فصل قبلی

نامۀ پولُس رسول به فیلیپیان

فصل اول

۱ از طرف پولُس و تیموتاووس غلامان عیسای مسیح به همۀ ایمانداران شهر فیلیپی که به عیسای مسیح تعلق دارند و به رهبران و خادمان آنها:

۲فیض و سلامتی از طرف پدر آسمانی ما خدا و سَروَر ما عیسای مسیح به شما باد.

دعای پولُس رسول برای خواننده گان نامه اش

۳من هر باری که شما را به یاد می آورم، خدای خود را برای تان شکر می کنم. ۴من همیشه در هر دعا برای شما به خوشی از شما یاد می کنم ۵زیرا از روز اول تا به حال برای همکاری تان در پخش خبر خوش، خدا را سپاس می گویم. ۶من اطمینان دارم که خدا، آن کار نیکو را که در میان شما شروع کرده است تا روز آمدن خداوند ما عیسای مسیح آن را به کمال می رساند. ۷من حق دارم که دربارۀ شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا شما همیشه در دل من هستید و من چه در زندان باشم و چه به دفاع و تصدیق خبر خوش بپردازم، شما در فیض خدا با من شریک هستید. ۸خدا شاهد است که با آن احساس گرم که عیسای مسیح در من ایجاد کرده است، آرزوی دیدار شما را دارم.

۹دعای من برای شما این است که محبت شما، همراه با آگاهی و دانایی رشد کند ۱۰تا چیزهای عالی و با ارزش را انتخاب کنید. آن وقت در روز آمدن خداوند ما عیسای مسیح، شما پاک و بی عیب خواهید بود. ۱۱همچنان دعا می کنم که زندگی شما پُر از ثمرات نیکی باشد که به وسیلۀ عیسای مسیح به دست می آید و باعث جلال و ستایش خدا می گردد.

رنجهای پولُس و گسترش انجیل

۱۲ای ایمانداران! می خواهم بدانید که آنچه بر من اتفاق افتاد، در حقیقت برای پیشرفت خبر خوش کمک کرد. ۱۳ در نتیجه اکنون تمام محافظین قصر امپراطوری و دیگران همه می دانند که من به خاطر عیسای مسیح زندانی شده ام. ۱۴زندانی شدن من چنان قوت به بسیاری از پیروان مسیح بخشیده است که اکنون جرأت می کنند کلام خدا را بدون ترس پخش کنند.

۱۵البته بعضی ها از روی حسادت و رقابت و یک عده یی دیگر با نیت نیک، دربارۀ عیسای مسیح بشارت می دهند. ۱۶این عده از روی محبت چنین می کنند زیرا می دانند که من به دلیل دفاع از خبر خوش عیسای مسیح در اینجا افتاده ام. ۱۷ولی آنهایی که از روی خودخواهی دربارۀ عیسای مسیح موعظه می کنند، گمان می برند که می توانند بار زحمت مرا در زندان سنگین تر سازند.

۱۸مهم نیست از هر راهی که باشد، خواه از روی نیت درست یا نادرست، مهم این است که دربارۀ عیسای مسیح موعظه می شود. این برای من مایۀ خوشی است. بلی، من شادم و خوشی می کنم. ۱۹زیرا می دانم که با دعاهای شما و به یاری روح عیسای مسیح، همۀ این چیزها باعث رهایی من خواهند شد. ۲۰زیرا توقع و امید بیش از حد من این است که در هیچ چیز شرمنده نشوم بلکه با دلیری کامل حالا مانند همیشه، عیسای مسیح را در وجود خود جلال دهم، خواه با زندگی من باشد خواه با مرگ من. ۲۱زیرا مقصد من از زندگی، عیسای مسیح است و مُردن نیز به نفع من تمام خواهد شد. ۲۲اما اگر با زنده ماندن، بتوانم کار ارزنده یی انجام دهم، من نمی دانم کدام را انتخاب کنم. ۲۳در یک دو راهی قرار گرفته ام، آرزو دارم که این زندگی را ترک کنم و با عیسای مسیح باشم که به مراتب بهتر است، ۲۴اما به خاطر شما زنده ماندن من مهمتر است. ۲۵با چنین اعتماد یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود، ۲۶تا بار دیگر با آمدنم نزد شما، افتخار شما به عیسای مسیح به خاطر من بیشتر گردد.

۲۷به هر حال، رویه و رفتار تان آن گونه باشد که شایستۀ خبر خوش عیسای مسیح است. من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم، می خواهم دربارۀ شما بشنوم که در یک روح، استوار هستید و چون یک تن دست به دست یکدیگر داده برای ایمان به خبر خوش مبارزه می کنید. ۲۸به هیچ وجه از مخالفان خود نترسید، زیرا این دلیری در مورد آنها نشانۀ هلاکت، اما برای شما نشانۀ نجات است و این از جانب خداست. ۲۹چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به عیسای مسیح ایمان آورید بلکه به خاطر او، رنج و زحمت نیز ببینید ۳۰ زیرا شما نیز به همان مبارزه ای داخل شده اید که من داشتم و شما خود شاهد آن بودید و می دانید که هنوز هم گرفتار آن هستم.

فصل قبلی