 (28min)

Celebration of the Birthday of Jesus Christ at Christmas

Celebration of the Birthday of Jesus Christ at Christmas (Peace and Joy in Christ)
The Bible tells us Jesus Christ; The embodiment of the living God that is full of grace and health; From the sky to the earth came to us so that he could be born in our hearts and receive eternal salvation by him. The birth of Jesus in Christmas is reminiscent of the lost world, how much of our father's God loves human beings to give us his only son. Jesus, the god of pain and hearts, came from heaven to eradicate death and destruction, in return for eternal life.

Radio programme reading v28-30 (30min)

Part III: The Christmas Message to a Lost World

Part III: The Christmas Message to a Lost World (Peace and Joy in Christ)
Christmas begins with God himself and his actions. in religion; God becomes the object of human action and man tries to reach God and satisfy him. But; On the contrary, during Christmas, God comes to man and walks in our world. The message of Christmas is the message of the power of God's love to our world.

Radio programme reading v28-29 (30min)

Hope in Despair

Hope in Despair (With You)
Despair brings with it sadness and depression. It is said that human beings last a maximum of 40 days without food, 4 days without water and 4 minutes without air, while without any hope we do not even last 4 seconds. Hope keeps us alive. Let us not be upset because of problems and difficulties. Rather, let us give all our concerns to God. If we leave our thoughts and worries to God, we may not be delivered from hardship, but we will certainly be free from sorrow and worries. We need to give all our cares to God.

Radio programme reading v28 (28min)

How Can I Become a Follower of Christ?

How Can I Become a Follower of Christ? (With You)
In order to follow Jesus Christ, we only have to accept Jesus Christ as our Savior, accept His death as the payment for all our sins, and trust Him completely and only as our Savior. Becoming a Christian is not about religious rites, going to church, or doing or not doing certain things. To become a Christian is to have a personal relationship with Jesus Christ, and it is a personal relationship with Jesus Christ through faith that makes one a Christian.

Radio programme reading v28 (29min)

Youth Suicide in Ghazni and Daikundi

Youth Suicide in Ghazni and Daikundi (Colour of Life)
In Ghazni province,33 people committed suicide in the first three months of this year, and 16 youths in Daikundi province, including four, were killed. Poverty, family problems, forced marriages, restricting youth in families are among the causes of suicide. In Ghazni, girls are more likely to commit suicide than boys. God hates killing and bloodshed. But what does the Almighty ask of you and us in life? The desire of the almighty and kind God to each of us and you is to do His will in our lives. So please listen to this program.

Radio programme reading v28 (29min)

Peace With the Environment

Peace With the Environment (With You)
Love for our environment, and care for it, is a very important part of life. Proper use of natural resources--especially mines, forests, and animal life--is one of the duties of every human being on earth. Not only should we be thankful for all the things that God has created for our use, but we should also take care of them. We must not senselessly hunt animals and birds.

Radio programme about v28 (30min)

Peace With Our Fellow Man

Peace With Our Fellow Man (With You)
Just as a father or mother devotes themselves to serving their children, we should also be ready to dedicate ourselves to others. A Christian must love all people. Christians must love others in the same way that Christ loved us. A person who has love respects others. Someone who loves his brother or sister will protect their dignity and respect. We should always consider others better than ourselves. If we follow this simple principle, there will never be any division between us and our families.

Radio programme about v28 (28min)

Peace With God

Peace With God (With You)
Sometimes in life things happen that affect our daily routines and change us forever. Often people do not know why these incidents occur, and they think that God has caused them and is responsible for them. Then they start fighting and arguing with God and blaming Him for their troubles.

Radio programme about v28 (28min)

Is God Really Not Thinking About Us?

Is God Really Not Thinking About Us? (With You)
God is omnipotent. He is omniscient and omnipresent. Whenever we say that God is not thinking about us, or God does not see us, maybe the problem is in us. The problem is in our way of life. Maybe our sins and our lifestyle have caused him to turn away from us. Wherever God seems distant and His blessings seem few, we need to look at ourselves to find the reason. It is our own sins that separate us from God.

