رسالۀ پولُس رسول به کولسیان

فصل دوم

۱می خواهم بدانید که چقدر برای شما و ایمانداران «لائودیکیه» و برای همۀ آنانی که تا به حال روی مرا ندیده اند زحمت کشیدم، ۲تا آنها دلگرم شوند و در محبت متحد گردند و از برکاتِ سرشارِ اطمینانِ کامل که از راه درک حقیقت به دست می آید، بهره مند شوند و از این راه حقیقت پنهان خدا را که خود مسیح است، بشناسند. ۳تمام گنجینه های حکمت و معرفت در مسیح پنهان است.

۴این را می گویم مبادا کسی شما را با دلایل مجذوب کننده گمراه سازد، ۵زیرا اگرچه جسماً دور هستم ولی در روح حضور دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که در میان شما وجود دارد و از ثبات ایمان تان به مسیح خوشحالم.

زندگی کامل در مسیح

۶پس همان طوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید اکنون همیشه در پیوستگی با او زندگی کنید. ۷در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همانگونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید.

۸متوجه باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه ای که متکی به سنت های انسانی و عقاید طفلانۀ این جهان است، شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست. ۹زیرا اُلوهیت بطور کامل در مسیح مجسم شد ۱۰و شما نیز در او که مافوق همۀ قدرت ها و ریاست هاست، کامل شده اید.

۱۱شما نیز در پیوستگی با او سنت شده اید، سنتی که به دست انسان صورت نگرفته است بلکه به وسیلۀ سنت مسیح که قطع طبیعت نفسانی است به عمل می آید. ۱۲وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح دفن شدید و نیز در تعمید خود به وسیلۀ ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، با او قیام کردید. ۱۳خدا شما را که به علت خطایای خود مُرده و در جسم خود سنت نشده بودید با مسیح زنده کرد و همۀ گناهان ما را بخشیده است. ۱۴او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که برضد ما بود محو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. ۱۵مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آن ها پیروز شد و آن ها را پیش همه رسوا ساخت.

۱۶بنابراین در مورد خوراک یا نوشیدنی یا رعایت عید یا ماهِ نو یا روز سَبَت به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. ۱۷این چیزها فقط سایۀ آن واقعتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. ۱۸نگذارید کسی با فروتنی ظاهری و پرستش فرشتگان شما را از گرفتن تاج پیروزی باز دارد زیرا چنین شخصی با اتکاء به رؤیاهایی که دیده است و به خاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور می شود. ۱۹این قبیل اشخاص رابطۀ خود را با سر یعنی با مسیح قطع کرده اند. تحت فرمان مسیح تمام بدن نیرو می گیرد و به توسط مفاصل و رشته ها به هم متصل می شود و همانطور که خدا می خواهد نمو می کند.

زندگی جدید در مسیح

۲۰وقتی شما با مسیح مُردید، با عقاید طفلانۀ این جهان قطع رابطه کرده اید. پس چرا طوری زندگی می کنید که گویا هنوز به دنیا بستگی دارید؟ چرا مُطیع مقرراتی از قبیل: ۲۱«این را لمس نکن، به آن لب نزن و به این دست نزن» می شوید؟ ۲۲اینها همه در اثر مصرف از بین می روند و این اوامر فقط قوانین و تعالیم انسان هستند! ۲۳البته این کارها در عبادت هایی که آن ها بر خود تحمیل کرده اند و فروتنی و ریاضت کشی، ظاهراً معقول به نظر می رسد، ولی در واقع نمی توانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوند!