کتاب مزامیر

مزمور سی و چهارم

در ستایش نیکویی خداوند

(مزموری از داود، موقعی که از نزد ابی ملک رانده می شود)

۱خداوند را همیشه ستایش می کنم؛ شکر و سپاس او همواره بر زبانم جاری است. ۲جان من در خداوند فخر می کند. مسکینان این را می شنوند و خوشحال می شوند. ۳بیائید خداوند را تمجید کنیم و با هم نام او را ستایش کنیم. ۴خداوند را طلبیدم و او مرا اجابت فرمود و از قید جمیع ترسهایم آزاد کرد. ۵آنهائی که بسوی او نظر می کنند، منور می گردند و هرگز خجل نخواهند شد. ۶این حقیر فریاد برآورد و خداوند او را شنید و او را از همۀ سختی هایش نجات داد. ۷فرشتۀ خداوند گرداگرد مردم خداترس است. او ایشان را محافظت کرده و می رهاند.

۸بچشید و ببینید که خداوند نیکو است. خوشا به حال کسی که به او پناه می برد. ۹ای مقدسین خداوند از او بترسید، زیرا شخص خداترس محتاج به هیچ چیزی نمی باشد. ۱۰شیرها نیز نیازمند و گرسنه می گردند، اما کسانی که جویای خداوند هستند، از هیچ نعمت نیکو بی بهره نمی باشند. ۱۱ای فرزندان، بیائید و به من گوش بدهید تا به شما درس خداترسی را بیاموزم. ۱۲آیا آرزومند زندگی هستی و دوست داری که عمر طولانی داشته باشی تا سعادت و نیکویی را ببینی؟ ۱۳پس خود را از بدی و لبهایت را از سخنان فریبنده نگاه دار. ۱۴از شرارت دوری نما و نیکویی کن؛ جویای صلح باش و جهت برقراری آن کوشش نما.

۱۵چشمان خداوند بسوی عادلان است و گوشهای وی متوجه فریاد ایشان. ۱۶روی خداوند ضد شریران است تا اثر ایشان را از زمین محو سازد. ۱۷وقتی راستکاران فریاد بر می آورند، خداوند ایشان را شنیده و از تمام سختی ها نجات می دهد.

۱۸خداوند نزدیک دل شکستگان است و آنانی را که افسرده و اندوهگین اند، نجات می دهد. ۱۹رنج و زحمات شخص عادل زیاد است، اما خداوند او را از همۀ آن ها می رهاند. ۲۰خداوند تمام استخوانهای او را حفظ می کند و نمی گذارد حتی یکی از آن ها شکسته شود. ۲۱شریر از شرارت خود هلاک می گردد و دشمنان شخص عادل مورد بازخواست قرار می گیرند. ۲۲خداوند جان بندگان خود را نجات می دهد و از کسانی که به او پناه می برند بازخواست نمی شود.

Related content

Youth Suicide in Ghazni and Daikundi

Youth Suicide in Ghazni and Daikundi (Colour of Life)
In Ghazni province,33 people committed suicide in the first three months of this year, and 16 youths in Daikundi province, including four, were killed. Poverty, family problems, forced marriages, restricting youth in families are among the causes of suicide. In Ghazni, girls are more likely to commit suicide than boys. God hates killing and bloodshed. But what does the Almighty ask of you and us in life? The desire of the almighty and kind God to each of us and you is to do His will in our lives. So please listen to this program.

Radio programme reading v8 (29min)

High Peace Council in Herat

High Peace Council in Herat (Colour of Life)
The Herat High Peace Council is the most costly committee established in the province. Seven years ago, the committee was formed by the Afghan government with the help of the international community to mediate between the government and the opposition. The provincial committee of the Herat Peace Council is currently the only institution that has had the highest stake in bringing the opposition to the peace process. A number of political and civic activists, however, believe that the Supreme Peace Council in Herat did not have any special support despite the enormous costs and expenses incurred by the council. These civic and political activists cite the council's financial dependence on foreign countries and its non-modernity as the main reason for its failure. The council has spent $ 12 million since its inception and has achieved little.

