۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ پولُس رسول به کولسیان

فصل سوم

۱ اگر با مسیح زنده شده اید، آنچه را که در آسمان است بجویید، جایی که مسیح در دست راست خدا نشسته است. ۲ به آنچه در عالم بالا است فکر کنید، نه به آنچه که بر روی زمین است. ۳ زیرا شما برای دنیا مُردید و اکنون زندگی شما با مسیح در پیش خدا پنهان است. ۴ وقتی مسیح که زندگی شما است، ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد.

۵ بنابر این، تمایلات دنیوی را در خود نابود سازید یعنی فساد جنسی، ناپاکی، خواهشهای نفسانی، کارهای شیطانی و خودخواهی که خود یک نوع بُت پرستی است. ۶ به سبب این اعمال است که مردم سرکش، گرفتار غضب خدا می شوند. ۷ شما نیز در زندگی گذشتۀ خود به این راهها می رفتید.

۸ اما اکنون باید از هر نوع خشم و غضب رهایی یابید و تهمت، غیبت و زشت گویی بر لبهای تان نباشد. ۹ به یکدیگر دروغ نگویید، زیرا با آن شخصی که در سابق بودید و عادتهای گذشتۀ خود قطع رابطه کرده اید ۱۰ و طبیعت انسان نو را پوشیده اید، انسانی که در جستجوی شناخت خدا پیوسته به صورت خالقی که او را آفریده است، در می آید. ۱۱ در این انسان نو، بین یونانی و یهودی، ختنه شده و ختنه نشده، بی فرهنگ و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد بلکه مسیح مهمتر از هر چیز بوده و در همۀ ما ساکن می باشد.

۱۲ شما که برگزیده گان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را با لباس دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر بپوشانید. ۱۳ یکدیگر را تحمل کنید و اگر از همدیگر شکایتی دارید، همان گونه که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز باید یکدیگر را ببخشید. ۱۴ مهمتر از همه، به همدیگر محبت کنید، زیرا محبت همۀ ما را به هم می پیوندد و کامل می گرداند. ۱۵ بگذارید که سلامتی مسیح قلبهای شما را اداره کند، زیرا خدا شما را مانند یک بدن به این سلامتی فرا خوانده است. پس از او شکرگزار باشید. ۱۶ بگذارید تا کلام مسیح تمام وجود شما را فرا گیرد و همدیگر را با حکمت، آموزش و پند دهید. با ستایش و شکرگزاری در دلهای خود، برای خدا مزامیر و سرودهای روحانی بخوانید. ۱۷ هر چه می کنید، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام عیسای مسیح انجام دهید و از طریق او، خدای پدر را سپاس گویید.

مسؤولیت یک ایماندار در اجتماع

۱۸ ای زنان، از شوهران خود اطاعت کنید، زیرا که این مورد رضای خداوند است.

۱۹ ای شوهران، زنان خود را دوست بدارید و با آنها تُند خویی نکنید.

۲۰ ای فرزندان، از پدران و مادران خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند را خوشنود می سازد.

۲۱ ای پدران، فرزندان خود را خشمگین نسازید مبادا دلسرد شوند.

۲۲ ای غلامان در همه چیز از اربابان دنیوی خود اطاعت کنید اما نه فقط برای این که تحت مراقبت هستید یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه اطاعت شما باید با خلوص نیت و خدا ترسی باشد.

۲۳ هر کاری را که انجام می دهید، با دل و جان انجام دهید، چنان که گویی برای خداوند کار می کنید و نه برای انسان. ۲۴ چون می دانید که خداوند میراثی به عنوان اجر به شما عطا خواهد کرد، زیرا در حقیقت، شما مسیح را خدمت می کنید. ۲۵ اما شخص بدکار جزای بدی خود را خواهد دید و خدا تبعیض قائل نمی شود.