سپیڅلی کتاب د افغانستان د خلکو په رسمي او محلي ژبو کې

سپیڅلی کتاب د مسيحي افغانانو په واسطه ترجمه او تجربه شوي دي

د سپیڅلي کتاب د لا زیات پوهیدو لپاره باید هغه پخپله مورنۍ ژبه ولولو

د سپیڅلی کتاب لوستل په مورنۍ ژبه آسانه ده تر دې یې چې په اصلي ژبو (عبراني او یوناني) ولولو. پدې ویبسایت کې مونږ سپیڅلی کتاب په مستقیمه بڼه ستاسو د استفادې لپاره ایښي دي، ترڅو تاسو وکولای شئ هغه په افغاني ژبو ولولئ، غوږ ورته ونیسئ او ډاونلود یې کړئ. له پورتني فهرست څخه هر هغه څه چې غواړئ، غوره کړئ

سپیڅلی کتاب په دري ژبه

دري نوي ۲۰۲۲

Dari NT

د دغې اصلاح شوي نسخې لوستل په دري ژبه کې اسانه دي

سپیڅلی کتاب په دري ژبه

دری ۲۰۰۸

Pashto NT

د افغانستان له دوو رسمي ژبو څخه په یوه کې بشپړ سپېڅلی کتابونه

د افغان پښتو سپېڅلی کتابونه

د افغانستان ۲۰۲۳

Pashto NT

دا د پښتو اصلي ژبه ده چې په افغانستان کې ویل کیږي

پښتو انجیل په عمومي ژبه

عام ۱۹۹۶

Pashto NT

نیلي کتاب د انجیل ژباړه ده چې په عمومي ژبه کې ده

پښتو انجیل د یوسفزیو په ژبه

يوسفزی ۲۰۱۹

Pashto Bible

بشپړ سپیڅلی کتاب د یوسفزیو په پښتو ژبه کې چې په عمده توګه د پولې په اوږدو کې د پاکستان په سیمې کې ویل کیږي

سپیڅلی کتاب په هزاره ګي ژبه

سپیڅلی کتاب په هزاره ګي ژبه

په عمده توګه د کلیوالو هزاره ګانو په ژبه تمرکز کوي

سپیڅلی کتاب په ترکمن ګي ژبه

سپیڅلی کتاب په ترکمن ګي ژبه

د ترکمن ژبې افغاني ژبه چې د فارسي الفبا په کارولو سره لیکل شوې

سپیڅلی کتاب په بیلابیلو بڼو لکه د کتاب په بڼه او همداسې په برښناییزه بڼه یعنې د موبلایل کاریال (اپس)، ویبپاڼې او برښناییزو کتابونو (آنلاین) په بڼو یا شکلونو هم موجود دي.

Afghan Bible
Afghan Bible App

زموږ موخه له آزاد لوستنی څخه د تاسو دپاره دی.

مونږ سپیڅلی کتاب په بیلابیلو بڼو لکه: )ویبپاڼې، موبایل کاریالونو، کتابونو، غږیزو بڼو( ژباړو او خپروو. زمونږ موخه دا ده چې تاسو ته پوره آزادي او فرصت درکړو چې سپیڅلی کتاب ولولئ، او شخصي پریکړه وکړئ چې آیا پرې ایمان راوړئ که نه.

"ځکه چه دَ خُدائے کلام ژوندے اَؤ اثرناک اَؤ دَ هرے يوے دوه مخے تُورے نه زيات تيرۀ دے، چه دَ اِنسان دَ ځان اَؤ رُوح نه تيريږى اَؤ اَندام اَندام اَؤ مغز مغز جُدا کوى اَؤ دَ زړۀ په خيالُونو اَؤ اِرادو تحقيق کوى." (عبرانيانو ۴:۱۲)