رسالۀ پولُس رسول به فیلپیان

فصل دوم

فروتنی و بزرگی مسیح

۱آیا در پیوستگی با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبت او مایۀ تسلی شماست؟ آیا با روح القدس مشارکت دارید؟ و آیا احساس مِهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟ ۲پس تقاضا می کنم خوشی مرا به کمال برسانید و باهم یک فکر، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید. ۳هیچ عملی را از روی هم چشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی، دیگران را از خود بهتر بدانید. ۴به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید. ۵طرز تفکر شما در بارۀ زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد:

۶اگرچه او از ازل دارای اُلوهیت بود، اینرا غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، ۷بلکه خود را از تمام برتری های آن خالی نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد.

۸چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ ـ حتی مرگ بر روی صلیب ـ را بپذیرد.

۹از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که مافوق جمیع نامهاست به او عطا فرمود.

۱۰تا اینکه همۀ موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی زانو بزنند.

۱۱و همه برای جلال خدای پدر، با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح، خداوند است.

مانند ستارگان بدرخشید

۱۲بنابراین ای عزیزان من، همان طور که وقتی با شما بودم همیشه از من اطاعت می کردید، اکنون هم که از شما دور هستم، مهمتر است که از من اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به کمال برسانید، ۱۳زیرا خداست که از لطف خود، هم اراده و هم قدرت هرکاری را در شما ایجاد می کند.

۱۴هر کاری را بدون شکایت و همهمه انجام دهید ۱۵تا در زمانی که همه گمراه و سرکش هستند، شما بدون تقصیر و گناه، فرزندان بی عیب خدا باشید و مانند ستارگان در دنیای تاریک بدرخشید. ۱۶پیام زندگی را همیشه در اختیار مردم بگذارید. اگر چنین کنید، من دلیلی خواهم داشت که در روز بزرگ مسیح به شما افتخار کنم، زیرا این نشان خواهد داد که کار و زحمت من بی فایده نبوده است.

۱۷و حتی اگر لازم باشد که خون من مانند شراب وقف شده روی هدیۀ قربانی ایمان شما ریخته شود، در انجام این کار خوشحالم و با شما خوشی می کنم. ۱۸شما هم خوشحال باشید و با من خوشی کنید.

تیموتاوس و اپفرودیتُس

۱۹در عیسی خداوند امیدوار هستم که به زودی تیموتاوس را پیش شما بفرستم تا با آگاهی از احوال شما آسوده خاطر شوم. ۲۰او تنها کسی است که احساسات مرا درک می کند و واقعاً در فکر شماست. ۲۱دیگران همه به فکر خود هستند نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح! ۲۲شما تیموتاوس را خوب می شناسید و می دانید که او چگونه مانند یک پسر نسبت به پدر خود، در انتشار انجیل به من خدمت کرده است. ۲۳پس امیدوارم به مجرد این که وضع من معلوم شود او را پیش شما بفرستم ۲۴و در خداوند اطمینان دارم که خود من نیز به زودی نزد شما خواهم آمد.

۲۵لازم دانستم اپفرودیتُس را که برادر و همکار و همقطار من بوده است و شما او را برای خدمت من و رفع احتیاجاتم فرستاده بودید، نزد شما برگردانم. ۲۶زیرا او برای همۀ شما دلتنگ شده و از اینکه از بیماری او باخبر گشته اید، ناراحت شده است. ۲۷واقعاً او مریض و حتی مشرف به مرگ بود، اما خدا بر او رحم کرد و نه تنها بر او، بلکه بر من نیز رحم فرمود، مبادا این غم بر غم های دیگر من افزوده شود. ۲۸پس می خواهم هرچه زودتر او را پیش شما بفرستم تا شما با دیدن او بار دیگر خوشحال شوید و به این وسیله غم من هم کمتر خواهد شد. ۲۹پس با خوشی او را به عنوان برادری در خداوند بپذیرید. به اشخاص مثل او احترام بگذارید، ۳۰زیرا او نزدیک بود در راه خدمت مسیح جان بسپارد و برای اینکه نقص خدمت شما را به من جبران کند، جان خود را به خطر انداخت.