رسالۀ پولُس رسول به رومیان

فصل هشتم

زندگی پیروزمندانه بوسیلۀ روح خدا

۱پس دیگر برای کسانی که در پیوستگی با مسیح عیسی بسر می برند هیچ محکومیتی وجود ندارد، ۲زیرا قانون زندگی بخش روح القدس که در مسیح عیسی یافت می شود، مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرده است. ۳آنچه را که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. او پسر خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار و برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. ۴خدا چنین کرد تا احکام شریعت به وسیلۀ ما که گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم، بلکه تابع روح خدا می باشیم، بجا آورده شود. ۵زیرا کسانی که مطابق خواهش های نفس زندگی می کنند، همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند. ولی کسانی که تابع روح خدا هستند، در فکر چیزهای روحانی می باشند. ۶عاقبت دلبستگی به امور نفسانی، مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی، زندگی و سلامتی است. ۷زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. ۸بنابراین انسان های نفسانی نمی توانند خدا را خشنود سازند.

۹اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاصی روحانی هستید، نه نفسانی. هرکه روح مسیح را ندارد، از آنِ او نیست. ۱۰اما اگر مسیح در وجود شما ساکن است، حتی اگر بدن شما به علت گناه محکوم به مرگ باشد، روح خدا به شما زندگی می بخشد، چون شما عادل شمرده شده اید. ۱۱اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، در وجود شما ساکن باشد، همان طور که او را پس از مرگ زنده گردانید، به وسیلۀ همان روح القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم زندگی خواهد بخشید.

۱۲پس ای برادران، ما مدیون هستیم، اما نه به طبیعت نفسانی خود و نه به پیروی از خواهش های نفس، ۱۳زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید، خواهید مُرد. اما اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید، زندگی خواهید کرد. ۱۴کسانی که به وسیلۀ روح خدا هدایت می شوند، فرزندان خدا هستند. ۱۵زیرا آن روحی که خدا به شما داده است، شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم: «اَبا، ای پدر.» ۱۶روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم ۱۷و اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت، وارث ـ یعنی وارث خدا و هم وارث با مسیح ـ نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک می شویم.

جلال آینده

۱۸به عقیدۀ من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود، قابل مقایسه نیست. ۱۹تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می برد. ۲۰زیرا خلقت نه به ارادۀ خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد، تا این امید باقی بماند ۲۱که روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پُر شکوه فرزندان خدا حصه بگیرد. ۲۲زیرا می دانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند درد زایمان نالیده است. ۲۳نه تنها خلقت، بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونۀ عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود ناله می کنیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کُل بدن ما را آزاد سازد، ۲۴زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم؛ اما امیدی که برآورده شده باشد، دیگر امید نیست. چه کسی در انتظار چیزی است که قبلاً آن را یافته است؟ ۲۵اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم با صبر منتظر آن می باشیم.

۲۶به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی، ما را یاری می کند؛ زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه دعا کنیم. اما خود روح خدا با ناله هائی که نمی توان بیان کرد، برای ما شفاعت می کند ۲۷و آنکه قلب های انسان را جستجو می کند، از نیت روح آگاه است؛ چون روح القدس مطابق خواست خدا برای ایمانداران شفاعت می کند.

۲۸ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب ارادۀ او خواسته شده اند، با هم درکارند، ۲۹زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر، نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. ۳۰او کسانی را که قبلاً برگزیده بود به سوی خود خوانده است، و خوانده شدگان را عادل شمرد و عادلان را نیز جاه و جلال بخشید.

محبت خدا در مسیح عیسی

۳۱پس در برابر این چیزها چه بگوئیم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ ۳۲آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همۀ ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ ۳۳چه کسی برگزیدگان خدا را ملامت خواهد کرد؟ خدا آنها را تبرئه می نماید! ۳۴پس کیست که بتواند آنها را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مُرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند! ۳۵پس چه کسی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا پریشانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ ۳۶چنانکه نوشته شده است:

«به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می روند رفتار می شود.»

۳۷با وجود همۀ این چیزها، به وسیلۀ او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود. ۳۸زیرا یقین دارم که نه موت و نه زندگی، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت های آسمانی ۳۹و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد.