Radio programme about v28 (28min)

The Lord's Supper

The Lord's Supper (With You)
In God’s new covenant with the people of Israel, he promised forgiveness and salvation to all who believe. The prophet Jeremiah had spoken about this. Jesus Christ came to fulfil that covenant and to ratify it with his blood. This is the blood of the covenant, the blood of Jesus, which was shed for many, that is, for all who believe. And when we partake of the cup of the Lord's Supper along with the bread, in a way we once again share in the suffering and death of Jesus, and remember again how he gave his life for us so that we may receive forgiveness of sins and eternal life. The blood of the Old Testament was shed only for the Jews. The blood of the new covenant, however, was shed for many, that is, for the whole world.

Radio programme about v28-30 (28min)

Only God Can Judge

Only God Can Judge (With You)
The Apostle Paul warns everyone to avoid making judgments about the actions of others. How eager and hasty we are to judge others! And oh, how righteous, holy, pure, and beautiful we are in our own eyes! How wrong we are when we think that we are so wise, pure, holy, and devout, that we allow ourselves to judge the actions and thoughts of others! The truth is that by judging the actions of others, we prove one fact: we easily see the sins of others, and we are blind towards our own innumerable sins.

Radio programme about v28 (28min)

Earthquake in the Southeastern Region of the Country

Earthquake in the Southeastern Region of the Country (With You)
In the midst of a humanitarian crisis, along with economic recession, unprecedented poverty and hunger, Afghanistan also suffered one of the deadliest natural disasters—an earthquake. The earthquake occurred in the first hours of summer—on Wednesday, June 22—in the remote provinces of Paktika and Khost. This earthquake was the most severe in the history of our country, surprising hundreds of people while they were sleeping. Many woke up to the sound of the roof and walls of their houses collapsing. The lives of hundreds of families were turned upside down in a few minutes. As a result, 1,500 people were killed and 2,000 others were injured, including children, women and men. As a result of this earthquake, 900 houses have been destroyed. Children were the ones who suffered the most in this tragedy.

Radio programme about v28-30 (29min)

The Only Hope for Afghanistan

The Only Hope for Afghanistan (A Message of Love)
We continue to pray daily for our people and for our country, Afghanistan. While we do not know what the future holds, we know that Jesus came to the world to save. He is the only true hope for our people.

Video about v28 (2min)

Rumours About Corona

Rumours About Corona (With You)
With the outbreak of the corona virus, rumours and gossip about Corona have increased. In the early days of the virus, wild rumours circulated from mouth to mouth. • Open the Quran and find a strand of hair in it. Boil it, then drink the water and you will be protected from the virus. Many people have done just this in hopes that the virus will not reach them. • One night news spread rapidly on social media and by phone in many parts of Afghanistan that shortly after a child was born, it spoke and told people to drink black tea so the virus would not affect them. But the fact is that none of these rumours are true. We just need to follow the instructions issued by the Ministry of Health.

Radio programme about v28 (30min)

Death in the First Moments of Life

Death in the First Moments of Life (With You)
A terrorist attack on a 100-bed hospital in Dasht-e-Barchi, Kabul, killed 24 people and injured 16 others. Most of the victims were pregnant women and babies. In this incident, the attackers shot at babies who had just opened their eyes to the world and had not yet been held in their mother's arms. Many mothers were killed during childbirth.

Radio programme about v28 (28min)

Why Do Private Colleges Oppose the Nationalization of Entrance Exams and the Closure of Medical Schools?

Why Do Private Colleges Oppose the Nationalization of Entrance Exams and the Closure of Medical Schools? (Colour of Life)
Officials at the Union of Private Universities say they oppose the Ministry of Higher Education's move to introduce a new regulation that would allow private universities to take entrance exams for private universities. What the Union of Private Universities emphasizes in terms of the independence of these universities under the Constitution is accurate. However, in the last 18 years hundreds of private universities and institutes of private higher education have been established in the capital and provinces. It is clear that only a few of these institutions are actually providing the standards of higher education that they have set.

