رسالۀ پولُس رسول به رومیان

فصل هشتم

زندگی پیروزمندانه بوسیلۀ روح خدا

۱پس دیگر برای کسانی که در پیوستگی با مسیح عیسی بسر می برند هیچ محکومیتی وجود ندارد، ۲زیرا قانون زندگی بخش روح القدس که در مسیح عیسی یافت می شود، مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرده است. ۳آنچه را که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. او پسر خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار و برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. ۴خدا چنین کرد تا احکام شریعت به وسیلۀ ما که گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم، بلکه تابع روح خدا می باشیم، بجا آورده شود. ۵زیرا کسانی که مطابق خواهش های نفس زندگی می کنند، همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند. ولی کسانی که تابع روح خدا هستند، در فکر چیزهای روحانی می باشند. ۶عاقبت دلبستگی به امور نفسانی، مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی، زندگی و سلامتی است. ۷زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. ۸بنابراین انسان های نفسانی نمی توانند خدا را خشنود سازند.

۹اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاصی روحانی هستید، نه نفسانی. هرکه روح مسیح را ندارد، از آنِ او نیست. ۱۰اما اگر مسیح در وجود شما ساکن است، حتی اگر بدن شما به علت گناه محکوم به مرگ باشد، روح خدا به شما زندگی می بخشد، چون شما عادل شمرده شده اید. ۱۱اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، در وجود شما ساکن باشد، همان طور که او را پس از مرگ زنده گردانید، به وسیلۀ همان روح القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم زندگی خواهد بخشید.

۱۲پس ای برادران، ما مدیون هستیم، اما نه به طبیعت نفسانی خود و نه به پیروی از خواهش های نفس، ۱۳زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید، خواهید مُرد. اما اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید، زندگی خواهید کرد. ۱۴کسانی که به وسیلۀ روح خدا هدایت می شوند، فرزندان خدا هستند. ۱۵زیرا آن روحی که خدا به شما داده است، شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم: «اَبا، ای پدر.» ۱۶روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم ۱۷و اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت، وارث ـ یعنی وارث خدا و هم وارث با مسیح ـ نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک می شویم.

جلال آینده

۱۸به عقیدۀ من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود، قابل مقایسه نیست. ۱۹تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می برد. ۲۰زیرا خلقت نه به ارادۀ خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد، تا این امید باقی بماند ۲۱که روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پُر شکوه فرزندان خدا حصه بگیرد. ۲۲زیرا می دانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند درد زایمان نالیده است. ۲۳نه تنها خلقت، بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونۀ عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود ناله می کنیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کُل بدن ما را آزاد سازد، ۲۴زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم؛ اما امیدی که برآورده شده باشد، دیگر امید نیست. چه کسی در انتظار چیزی است که قبلاً آن را یافته است؟ ۲۵اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم با صبر منتظر آن می باشیم.

۲۶به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی، ما را یاری می کند؛ زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه دعا کنیم. اما خود روح خدا با ناله هائی که نمی توان بیان کرد، برای ما شفاعت می کند ۲۷و آنکه قلب های انسان را جستجو می کند، از نیت روح آگاه است؛ چون روح القدس مطابق خواست خدا برای ایمانداران شفاعت می کند.

۲۸ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب ارادۀ او خواسته شده اند، با هم درکارند، ۲۹زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر، نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. ۳۰او کسانی را که قبلاً برگزیده بود به سوی خود خوانده است، و خوانده شدگان را عادل شمرد و عادلان را نیز جاه و جلال بخشید.

محبت خدا در مسیح عیسی

۳۱پس در برابر این چیزها چه بگوئیم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ ۳۲آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همۀ ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ ۳۳چه کسی برگزیدگان خدا را ملامت خواهد کرد؟ خدا آنها را تبرئه می نماید! ۳۴پس کیست که بتواند آنها را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مُرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند! ۳۵پس چه کسی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا پریشانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ ۳۶چنانکه نوشته شده است:

«به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می روند رفتار می شود.»

۳۷با وجود همۀ این چیزها، به وسیلۀ او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود. ۳۸زیرا یقین دارم که نه موت و نه زندگی، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت های آسمانی ۳۹و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد.

