فصل قبلی

نامۀ اول یوحنای رسول

فصل اول

کلام زندگی بخش

۱ اکنون دربارۀ کلام زندگی بخش به شما می نویسم، کلامی که از ابتدا بوده است و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. بلی، ما آن را دیده و دستهای ما آن را لمس کرده است. ۲ آن زندگی ظاهر شد و ما آن را دیدیم. پس در باره اش شهادت می دهیم که این زندگی ابدی که نزد خدای پدر بود، برای ما آشکار شد و ما آن را به شما معرفی می کنیم. ۳آنچه را که ما دیده و شنیده ایم، شما را نیز از آن با خبر می سازیم تا در دوستی و رابطۀ واقعی که ما با خدای پدر و پسر او عیسای مسیح داریم، شما نیز سهم داشته باشید. ۴این را به شما می نویسم تا خوشی کامل نصیب تان گردد.

زندگی در نور خدا

۵این است پیامی که ما از او شنیدیم و آن را به شما اعلام می کنیم: خدا نور است و در او هیچ تاریکی نیست. ۶پس اگر بگوییم که دوست خدا هستیم و در رابطۀ نزدیک با او قرار داریم، اما با آن هم در تاریکی قدم بزنیم، دروغ می گوییم و گفتار و کردار ما راست نیست. ۷اما اگر در روشنایی قدم بزنیم، همان گونه که خدا در روشنایی است، با همدیگر در دوستی و رابطۀ نزدیک هستیم و خون پسر او عیسی، ما را از همۀ گناهان ما پاک می سازد.

۸اگر بگوییم که بیگناه هستیم، خود را فریب می دهیم و حقیقت در ما وجود ندارد. ۹اما اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می بخشد و ما را از همه خطاهای ما پاک می سازد. ۱۰اگر بگوییم که بیگناه هستیم، خدا را دروغگو شمرده ایم و کلام او در ما جایی ندارد.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

چطور می‌توانم پیرو مسیح شوم؟

چطور می‌توانم پیرو مسیح شوم؟ (باشما)
برای اینکه از عیسی مسیح پیروی کنیم، فقط باید عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود بپذیریم و مرگ او را بعنوان پرداخت بهای تمامی گناهان ما قبول کنیم و اینکه کاملاً و فقط به او بعنوان نجات دهنده اعتماد کنیم. مسیحی شدن تشریفات مذهبی، رفتن به کلیسا، و یا انجام و عدم انجام اعمال خاصی نیست. مسیحی شدن رابطه شخصی داشتن با عیسی مسیح است و این رابطه شخصی با عیسی مسیح ،از طریق ایمان است که شخص را مسیحی می‌‌کند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۸-۱۰ (۲۹ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - بخشیده شده هستم

هویت من در عیسی مسیح - بخشیده شده هستم (باشما)
منحیث پیروی عیسی مسیح، هویت ما در عیسی مسیح تعیین می‌‌شود. بسیاری مردم هویت خود را در قوم خود می‌‌بینند یا در منطقۀ که زنده‌گی می‌‌کنند یا به کشوری که به آن تعلق دارند، می‌‌بینند. ولی ما منحیث پیروان عیسی مسیح هویت خود را در عیسی مسیح می‌‌بینیم. زمانیکه عیسی مسیح را به حیث نجات دهندۀ خود قبول می‌‌کنیم، او برای ما یک هویت نو می‌‌بخشد. در کلام خدا می‌‌خوانیم که می‌‌گوید ما بخشیده شده هستیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۹ (۲۸ دقیقه)

بخشیدن گناهان

بخشیدن گناهان (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۷-۹ (۸ دقیقه)

ترس از مرگ

ترس از مرگ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۸ (۳۱ دقیقه)

قسمت دوم - دلیل آمدن عیسی به جهان

قسمت دوم - دلیل آمدن عیسی به جهان (کلام خدا برای شما )
در این بخش به این سوال خواهیم پراخت که (فدیه عیسی مسیح برای چه کسانی است؟) انجیل مطلب را روشن می‌‌کند که عیسی از طریق مرگ خود بهای رهايی از گناه شما را پرداخته است، شخصاً شما باید این را بپذیرید و به عیسی ایمان بیاورید تا فدیۀ او برایتان موثر واقع شود.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰ (۳۰ دقیقه)