0:00 / 0:00

نامۀ پولُس رسول به رومیان

فصل پنجم

آشتی نمودن با خدا از طریق ایمان به مسیح

۱ چون از راهِ ایمان عادل شمرده شده ایم، به واسطۀ سَروَر ما عیسای مسیح، از صلح با خدا برخوردار می گردیم. ۲ ما به وسیلۀ ایمان به مسیح وارد فیض خدا شده ایم، فیضی که در آن پایداریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا خوشی می کنیم. ۳ نه تنها این بلکه در سختی ها هم فخر می کنیم، زیرا می دانیم که رنج و سختی، بردباری را به وجود می آورد، ۴ و بردباری، شخصیت خوب را به وجود می آورد، و شخصیت خوب امید را می آفریند. ۵ این امید هیچگاه ما را مأیوس نمی سازد، زیرا محبت خدا به وسیلۀ روح مقدس که به ما عطا شده، قلبهای ما را فرا گرفته است.

۶ هنگامی که ما هنوز ناتوان بودیم، درست در همان زمان عیسای مسیح برای گناهکاران جان خود را فدا کرد. ۷ آسان نیست کسی را یافت که حاضر باشد برای یک شخص نیک از جان خود بگذرد، اگر چه ممکن است گاهی کسی به خاطر یک شخص نیک جرأت قبول مرگ را داشته باشد. ۸ اما خدا ثابت کرد که چقدر ما را دوست دارد، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به خاطر ما جان خود را فدا کرد. ۹ ما که با خون او عادل شمرده شدیم، چقدر بیشتر به وسیلۀ خود او از غضب خدا نجات خواهیم یافت. ۱۰ چون هنگامی که با خدا دشمن بودیم، به واسطۀ مرگ پسرش با او آشتی داده شدیم. پس حالا که دوست او هستیم چقدر بیشتر به واسطۀ زندگی مسیح نجات خواهیم یافت! ۱۱ نه فقط این بلکه در خدا خوشی می کنیم که به وسیلۀ سَروَر ما عیسای مسیح با ما آشتی نمود.

مرگ به وسیلۀ آدم، زندگی ابدی به وسیلۀ مسیح

۱۲ گناه به وسیلۀ یک انسان به جهان وارد شد و این گناه، مرگ را آورد. در نتیجه، چون همه گناه کرده اند، مرگ همه را در بر گرفت. ۱۳ پیش از شریعت موسی، گناه در جهان وجود داشت. اما اگر قانون وجود نداشته باشد، کسی گناهکار شمرده نمی شود. ۱۴ با آن هم، مرگ از زمان آدم تا موسی بر همه حاکم بود، حتی بر آنهایی که گناه شان مانند گناه آدم نبود. آدم نمونۀ آن کسی است که قرار بود بیاید. ۱۵ اما نافرمانی آدم و بخشش خدا قابل مقایسه نیست. اگر به خاطر نافرمانی آدم افراد زیادی مُردند، پس چقدر بیشتر فیض خدا از برکت آدم دیگر یعنی عیسای مسیح شامل حال افراد بسیاری گردید. ۱۶ همچنین نمی توان آن بخشش خدا را با نتایج گناه یک نفر یعنی آدم مقایسه کرد، زیرا در نتیجۀ آن گناه، انسان محکوم شناخته شد، حال آن که بخشش رایگان خدا پس از آن همه گناهان، موجب عادل شمرده گی انسان گردید. ۱۷ اگر به سبب نافرمانی یک نفر مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد، پس کار آن آدم دیگر یعنی عیسای مسیح چقدر بزرگتر است. همۀ کسانی که فیض فراوان خدا و بخشش رایگان عدالت او را دریافت کرده اند، حیات به وسیلۀ مسیح در سرنوشت آنها حاکم خواهد بود.

۱۸ پس همان گونه که یک گناه باعث محکومیت همۀ انسانها شد، یک عمل نیک نیز باعث زندگی و عادل شمرده شدن همۀ انسانها گردید. ۱۹ چنان که بسیاری در نتیجۀ سرپیچی یک نفر، گناهکار گشتند، به همان گونه بسیاری هم در نتیجۀ اطاعت یک نفر عادل شمرده خواهند شد.

۲۰ شریعت موسی برای آن به میان آمد که نافرمانی را افزایش دهد اما جایی که گناه بیشتر گردید، فیض خدا به مراتب افزایش یافت. ۲۱ پس همان طور که گناه به وسیلۀ مرگ فرمانروایی کرد، همین گونه فیض خدا نیز باید به وسیلۀ عدالت فرمانروایی نماید و ما را از طریق خداوند ما عیسای مسیح به زندگی ابدی هدایت کند.