Radio programme mainly about v1 (29min)

Jesus Invitation to You

Jesus Invitation to You (With You)
Jesus promises comfort to all sinners and people with heavy burdens who repent and come to Him. He takes away the burden of their sin. His peace is spiritual, it is inner serenity. His peace is freedom from fear and anxiety. His peace will last forever. Worldly people seek peace and tranquility in religious rites and ceremonies and good deeds, but they do not find it. To find true peace and well-being, we must come to the true comforter, Jesus. True peace and tranquility cannot be found anywhere except in Jesus Christ. The comfort that Jesus gives is not cessation of activity. Rather his peace is full of joy and praise, love and intimacy. It is full of the presence of God himself.

Radio programme mainly about v20-24 (29min)

Jesus Invitation to You

Jesus Invitation to You (With You)
Jesus promises comfort to all sinners and people with heavy burdens who repent and come to Him. He takes away the burden of their sin. His peace is spiritual, it is inner serenity. His peace is freedom from fear and anxiety. His peace will last forever. Worldly people seek peace and tranquility in religious rites and ceremonies and good deeds, but they do not find it. To find true peace and well-being, we must come to the true comforter, Jesus. True peace and tranquility cannot be found anywhere except in Jesus Christ. The comfort that Jesus gives is not cessation of activity. Rather his peace is full of joy and praise, love and intimacy. It is full of the presence of God himself.

Radio programme mainly about v28-30 (29min)

Why Does the World Celebrate Christmas?

Why Does the World Celebrate Christmas? (The Word of God for You)
Christmas is one of the happiest days of the Christian calendar and even the non-Christian world. Christmas commemorates the birth of Jesus Christ, the only Savior of the universe, God who came to us from heaven. The appearance of light, the revelation of which is the truth of the god of the body covered on earth

Radio programme mainly about v28-29 (30min)

New Year 2021 1400

New Year 2021 1400 (Seasonal Programmes)
With the arrival of spring, nature puts on a fresh green gown. Songbirds like canaries, goldfinches, starlings, hoopoes, doves, partridges and pigeons sing joyful and refreshing songs calling all people to love, reconciliation and harmony. Spring brings a message of romance, budding and growth. It is the season of joy and happiness, and that is why it is so welcome—and with its arrival, hearts are filled with the thrill of new life! Spring is a messenger of balance. In the light of this balance, life becomes beautiful. Spring reminds us of God's mercy and love, which surround all people and created things like a life-giving flood.

Radio programme mainly about v28-29 (30min)

Prayer for Afghanistan

Prayer for Afghanistan (With You)
It is prayer that transforms us into people of faith and devotion. The power of prayer will never fail. We will succeed in prayer when we really expect and want what we ask for. We should not consider prayer a duty. If we do, we diminish the value of prayer and our hearts will move away from its true meaning. We should pray in the best hours of the day and consider it more important and useful than any of our daily routines. Superficial and casual prayers cause our spiritual death.

Radio programme mainly about v28 (29min)

At Christmas, God Humbled Himself 2020

At Christmas, God Humbled Himself 2020 (Seasonal Programmes)
It is an undeniable fact that God is humble and therefore he invites us to be humble and gentle. Two thousand years ago, before the bewildered eyes of man, God humbled himself and revealed his gentleness in Jesus Christ to selfish people. In other words, God was humbled at Christmas. God, who was the King of Kings, put on the garment of a beggar and came to the people of the world in Jesus, choosing the lowest possible place for his birth.

Radio programme mainly about v29 (30min)

Proverbs 19: 10-13, 14-17

Proverbs 19: 10-13, 14-17 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v25-26 (30min)

Finding Truth in the Bible and Finding Rest in Jesus

Finding Truth in the Bible and Finding Rest in Jesus (Afghan Christian Testimonies)
How the world started was a question that bothered Shoaib for years. His education and religious background could not clearly answer that question. When he started reading the Bible, he read the first verse in Genesis 1:1, which says that in the beginning, God created everything from nothing. He grew up during war and violence in Afghanistan and lived a double life. This means that for others he was a good man, husband, father and worker, but inside, he knew that he was a sinner. He could not fix that he was a sinner. It was troubling his heart and his life. He read Matthew 11:28, in which Jesus said, "all who are weary come to me and I will give you rest. Shoaib recognised that he was a weary person and could not fix his own life. He believed in Jesus as Lord and Jesus fixed his double life. Because of this, Shoaib now lives for Jesus.

TV show includes v28 (59min)