0:00 / 0:00

نامۀ پولُس رسول به رومیان

فصل هشتم

زندگی پیروزمندانه به وسیلۀ روح خدا

۱ پس اکنون برای کسانی که در اتحاد با عیسای مسیح هستند، هیچ محکومیتی وجود ندارد. ۲ زیرا قاعدۀ حیات بخش روح مقدس که در اتحاد با عیسای مسیح یافت می شود، مرا از قاعدۀ گناه و مرگ آزاد کرده است. ۳ آنچه را که شریعت موسی به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار برای آمرزش گناهان فرستاد تا به این وسیله در بدن انسانی، گناه را محکوم کند. ۴ خدا چنین کرد تا عدالت شریعت در ما کامل گردد، زیرا ما تابع روح خدا می باشیم و از طبیعت نفسانی پیروی نمی کنیم. ۵ کسانی که مطابق خواهشهای نفسانی زندگی می کنند، همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند. ولی کسانی که تابع روح خدا هستند، در فکر چیزهای روحانی می باشند. ۶ عاقبت دلبسته گی به خواهشهای نفسانی، مرگ است اما عاقبت دلبسته گی به روح خدا، زندگی و سلامتی. ۷ زیرا دلبسته گی به خواهشهای نفسانی، دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع هم نمی تواند اطاعت نماید. ۸ بنابر این انسانهای نفسانی نمی توانند خدا را خوشنود سازند.

۹ شما تحت حاکمیت خواهشهای نفسانی نه بلکه تحت حاکمیت روح قرار دارید، البته اگر روح خدا در شما ساکن باشد. اگر کسی روح مسیح را با خود نداشته باشد، او از آنِ مسیح نیست. ۱۰ اما اگر مسیح در وجود شما ساکن است، با آن که بدنهای تان به علت گناه می میرد، اما چون عادل شمرده شده اید، روح خدا به شما زندگی می بخشد. ۱۱ اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده کرد، در وجود شما ساکن باشد، همان طور که عیسی را پس از مرگ زنده گردانید، به جسم فانی شما هم زندگی خواهد بخشید، زیرا آن روح خدا در شما ساکن است.

۱۲ پس ای ایمانداران! وظیفۀ ما اینست که مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی نکرده و از خواهشهای آن پیروی نکنیم. ۱۳ اگر مطابق خواهشهای نفسانی خود زندگی کنید، خواهید مُرد. اما اگر به وسیلۀ روح خدا، اعمال نفسانی را نابود سازید، شما زنده خواهید ماند. ۱۴ آنهایی که به وسیلۀ روح خدا هدایت می شوند، فرزندان خدا هستند. ۱۵ چون آن روحی که خدا به شما داده است، شما را برده نمی سازد تا دوباره در ترس زندگی کنید، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم: «اَبا، ای پدر.» ۱۶ روح خدا خودش بر روح ما گواهی می دهد که ما فرزندان خدا هستیم. ۱۷ اگر فرزندان هستیم، پس وارث هم می باشیم یعنی در برکت های خدا همراه با مسیح سهیم می گردیم. زیرا اگر در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک می شویم.

جلال آینده

۱۸ به عقیدۀ من درد و رنج کنونی ما با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود، قابل مقایسه نیست. ۱۹ خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می برد. ۲۰ زیرا خلقت دچار بیهوده گی شد، البته نه به ارادۀ خود بلکه به خواست خدایی که آن را چنین ساخت، تا این امید باقی بماند ۲۱ که روزی خود خلقت از برده گی فساد آزاد گردد و در آزادی پُر شکوه فرزندان خدا سهیم شود. ۲۲ ما می دانیم که تمام خلقت با هم تا زمان حاضر از دردی مانند درد زایمان ناله می کند. ۲۳ نه تنها خلقت بلکه ما نیز که روح مقدس را به عنوان اولین نمونۀ عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود ناله می کنیم و با اشتیاق در انتظار آن هستیم که خدا ما را به فرزندی پذیرفته، بدن ما را از مرگ و فساد آزاد سازد. ۲۴ زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم. اما امیدی که برآورده شده باشد دیگر امید نیست. آیا امکان دارد کسی در انتظار چیزی باشد که آن را از پیش یافته است؟ ۲۵ اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز ندیده ایم، با بردباری منتظر آن می باشیم.

۲۶ به همین طریق روح مقدس در ناتوانی ها، ما را کمک می کند، زیرا ما نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم. اما خود روح مقدس با ناله هایی که نمی توان بیان کرد، برای ما شفاعت می کند ۲۷ و خدا که قلبهای ما را جستجو می کند، از نیت روح مقدس آگاه است، چون روح مقدس مطابق خواست خدا برای ایمانداران شفاعت می کند.