Related content

Strengthening Vitality and Hope in the Lives of Young People

Strengthening Vitality and Hope in the Lives of Young People (Youth)
Hope is good and necessary for everyone, but for the young, it is a dire necessity; Because a young person without motivation, vitality and hope is like a corpse without a soul. Life today is very vague and from the past. Therefore, there are many obstacles in the way of human success. Just having a goal cannot make a person successful. What is important is that there should be a force to achieve the goal. This force is hope and vitality. A person who has no hope of life will not face any problem. The more hope you have, the greater the possibility of success and growth in various social and personal fields. A person who has hope will not be disappointed by the negative and disappointing words of others. He relies on himself and his abilities and overcomes the problem.

Radio programme reading v3-5 (29min)

First Part - Reconciliation Means a New Beginning

First Part - Reconciliation Means a New Beginning (Peace and Joy in Christ)
Does man want to reconcile? Reconciliation is a valuable and vital truth. We are under condemnation because of sin. So every person who believes in Jesus Christ, his sins are forgiven and a new relationship begins; So he is waiting for your decision to reconcile with him today.

Radio programme reading v10 (30min)

Don't Let One Sin Dry Up the Tree of Your Life

Don't Let One Sin Dry Up the Tree of Your Life (Peace and Joy in Christ)
Adam and Eve committed only one sin and because of that they lost Paradise; Both themselves and the next generation will continue this sin until today and in the future. But the righteous act of Christ; It means bearing the cross in Golgotha for our sake; glorify him; A way for all who believe in Jesus to receive eternal salvation through him. Don't let your sin overwhelm you; And consider it unimportant!

Radio programme reading v18 (30min)

Listen to the Reed Flute as It Laments

Listen to the Reed Flute as It Laments (With You)
We all have heard the poem "Listen to the Reed Flute", written by Mawlānā Jalāl ad-Dīn Muhammad Balkhī. When Mawlānā writes of separation in this poem, what kind of separation is he speaking about? When we read the Word of God, we see that we all have been separated from God. The Bible narrative answers the question raised in this poem and shows us how God has provided a way for us to be reconnected and reconciled to Him.

Radio programme about v6-10 (27min)

Peace With God

Peace With God (With You)
Sometimes in life things happen that affect our daily routines and change us forever. Often people do not know why these incidents occur, and they think that God has caused them and is responsible for them. Then they start fighting and arguing with God and blaming Him for their troubles.

Radio programme about v8-10 (28min)

God's Grace

God's Grace (With You)
Grace is the gift of God's salvation to us which we receive freely through Jesus Christ. By faith we accept this gift. Believing does not mean that we do something. Rather, it means that we accept God's gift of salvation by faith. Faith itself is a gift from God. Faith comes into being by hearing the Word of God. We cannot gain faith by our own efforts.

Radio programme about v8-11 (29min)

Part I - When Did Sin Come to Us?

Part I - When Did Sin Come to Us? (Peace and Joy in Christ)
Sin was caused by a disobedience of human beings (Adam and Eve) to the beautiful world created by God. This seed of sin continues in the lives of men and women until today and tomorrow. But from the fall of the first man, God provided a plan of salvation for us in Jesus Christ to free us from the penalty of death.

Radio programme about v12-14 (30min)

Part II: When Did Sin Come to Us?

Part II: When Did Sin Come to Us? (Peace and Joy in Christ)
Christ's legacy to the world is not like Adam's legacy, through Adam, death entered the world, but through the cross of Jesus Christ, eternal life is given to all the people of the world; If everyone believes in him, they will receive this eternal life.

Radio programme about v14-21 (30min)

True Faith

True Faith (With You)
God allows His children to encounter spiritual trials and experiences in order to train us. We may have become lazy in our spiritual life, or we may have strayed away from Him for a time. God can use difficult spiritual experiences to bring us back to His way. But when these hardships come upon us, we must not lose faith. On the contrary, it is up to us to praise God with thanksgiving and joy in the midst of the tough times of life, because we know that these trials will strengthen our faith and increase our patience.

Radio programme mainly about v3-5 (30min)

The Secret and Need With God

The Secret and Need With God (New Creation)
When we believe in the true God and follow Him. By praying in the presence of God we relax.

Radio programme includes v1 (30min)

Wedding

Wedding (Potpourri)

Radio programme includes v12 (29min)

Ultimate question

Ultimate question (Potpourri)

Radio programme includes v18-19 (29min)