مطالب مرتبط

بخش اول - رستاخیز خفتگان پس از مرگ

بخش اول - رستاخیز خفتگان پس از مرگ (آرامش و شادی در مسیح)
خدا نمی خواهد که ما از مردگان یعنی (خوابیدگان) در مسیح بی خبر باشیم. مردگان در مسیح از جمع خوابیدگان در عیسی اشاره می‌کند؛ آنانی که در ایمان به عیسی مسیح مرده اند. این خوابیدگان در مسیح در روز آمدن خداوند برخیزانیده خواهند شد همان روز به آسمان ربوده خواهند شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۱ (۳۰ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح-فرزند خدا هستم

هویت من در عیسی مسیح-فرزند خدا هستم (باشما)
بعضاً ما به عنوان ایماندار و پیرو مسیح، هویت، ارزش و جایگاه واقعی خود را گم کرده و ناخود آگاه، افکار و ذهن خود را در اختیار شیطان قرار می‌‌دهیم و این زمانی اتفاق می‌‌افتد که ما بعنوان یک مسیحی ارزش واقعی خود را درک نکرده و به خطاء می‌‌رویم. در حالیکه ما در هویت نو خود در عیسی مسیح، فرزند خدا هستیم، خلقت نو هستیم و هم ارث با مسیح هستیم!

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴-۱۶ (۲۸ دقیقه)

نوروز ۱۳۸۹

نوروز ۱۳۸۹ (برنامه‌های خاص)
ایام نوروز و شروع فصل بهار فرصت خوبی است که نه فقط خدا را به خاطر همۀ چیز‌های نو و برکات روحانی شکر کنیم، بلکه اجازه بدهیم که روح خداوند یک کار نو در قلب‌های ما انجام بدهد و طوری ما را عوض و تبدیل کند که دیگران بتوانند تشخیص بدهند که ما در مسیح هم یک خلقت تازه و نو شده هستیم٠

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۹-۲۱ (۳۰ دقیقه)

چرا در جهان ویروسی مثل کرونا وجود دارد؟ چرا خداوند اجازه می‌‌دهد؟

چرا در جهان ویروسی مثل کرونا وجود دارد؟ چرا خداوند اجازه می‌‌دهد؟ (سوالات عام در باره ایمان مسیحیت)
در بین مشکلات و درد و رنج، انواع سؤالات به فکر ما می‌‌‌‌‌آید مثل اینکه "چرا خدا اجازه می‌‌‌‌دهد رنج بکشیم؟" ، "چرا خدا اجازه می‌‌‌‌دهد ویروس کرونا باعث کشته شدن بسیاری از افراد شود؟" ، "چرا زندگی اینقدر دشوار است؟" کلام خدا پاسخ سولات ما را دارد. ما در کلام خداوند می‌‌‌‌بینیم که خداوند همه چیز را زیبا و خوب آفریده است، اما ما همچنین می‌‌‌‌بینیم که گناه وارد جهان می‌‌‌‌شود و همه چیز تحت لعنت گناه قرار می‌‌‌‌گیرد. خداوند همه چیز را به این دو دلیل لعنت می‌‌‌‌کند: اول، برای گناه انسان و دوم، بخاطر این امید شکست دادن گناه و از بین بردن شر است. عیسی به جهان آمد تا، نه تنها انسان، بلکه تمام خلقت را لعنت گناه آزاد سازد.

ویدئو درباره آیه ۲۰-۲۲ (۶ دقیقه)

امید در ناامیدی‌ها

امید در ناامیدی‌ها (باشما)
ناامیدی با خود غم و افسردگی به همراه دارد. می‌‌‌‌گویند انسان حداکثر بدون غذا 40 روز دوام می‌‌آورد، بدون آب 4 روز و بدون هوا 4 دقیقه، در حالیکه بدون هیچ امیدی ما 4 ثانیه هم دوام نمی آوریم. انسان با امید زنده است. به خاطری مشکلات و سختیها ناراحت نباشیم. تمام اندیشۀ خود را به خدا بگذاریم. اگر اندیشه و نگرانیهای خود را به خدا بگذاریم شاید از سختیها رها نشویم، ولی مطمئناً از غصه و دلهره رهایی خواهیم یافت. لازم است که تمام اندیشه‌های خود را به خدا بسپاریم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۲۸ دقیقه)

قیام عیسی مسیح از مرده‌گان

قیام عیسی مسیح از مرده‌گان (باشما)
عیسی مسیح از مرگ قیام کرده است، او برخاسته است! از آغاز آفرینش عالم به این طرف، هرگز واقعه‌ای مهم‌تر از برخاستن عیسی مسیح از مردگان وجود نداشته است. اگر مسیح از مردگان بر نمیخاست، نه کلیسایی وجود می‌‌داشت و نه مسیحیت و نه نجات برای انسان گناهکار. کل مسیر تاریخ تماماً متفاوت می‌‌‌بود. برخی از منکران خدا کوشش دارند بگویند که مسیح اصلاً مصلوب نشه که از مرگ برخیزد. اما ایشان در اشتباهند. رستاخیز عیسی واقعیتی تاریخی است. نه تنها شاگردان عیسی مسیح بلکه مردم همان محل شاهد صلیب شدن عیسی مسیح بودند. آفتاب هیچگاه با دو انگشت پنهان نمیشود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۱-۳۹ (۲۸ دقیقه)