۲۸ ما می دانیم برای آنهایی که خدا را دوست دارند و مطابق ارادۀ او فرا خوانده شده اند، همۀ چیزها با هم برای خیریت شان در کار است. ۲۹ زیرا خدا آنها را از ابتدا می شناخت و پیش از پیش برگزید تا به شکل پسرش شوند و به این ترتیب پسر، نخستین برادر در میان برادران و خواهران زیاد باشد. ۳۰ خدا کسانی را که از قبل برگزیده بود، به سوی خود فرا خواند. کسانی را که فرا خواند، همچنین عادل شمرد. آنهایی را که عادل شمرد، همچنین جلال بخشید.

محبت خدا در عیسای مسیح

۳۱ پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست، چه کسی می تواند بر ضد ما باشد؟ ۳۲ خدایی که حتی پسر خود را از ما دریغ نداشت بلکه او را در راه همۀ ما تسلیم کرد، آیا همراه با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ ۳۳ چه کسی می تواند که برگزیده گان خدا را ملامت کند؟ خداست که ما را عادل می شمارد! ۳۴ پس کیست که بتواند آنها را محکوم سازد؟ هیچ کس! عیسای مسیح همان کسی است که مُرد و مهمتر این که دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خداست. اوست که برای ما شفاعت می کند! ۳۵ پس چه کسی می تواند ما را از محبت عیسای مسیح جدا سازد؟ آیا رنج و عذاب یا پریشانی یا زجر یا گرسنه گی یا نداشتن لباس کافی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ ۳۶ چنان که نوشته شده است:

«به خاطر تو تمام روز در خطر مرگ هستیم

و با ما مانند گوسفندهایی که به کُشتارگاه می روند، رفتار می شود.»

۳۷ با وجود همۀ این چیزها، به وسیلۀ عیسای مسیح که ما را دوست داشت، پیروزی ما کامل می شود. ۳۸ زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشته گان و نه نیروهای شیطانی، نه پیشامدهای حال و نه وقایع آینده، نه هیچ قدرتی، ۳۹ نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش، نمی تواند ما را از محبتی که خدا در سَروَر ما عیسای مسیح آشکار نموده است، جدا سازد.

Related content

Part I - Resurrection of the Dead After Death

Part I - Resurrection of the Dead After Death (Peace and Joy in Christ)
God does not want us to be unaware of the dead, that is, (sleeping) in Christ. The dead in Christ refers to those who sleep in Jesus; Those who died in faith in Jesus Christ. These sleepers in Christ will be resurrected on the day of God's coming and will be caught up to heaven on the same day to meet God in the air.

Radio programme reading v11 (30min)

Patience

Patience (Youth)
atient people are always successful in their lives. Man should not rush in life. The results of patience and perseverance are always good. Man is not able to be patient by relying on his inner strength. But by trusting in God, he can be patient. Since patience is the fruit of the Holy Spirit, man reaches his goal and enjoys it.

Radio programme reading v25 (29min)

Shut Up and Don't Complain!

Shut Up and Don't Complain! (Peace and Joy in Christ)
What concerns us is how we stand up to the trials of our lives. To be proud before the Lord Jesus Christ who is coming. Let's not forget that these life tests bring us closer to God. Do not forget that silence is the best tool to fight in difficult times of life. It is good for a person to hope and silently wait for salvation from God. Today, if you are in pain and moaning and want to hear God's voice, trust in Jesus Christ and refer to His word; He is waiting for you.

Radio programme reading v28 (30min)

 Hope at the Time of Loss of Loved Ones

Hope at the Time of Loss of Loved Ones (Youth)
As we all know, death and life are from God. At the time of the death of friends, let's share our grief with them and be their best sympathisers. Let's try to spend a lot of time with them and be the best comforter for them. Every human being is born at a point in time and dies at a point in time. Accept death in any form and be ready for it. Also, those who lost their loved ones should spend more time with their friends and family members, so that the effects of the death of family members and relatives are less.

Radio programme reading v28 (29min)

Peace With God

Peace With God (With You)
Sometimes in life things happen that affect our daily routines and change us forever. Often people do not know why these incidents occur, and they think that God has caused them and is responsible for them. Then they start fighting and arguing with God and blaming Him for their troubles.

Radio programme about v6 (28min)

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of God

My Identity Is in Jesus Christ - I Am a Child of God (With You)
Sometimes as believers and followers of Christ, we lose our true identity, value, and position, and unconsciously let Satan control our thoughts and minds. This happens when we as Christians do not understand our true worth, and this leads us to error. Actually, we are children of God in our new identity in Jesus Christ. We are a new creation and we are co-heirs with Christ!

