0:00 / 0:00

نامۀ پولُس رسول به کولسیان

فصل سوم

۱ اگر با مسیح زنده شده اید، آنچه را که در آسمان است بجویید، جایی که مسیح در دست راست خدا نشسته است. ۲ به آنچه در عالم بالا است فکر کنید، نه به آنچه که بر روی زمین است. ۳ زیرا شما برای دنیا مُردید و اکنون زندگی شما با مسیح در پیش خدا پنهان است. ۴ وقتی مسیح که زندگی شما است، ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد.

۵ بنابر این، تمایلات دنیوی را در خود نابود سازید یعنی فساد جنسی، ناپاکی، خواهشهای نفسانی، کارهای شیطانی و خودخواهی که خود یک نوع بُت پرستی است. ۶ به سبب این اعمال است که مردم سرکش، گرفتار غضب خدا می شوند. ۷ شما نیز در زندگی گذشتۀ خود به این راهها می رفتید.

۸ اما اکنون باید از هر نوع خشم و غضب رهایی یابید و تهمت، غیبت و زشت گویی بر لبهای تان نباشد. ۹ به یکدیگر دروغ نگویید، زیرا با آن شخصی که در سابق بودید و عادتهای گذشتۀ خود قطع رابطه کرده اید ۱۰ و طبیعت انسان نو را پوشیده اید، انسانی که در جستجوی شناخت خدا پیوسته به صورت خالقی که او را آفریده است، در می آید. ۱۱ در این انسان نو، بین یونانی و یهودی، ختنه شده و ختنه نشده، بی فرهنگ و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد بلکه مسیح مهمتر از هر چیز بوده و در همۀ ما ساکن می باشد.

۱۲ شما که برگزیده گان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را با لباس دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر بپوشانید. ۱۳ یکدیگر را تحمل کنید و اگر از همدیگر شکایتی دارید، همان گونه که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز باید یکدیگر را ببخشید. ۱۴ مهمتر از همه، به همدیگر محبت کنید، زیرا محبت همۀ ما را به هم می پیوندد و کامل می گرداند. ۱۵ بگذارید که سلامتی مسیح قلبهای شما را اداره کند، زیرا خدا شما را مانند یک بدن به این سلامتی فرا خوانده است. پس از او شکرگزار باشید. ۱۶ بگذارید تا کلام مسیح تمام وجود شما را فرا گیرد و همدیگر را با حکمت، آموزش و پند دهید. با ستایش و شکرگزاری در دلهای خود، برای خدا مزامیر و سرودهای روحانی بخوانید. ۱۷ هر چه می کنید، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام عیسای مسیح انجام دهید و از طریق او، خدای پدر را سپاس گویید.

مسؤولیت یک ایماندار در اجتماع

۱۸ ای زنان، از شوهران خود اطاعت کنید، زیرا که این مورد رضای خداوند است.

۱۹ ای شوهران، زنان خود را دوست بدارید و با آنها تُند خویی نکنید.

۲۰ ای فرزندان، از پدران و مادران خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند را خوشنود می سازد.

۲۱ ای پدران، فرزندان خود را خشمگین نسازید مبادا دلسرد شوند.

۲۲ ای غلامان در همه چیز از اربابان دنیوی خود اطاعت کنید اما نه فقط برای این که تحت مراقبت هستید یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه اطاعت شما باید با خلوص نیت و خدا ترسی باشد.

۲۳ هر کاری را که انجام می دهید، با دل و جان انجام دهید، چنان که گویی برای خداوند کار می کنید و نه برای انسان. ۲۴ چون می دانید که خداوند میراثی به عنوان اجر به شما عطا خواهد کرد، زیرا در حقیقت، شما مسیح را خدمت می کنید. ۲۵ اما شخص بدکار جزای بدی خود را خواهد دید و خدا تبعیض قائل نمی شود.

