مخکنی فصل

نامۀ پولس رسول به کولسیان

فصل اول

۱از سوی پولس که به خواست خدا، رسول عیسای مسیح است و از طرف برادر ما تیموتاووس، ۲به ایمانداران مقدس و وفادار به مسیح که در شهر کولسیه می باشند: از سوی پدر ما خدا، فیض و سلامتی به شما باد.

دعای شکرگزاری

۳ما خدا را که پدر سَروَر ما عیسای مسیح است همیشه به خاطر شما شکر و سپاس می گوییم و برای تان دعا می کنیم. ۴زیرا ما دربارۀ ایمان شما به عیسای مسیح و محبت شما به همۀ ایمانداران شنیده ایم. ۵این ایمان و محبت از همان امیدی سرچشمه می گیرد که در آسمان برای شما نگهداری شده است و شما از همان اول با شنیدن کلام حقیقت یعنی خبر خوش، آن را دریافت کرده اید. ۶این خبر خوش عیسای مسیح همان گونه که به شما رسید، در تمام دنیا پخش می شود. همان طوری که در دنیا ثمر می آورد، در میان شما هم از همان روزی که از فیض خدا با خبر شده اید و حقیقت آن را درک کردید، ثمر داده است. ۷ شما آن را از اپفراس، همکار عزیز ما، آموخته اید. او یک خدمتگار وفادار مسیح برای شما می باشد. ۸او همچنان ما را از محبتی که روح مقدس به شما بخشیده، خبر داده است.

۹به همین خاطر، از روزی که ما این سخن را شنیده ایم، برای شما دعا می کنیم. همیشه از خدا می خواهیم که شما به وسیلۀ حکمت و فهم روحانی، ارادۀ او را کاملاً درک کنید ۱۰تا آن گونه که شایستۀ خداوند است زندگی کنید، او را کاملاً خوشنود سازید، در همه کارهای نیکو پُر ثمر باشید و در شناخت خدا رشد کنید. ۱۱‏-۱۲همچنین دعا می کنیم که از قدرت پُر شکوه خدا، نیرو بگیرید تا با صبر و بردباری مشکلات را تحمل کنید. خدای پدر را با خوشی شکر کنید که شما ایمانداران را لایق آن گردانید تا در برکتی که در انتظار مقدسین خدا در پادشاهی نور است، سهم بگیرید. ۱۳او ما را از نیروی ظلمت آزاد ساخته و به پادشاهی پسر عزیز خود آورده است ۱۴ و به وسیلۀ او ما را نجات داده و گناهان ما را بخشیده است.

شخصیت و کار مسیح

۱۵مسیح صورت خدای نادیده، نخست زاده و مافوق همۀ آفرینش است، ۱۶زیرا همه چیز به وسیلۀ او آفریده شد: هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، تختهای پادشاهی و قدرتهای روحی، حکمرانان و صاحبان قدرت، همه به وسیلۀ او و برای او آفریده شدند. ۱۷او پیش از همه چیز وجود داشت و همه چیز در او با هم ارتباط پیدا می کند. ۱۸ مسیح سَر کلیسا که بدن خود اوست، می باشد. او آغاز است و اولین کسی است که پس از مرگ زنده شد تا در همه چیز برتری داشته باشد. ۱۹زیرا خوشنودی خدا در این بود که با کاملیت خود در مسیح ساکن باشد ۲۰ و به واسطۀ مسیح همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین، با خود آشتی دهد. خدا به وسیلۀ خون مسیح بر صلیب، صلح را بین خود و خلقت برقرار ساخت.

۲۱شما زمانی از خدا دور بودید و با اعمال و افکار شریرانۀ خود با او دشمنی داشتید. ۲۲اما اکنون خدا به وسیلۀ مرگ جسمانی مسیح، شما را با خود آشتی داد تا در حضور او مقدس، بی عیب و دور از هر ملامتی باشید. ۲۳به شرط آن که پایه های ایمان تان محکم و استوار بماند و آن امیدی را که از خبر خوش دریافته اید، ترک نکنید. این همان خبر خوش است که شما شنیده اید و در سراسر دنیا اعلام شده است و من، پولس، خدمتگار آن می باشم.

خدمت پولس در کلیسا

۲۴اکنون از آن رنجی که به خاطر شما می کشم خوشحال هستم، زیرا به وسیلۀ رنجهای جسمانی خود آنچه را که از رنجهای مسیح برای بدن او، یعنی کلیسا باقی مانده است تکمیل می کنم. ۲۵من بنا بر مأموریتی که خدا به من سپرد، خدمتگار کلیسا گشتم، تا کلام خدا را به طور کامل به شما برسانم، ۲۶حتی آن رازی که مدتها برای نسلهای گذشته مخفی مانده بود، حال برای ایمانداران آشکار شده است. ۲۷خدا خواست که راز پُر جلال خود را در میان همه یی ملتها آشکار سازد و آن راز این است که مسیح در بین شما ساکن بوده و مایۀ امید شما در جلال خدا می باشد. ۲۸ما مسیح را به همه اعلام کرده و با تمام حکمت هوشدار و تعلیم می دهیم تا آنها را به صورت اشخاص کامل در مسیح به خدا تقدیم نماییم. ۲۹برای انجام این کار، تلاش می کنم و از قدرتی که مسیح به من می دهد و در من نیرومندانه کار می کند، استفاده می نمایم.

مخکنی فصل