کتاب مزامیر

مزمور یکصد و چهاردهم

سرود فِصَح

۱وقتی بنی اسرائیل مصر را ترک کردند و اولادۀ یعقوب از سرزمین بیگانگان خارج شدند، ۲یهودا جایگاه مقدس او شد و اسرائیل محل سلطنت وی. ۳بحر این را بدید و گریخت و اُردن به عقب برگشت. ۴کوهها مانند قوچ و تپه ها مثل بره به جست و خیز آمدند. ۵ای بحر ترا چه شد که گریختی؟ و ای اُردن که به عقب برگشتی؟ ۶ای کوهها چرا مثل قوچ به جست و خیز آمدید و ای تپه ها چرا مانند بره شدید؟

۷ای زمین از حضور خداوند متزلزل شو و از حضور خدای یعقوب. ۸که صخره را دریاچۀ آب گردانید و سنگ خارا را چشمۀ آب.