Radio programme about v14-16 (28min)

New Years, 1389

New Years, 1389 (Seasonal Programmes)
Nowruz and the beginning of spring is a good opportunity to not only thank God for all the new things and spiritual blessings, but also to allow the Spirit of God to do something new in our hearts and change us in such a way that Others can recognize that we in Christ are a new creation ٠

Radio programme about v19-21 (30min)

Why Does a Virus Like Corona Exist? Why Does God Allow It?

Why Does a Virus Like Corona Exist? Why Does God Allow It? (Common Questions About the Christian Faith)
In the midst of suffering, all kinds of questions come to our minds like, "Why does God allow suffering?", "Why does God allow the corona virus to kill so many people?", "Why is life so difficult?" The Word of God has answers. We see that God created everything beautiful and good, but we also see that sin enters the world and everything is under the curse of sin. God curses everything for two reason: for the sin that was committed, but also for the hope of defeating sin and destroying evil. Jesus came to the world, defeated sin, and He will renew all creation, freeing it from the curse of evil.

Video about v20-22 (6min)

Hope in Despair

Hope in Despair (With You)
Despair brings with it sadness and depression. It is said that human beings last a maximum of 40 days without food, 4 days without water and 4 minutes without air, while without any hope we do not even last 4 seconds. Hope keeps us alive. Let us not be upset because of problems and difficulties. Rather, let us give all our concerns to God. If we leave our thoughts and worries to God, we may not be delivered from hardship, but we will certainly be free from sorrow and worries. We need to give all our cares to God.

Radio programme about v28 (28min)

The Resurrection of Jesus Christ From the Dead

The Resurrection of Jesus Christ From the Dead (With You)
Jesus Christ has risen from the dead. He arose! Since the creation of the world, there has never been a more important event than the resurrection of Jesus Christ from the dead. If Christ did not rise from the dead, there would be no church, no Christianity, and no salvation for sinful man. The whole course of history would have been completely different. Some sceptics repudiate this fact and claim that Christ was not crucified at all so, of course, he could not have risen from the dead. But they are wrong. The resurrection of Jesus is a historical fact. Not only the disciples of Jesus Christ but also many other people witnessed the crucifixion of Jesus Christ. You cannot hide the truth. The truth will always out.

Radio programme about v31-39 (28min)

Assurance of Salvation

Assurance of Salvation (With You)
When we are in Christ, our sins will be forgiven and cleansed, and we will be justified in the sight of God. Whoever is not in Christ will be convicted and will be punished for their sins. It must be emphasized that believers will be justified because of the righteousness of Christ, and not because of their own righteousness. This is because he, Jesus Christ, lived without sin.

Radio programme mainly about v1-15 (28min)

Who Should Be Afraid Of?

Who Should Be Afraid Of? (Peace and Joy in Christ)
Christian believers are not afraid of evil and humans; Except God. Because only humans and evil spirits destroy the body. But God alone is the owner of the body and soul, who will be sent to hell and who will be given eternal life. So we should take care of our daily life, including language control; Sit; Do not get up so that we will be thrown into hell.

Radio programme mainly about v29-30 (30min)

Only the Health of Jesus Gives Us Life

Only the Health of Jesus Gives Us Life (The Word of God for You)
The true peace and health of all human beings lies only in Jesus. Our trouble is in the world; But the toils of the world cannot destroy our health. Because Jesus defeated the world and the wicked that brought death and triumphed. Maybe you are struggling with the pain and stress of life; But Jesus Christ says I give you health and life.

Radio programme mainly about v37 (30min)

The Law of Connection

The Law of Connection (The Laws of Leadership)

Radio programme includes v1-8 (29min)

Is There Anything Mentioned in the Injil About Jihad?

Is There Anything Mentioned in the Injil About Jihad? (With You)

Radio programme includes v7 (30min)

How Can We Please God, When All of Us Are Selfish?

How Can We Please God, When All of Us Are Selfish? (With You)

Radio programme includes v8-11 (30min)

Why do we call God our Father

Why do we call God our Father (With You)

Radio programme includes v14-17 (29min)

About Our Fears

About Our Fears (With You)

Radio programme includes v15 (29min)

Loneliness, Part Two

Loneliness, Part Two (Potpourri)

Radio programme includes v17 (29min)

Paradise Lost

Paradise Lost (We and Our Family)

Radio programme includes v20-23 (30min)

The Law of Victory

The Law of Victory (The Laws of Leadership)

Radio programme includes v31-39 (29min)

Father- God Beyond Us

Father- God Beyond Us (Reflections on Life 2)
People ask: "Why do you call God your father? Is this not blasphemy?" We, the followers of Christ, worship a God who introduces himself as a father in his word (a God beyond us) and who, in his love and grace, gives us the permission to understand this fatherhood according to our own understanding. Being a father means that he is with us in all stages of life and in all our needs and does not leave us alone.

TV show refers to v12-15 (29min)