اطمینان از نجات

اطمینان از نجات (باشما)
هنگام که در مسیح باشیم، گناهان ما آمرزیده شده و پاک و شسته خواهد شد و در نظر و در پیش خدا عادل شمرده خواهیم گردید. هر کسی که در مسیح نباشد، مجرم شمرده خواهد شد و به مجازات و کیفر گناهان خود خواهد رسید. لازم به تاکید است که ایمانداران بخاطر عدالت مسیح عادل شمرده خواهند شد، و نه بخاطر عدالت خودشان، زیرا که او عیسی مسیح بدون گناه زندگی کرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۵ (۲۸ دقیقه)

از چه کسی باید ترسید

از چه کسی باید ترسید (آرامش و شادی در مسیح)
ایمانداران مسیحی از شریر و انسان هراس ندارند؛ بجز خداوند. چون تنها انسان و روح شریر نابود کننده جسم است. اما تنها مالک جسم و جان خداست که کی را به جهنم می‌ندازد و کی را حیات جاویدان می‌بخشد. پس ما مراقب زندگی روزانه خود باشیم از جمله کنترول زبان؛ نشستن؛ برخاستن نشود که به جهنم افگنده شویم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۹-۳۰ (۳۰ دقیقه)

تنها سلامتی عیسی ما را حیات می‌بخشد

تنها سلامتی عیسی ما را حیات می‌بخشد (کلام خدا برای شما )
آرامش و سلامتی واقعی همه انسانها تنها در عیسی است. زحمت ما در جهان است؛ لیکن زحمت جهان نمی‌تواند سلامتی ما را نابود سازد. چون که عیسی بر دنیا و شریر که مرگ را ببار آورد شکست داد و پیروز شد. شاید شما درد و فشار‌های زندگی دست و پنجه نرم کنید؛ اما عیسی مسیح می‌گوید من برای تو سلامتی و حیات می‌دهم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۷ (۳۰ دقیقه)

قانون ارتباط

قانون ارتباط (روز های حیرت انگیز - قوانین رهبری)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۲۹ دقیقه)

  آیا در انجیل مقدس در باره جهاد چیزی گفته شده ؟

آیا در انجیل مقدس در باره جهاد چیزی گفته شده ؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۷ (۳۰ دقیقه)

ما چطور میتوانیم خدا را خوشنود بسازیم، به خاطریکه تمام ما برای نفس خود کار میکنیم

ما چطور میتوانیم خدا را خوشنود بسازیم، به خاطریکه تمام ما برای نفس خود کار میکنیم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۸-۱۱ (۳۰ دقیقه)

روح القدس چیست

روح القدس چیست
بعضی عزیزان که پیرو مسیح نیستند از ما سوال می‌نمایند که خدا، خداست، عیسی مسیح هم عیسی، این روح القدس کی است؟ عیسی مسیح قبل ازاینکه به صلیب کشیده شود به شاگردان خود وعده داد که روح القدس را خواهد فرستاد تا پس از صعود خودش به آسمان، رسولانش را در خدماتی که باید انجام دهند هدایت و تقویت فرماید. این روح القدس کیست؟ بعضی تصور کردند که روح القدس جبرئیل فرشته یا پیغمبری است. عده ای دیگر خیال کردند که روح القدس نیروی مقدس است. در کتاب مقدس نوشته شده است که روح القدس، روح خداست و با خدا یکی می‌باشد. کتاب مقدس به ما می‌آموزد که، پدر خداست، عیسی مسیح خداست، و روح القدس نیز خداست. همچنین اعلام می‌کند که فقط یک خدا وجود دارد.

مقاله شامل آیه ۹

شخصیت مسیح

شخصیت مسیح
وقتی که من عیسی مسیح را به حیث نجات دهندۀ خود شناخته بودم، یک بار یک سوال در باره عیسی مسیح در ذهنم خطور نمود و بسیار می‌خواستم یک جواب قانع کننده دریافت نمایم. سوال من این بود: " عیسی مسیح را که من در قلب خود دعوت نمودم او کی است؟" خواستم که پاسخ این سوال خود را از انجیل مقدس داشته باشم. در انجیل مقدس این فرموده‌های عیسی مسیح که خود را به ما معرفی نموده پاسخ سوال خود را دریافت نمودم

