۰:۰۰ / ۰:۰۰

کتاب خروج

فصل دوم

تولد موسی

۱در همین زمان مردی از قبیلۀ لاوی با زنی که از همان قبیله بود ازدواج کرد. ۲آن زن پسری بدنیا آورد. وقتی آن زن دید که نوزادش خیلی زیبا است، مدت سه ماه او را پنهان کرد. ۳اما چون نتوانست بیشتر او را پنهان کند، یک تُکری را که از نَی ساخته شده بود گرفت و آنرا با قیر پوشاند و طفل را در آن گذاشت. بعد آنرا در بین نیزار در کنار دریای نیل رها کرد. ۴خواهر طفل، کمی دورتر ایستاده بود تا ببیند چه اتفاقی برای طفل رخ می دهد.

۵دختر فرعون برای غسل به دریای نیل آمد. وقتی کنیزانش در کنار دریا قدم می زدند او تُکری را در بین نیزار دید. پس یکی از کنیزان خود را فرستاد تا تُکری را بیآورد. ۶وقتی تُکری را باز کرد طفلی را در آن دید که گریه می کرد. دختر فرعون دلش به حال طفل سوخت و گفت: «این کودک باید متعلق به عبرانیان باشد.» ۷پس خواهر طفل آمد و گفت: «می خواهید بروم و زنی شیرده را از زنان عبرانیان بیاورم تا به طفل شیر بدهد؟» ۸دختر فرعون گفت: «برو.» دختر رفت و مادر طفل را آورد. ۹دختر فرعون به آن زن گفت: «این کودک را ببر و برای من از او پرستاری کن. من برای این کار تو مزد خواهم داد.» پس آن زن کودک را به خانه بُرد و به پرورش او پرداخت. ۱۰کودک بزرگ شد. آن زن او را نزد دختر فرعون آورد. دختر فرعون او را به فرزندی خود قبول کرد و گفت: «این پسر را از آب گرفتم.» پس اسم او را موسی گذاشت.

موسی به سرزمین مدیان فرار می کند

۱۱موسی وقتی بزرگ شد، رفت تا از قوم خود، یعنی عبرانیان دیدن کند. او دید که چگونه آن ها را به کارهای سخت و شاقه گماشته اند. حتی دید که یک نفر مصری یک عبرانی را لت و کوب می کرد. ۱۲موسی به اطراف خود نگاه کرد و چون کسی آنجا نبود، آن مصری را کشت و جسدش را زیر ریگها پنهان کرد. ۱۳روز بعد برگشت و دید که دو نفر عبرانی با هم دست به یخن هستند. به مردی که مقصر بود گفت: «چرا هموطن خود را می زنی؟» ۱۴آن مرد در جواب گفت: «چه کسی تو را داور و حاکم ما ساخته است؟ آیا می خواهی مرا هم مثل آن مرد مصری بکشی؟» موسی ترسید و با خود فکر کرد «حتماً همه مردم از کاری که کرده ام خبر شده اند.» ۱۵وقتی فرعون این ماجرا را شنید، تصمیم گرفت موسی را بکشد. اما موسی فرار کرد و به سرزمین مدیان رفت و در آنجا ساکن شد.

۱۶روزی موسی بر سر چاهی نشسته بود. هفت نفر از دختران یترون که کاهن مدیان بود، بر سر چاه آمدند. آن ها آبخور ها را پُر کردند تا گلۀ پدر خود را سیراب کنند. ۱۷اما بعضی از چوپانها آن ها را از سر چاه دور کردند. پس موسی به کمک دخترها رفت و گلۀ آن ها را آب داد. ۱۸وقتی دخترها به نزد پدر خود، یترون برگشتند، پدر شان پرسید: «چه شد که امروز به این زودی برگشتید؟»

۱۹آن ها جواب دادند: «یک نفر مصری ما را از دست چوپانان نجات داد و از چاه آب کشیده گلۀ ما را سیراب کرد.» ۲۰پدر شان پرسید: «آن مرد حالا کجاست؟ چرا او را نیاوردید؟ بروید و از او دعوت کنید تا با ما غذا بخورد.»

