رسالۀ پولُس رسول به رومیان

فصل پنجم

نتایج نجات

۱بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا عادل شمرده شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم که به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردیده. ۲به وسیلۀ ایمان به مسیح، ما وارد فیض خدا شده ایم ـ فیضی که در آن پایداریم و نه تنها به امید شراکتی که در جلال خدا داریم خوشی می کنیم، ۳بلکه در زحمات خود نیز شادمان هستیم. زیرا می دانیم که زحمت، بردباری را ایجاد می کند ۴و بردباری موجب می شود که مورد قبول خدا شویم و این امر امید را می آفریند. ۵این امید هیچ وقت ما را مأیوس نمی سازد، زیرا محبت خدا به وسیلۀ روح القدس که به ما عطا شد، قلب های ما را فراگرفته است.

۶زیرا در آن هنگام که ما هنوز درمانده بودیم، مسیح در زمانی که خدا معین کرده بود در راه اشخاصِ دور از خدا جان سپرد. ۷کمتر می توان کسی را یافت که حاضر باشد حتی برای یک شخص عادل از جان خود بگذرد، اگرچه ممکن است گاهی کسی به خاطر یک شخص خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد. ۸اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملاً ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گنهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مُرد. ۹ما که با ریختن خون او عادل شمرده شدیم چقدر بیشتر به وسیلۀ خود او از غضب خدا نجات می یابیم! ۱۰وقتی ما با خدا دشمن بودیم او با مرگ پسر خویش دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد، پس حالا که دوست او هستیم، چقدر بیشتر زندگی مسیح باعث نجات ما خواهد شد! ۱۱نه تنها این بلکه ما به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح که ما را دوستان خدا گردانیده در خدا خوشی می کنیم.

آدم و مسیح

۱۲گناه به وسیلۀ یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه، چون همه گناه کردند مرگ همه را در بر گرفت. ۱۳قبل از شریعت گناه در جهان وجود داشت؛ اما چون شریعتی در بین نبود گناه به حساب آدمیان گذاشته نمی شد. ۱۴با وجود این باز هم مرگ بر آنانی که از زمان «آدم» تا زمان موسی زندگی می کردند حاکم بود ـ حتی بر آنانی که مانند «آدم»، از فرمان خدا سرپیچی نکرده بودند.

آدم نمونۀ آن کسی است، که قرار بود بیاید. ۱۵اما این دو، مثل هم نیستند، زیرا بخشش خدا با گناهی که به وسیلۀ آدم به جهان وارد شد قابل مقایسه نیست. درست است که بسیاری به خاطر گناه یکنفر مردند. اما چقدر بیشتر فیض خدا و بخششی که از فیض آدم ثانی، یعنی عیسی مسیح سرچشمه گرفته، به فراوانی در دسترس بسیاری گذاشته شده است. ۱۶همچنین نمی توان آن بخشش خدا را با نتایج گناه یک نفر یعنی «آدم» مقایسه کرد، زیرا در نتیجۀ آن نافرمانی، انسان محکوم شناخته شد، حال آنکه بخشش خدا پس از آن همه خطایا موجب برائت انسان گردید. ۱۷به سبب نافرمانی آن یک نفر و به خاطر او مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد، اما چقدر نتیجۀ آنچه آن انسان دیگر یعنی عیسی مسیح انجام داد بزرگتر است! ـ همۀ کسانی که فیض فراوان خدا و عطیه رایگان عدالت او را دریافت کردند، به وسیلۀ مسیح در زندگی حکومت خواهند نمود.

۱۸پس همان طور که یک گناه موجب محکومیت همۀ آدمیان شد، عمل یک شخص عادل نیز، باعث تبرئه و زندگی همه می باشد ۱۹و چنانکه بسیاری در نتیجۀ سرپیچی یک نفر، گناهکار گشتند، به همان طریق بسیاری هم در نتیجۀ اطاعت یک نفر، عادل شمرده می شوند.

۲۰شریعت آمد تا گناهان را افزایش دهد، اما جایی که گناه افزایش یافت، فیض خدا به مراتب بیشتر گردید. ۲۱پس همان طور که گناه به وسیلۀ مرگ، انسان را تحت فرمان خود در آورد، فیض خدا نیز به وسیلۀ عدالت فرمانروائی می کند و ما را به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح به زندگی ابدی هدایت می کند.

