کتاب اول تواریخ

فصل سوم

خانوادۀ داود

۱اینها پسران داود بودند که در حِبرون بدنیا آمدند: اَمنُون، پسر اول او که مادرش اَخِینُوعَم یِزرعیلی بود، دومی دانیال پسر اَبِیجایَل کَرمَلی، ۲سومی ابشالوم پسر مَعکه، دختر تَلمَی پادشاه جشور، چهارمی اَدُونیا، پسر حَجیت، ۳پنجمی شِفَطیا پسر اَبیطال و ششمی یترعام پسر عِجلَه بود. ۴این شش پسر او در حِبرون، جائیکه مدت هفت سال و شش ماه سلطنت کرد، تولد شدند. بعد به اورشلیم مهاجرت نمود و در آنجا مدت سی و سه سال دیگر پادشاهی کرد. ۵در دوران اقامتش در اورشلیم دارای پسران دیگر هم شد که چهار نفر آن ها را بَتشِبَع، دختر عَمَی ئیل بدنیا آورد. نامهای آن ها شِمعی، شوباب، ناتان و سلیمان بودند. ۶و نُه نفر دیگر آن ها ایبحار، اَلِیشُوع، اَلِیفالَط، ۷نوجه، نِفج، یافیع، ۸الیشمع، اَلِیاداع و اَلِیفَلَط نام داشتند. ۹همۀ اینها پسران داود بودند. بغیر از آن ها پسران دیگر هم از کنیزان خود داشت. او همچنین دارای یک دختر بنام تامار بود.

خانوادۀ سلیمان

۱۰سلسلۀ اولادۀ سلیمان قرار ذیل است: رِحُبعام، اَبِیا، آسا، یَهُوشافاط، ۱۱یُورام، اخزیا، یوآش، ۱۲اَمَصیا، عَزَریا، یوتام، ۱۳آحاز، حزقیا، مَنَسّی، ۱۴اَمون، یوشِیا. ۱۵پسران یوشِیا: اولی یُوحانان، دومی یَهویاقیم، سومی زدِقیه و چهارمی شلوم. ۱۶اولادۀ یَهویاقیم: یَکُنیا و پسر او زدِقیه؛ نسل یهویاکین پادشاه.

۱۷اولادۀ یَکُنیا که در دوران اسارت او بدنیا آمدند: اَشیر و پسر او، شِالتیئیل، ۱۸مَلکیرام، فَدایا، شَنازَر، یَقمیا، هوشاماع و نَدَبیا. ۱۹پسران فَدایا: زِرُبابل و شمعی. پسران زِرُبابل: مِشُلام و حَنَنیا و خواهر شان، شلومیت. ۲۰پنج پسر دیگر او حَشوبه، اوهَل، بَرخِیا، حَسَدیا و یُوشَب حَسَد بودند.

۲۱اولادۀ حَنَنیا: فِلتیا و اشعیا. پسر رِفایا، پسر اَرنان، پسر عوبَدیا، پسر شِکَنیا ۲۲و شِمَعیه پسر شِکَنیا. شش پسر شِمَعیه: حطوش، یجال، باربح، نعرِیا و شافاط بودند. ۲۳پسران نعرِیا: اَلیُوعِینای، حِزقیا، و عزریقام بودند. ۲۴پسران اَلیُوعِینای: هودایا، اَلِیاشیب، فَلایا، عَقوب، یُوحانان، دِلایا و عَنانی، جمله هفت نفر بودند.