۰:۰۰ / ۰:۰۰

کتاب مزامیر

مزمور یکصد و یازدهم

ستایش اعمال خداوند

۱هَلّلِویاه، سپاس به خداوند!

خداوند را با تمامی دل در مجلس راستکاران و در میان جماعت قوم سپاس می گویم. ۲کارهای خداوند عظیم اند و همۀ کسانیکه به آن ها رغبت دارند در آن ها جستجو می کنند. ۳کار خداوند پُر جلال و شکوهمند است و عدالت وی استوار تا به ابد. ۴معجزات او برای همیشه یاد می گردند. خداوند بخشنده و رحیم است. ۵برای ترسندگان خود روزی فراهم می سازد و به عهد خود وفا می کند تا ابدالآباد. ۶قدرت اعمال خود را با عطا کردن سرزمین امت ها برای قوم برگزیدۀ خود، به آن ها نشان داده است.

۷کارهای دستهایش راستی و انصاف است و همۀ احکام او قابل اعتماد. ۸آن ها تا به ابد پایدار هستند و بر اساس راستی و درستی انجام یافته اند. ۹فدیه ای برای قوم برگزیدۀ خود فرستاد و پیمان خویش را تا به ابد برقرار فرمود. نام او مقدس و مهیب است. ۱۰ترس خداوند ابتدای حکمت است. خردمندی نیکو برای همۀ کسانی است که آنرا در نظر دارند و انجام می دهند. حمد خداوند پایدار است تا به ابد.