Afghan Bibles
English · دری · پښتو

د پاچاهانو دویم کتاب

اول فصل

ایلیا او اخزیا پاچا

۱د اخاب له مړینې څخه وروسته موآبیان د اسراییلیانو په وړاندې یاغي شول.

۲یوه ورځ اخزیا پاچا په سامره کې د خپلې ماڼۍ د دوېم پوړ د خونې د کړکۍ د جالۍ څخه راولوېد او سخت ټپي شو. نو د عقرون ښار ته یې استازي ولېږل چې د هغو د خدای یعنې بعل زبوب څخه پوښتنه وکړي چې هغه به روغ شي او که نه.

۳په همدې وخت کې د څښتن فرښتې، ایلیا نبي چې د تشبې څخه ؤ د پاچا استازو ته ولېږه چې د هغوی سره وګوري او داسې ووایي: ”تاسو ولې د عقرون د خدای بعل زبوب سره سلا کوئ؟ آیا په اسراییلو کې خدای نشته؟ ۴اخزیا ته داسې ووایئ: په دې خاطر چې داسې کار دې کړی دی نو ته به د ناروغۍ د بسترې جګ نه شې او هرومرو به مړ شې!“ څنګه چې ایلیا ته ویل شوي وو هماغسې یې وکړل.

۵کله چې استازي بېرته پاچا ته راستانه شول هغه ورڅخه پوښتنه وکړه: ”ولې دومره ژر بېرته راغلئ؟“

۶هغوی ځواب ورکړ: ”په لاره کې یو سړی زمونږ سره مخامخ شو او هغه مونږ ته وویل: راستانه شئ او خپل پاچا ته چې تاسو یې رالېږلي یئ ووایئ چې څښتن داسې وایي: آیا په اسراییلو کې خدای نشته چې ته د عقرون د خدای بعل زبوب څخه مشوره غواړې؟ نو ځکه ته به د ناروغۍ د بسترې جګ نه شې او هرومرو به مړ شې.“

۷اخزیا پوښتنه وکړه: ”هغه سړی څنګه ښکارېده؟“

۸هغوی ځواب ورکړ: ”هغه ببر ویښتان درلودل او د څرمنې کمربند یې په ملا پورې تړلی ؤ.“

اخزیا په ځواب کې وویل: ”هغه ایلیا چې د تشبي څخه دی.“

۹نو هغه یو عسکري منصبدار د پنځوسو عسکرو سره ولېږه چې ایلیا راولي. په دې وخت کې ایلیا د غونډۍ دپاسه ناست ؤ. عسکري منصبدار هغه ته ورغی او ورته ویې ویل: ”ای د خدای نبي، پاچا امر کړی دی چې راښکته شه.“

۱۰ایلیا ځواب ورکړ: ”که چېرې زه د خدای نبي یم نو خدای دې په تا او ستا په پنځوسو عسکرو باندې اور رانازل کړي.“ ناڅاپه د اسمان څخه اور نازل شو او هغه عسکري منصبدار او د هغه نفر یې وسوځول.

۱۱اخزیا یو بل منصبدار او نور پنځوس عسکر ایلیا ته ورولېږل. هغه منصبدار وویل: ”ای د خدای نبي، پاچا امر کړی دی چې ژر راښکته شه.“

۱۲ایلیا ځواب ورکړ: ”که چېرې زه د خدای نبي یم، نو خدای دې په تا او ستا په پنځوسو عسکرو باندې اور رانازل کړي.“ او خدای له اسمان څخه په هغه او د هغه په نفرو باندې اور نازل کړ.

۱۳اخزیا د درېم ځل دپاره یو عسکري منصبدار د نورو پنځوسو عسکرو سره ولېږه. هغه منصبدار غونډۍ ته وروخوت، ایلیا ته په ګونډو شو او زارۍ یې ورته وکړې: ”ای د خدای نبي، په ما او په خپلو پنځوسو خدمتګارانو باندې رحم وکړئ او مونږ ژوندي پرېږدئ! ۱۴هغه دوه نور منصبداران او د هغوی عسکر چې مخکې ستاسو حضور ته راغلي وو هغه اور چې د اسمان څخه رانازل شوی ؤ هغوی یې له منځه یوړل، مګر په ما باندې رحم وکړئ!“

۱۵د څښتن فرښتې ایلیا ته وویل: ”مه وېرېږه، د هغه سره لاړ شه.“ نو ایلیا پاڅېد او د هغه منصبدار سره پاچا ته روان شو.

۱۶کله چې ایلیا ورورسېده، اخزیا ته یې وویل: ”څښتن داسې فرمایي چې تا ولې د عقرون د خدای بعل زبوب څخه د پوښتنې دپاره استازي لېږلي وو؟ آیا په اسراییلو کې خدای نشته؟ نو ځکه ته به د ناروغۍ د بسترې جګ نه شې او هرومرو به مړ شې.“

۱۷لکه څنګه چې څښتن د ایلیا په وسیله فرمایلي وو، اخزیا مړ شو. مګر په دې خاطر چې اخزیا زوی نه درلود، نو د هغه ورور یورام د هغه په ځای پاچا شو. دا پېښه د یهودا د پاچا یهوشافاط د زوی یهورام د پاچاهۍ په دویم کال کې وشوه. ۱۸د اخزیا د پاچاهۍ نورې پېښې او دا چې هغه څه کړي دي، د اسراییلو د پاچاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي.