۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ اول پولُس رسول به قرنتیان

فصل هفتم

مسؤولیت زن و مرد در ازدواج

۱ شما برای من نوشته بودید: «بهتر است که یک مرد با زن ارتباط جنسی نداشته باشد.» ولی اکنون می خواهم این موضوع را برای شما توضیح دهم. ۲ برای جلوگیری از روابط جنسی نا مشروع، بهتر است که هر مرد برای خود زنی و هر زن برای خود شوهری داشته باشد. ۳ زن و شوهر باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند. ۴ زن بر بدن خود اختیار ندارد بلکه شوهرش صاحب اختیار آن است، همین گونه مرد بر بدن خود اختیار ندارد بلکه زنش صاحب اختیار آن است. ۵ یکدیگر را از حقوق زناشویی محروم نسازید، مگر با رضایت همدیگر و آن هم برای مدتی معین، تا وقت خود را صرف راز و نیاز با خدا نمایید. اما پس از آن، روابط شما در امور زناشویی به صورت عادی برگردد تا مبادا ضعف شما در این مورد باعث شود که تسلیم وسوسه های شیطان شوید.

۶ این سخنان را حکم نمی کنم بلکه امتیازی است که به شما می دهم. ۷ ای کاش همه مانند من مجرد بودند اما خدا به هر کس تحفه و استعداد خاصی عطا کرده است. به یکی استعداد مجرد ماندن و به دیگری تحفۀ ازدواج کردن را داده است.

۸ به اشخاص مجرد و زنان بیوه می گویم که بهتر است مانند من مجرد بمانند. ۹ ولی اگر نمی توانند جلو خواهشهای خود را بگیرند، ازدواج کنند، زیرا ازدواج کردن از سوختن در آتش شهوت بهتر است.

۱۰ اما برای اشخاص متأهل امری می دهم که در واقعیت امر خودم نیست بلکه از جانب عیسای مسیح است. یک زن شوهردار نباید شوهر خود را ترک کند. ۱۱ اما اگر ترک کرد، باید دوباره ازدواج نکند و یا این که دوباره با شوهر خود آشتی کند. شوهر نیز نباید زن خود را طلاق بدهد.

۱۲ به دیگران امری از جانب عیسای مسیح ندارم، اما من می گویم که اگر یک مرد ایماندار، زنی داشته باشد که ایماندار نیست، ولی آن زن راضی به زندگی کردن با او باشد، مرد نباید او را طلاق دهد. ۱۳ همچنان یک زن ایماندار اگر شوهری داشته باشد که ایماندار نیست، ولی شوهرش راضی به زندگی کردن با او باشد، آن زن نباید شوهر خود را طلاق دهد. ۱۴ زیرا شوهر بی ایمان به وسیلۀ زن ایماندار تقدیس شده و زن بی ایمان به وسیلۀ شوهر ایماندار تقدیس شده است. در غیر این صورت، فرزندان شما ناپاک می بودند، حال آن که اکنون پاک هستند. ۱۵ اما کسی که ایماندار نیست، اگر بخواهد همسر ایماندار خود را ترک کند، بگذار چنین کند. در این گونه موارد، خواهر و برادر ایماندار دیگر وابسته به زندگی کردن با او نیست، زیرا خدا شما را به صلح و سلامتی فرا خوانده است. ۱۶ ای زن، تو چه می دانی که شوهرت به وسیلۀ تو نجات نخواهد یافت؟ و ای مرد، تو چه می دانی که زنت به وسیلۀ تو نجات نخواهد یافت؟