Related content

First Part - Reconciliation Means a New Beginning

First Part - Reconciliation Means a New Beginning (Peace and Joy in Christ)
Does man want to reconcile? Reconciliation is a valuable and vital truth. We are under condemnation because of sin. So every person who believes in Jesus Christ, his sins are forgiven and a new relationship begins; So he is waiting for your decision to reconcile with him today.

Radio programme reading v10 (30min)

Listen to the Reed Flute as It Laments

Listen to the Reed Flute as It Laments (With You)
We all have heard the poem "Listen to the Reed Flute", written by Mawlānā Jalāl ad-Dīn Muhammad Balkhī. When Mawlānā writes of separation in this poem, what kind of separation is he speaking about? When we read the Word of God, we see that we all have been separated from God. The Bible narrative answers the question raised in this poem and shows us how God has provided a way for us to be reconnected and reconciled to Him.

Radio programme about v6-10 (27min)

Peace With God

Peace With God (With You)
Sometimes in life things happen that affect our daily routines and change us forever. Often people do not know why these incidents occur, and they think that God has caused them and is responsible for them. Then they start fighting and arguing with God and blaming Him for their troubles.

Radio programme about v8-10 (28min)

God's Grace

God's Grace (With You)
Grace is the gift of God's salvation to us which we receive freely through Jesus Christ. By faith we accept this gift. Believing does not mean that we do something. Rather, it means that we accept God's gift of salvation by faith. Faith itself is a gift from God. Faith comes into being by hearing the Word of God. We cannot gain faith by our own efforts.

Radio programme about v8-11 (29min)

Part I - When Did Sin Come to Us?

Part I - When Did Sin Come to Us? (Peace and Joy in Christ)
Sin was caused by a disobedience of human beings (Adam and Eve) to the beautiful world created by God. This seed of sin continues in the lives of men and women until today and tomorrow. But from the fall of the first man, God provided a plan of salvation for us in Jesus Christ to free us from the penalty of death.

Radio programme about v12-14 (30min)

Part II: When Did Sin Come to Us?

Part II: When Did Sin Come to Us? (Peace and Joy in Christ)
Christ's legacy to the world is not like Adam's legacy, through Adam, death entered the world, but through the cross of Jesus Christ, eternal life is given to all the people of the world; If everyone believes in him, they will receive this eternal life.

Radio programme about v14-21 (30min)

True Faith

True Faith (With You)
God allows His children to encounter spiritual trials and experiences in order to train us. We may have become lazy in our spiritual life, or we may have strayed away from Him for a time. God can use difficult spiritual experiences to bring us back to His way. But when these hardships come upon us, we must not lose faith. On the contrary, it is up to us to praise God with thanksgiving and joy in the midst of the tough times of life, because we know that these trials will strengthen our faith and increase our patience.

Radio programme mainly about v3-5 (30min)

The Secret and Need With God

The Secret and Need With God (New Creation)
When we believe in the true God and follow Him. By praying in the presence of God we relax.

Radio programme includes v1 (30min)

Teachings of Jesus Christ About Loving Enemies

Teachings of Jesus Christ About Loving Enemies
But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you.

Article includes v6

The Good News of Christ's Salvation

The Good News of Christ's Salvation
Jesus Christ came to the world to reveal God to man, to bring man closer to God, and to establish God's kingdom on earth. Man rebelled against God and was not only separated from the Holy God by the wall of sin, but also became powerless. Because God is loving and powerful, he will destroy the wall of sin and change the evil heart of man so that man will have the desire and find the strength to love and obey God

Article includes v8

How Does the Bible Define Sin?

How Does the Bible Define Sin?
The Bible defines sin in several scriptures, each of which gives us a better understanding of what it is. But, before we look at these scriptures that define sin, we should first understand what the word sin means.

Article includes v12

Wedding

Wedding (Potpourri)

Radio programme includes v12 (29min)

Ultimate question

Ultimate question (Potpourri)

Radio programme includes v18-19 (29min)