۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامه به عبرانیان

فصل سوم

برتری عیسی بر موسی

۱ پس ای ایمانداران مقدس که در دعوت آسمانی شریک هستید، به عیسای‌مسیح که اقرار می‌کنیم رسول و کاهن‌اعظم ما است، نگاه کنید. ۲ او به خدایی که او را برای انجام این کار برگزیده بود، وفادار ماند، همان‌گونه که موسی نیز در تمام امور خانۀ‌خدا وفادار بود. ۳ پس کسی که خانه‌یی می‌سازد بیشتر از خود خانه سزاوار احترام است. به همین دلیل عیسی بیشتر از موسی شایستۀ احترام می‌باشد. ۴ زیرا هر خانه‌یی به‌دست کسی ساخته می‌شود اما سازندۀ همه چیز خداست. ۵ به یقین که موسی در تمام امور خانۀ‌خدا به عنوان یک خدمتگار وفادار خدمت می‌کرد. او دربارۀ آن چیزهایی صحبت کرد که خدا می‌خواست در آینده بگوید. ۶ اما مسیح به عنوان پسر و صاحب اختیار بر خانۀ‌خدا، وفادار است و ما آن خانه هستیم، به شرطی که با شجاعت و اطمینان در مورد امید خود تا به آخر وفادار بمانیم.

در شنیدن کلام خدا سنگدل نباشید

۷ آن چنان‌که روح‌مقدس می‌فرماید:

«امروز، اگر صدای خدا را می‌شنوید،

۸ سنگدل نباشید، آن‌گونه که پدران‌تان وقتی

در بیابان بودند در برابر خدا سرکشی کردند

و خدا را آزمودند.

۹ پدران شما در حالی‌که کارهای چهل سالۀ مرا دیده بودند،

باز هم مرا امتحان کردند.

۱۰ پس با خشم به آن نسل گفتم:

در دل خود همیشه گمراه می‌شوید،

هرگز راه‌های مرا نیاموخته‌اید

۱۱ و در خشم خود سوگند یاد کردم:

شما در آرامش من ساکن نخواهید شد.»

۱۲ ای ایمانداران توجه کنید! در میان شما هیچ‌کس نباید چنان قلب شریر و بی‌ایمان داشته باشد که از خدای زنده روی‌گردان شود. ۱۳ اما همدیگر را هر روز تشویق کنید و تا زمانی که کلمۀ امروز را به کار می‌گیریم، نباید هیچ‌یک از شما فریب گناه را بخورد و سنگدل شود. ۱۴ زیرا اگر ما اعتمادی را که در آغاز داشتیم تا به آخر نگهداریم، در واقعیت همراهان مسیح هستیم.

۱۵ چنان‌که گفته شده است:

«امروز، اگر صدای خدا را می‌شنوید،

سنگدل نباشید، آن‌گونه که پدران‌تان وقتی

در بیابان بودند در برابر خدا سرکشی کردند.»

۱۶ پس چه کسانی صدای خدا را شنیدند و در برابر او سرکشی کردند؟ آیا آنها همان کسانی نبودند که با موسی از مصر بیرون آمدند؟ ۱۷ خدا نسبت به چه کسانی مدت چهل سال خشمگین بود؟ آیا نسبت به همان کسانی نبود که گناه کردند و در نتیجه جسدهای‌شان در بیابان افتاد؟ ۱۸ و خدا برای چه کسانی سوگند یاد کرد که به آرامی او نخواهند رسید؟ مگر برای کسانی نبود که نافرمانی کردند؟ ۱۹ پس می‌بینیم که آنها به‌خاطر بی‌ایمانی نتوانستند وارد آرامش خدا شوند.