Related content

Part I - Resurrection of the Dead After Death

Part I - Resurrection of the Dead After Death (Peace and Joy in Christ)
God does not want us to be unaware of the dead, that is, (sleeping) in Christ. The dead in Christ refers to those who sleep in Jesus; Those who died in faith in Jesus Christ. These sleepers in Christ will be resurrected on the day of God's coming and will be caught up to heaven on the same day to meet God in the air.

Radio programme reading v11 (30min)

 Hope at the Time of Loss of Loved Ones

Hope at the Time of Loss of Loved Ones (Youth)
As we all know, death and life are from God. At the time of the death of friends, let's share our grief with them and be their best sympathisers. Let's try to spend a lot of time with them and be the best comforter for them. Every human being is born at a point in time and dies at a point in time. Accept death in any form and be ready for it. Also, those who lost their loved ones should spend more time with their friends and family members, so that the effects of the death of family members and relatives are less.

Radio programme reading v28 (29min)

Peace With God

Peace With God (With You)
Sometimes in life things happen that affect our daily routines and change us forever. Often people do not know why these incidents occur, and they think that God has caused them and is responsible for them. Then they start fighting and arguing with God and blaming Him for their troubles.

Radio programme about v6 (28min)

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of God

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of God (With You)
Sometimes as believers and followers of Christ, we lose our true identity, value, and position, and unconsciously let Satan control our thoughts and minds. This happens when we as Christians do not understand our true worth, and this leads us to error. Actually, we are children of God in our new identity in Jesus Christ. We are a new creation and we are co-heirs with Christ!

Radio programme about v14-16 (28min)

New Years, 1389

New Years, 1389 (Seasonal Programmes)
Nowruz and the beginning of spring is a good opportunity to not only thank God for all the new things and spiritual blessings, but also to allow the Spirit of God to do something new in our hearts and change us in such a way that Others can recognize that we in Christ are a new creation ٠

Radio programme about v19-21 (30min)

Why Does a Virus Like Corona Exist? Why Does God Allow It?

Why Does a Virus Like Corona Exist? Why Does God Allow It? (Common Questions About the Christian Faith)
In the midst of suffering, all kinds of questions come to our minds like, "Why does God allow suffering?", "Why does God allow the corona virus to kill so many people?", "Why is life so difficult?" The Word of God has answers. We see that God created everything beautiful and good, but we also see that sin enters the world and everything is under the curse of sin. God curses everything for two reason: for the sin that was committed, but also for the hope of defeating sin and destroying evil. Jesus came to the world, defeated sin, and He will renew all creation, freeing it from the curse of evil.

Video about v20-22 (6min)

Hope in Despair

Hope in Despair (With You)
Despair brings with it sadness and depression. It is said that human beings last a maximum of 40 days without food, 4 days without water and 4 minutes without air, while without any hope we do not even last 4 seconds. Hope keeps us alive. Let us not be upset because of problems and difficulties. Rather, let us give all our concerns to God. If we leave our thoughts and worries to God, we may not be delivered from hardship, but we will certainly be free from sorrow and worries. We need to give all our cares to God.

Radio programme about v28 (28min)

The Resurrection of Jesus Christ From the Dead

The Resurrection of Jesus Christ From the Dead (With You)
Jesus Christ has risen from the dead. He arose! Since the creation of the world, there has never been a more important event than the resurrection of Jesus Christ from the dead. If Christ did not rise from the dead, there would be no church, no Christianity, and no salvation for sinful man. The whole course of history would have been completely different. Some sceptics repudiate this fact and claim that Christ was not crucified at all so, of course, he could not have risen from the dead. But they are wrong. The resurrection of Jesus is a historical fact. Not only the disciples of Jesus Christ but also many other people witnessed the crucifixion of Jesus Christ. You cannot hide the truth. The truth will always out.

Radio programme about v31-39 (28min)

Assurance of Salvation

Assurance of Salvation (With You)
When we are in Christ, our sins will be forgiven and cleansed, and we will be justified in the sight of God. Whoever is not in Christ will be convicted and will be punished for their sins. It must be emphasized that believers will be justified because of the righteousness of Christ, and not because of their own righteousness. This is because he, Jesus Christ, lived without sin.

Radio programme mainly about v1-15 (28min)

Who Should Be Afraid Of?

