خطِ اوّلِ پولُس بَلدِه تِیموتائوس

بَخشِ ۳

اخلاقِ سرپرَست و خِدمتگارِ جماعتِ ایماندارا

۱اِی توره قابِلِ اعتِماد اَسته: اگه یَگو کس شَوق دَره که سرپرَستِ جماعت شُنه، اُو دَ آرزوی یگ کارِ خُوب اَسته. ۲پس سرپرَستِ جماعت باید شخصِ بےعَیب و تنها شُوی یگ خاتُو بَشه. اُو باید آدمِ عقلتُو، خوددار، با آبرُو، مِهمونَواز و معلِمِ تَوانا بَشه. ۳اُو باید شرابخور و جنگره نَبَشه، بَلکِه یگ شخصِ مِهربو و صُلح‌طلب بَشه، نَه پَیسه‌دوست. ۴اُو باید خانَوادِه خُو ره خُوب اِداره کُنه و اَولادای شی باید قد اِحتِرامِ کامِل ازُو اِطاعَت کنه. ۵چُون اگه یَگو کس خانَوادِه خود خُو ره اِداره کده نَمِیتنه، پس چِطور مِیتنه که از جماعتِ ایماندارای خُدا نِگاهوانی کُنه؟ ۶ سرپرَستِ جماعت نَباید شخصِ نَو ایمان بَشه؛ نَشُنه که اُو مغرُور شُده رقمِ شَیطو اَلّی محکُوم شُنه. ۷علاوه ازی، لازِمه که دَ نظرِ مردُمِ خارِج از جماعتِ ایماندارا نیکنام بَشه تاکه رَسوا نَشُنه و دَ دامِ شَیطو گِرِفتار نَشُنه. ۸خادِما ام باید آدمای مُحترم بَشه، نَه دُورُوی. اُونا از خوردونِ شرابِ کَلو و فایدِه حرام پرهیز کُنه ۹و رازِ ایمان ره قد وِجدانِ پاک خُو نِگاه کنه. ۱۰بیلِید که اُونا اوّل اِمتِحان شُنه و اگه بےعَیب بُود، اُونا مِیتنه خِدمت کُنه. ۱۱خاتُونو ام باید آبرُومَند بَشه، نَه چُغُل-و-غَیبَتگوی، بَلکِه اُونا خوددار و دَ پگِ کارا وفادار بَشه. ۱۲خادِما فقط یگ خاتُو دَشته بَشه و بچکِیچا و خانَوادِه خُو ره دَ طرِیقِه خُوب اِداره کُنه. ۱۳خُلاصه، کسای که به حَیثِ خادِم خُوب خِدمت مُونه، اُونا یگ درجِه خُوب و مُعتَبَر بَلدِه خُو حاصِل مُونه و اِعتمادِ ازوا دَ ایمانی که دَ عیسیٰ مسیح دَره، کَلو مُوشه. ۱۴امی چِیزا ره دَ اُمِیدِ ازی بَلدِه تُو نوِشته مُونُم که دَ زُودی دَ پیش تُو بییُم، ۱۵ولے اگه طال خوردُم، تُو مُوفامی که مردُم باید چی رقم دَ خانَوارِ خُدا رفتار کُنه. چُون امی خانَوار، جماعتِ ایماندارای خُدای زِنده یَه، یعنی اُونا پایه و بُنیادِ حقِیقت اَسته.

۱۶پگ مو موافِق اَستی که رازِ دِین و دِینداری مو بُزُرگ اَسته:

اُو دَ شکل اِنسان ظاهِر شُد،

روح اُلقُدس حقِیقت شی ره ثابِت کد

و ملایکه ها اُو ره دِید.

خوشخبری دَ بارِه شی دَ بَینِ مِلَّت ها اِعلان شُد

و مردُمِ دُنیا دَزُو ایمان اَوُرد.

و آخِرِکار اُو دَ بُزُرگی-و-جلال دَ عالمِ باله بُرده شُد.