۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ پولُس رسول به کولسیان

فصل دوم

۱ می خواهم بدانید که به خاطر شما و ایمانداران شهر لائودیکیه و برای آنهایی که تا به حال روی مرا ندیده اند، چقدر زحمت کشیدم. ۲ منظورم این است که همۀ شما تشویق شده، در محبت با هم متحد و سرشار از آن اطمینانی گردید که از درک حقیقت به دست می آید تا از این طریق، راز خدا را که خود مسیح است، بشناسید. ۳ تمام گنجینه های حکمت و معرفت در مسیح پنهان است.

۴ این را می گویم تا کسی شما را با دلایل فریبنده گمراه نسازد. ۵ با آن که جسماً از شما دور می باشم، ولی در روح با شما هستم و با آگاهی از نظم و ایمان استوار تان به مسیح خوشحالم.

هویت ما در مسیح

۶ همان طور که عیسای مسیح را به عنوان سَروَر و خداوند خود پذیرفته اید، پس اکنون همیشه در پیوسته گی با او زندگی کنید. ۷ در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان گونه که آموخته اید، در ایمان تان استوار شده و سرشار از شکرگزاری باشید.

۸ متوجه باشید که کسی شما را با دلایل پوچ و فلسفۀ فریبنده که بر اساس رسم و رواج انسانی و اصول دنیوی استوار است، اسیر نسازد. این تعالیم از مسیح نیست. ۹ زیرا تمام صفات خدایی به صورت جسمانی در مسیح ساکن است ۱۰ و شما نیز در پیوسته گی با او که مافوق همۀ قدرتها و ریاستها می باشد، کامل شده اید.

۱۱ شما نیز در پیوسته گی با او ختنه شده اید اما نه به دست انسان بلکه ختنه یی که به وسیلۀ مسیح برای بریدن طبیعت نفسانی صورت گرفته است. ۱۲ وقتی شما تعمید گرفتید، با مسیح دفن شدید و نیز به وسیلۀ ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، با او برخاستید و دوباره زنده گشتید. ۱۳ خدا شما را که به خاطر گناهان و ختنه نشدن تان در جسم مُرده بودید، با مسیح زنده گردانید و همۀ گناهان تان را بخشید ۱۴ و سند محکومیت را که از نگاه شریعت موسی بر ضد ما بود، بر صلیب خود میخکوب کرده و از بین بُرد. ۱۵ مسیح تمام قدرتها و ریاستها را خلع سلاح کرد و آنها را پیش همه رسوا ساخت و به وسیلۀ صلیب بر آنها پیروز شد.

۱۶ پس به هیچ کس اجازه ندهید که در مورد خوراک، نوشیدنی، رعایت یک عید، ماهِ نو یا روز سَبَت بر شما قضاوت کند. ۱۷ اینها همه سایۀ آن چیزی بودند که باید می آمد و آن خود مسیح است. ۱۸ نگذارید کسی پاداشی را که در انتظار شماست، با فروتنی ظاهری و پرستش فرشته گان، از شما بگیرد زیرا چنین شخصی با اتکا به رؤیاهایی که دیده است و به خاطر افکار نفسانی خود مغرور می گردد. ۱۹ این نوع اشخاص رابطۀ خود را با سر قطع کرده اند. مسیح سر تمام بدن است و به وسیلۀ او همه مفاصل و عضله ها به هم پیوند می یابند و همان طور که خدا می خواهد رشد می کنند.

زندگی جدید در مسیح

۲۰ وقتی با مسیح مُردید، در برابر اصول دنیوی نیز مُردید. پس چرا طوری زندگی می کنید که گویا هنوز زیر حکم مقررات این دنیا که می گوید: ۲۱ «این را لمس نکن، به آن لب نزن و بر آن دست نزن» هستید؟ ۲۲ اینها همه وقتی استفاده شدند، از بین می روند زیرا این اوامر از خدا نه، بلکه قوانین و تعالیم انسانی هستند. ۲۳ البته این کارها در عبادتهایی که آنها بر خود تحمیل کرده اند و در فروتنی و رنج کشیدن جسمانی، ظاهراً معقول به نظر می رسند، ولی در واقع نمی توانند مانع ارضای شهوتهای نفسانی شوند!