سپیڅلی کتاب د افغانستان د خلکو په رسمي او محلي ژبو کې

سپیڅلی کتاب د مسیحي افغانانو پواسطه ترجمه او تجربه شوی دی

د سپیڅلي کتاب د لا زیات پوهیدو لپاره باید هغه پخپله مورنۍ ژبه ولولو

د سپیڅلي کتاب لوستل په مورنۍ ژبه آسانه ده تر دې یې چې په اصلي ژبو (عبراني او یوناني) ولولو. پدې ویبسایت کې مونږ سپیڅلی کتاب په مستقیمه بڼه ستاسو د استفادې لپاره ایشی، ترڅو تاسو وکولای شئ هغه په افغاني ژبو ولولئ، غوږ ورته ونیسئ او ډاونلود یې کړئ. له پورتني فهرست څخه هر هغه څه چې غواړئ، غوره کړئ

سپیڅلی کتاب په دري ژبه

دری ۲۰۰۸

Pashto NT

د افغانستان له دوو رسمي ژبو څخه په یوه کې بشپړ سپېڅلی کتابونه

سپیڅلی کتاب په دري ژبه

دری نوع ۲۰۲۲

Pashto NT

دا اصلاح شوې نسخه په دري کې لوستل اسانه دي

د افغان پښتو سپېڅلی کتابونه

د ختيځ افغانستان ۲۰۲۱

Pashto NT

دا د پښتو اصلي ژبه ده چې په افغانستان کې ویل کیږي

پښتو انجیل په عمومي ژبه

عام ۱۹۹۶

Pashto NT

نیلي کتاب د انجیل ژباړه ده چې په عمومي ژبه کې ده

پښتو انجیل په یوسفزی ژبه

يوسفزی ۲۰۱۹

Pashto Bible

شپړ سپیڅلی کتاب د یوسفزیو په پښتو ژبه کې چې په عمده توګه د پولې په اوږدو کې د پاکستان په خوا کې ویل کیږي

سپیڅلی کتاب په هزاره ګي ژبه

سپیڅلی کتاب په هزاره ګي ژبه

په عمده توګه د کلیوالو هزاره ګانو په ژبه تمرکز کوي

سپيڅلی کتاب په بیلابیلو بڼو لکه د کتاب په بڼه او همداسې په برښناییزه بڼه یعنې د موبلایل کاریال (اپس)، ویبپانې او برښناییزو کتابونو (آنلاین) په بڼو یا شکلونو هم موجود دی.

Afghan Bible
Afghan Bible App

مو‌‌‌ږ هدف د آزاد لوستنی د تاسو دپاره دی.

مونږ سپیڅلی کتاب په بیلابیلو بڼو لکه (ویبپاڼې، موبایل کاریالونو، کتابونو، غږیزو بڼو) ژباړو او خپروو. زمونږ موخه دا ده چې تاسو ته پوره آزادي او فرصت درکړو چې سپیڅلی کتاب ولولئ، او شخصي پریکړه وکړئ چې آیا پرې ایمان راوړئ که نه.

"ځکه چه دَ خُدائے کلام ژوندے اَؤ اثرناک اَؤ دَ هرے يوے دوه مخے تُورے نه زيات تيرۀ دے، چه دَ اِنسان دَ ځان اَؤ رُوح نه تيريږى اَؤ اَندام اَندام اَؤ مغز مغز جُدا کوى اَؤ دَ زړۀ په خيالُونو اَؤ اِرادو تحقيق کوى." (عبرانيانو ۴:۱۲)