در هر حالت با خدا بمانید

۱۷ اما هر کسی همان گونه در زندگی قدم بردارد که خدا برایش مقدر نموده است، همان گونه که خداوند او را فرا خوانده است. حکم من برای همه کلیساها همین است. ۱۸ اگر کسی به هنگام فرا خوانده شدن ختنه شده بود، در همان حال باقی بماند و اگر کسی به هنگام فرا خوانده شدن ختنه نشده بود، ختنه نشود. ۱۹ ختنه شدن یا ختنه نشدن اهمیتی ندارد، آنچه مهم است، اطاعت از احکام خداست. ۲۰ بگذارید هر کس در همان حالتی باقی بماند که در آن حالت فرا خوانده شده است. ۲۱ آیا زمانی که فرا خوانده شدی، غلام بودی؟ از این ناراحت نباش. اما اگر می توانی آزادی خود را به دست آوری، فُرصت را از دست نده. ۲۲ زیرا غلامی که از سوی خداوند فرا خوانده شده باشد، آزاد شدۀ خداوند است. همچنان کسی که در حالت آزادی فرا خوانده شده است، غلام مسیح می باشد. ۲۳ شما به قیمت گرانی خریده شده اید، پس غلام انسان نشوید. ۲۴ ای ایمانداران، هر کس در همان حالتی که فرا خوانده شده است، در همان حالت با خدا بماند.

سوال دربارۀ اشخاص مجرد و بیوه زنان

۲۵ دربارۀ اشخاص مجرد از سوی خداوند امری ندارم، ولی به عنوان کسی که به لطف خداوند قابل اعتماد است، نظر خود را بیان می کنم. ۲۶ من تصور می کنم که با توجه به اوضاع سخت فعلی، بهتر است هر کس همان گونه که است بماند. ۲۷ آیا متأهل هستی؟ خواهان جدایی مباش. آیا مجرد هستی؟ در فکر ازدواج مباش. ۲۸ اگر ازدواج کنی گناه نکرده ای و دختری که شوهر کند، مرتکب گناه نشده است. هدف من فقط این است که از مشکلات روزگار در امان باشید.

۲۹ اما ای ایمانداران! این را برای تان بگویم که وقت زیادی باقی نمانده است، پس کسانی که زن دارند، باید طوری زندگی کنند که گویا مجرد هستند. ۳۰ ماتم داران طوری رفتار نمایند که گویی غمی ندارند. کسانی که خوشحال هستند طوری زندگی کنند که گویی خوش نیستند و کسانی که خریداری می کنند طوری رفتار کنند که گویی مالک آن چیزی که خریده اند، نیستند. ۳۱ کسانی که به کارهای دنیوی مشغول هستند، طوری زندگی کنند که دلبستۀ این دنیا نشوند، زیرا حالت کنونی این دنیا در حال از بین رفتن است.

۳۲ آرزوی من این است که تشویش را به خود راه ندهید. مردی که ازدواج نکرده است مصروف امور خداوند است، مصروف این که چگونه خداوند را خوشنود سازد ۳۳ اما مرد متأهل نگران امور دنیوی بوده و در تلاش این است که چگونه همسر خود را خوشنود سازد ۳۴ و به این سبب او به دو جهت کشیده می شود. همان طور که یک دختر یا زن مجرد در این کوشش است که چگونه خداوند را خوشنود سازد و می خواهد در جسم و روح خود کاملاً برای خداوند زندگی کند اما زن متأهل نگران امور دنیوی بوده و در تلاش این است که چگونه شوهر خود را خوشنود سازد.

۳۵ اما این را برای خیریت خود تان می گویم، نه این که برای شما قید و بند ایجاد کنم بلکه آنچه برای تان شایسته است. زندگی خویش را وقف خداوند نمایید و هیچ چیزی دیگر توجه تان را جلب نکند.

۳۶ در مورد زوجی که نامزد هستند و تصمیم گرفته اند ازدواج نکنند: اگر مرد فکر می کند که نسبت به نامزد باکره اش درست رفتار نمی کند و احساساتش به حدی است که باید ازدواج کند، بهتر است آن زوج مطابق به خواهش شان ازدواج کنند، در این صورت آنها گناهی مرتکب نشده اند. ۳۷ اما اگر مردی به خواست قلبی خود بدون کدام جبر و فشار، تصمیم جدی گرفته است که با نامزد باکرۀ خود ازدواج نکند و می تواند بر احساسات خود غالب باشد، آن مرد نیز عملی نیکو انجام می دهد. ۳۸ بنابر این مردی که ازدواج می کند کاری نیکو کرده است، ولی مردی که از ازدواج خودداری می کند کاری نیکوتر کرده است.