مقاله شامل آیه ۱۴-۱۷

چرا ما خدا را پدر خطاب میکنیم

چرا ما خدا را پدر خطاب میکنیم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۴-۱۷ (۲۹ دقیقه)

در مورد ترس‌های ما

در مورد ترس‌های ما (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۵ (۲۹ دقیقه)

رنج كنونى و جلال آينده

رنج كنونى و جلال آينده
ما در روزهای دشوار و بحرانی که جهان با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، زندگی مى کنیم. بسیاری از دوستان ما درمورد معنای زندگی سؤال کرده می‌پرسند که خدا در این همه جنجال‌ها کجاست؟ چرا اینقدر رنج وجود دارد؟ ولی مسیحیان هم عاری از درد این دنیا نیستند. اما ما اعتقاد داریم که خداوند آسمان و زمین نو را خواهد ساخت. این امید ماست.

مقاله شامل آیه ۱۷-۲۵

تنهاتر. قسمت دوم

تنهاتر. قسمت دوم (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۷ (۲۹ دقیقه)

بهشت از دست رفت

بهشت از دست رفت (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰-۲۳ (۳۰ دقیقه)

 در عين ضعف و ناتوانى ما را یاری می کند

در عين ضعف و ناتوانى ما را یاری می کند
بعضى اوقات دعا کردن برای ‌تان همیشه آسان است. شايد مشكل است اعتراف کنیم، ولی حقیقت اینست که در زمان سختی‌ها و مشکلات احساس ضعف و ناتوانی برای ما دست می‌دهد و حيران ميمانيم که چی گونه و برای چی دعا کنیم. در این مواقع روح خداوند ما را کمک می‌کند؟ همه چیز به خیر و صلاح (خیریت) نیست. خصوصاً این ویروس کرونا که دامنگیر جهانیان شده است، ما معتقد هستیم که از جانب خدا نمی باشد. ولی خدا از چیزهای مخلتف برای خیر و صلاح استفاده ميکند، حتا از چیزهای که خوب هم نباشند، خدا از آن چیزها یک چیز خوب و مفید می‌سازد.

مقاله شامل آیه ۲۶-۳۰

جدیدترین آمار در مورد ویروس کرونا - ۸ حمل ۱۳۹۹

جدیدترین آمار در مورد ویروس کرونا - ۸ حمل ۱۳۹۹
این جدیدترین آمار در مورد ویروس کرونا است که دانشگاه جان حاپکینس به دست آورده است. شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید جدیدترین آمار را روزانه در وبسایت ما بخوانید.

مقاله شامل آیه ۲۸

خدا پشتيبان ماست

خدا پشتيبان ماست
آیا شما احساس دستپاچگی می‌کنید؟ آیا فاصله ای اجتماعی و دوری از همدیگر باعث ناامیدی شما شده است؟ مردمان چار اطراف شما چی طور هستند؟ آیا هیچگاه احساس کرده اید که مورد قضاوت کسی قرار گرفته باشید؟ آیا کسی نسبت به شما اهانت ورزیده است و یا باعث شرمندگی شما شده است؟ آیا کسی با شما قهر است و یا شما را در نظر ندارد؟ آیا احساس می‌کنید تمام روز را در کشتارگاه (۸: ۳۶) می‌ گذرانید؟ و یا شاید شما به کسی توجه نکرده او را مورد اهانت قرار داد باشید. ولى خدا چطور؟ آیا فکر می‌کنید خدا با ایمانداران قهر است؟ آیا از ایمانداران نا‌امید شده است؟ ما می‌خوانیم که خدا پشتیبان ایمانداران است. او کلیسا را دوست دارد. او می‌خواهد تا ما جز خانواده‌ اش باشیم. او ما را خوش دارد.

مقاله شامل آیه ۳۱-۳۹

قانون پیروزی

قانون پیروزی (روز های حیرت انگیز - قوانین رهبری)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۱-۳۹ (۲۹ دقیقه)

پدر - خدا در ورای ما، فراتر از ما

پدر - خدا در ورای ما، فراتر از ما (اخلاق زندگی۲)
مردم می‌پرسند: چرا خدا را پدرتان می‌خوانید، آیا این کفر نیست؟ما پیروان مسیح خدایی را می‌پرستیم که در کلامش خود را به عنوان پدر معرفی می‌کند (خدا- فراتر از ما) و در محبت و لطف خود به ما اجازه می‌دهد که این پدر بودن را طبق درک خودمان درک کنیم. پدر بودن به این معناست که در تمام مراحل زندگی و در تمام نیازهای ما با ما باشد و ما را تنها نمیگذارد.

Tنمایش تلویزیونی به آیه ۱۲-۱۵ (۲۹ دقیقه)