۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

نامۀ پولُس رسول به فیلیپیان

فصل اول

۱ از طرف پولُس و تیموتاووس غلامان عیسای مسیح به همۀ ایمانداران شهر فیلیپی که به عیسای مسیح تعلق دارند و به رهبران و خادمان آنها:

۲ فیض و سلامتی از طرف پدر آسمانی ما خدا و سَروَر ما عیسای مسیح به شما باد.

دعای پولُس رسول برای خواننده گان نامه اش

۳ من هر باری که شما را به یاد می آورم، خدای خود را برای تان شکر می کنم. ۴ من همیشه در هر دعا برای شما به خوشی از شما یاد می کنم ۵ زیرا از روز اول تا به حال برای همکاری تان در پخش خبر خوش، خدا را سپاس می گویم. ۶ من اطمینان دارم که خدا، آن کار نیکو را که در میان شما شروع کرده است تا روز آمدن خداوند ما عیسای مسیح آن را به کمال می رساند. ۷ من حق دارم که دربارۀ شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا شما همیشه در دل من هستید و من چه در زندان باشم و چه به دفاع و تصدیق خبر خوش بپردازم، شما در فیض خدا با من شریک هستید. ۸ خدا شاهد است که با آن احساس گرم که عیسای مسیح در من ایجاد کرده است، آرزوی دیدار شما را دارم.

۹ دعای من برای شما این است که محبت شما، همراه با آگاهی و دانایی رشد کند ۱۰ تا چیزهای عالی و با ارزش را انتخاب کنید. آن وقت در روز آمدن خداوند ما عیسای مسیح، شما پاک و بی عیب خواهید بود. ۱۱ همچنان دعا می کنم که زندگی شما پُر از ثمرات نیکی باشد که به وسیلۀ عیسای مسیح به دست می آید و باعث جلال و ستایش خدا می گردد.

رنجهای پولُس و گسترش انجیل

۱۲ ای ایمانداران! می خواهم بدانید که آنچه بر من اتفاق افتاد، در حقیقت برای پیشرفت خبر خوش کمک کرد. ۱۳ در نتیجه اکنون تمام محافظین قصر امپراطوری و دیگران همه می دانند که من به خاطر عیسای مسیح زندانی شده ام. ۱۴ زندانی شدن من چنان قوت به بسیاری از پیروان مسیح بخشیده است که اکنون جرأت می کنند کلام خدا را بدون ترس پخش کنند.

۱۵ البته بعضی ها از روی حسادت و رقابت و یک عده یی دیگر با نیت نیک، دربارۀ عیسای مسیح بشارت می دهند. ۱۶ این عده از روی محبت چنین می کنند زیرا می دانند که من به دلیل دفاع از خبر خوش عیسای مسیح در اینجا افتاده ام. ۱۷ ولی آنهایی که از روی خودخواهی دربارۀ عیسای مسیح موعظه می کنند، گمان می برند که می توانند بار زحمت مرا در زندان سنگین تر سازند.

۱۸ مهم نیست از هر راهی که باشد، خواه از روی نیت درست یا نادرست، مهم این است که دربارۀ عیسای مسیح موعظه می شود. این برای من مایۀ خوشی است. بلی، من شادم و خوشی می کنم. ۱۹ زیرا می دانم که با دعاهای شما و به یاری روح عیسای مسیح، همۀ این چیزها باعث رهایی من خواهند شد. ۲۰ زیرا توقع و امید بیش از حد من این است که در هیچ چیز شرمنده نشوم بلکه با دلیری کامل حالا مانند همیشه، عیسای مسیح را در وجود خود جلال دهم، خواه با زندگی من باشد خواه با مرگ من. ۲۱ زیرا مقصد من از زندگی، عیسای مسیح است و مُردن نیز به نفع من تمام خواهد شد. ۲۲ اما اگر با زنده ماندن، بتوانم کار ارزنده یی انجام دهم، من نمی دانم کدام را انتخاب کنم. ۲۳ در یک دو راهی قرار گرفته ام، آرزو دارم که این زندگی را ترک کنم و با عیسای مسیح باشم که به مراتب بهتر است، ۲۴ اما به خاطر شما زنده ماندن من مهمتر است. ۲۵ با چنین اعتماد یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود، ۲۶ تا بار دیگر با آمدنم نزد شما، افتخار شما به عیسای مسیح به خاطر من بیشتر گردد.

۲۷ به هر حال، رویه و رفتار تان آن گونه باشد که شایستۀ خبر خوش عیسای مسیح است. من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم، می خواهم دربارۀ شما بشنوم که در یک روح، استوار هستید و چون یک تن دست به دست یکدیگر داده برای ایمان به خبر خوش مبارزه می کنید. ۲۸ به هیچ وجه از مخالفان خود نترسید، زیرا این دلیری در مورد آنها نشانۀ هلاکت، اما برای شما نشانۀ نجات است و این از جانب خداست. ۲۹ چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به عیسای مسیح ایمان آورید بلکه به خاطر او، رنج و زحمت نیز ببینید ۳۰ زیرا شما نیز به همان مبارزه ای داخل شده اید که من داشتم و شما خود شاهد آن بودید و می دانید که هنوز هم گرفتار آن هستم.

فصل قبلی