Radio programme about v8 (29min)

The Tongue

The Tongue (With You)
An uncontrolled tongue is like a fire under ashes, which has destructive power—like a dormant fire that slowly burns and destroys its surroundings and turns everything into ashes. The tongue has enormous power. A small word can build our family and friends. But if our tongue is not under control, it will tear apart our family and friends. A tongue that is not under control is easily used by Satan.

Radio programme about v12-14 (28min)

What Is the Punishment for Blasphemy?

What Is the Punishment for Blasphemy? (With You)
To blaspheme God is to intentionally say or do something that diminishes His honour and glory. In particular, blasphemy is denying God’s existence, insulting Him, or making other gods or people equal to Him. Let us never commit this act. God is our Creator. He deserves praise and worship. He alone is worthy of glory and adoration. But we should not use blasphemy in a wrong way to serve our own purposes or to put other people down.

Radio programme about v12-14 (28min)

High Peace Council in Herat

High Peace Council in Herat (Colour of Life)
The Herat High Peace Council is the most costly committee established in the province. Seven years ago, the committee was formed by the Afghan government with the help of the international community to mediate between the government and the opposition. The provincial committee of the Herat Peace Council is currently the only institution that has had the highest stake in bringing the opposition to the peace process. A number of political and civic activists, however, believe that the Supreme Peace Council in Herat did not have any special support despite the enormous costs and expenses incurred by the council. These civic and political activists cite the council's financial dependence on foreign countries and its non-modernity as the main reason for its failure. The council has spent $ 12 million since its inception and has achieved little.

Radio programme about v14 (29min)

Taste and See That God Is Good

Taste and See That God Is Good (The Breeze of Worship)
Atonement literally means something with which to atone for sin, and also words such as atonement and punishment are synonymous with the word atonement, and in the Bible this word is a special practice to get rid of God's wrath against sin and human punishment. It is performed and refers to the way God has provided for the forgiveness of human sins, which is usually done by sacrificing an animal and shedding its blood.

Radio programme mainly about v1-22 (30min)

The Number of Addicted Women in Herat Has Increased

The Number of Addicted Women in Herat Has Increased (Colour of Life)
Statistics of addicts in Herat province are on the rise. Especially among women. Why have Herat women turned to drugs? To know this, we invite you to listen to the program. Thanks

Radio programme mainly about v8 (30min)

A Prayer for Our Country, Afghanistan

A Prayer for Our Country, Afghanistan (With You)
Prayer is intimate communication with a merciful and just God. Prayer is a way to enlighten our souls. Prayer is a way to have a relationship with God. Prayer is a way to resist sin and Satan’s weapons. Prayer is a way to strengthen the soul by being in the presence of God, who is the source of all goodness. In difficulties and problems, we enter his presence through prayer. In the presence of God, we can pray for our country, our people. O Most High God! We pray that you remove the darkness from our dear country. We pray that your justice comes and that you remove the hopelessness from the hearts of our compatriots. Amen.

Radio programme mainly about v12-14 (27min)

A Prayer for Our Country, Afghanistan

A Prayer for Our Country, Afghanistan (With You)
Prayer is intimate communication with a merciful and just God. Prayer is a way to enlighten our souls. Prayer is a way to have a relationship with God. Prayer is a way to resist sin and Satan’s weapons. Prayer is a way to strengthen the soul by being in the presence of God, who is the source of all goodness. In difficulties and problems, we enter his presence through prayer. In the presence of God, we can pray for our country, our people. O Most High God! We pray that you remove the darkness from our dear country. We pray that your justice comes and that you remove the hopelessness from the hearts of our compatriots. Amen.

Radio programme mainly about v18 (27min)

Psalm 34

Psalm 34 (Psalms)

Audio includes v1-23 (6min)

Nobody Wants to Become a Christian Because of Money

Nobody Wants to Become a Christian Because of Money (With You)

Radio programme includes v8 (29min)

A Lesson From the Life of Prophet Ayub

A Lesson From the Life of Prophet Ayub
The question of a number of people is that God is powerful, good and kind, who rules over everything. So why in this world, there are earthquakes, Why are the innocent in pain? Why do young people die in suicide attacks? Why, merciful God, do you allow these events to exist in the world?

Article includes v18