۳۹ زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او وابسته است، ولی اگر شوهرش مُرد، او آزاد است تا با هر کسی که می خواهد ازدواج نماید، تنها آن مرد باید به خداوند ایمان داشته باشد. ۴۰ به هر صورت، من هم با هدایت روح مقدس به این نظر هستم که اگر آن زن ازدواج نکند، سعادتمندتر خواهد بود.

مطالب مرتبط

زنده گی زن و شوهری از نگاۀ کتاب مقدس

زنده گی زن و شوهری از نگاۀ کتاب مقدس (باشما)
وقتی یک زن و شوهر ایماندار اصول خدا را رعایت می‌‌کنند، نتیجة آن یک ازدواج کتاب مقدسی است. یک ازدواج که بر اساس کتاب مقدس است در تعادلی می‌‌باشد که مسیح سر مرد وزن است. اصل کتاب مقدسی ازدواج در یکی بودن زن و شوهر است که تصویریست از یکی بودن مسیح و کلیسا. وقتی یک زوج زندگی خوب و آرام می‌داشته باشند که نسبت به یکدیگر محبت و احترام داشته باشند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳-۵ (۲۸ دقیقه)

در کشوری که تنها زن بیوه میشود

در کشوری که تنها زن بیوه میشود (رنگ زندگی )
بیوه اسم صفت است که برای اشخاصی که شریک زندگی خود را از دست می‌دهند استفاده می‌شود. بیوه بودن در افغانستان یعنی بی کس بودن، منفور و حتا گنهکار بودن، است. وقتی زنی در جوانی شوهرش را از دست می‌دهد، این تنها مشکلات اقتصادی نیست که در برابرش قرار می‌گیرد؛ بلکه برخوردهای جامعه، خانوادۀ شوهر و در مواردی خانوادۀ پدری نیز رنگ دیگی می‌گیرد و عقاید خرافی موجود در جامعه نیز، عرصه را برای شان تنگتر می‌سازند. واژۀ بیوه که در ادبیات شفاهی بیشتر مفهوم تحقیر آمیز دارد، زادۀ جامعۀ مردسالار با دیدگاه‌های پست نسبت به زنان است. درست است که معنی واژۀ بیوه بری زن و مردی که همسرشرا از دست داده باشد، آمده؛ اما در جامعۀ ما هیچ گاهی به عین مفهومی که برای زن استفاده می‌شود، برای مردان نبوده و در حقیقت هیچ کسی مردی را که خانمش فوت شده باشه، بیوه نمی گوید.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳۹ (۲۹ دقیقه)

حقوق زن در کتاب مقدس

حقوق زن در کتاب مقدس (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳-۴ (۲۹ دقیقه)

ناموس قهرمان باقی خواهم ماند

ناموس قهرمان باقی خواهم ماند (رنگ زندگی )
چرا باید همسر و کودک یک قهرمان در بی‌سرپناهی به سر ببرند؟ چرا حکومت به وعده‌ای که می‌دهد، عمل نمی‌کند؟ چرا باید پاداش کودک و خانم یک قهرمان ظلم و ستم باشد؟ اگر فرمانده احمد زنده می‌‌بود شاید ده‌ها حمله را مهار کرده، جان ده‌ها تن را نجات می‌‌داد. او در هشت سال انجام وظیفه‌اش با شجاعت، قهرمانی‌ خود را ثابت کرد. او خیلی بیشتر از یک فرمانده کار می‌‌کرد. فرزندان مقام‌ها، آنانی ‌که در هیچ نبرد و مبارزه‌ای سهم نداشته ‌اند، جنرال و دگروال می‌شوند اما قهرمانی‌ که در جبهه‌های متعدد رزمیده و ده‌ها حمله‌ی انتحاری و گروهی را مهار می‌‌کند، سال‌ها در رتبه‌ی بریدمن باقی می‌‌ماند و سرانجام برای نجات مردم کشورش، جان می‌دهد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۹ (۲۸ دقیقه)