۲۱موسی موافقت کرد که در آنجا بماند و یترون دختر خود صفوره را هم به عقد او درآورد. ۲۲صفوره پسری بدنیا آورد. موسی گفت: «من در این سرزمین بیگانه هستم.» پس پسر خود را جرشوم «بیگانه» نامید.

۲۳چند سال بعد پادشاهِ مصر مُرد. اما بنی اسرائیل همچنان در غلامی بسر می بردند و از دست ظلم مصری ها آه و ناله می کردند و از خدا کمک می طلبیدند. ۲۴خدا ناله و زاری آن ها را شنید و پیمانی را که با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بسته بود بیاد آورد. ۲۵خدا، از روی لطف بر قوم اسرائیل نظر کرد و آن ها را مورد توجه قرار داد.

مطالب مرتبط

خداوند از موسی محافظت می‌کند

خداوند از موسی محافظت می‌کند (فریاد زن)
در زمانی که تمام نوزادان یهودی، فرزندان اسرائیل محکوم به مرگ شده بودند خداوند زندگی موسی را که یک نوزاد بود نجات داد. خداوند موسی را محافظت کرد و سرنوشت او را تغییر داد که حتی در یک قصر سلطنتی فرعون بزرگ شد. اگر خدا بخواهد تا کسی را زنده نگه دارد، او به شکل معجزه آسا این کار را می‌تواند. وقتی خداوند به ما یک فرزند چه پسر و یا دختر بدهد در حقیقت او به ما بزرگترین هدیه و برکت را می‌دهد. کتاب مقدس می‌گوید که خداوند ما را قبل از خلق کردن انتخاب کرده است درست مانند موسی که انتخاب شده بود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۲۵ (۳۰ دقیقه)

تولد و پرورش موسی

تولد و پرورش موسی (کلام خدا برای شما )
کودک نو رسیده در این داستان خود موسی است؛ هرچند هنوز از او نامی نیست؛ اما خانواده‌ها همه با فرمان فرعون و قتل کودکان نوزاد شان عاجز اند. شاید شرارت و بدی از هر سو بعضی اوقات احاطه تان کند؛ که شما کاری کرده نمی توانید؛ در چنین اوضاع ناگوار جهت تان به کدام طرف خواهد بود.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۰ (۳۰ دقیقه)

داستان دوازده قبیله قوم اسرائیل

داستان دوازده قبیله قوم اسرائیل (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
سال هایی زیاد سپری شد یوسف و تمام خانواده اش فوت کردند. نسل‌های آنها حالا در مصر برده شده بودند، و آنها به نام قوم اسرائیل خطاب می‌‌‌‌شدند. فرعون حاکم مصر دستور داد تا بچه هایی تازه متولد شده آنها را به قتل برسانند. یکی از این بچه‌ها نجات یافت، و حتی یکی از شهزاده گان قصر فرعون شد. نام این شهزاده موسی بود. خداوند موسی را به حیث پیغمبر و رهبر انتخاب کرد تا قوم اسرائیل را از بردگی مصر بیرون کند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۵ (۳۰ دقیقه)

فرار موسی از مصر

فرار موسی از مصر (کلام خدا برای شما )
موسی بعد از کشتن آن مرد مصری فکر کرد کسی او را ندیده است. اما یکی او را می‌بیند و موسی ناگزیز می‌شود که فرار کند. ما هم بعضی اوقات فکر می‌کنیم اگر کسی ما را ندید از مجازات در امان می‌خواهیم ماند. بیاد داشته باشیم که یک روز بخاطر اعمال ما به خداوند حساب پس می‌دهیم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۱-۲۵ (۳۰ دقیقه)