فصل قبلی

نامۀ اول پولُس رسول به تیموتاووس

فصل اول

۱‏-۲این نامه را پولُس به تیموتاووس که مانند فرزند راستین او در ایمان است، نوشت. پولُس، رسول عیسای مسیح به فرمان نجات دهندۀ ما خدا و عیسای مسیح که امید ما به اوست، می باشد.

فیض، رحمت و سلامتی خدای پدر و سَروَر ما عیسای مسیح بر تو باد.

هُشدار دربارۀ تعالیم نادرست

۳همان گونه که در آغاز سفر خود به مقدونیه اصرار داشتم که باید در اِفِسُس بمانی، حالا باز هم به آن تأکید می کنم که تو باید کسانی را که در آنجا تعالیم نادرست می دهند، دستور بدهی که از این کارها دست بردارند. ۴آنها نباید خود را به افسانه ها و شجره نامه های بی پایان مصروف سازند. این چیزها به جای پیشرفت کار خدا که از راه ایمان به دست می آید، باعث جر و بحث بی فایده می گردد. ۵هدف این دستور، محبتی است که از دل پاک، وجدان روشن و ایمان خالص پدید می آید. ۶اما بعضی اشخاص از این محبت روی گردانیده و در بحثهای احمقانه راه خود را گم کرده اند. ۷آنها می خواهند علمای شریعت باشند، اما نمی دانند چه می گویند و یا دربارۀ چه این قدر با اطمینان سخن می گویند.

۸ما می دانیم که شریعت نیکوست اما به شرطی که از آن درست استفاده شود. ۹این را هم باید دانست که شریعت برای نیکوکاران وضع نشده است بلکه برای کسانی وضع شده است که قانون شکن و سرکش، خدا ناشناس و گناهکار، ناپاک و بی دین، قاتل پدر و مادر، آدمکش، ۱۰بد اخلاق جنسی و همجنس باز، برده فروش و دروغگو هستند و اشخاصی که شهادت دروغ می دهند و برای هر چیز دیگری که برضد تعلیم درست باشد. ۱۱همان تعلیم خبر خوش یعنی مژدۀ پُر جلال خدای متبارک که به من سپرده شده است.

قدردانی و سپاس از رحمت خدا

۱۲من از خداوند ما عیسای مسیح سپاسگزاری می کنم که به من اعتماد کرد و این توانایی را بخشید که او را خدمت کنم، ۱۳ اگر چه در گذشته به مسیح بد می گفتم و ایمانداران را آزار و شکنجه می دادم. اما خدا به من رحم کرد، زیرا من در جهالت بودم و نمی دانستم چه می کنم. ۱۴خداوند، فیض بی پایان خود را بر من عطا کرد و ایمان و محبتی به من بخشید که فقط در عیسای مسیح نصیب ما می گردد. ۱۵این سخن به طور کامل درست و قابل باور است که عیسای مسیح به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد و من بدترین آن گناهکاران بودم. ۱۶اما بر من که از همه گناهکاران بدتر بودم رحم شد تا نمونه یی باشم از صبر بی پایان عیسای مسیح برای آنهایی که بعداً به او ایمان می آورند، تا آنها زندگی ابدی بیابند. ۱۷بر خدای یکتا، آن پادشاه ابدی، فنا ناپذیر و نادیدنی تا به ابد عزت و جلال باد! آمین.

۱۸ای فرزندم تیموتاووس، این فرمان را مطابق با همان پیشگویی هایی که قبلاً دربارۀ تو شده بود، به تو می سپارم که از آنها مانند یک سلاح در این جنگ نیکو استفاده کنی. ۱۹ایمان و وجدان پاک خود را نگهدار. کشتی ایمان بعضی ها به علت گوش ندادن به ندای وجدان درهم شکسته است. ۲۰از آن جمله هیمِنایوس و اسکندر می باشند که آنها را به شیطان سپردم تا یاد بگیرند که دیگر نام خدا را با خاک برابر نکنند.

فصل قبلی