Who Should Be Afraid Of? (Peace and Joy in Christ)
Christian believers are not afraid of evil and humans; Except God. Because only humans and evil spirits destroy the body. But God alone is the owner of the body and soul, who will be sent to hell and who will be given eternal life. So we should take care of our daily life, including language control; Sit; Do not get up so that we will be thrown into hell.

Radio programme mainly about v29-30 (30min)

Only the Health of Jesus Gives Us Life

Only the Health of Jesus Gives Us Life (The Word of God for You)
The true peace and health of all human beings lies only in Jesus. Our trouble is in the world; But the toils of the world cannot destroy our health. Because Jesus defeated the world and the wicked that brought death and triumphed. Maybe you are struggling with the pain and stress of life; But Jesus Christ says I give you health and life.

Radio programme mainly about v37 (30min)

The Law of Connection

The Law of Connection (The Laws of Leadership)

Radio programme includes v1-8 (29min)

Did Jesus Christ Promise the Coming of Another Prophet?

Did Jesus Christ Promise the Coming of Another Prophet?
Before his death, Jesus Christ had promised that he would send the Holy Spirit, who is called the Comforter, to guide and strengthen the apostles in the services they should perform after his ascension to heaven. When we talk to our Muslim friends about the Holy Spirit, some of them claim that Jesus Christ clearly said that another person or another prophet will come after him.

Article includes v6-9

Is There Anything Mentioned in the Injil About Jihad?

Is There Anything Mentioned in the Injil About Jihad? (With You)

Radio programme includes v7 (30min)

How Can We Please God, When All of Us Are Selfish?

How Can We Please God, When All of Us Are Selfish? (With You)

Radio programme includes v8-11 (30min)

What Is the Holy Spirit

What Is the Holy Spirit
Some loved ones who are not followers of Christ ask us that God is God, Jesus Christ is Jesus, who is this Holy Spirit? Before he was crucified, Jesus Christ promised his disciples that he would send the Holy Spirit to guide and strengthen his apostles in the ministry they would perform after his ascension to heaven. Who is this Holy Spirit? Some thought that the Holy Spirit was Gabriel, an angel or a prophet. Others thought that the Holy Spirit was a holy force. It is written in the Bible that the Holy Spirit is the Spirit of God and is one with God. The Bible teaches that the Father of God, Jesus Christ is God, and the Holy Spirit is God. It also declares that there is only one God

Article includes v9

Jesus Personality

Jesus Personality
When I recognized Jesus Christ as my Savior, a question about Jesus Christ once came to my mind and I really wanted to get a convincing answer. My question was, "Who is Jesus Christ whom I called in my heart?" I wanted to get the answer to this question from the Bible. In the Holy Bible, I received the answer to my question

Article includes v14-17

Why do we call God our Father

Why do we call God our Father (With You)

Radio programme includes v14-17 (29min)

About Our Fears

About Our Fears (With You)

Radio programme includes v15 (29min)

Present Suffering and Future Glory

Present Suffering and Future Glory
We are living in difficult days with the coronavirus crisis. Many of our friends are asking questions about the meaning of life and where is God in all of this. Why is there so much suffering? Christians are not free from the pain of this world, but we believe God will recreate heaven and earth. This is our hope.

Article includes v17-25

Loneliness, Part Two

Loneliness, Part Two (Potpourri)

Radio programme includes v17 (29min)

Following Christ

Following Christ
Jesus said, “Whoever would come after me must deny himself and take up his cross daily and follow me.”

Article includes v18

Paradise Lost

Paradise Lost (We and Our Family)

Radio programme includes v20-23 (30min)

He Helps Us When We Are Weak

He Helps Us When We Are Weak
Sometimes we don't know how to pray. Especially now during the coronavirus crisis, we may struggle with praying. How could God not do something about this? We do not believe that God caused the crisis, but we believe God can bring out blessings through the crisis, as we read in Romans 8, " ... in all things, God works for the good ..."

Article includes v26-30

Latest Statistics on Coronavirus (Covid 19) - March 28, 2020

Latest Statistics on Coronavirus (Covid 19) - March 28, 2020
These are the latest updates on the Coronavirus according to the University of John Hopkins Coronavirus Map. We will try to update you with the latest updates every day.

Article includes v28