۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ اول پولُس رسول به تیموتاووس

فصل سوم

مشخصات رهبران کلیسا

۱ این سخن درست و قابل باور است که اگر کسی می خواهد در یک کلیسا رهبر شود، آن شخص در آرزوی کار خوبی می باشد. ۲ آن رهبر باید آدم بی عیب بوده، شوهر وفادار به یک زن، با فکر سالم، پرهیزگار، آبرومند، مهمان نواز و قادر به تعلیم دادن باشد. ۳ نه شرابخور یا ظالم، بلکه یک شخص ملایم؛ و نه یک شخص جنگجو یا پول پرست. ۴ او باید بتواند خانوادۀ خود را به خوبی اداره کند و فرزندان خود را طوری تربیت نماید که از او با احترام کامل اطاعت کنند. ۵ زیرا اگر مردی نتواند خانوادۀ خود را اداره کند، چگونه می تواند از کلیسای خدا سرپرستی کند؟ ۶ او نباید نو ایمان باشد، زیرا ممکن است که مغرور گشته، مانند شیطان محکوم گردد. ۷ زیاده بر این، او باید از نام نیک در میان مردمی که اهل کلیسا نیستند، برخوردار باشد تا مورد ملامت واقع نگردد و به دام شیطان نیفتد.

خادمان کلیسا

۸ به همین گونه خادمان کلیسا باید اشخاص قابل احترام باشند، نه ریاکار. آنها نباید در شراب خوری افراط کنند و یا در تلاش جمع آوری پول نا مشروع باشند. ۹ آنها باید حقیقت ایمان را که خدا آشکار می سازد، با وجدان پاک نگهدارند. ۱۰ خادمان باید اول مورد آزمایش قرار گیرند تا اگر بی عیب بودند، آن وقت برای خدمت انتخاب شوند. ۱۱ همچنان زنان خادمان نیز باید قابل احترام بوده و غیبت نکنند، بلکه با فکر سالم در هر کار وفادار باشند. ۱۲ خادمان نیز باید شوهر وفادار به یک زن باشند و فرزندان و خانوادۀ خود را به خوبی اداره کنند. ۱۳ زیرا خادمانی که وظیفۀ خود را به شکل درست انجام می دهند، مورد احترام قرار گرفته و به اطمینان زیادی که در ایمان داشتن به عیسای مسیح است، دست می یابند.

راز بزرگ ایمان

۱۴ امیدوارم که بتوانم به زودی پیش تو بیایم، اما این چیزها را برایت نوشتم تا ۱۵ اگر آمدنم معطل شد، بدانی که در خانوادۀ خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و تهداب حقیقت است، چگونه باید رفتار کرد. ۱۶ هیچ کس انکار کرده نمی تواند که راز دینداری ما چقدر بزرگ است، زیرا:

«عیسای مسیح به صورت انسان ظاهر شد،

روح مقدس حقانیت اش را ثابت نمود،

فرشته گان او را دیدند،

خبر خوش او در میان ملتها اعلام شد،

در دنیا، مردم به او ایمان آوردند،

و با شکوه و جلال به عالم بالا بُرده شد.»