رسالۀ پولُس رسول به رومیان

فصل دوازدهم

زندگی جدید در مسیح

۱بنابراین ای برادران، با توجه به این رحمت های خدا، از شما درخواست می کنم بدن های خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیدۀ خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. ۲همشکل این جهان نشوید بلکه به وسیلۀ تجدید افکار، وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید ارادۀ خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید.

۳من به عنوان کسی که فیض خدا نصیبش شده است، به همۀ شما می گویم دربارۀ خود فکر بلند و مغرور نداشته باشید؛ بلکه به نسبت ایمانی که خدا به هر یک از شما داده است، خود را با اعتدال درست بسنجید. ۴همان طور که در یک بدن اعضای مختلف هست و تمام اعضا یک وظیفه ندارند، ۵ما نیز اگرچه بسیاریم، در پیوستگی با مسیح همۀ ما یک بدن را تشکیل می دهیم و فرداً فرد نسبت به هم اعضای یکدیگریم. ۶بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که خدا مطابق فیض خود به ما داده است به کار ببریم: اگر عطیۀ ما اعلام کلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. ۷اگر خدمت کردن است، باید خدمت کنیم. اگر تعلیم دادن است، باید تعلیم بدهیم. ۸اگر تشویق دیگران است، باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت باشد، آن که رهبر است با کوشش رهبری کند و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد.

۹محبت شما صمیمی و حقیقی باشد. از بدی بگریزید و به نیکی بچسپید. ۱۰یکدیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و هرکس به دیگری بیشتر از خود احترام نماید. ۱۱با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق، خدا را خدمت کنید. ۱۲امید تان مایۀ خوشی شما باشد و در رنج و مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید. ۱۳در رفع احتیاجات ایمانداران شرکت نمائید و همیشه مهمان نواز باشید.

۱۴برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا می رسانند بخواهید، برای آنها طلب برکت کنید، نه لعنت. ۱۵با خوشحالان خوشحالی کنید و با ماتمیان ماتم نمائید. ۱۶برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید! مغرور نباشید و از معاشرت با حقیران خودداری نکنید و خود را از دیگران داناتر نشمارید.

۱۷به هیچ کس به عوض بدی، بدی نکنید. متوجه باشید که تمام کارهای شما در پیش مردم نیکو باشد. ۱۸حتی الامکان تا آنجا که مربوط به شماست با همۀ مردم در صلح و صفا زندگی کنید. ۱۹ای دوستان عزیز، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات خدا واگذار کنید، زیرا نوشته شده است: «خداوند می گوید: من مجازات می کنم و من جزا خواهم داد.» ۲۰بلکه: «اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده؛ زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت.» ۲۱مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید.

Related content

New Year 2021

New Year 2021 (With You)
The year 2021 has arrived, but the corona virus is still taking peoples’ lives. We wish a blessed, fruitful and trouble-free year for our people and country in 2021. May it be a year when the eyes and ears of our people know the Word of God better, so that in this year many of our dear countrymen will experience the free salvation of Almighty God.

Radio programme about v1-2 (28min)

The Broken Heart of Nasser

The Broken Heart of Nasser (Colour of Life)
In life, one should not go astray as a result of wrong and wrong decisions. In the face of adversity, we must show resilience. To survive and to live with problems, one must struggle, and in sorrows and sorrows one must seek joys and hopes. To find out more, we invite you to listen to this program. Thanks!

Radio programme about v12 (29min)

Khan Wali: A Man Who Breaks the Tradition

Khan Wali: A Man Who Breaks the Tradition (Colour of Life)
The reprehensible custom of giving child brides to settle disputes is common in our country. Khan Wali is a man who objects to outrageous and shocking customs like this in his native Paktiya. He wants to abolish these practices not only from his own province, but from the whole country. He relates some painful stories from his home province. Girls in Afghanistan who are given as peace offerings are not treated as human beings when they enter the home of their enemies. They are viewed as enemies and murders. They are beaten every day. They are forced to do hard labour. They suffer in other cruel ways and often die in mysterious circumstances. And these acts are all considered acceptable in a “compensation marriage”. All these cruel acts are criminal, abhorrent and inhuman.

Radio programme about v19 (28min)

New Life in Christ

New Life in Christ (With You)
No other religion calls its followers anything like the expression “a new creation”, which is used in the Bible for those who believe the message of Jesus Christ. When a person is in Christ, he becomes a new person. He is a new creation. Old person has been crucified with Christ and a "new creation" comes into being. Just as a branch is part of a tree, in the same way believers must be in Christ. Only then will we experience this new life.

Radio programme mainly about v1-2 (29min)

The Importance of Worship

The Importance of Worship (The Breeze of Worship)
True worship requires not only gratitude but complete submission to God. As Paul says: In the light of God's mercy, I implore you to offer your bodies to God as a living, holy, and acceptable sacrifice, which is your reasonable worship.

Radio programme mainly about v1 (30min)

What is the Church?

What is the Church? (With You)

Radio programme includes v1-8 (29min)

God wants us to be change

God wants us to be change (The Word of God for You)
God wants us to transform from within; But transformation with the help of our strength is not possible. When we beleive in Jesus Christ, we believe the gift of the Holy Spirit is given to us; The act of transformation begins in our minds and lives.

Radio programme includes v2 (30min)

What is the Church? Part two.

What is the Church? Part two. (With You)

Radio programme includes v6-13 (29min)

Jewish Worship Will Be Restored in Herat

Jewish Worship Will Be Restored in Herat (Colour of Life)
n ancient Herat, where it holds the ancient legacy of the past, in the Mohmandha neighborhood, known as the Mosaic Quarter, is an old mansion that gives a very different version of Herat's distant past. The Yew Av Synagogue is a famous Jewish shrine, the site of Darar's 300-year-old history and the most famous Jewish shrine in Herat, where the ancient Jews referred to it as the Yew Awn. Located in the heart of the old city of Herat, the synagogue is a place of worship for Jewish immigrants who are said to have been displaced in Herat in Nader Afshar's time.

Radio programme includes v10 (29min)

What is the Church? Part Three.

What is the Church? Part Three. (With You)

Radio programme includes v12-21 (29min)

Love your Enemy

Love your Enemy (The Law of Jesus)

Radio programme includes v14-21 (30min)

National unity (part 1)

National unity (part 1) (Pathway to Peace)

Radio programme includes v14-21 (30min)

Eid Feast 2013

Eid Feast 2013 (With You)

Radio programme includes v15 (29min)

Teachings of Jesus Christ About Loving Enemies

Teachings of Jesus Christ About Loving Enemies
But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you.

Article includes v19-21