۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

کتاب خروج

فصل اول

مصری ها با بنی اسرائیل بد رفتاری می کنند

۱فرزندان یعقوب (اسرائیل) که هر کدام با خانوادۀ خود همراه یعقوب به مصر رفتند اینها بودند: ۲رئوبین، شمعون، لاوی، یهودا، ۳ایسَسکار، زبولون، بنیامین، ۴دان، نفتالی، جاد و اَشیر. ۵تعداد تمام کسانی که از نسل یعقوب بودند، هفتاد نفر بود. یوسف پسر او هم در مصر بود. ۶با گذشت زمان، یوسف و تمام برادران او و همچنین همه کسانی که از آن دوره بودند، مُردند. ۷ولی نسل آن ها، یعنی بنی اسرائیل دارای فرزندان بی شمار و نیرومند شدند و سراسر مصر را پُر کردند.

۸بعد از مدتی پادشاه جدیدی در مصر بر سر قدرت آمد که چیزی دربارۀ یوسف نمی دانست. ۹او به مردم گفت: «تعداد اسرائیلی ها خیلی زیاد شده و حتی از ما هم نیرومندتر شده اند. ۱۰اگر جنگی برپا شود، ممکن است آن ها با دشمنان ما متحد شوند و علیه ما بجنگند و از این کشور فرار کنند. پس ما باید چاره ای بسنجیم و نگذاریم تعداد آن ها از این بیشتر شود.» ۱۱بنابر این مصری ها کارفرمایانی برای اسرائیلی ها تعیین کردند تا با کارهای شاقه، آن ها را ناتوان و ضعیف سازند. آن ها شهرهای فیتوم و رعمسیس را جهت مرکز تدارکات برای فرعون ساختند. ۱۲اما هر چه بیشتر مصری ها بر اسرائیلی ها ظلم می کردند، تعداد اسرائیلی ها بیشتر می شد و همه جا را پُر می کردند. این وضع مصری ها را به وحشت انداخت. ۱۳‏-۱۴بنابراین، مصری ها بالای بنی اسرائیل بیشتر فشار آوردند و آن ها را به غلامی گرفته به کارهای بسیار سخت، از قبیل گِلکاری و خشت مالی و زراعت وادار می ساختند و هیچ رحمی به آن ها نمی کردند، بطوری که زندگی را بر آن ها تلخ ساخته بودند.

۱۵پادشاهِ مصر، به قابله های عبرانی که نام های شان شِفره و فُوعَه بود، امر کرد و گفت: ۱۶«هنگامی که با زنهای عبرانی در وقت زایمان شان کمک می کنید، اگر نوزاد پسر باشد او را بکشید، ولی اگر دختر باشد او را زنده نگهدارید.» ۱۷اما قابله ها از خدا ترسیدند و از امر پادشاه اطاعت نکردند و نوزادان پسر را نکشتند. ۱۸پادشاه مصر قابله ها را احضار کرد و به آن ها گفت: «چرا این کار را کردید و پسرها را نکشتید؟»

۱۹قابله ها به فرعون گفتند: «زنان عبرانی موقع زائیدن مانند زنهای مصری ضعیف نیستند. آن ها به راحتی می زایند و پیش از آنکه ما برسیم نوزاد شان بدنیا می آید.» ۲۰چون قابله ها از خدا ترسیدند، خداوند به آن ها احسان کرد و آن ها خود شان دارای خانواده شدند. ۲۱و بنی اسرائیل هم مرتب زیادتر و قویتر می شدند. ۲۲پس پادشاهِ مصر، به مصری ها فرمان داد تا هر پسر عبرانی را که به دنیا می آید به دریای نیل بیاندازند، ولی دختر ها را زنده نگهدارند.

فصل قبلی

مطالب مرتبط

دو قابله صادق

دو قابله صادق (فریاد زن)
یوسف و اعضای فامیل او چندین قرن در مصر زندگی کردند. تعداد آنها به نام مردم اسرائیل تا حد زیادی افزایش یافت. اما آنها جایگاه احترام شان را از دست داده بودند و برده‌های مردم مصر و فرعون حاکم مصر شده بودند. این حاکم شریر می‌خواست که تعداد اسرائیلیان را کاهش دهد. به همین لحاظ، به دو قابله یهودی دستور داد تا هر نوزاد نرینه یهودی را بکشد. اما آن دو قابله خدا ترس بودند و آن دستور شرارت آمیز را پیروی نکردند. خداوند از آن دو قابله خوشنود شد. خداوند نوزادان را خلق می‌کند و به آنها زندگی می‌دهد، چون او برای تک تک انسان هدف دارد. به همین خاطر، ما هرگز نباید در کار خداوند که زندگی دادن است مداخله کنیم. گرفتن زندگی گناه است و کاملاً برخلاف خواست خداوند می‌باشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۲۲ (۳۰ دقیقه)

عهد اول بدون خون قابل اجرا نبود

عهد اول بدون خون قابل اجرا نبود (آرامش و شادی در مسیح)
هد ابراهیمی تضمین شده بود زیرا تنها بر وفاداری خداوند بنا شده بود. ریخته شدن خون قربانی حیوانات برای مدتی به عنوان کفاره گناهان بود. با این حال، خون حیوان برای پرداخت گناه انسان کافی نیست. همانطور که خون ختنه راه ورود به عهد ابراهیمی را باز کرد، خون عیسی نیز راه را برای ورود عهد نو باز می‌کند. همانطور که ختنه کردن اندام مرد بر اساس عهد ابراهیمی انجام شد، ختنه قلب نیز از روح، انسان را در عهد نو عیسی شامل می‌سازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۲ (۳۰ دقیقه)

داستان دوازده قبیله قوم اسرائیل

داستان دوازده قبیله قوم اسرائیل (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
سال هایی زیاد سپری شد یوسف و تمام خانواده اش فوت کردند. نسل‌های آنها حالا در مصر برده شده بودند، و آنها به نام قوم اسرائیل خطاب می‌‌‌‌شدند. فرعون حاکم مصر دستور داد تا بچه هایی تازه متولد شده آنها را به قتل برسانند. یکی از این بچه‌ها نجات یافت، و حتی یکی از شهزاده گان قصر فرعون شد. نام این شهزاده موسی بود. خداوند موسی را به حیث پیغمبر و رهبر انتخاب کرد تا قوم اسرائیل را از بردگی مصر بیرون کند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲۲ (۳۰ دقیقه)

اسرائیل در مصر

اسرائیل در مصر (کلام خدا برای شما )
خانواده یعقوب زمانی وارد مصر شدند که این سرزمین در شان و شوکت خود بود. خانواده عبری به مرور زمان به یک ملتی بزرگ تبدیل می‌شد. شیوه زندگی شان در تضاد بود با مصری‌ها؛ عبرانیان خدای واحد را پرستش می‌کردند؛ مصری‌ها بت‌های گوناگون را می‌پرستیدند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۲ (۳۰ دقیقه)