Related content

Dealing With Lust and Sexual Sins

Dealing With Lust and Sexual Sins (Youth)
Lust and adultery are the greatest sins because they dishonour the marriage that God has declared holy, and God hates this act. Lust and adultery lead people to destruction and debauchery. When we give in to our lustful desires, we may hurt ourselves and others and cause our relationships with friends and relatives to be dark. Lust and adultery can also have bad social consequences. Lust causes families to fall apart. It causes enmity between husband and wife, between parents and children. Maybe the families that based on intimacy and love, the pollen of lust and adultery has destroyed the foundation of these families.

Radio programme reading v2 (31min)

Why Do People Need a New Birth?

Why Do People Need a New Birth? (With You)
When we accept Jesus Christ as our Saviour, we are born again. We must be in Christ and remain in Him so that the new birth takes root and grows in us. To be in Christ is to believe in Him, to obey Him, and to know Him personally and spiritually. To be in Christ means to accept Him as our King of life, our Lord and Saviour. As a branch is a part of a tree or bush, so we should remain in Christ. If we are in Christ, Christ will also be in us, and he will live in us through the Holy Spirit. We will become a new creation. When we experience the new birth in Christ, we must bid farewell to our old nature that was far from God.

Radio programme reading v5-17 (28min)

Christ Is Our Everything

Christ Is Our Everything (Peace and Joy in Christ)
Man can only receive new life in Christ, a life that will never perish. by faith in Christ from death to life; To be transferred from darkness to light and from the kingdom of Satan to the kingdom of God. Loving the things of this mortal world, which prevents us from reaching the Kingdom of God, should be removed from us. Why? Because the more we attach our heart to this world, the world deprives us of God's presence, which should not happen. Let's think more about what is above. So, first, it is necessary to remove nature and old clothes from our lives, and then put on the pure clothes of Christ with the new covenant and wait for his coming with hope.

Radio programme about v1-17 (30min)

A Husband's Responsibility to His Wife

A Husband's Responsibility to His Wife (With You)
When a man gets married, he should love and care for his wife as he loves and cares for himself. Anyone who loves his wife, loves himself. After marriage, the husband and wife become one, so the man ought to love his wife just as he loves his own body. As a man loves his body, he should love, nourish, and cherish his wife in the same way. This is the best guarantee for a happy and successful marriage. God created a woman so that her husband would love her and take care of her, not so that her husband would mistreat her.

Radio programme about v19 (28min)

Woman, Suitable Companion

Woman, Suitable Companion (With You)
God called every part of his creation good, but suddenly he said that one thing was not good: "It is not good that man should be alone". The man he created was not perfect in some way. He needed a suitable companion. In what sense could a woman be a suitable companion? First of all, Adam needed a companion to have children in the future. Second, all men need someone they can share their hearts with. Therefore, a man needs someone who is like him. Third, man needed someone to complete and complement him, someone who would make up for his shortcomings. In God’s eyes, man and woman are equal, but he created man for one purpose and woman for another purpose.

Radio programme about v19 (28min)

Farzana's  marrige after 25 years

Farzana's marrige after 25 years (Colour of Life)
Every human being, both male and female, strives to make life better, and by accepting countless efforts, they provide the means of comfort for their families and children. The head of the family is responsible for providing for his family. To understand more, we invite you to listen to this program, which contains good content. Thank!

Radio programme about v19 (29min)

A Husband's Responsibility to His Wife

A Husband's Responsibility to His Wife (With You)
When a man gets married, he should love and care for his wife as he loves and cares for himself. Anyone who loves his wife, loves himself. After marriage, the husband and wife become one, so the man ought to love his wife just as he loves his own body. As a man loves his body, he should love, nourish, and cherish his wife in the same way. This is the best guarantee for a happy and successful marriage. God created a woman so that her husband would love her and take care of her, not so that her husband would mistreat her.

Radio programme about v20 (28min)

The behavior of Gulalai's children

The behavior of Gulalai's children (Colour of Life)
Occasionally, the breeze of spring and the fragrance of colorful flowers caress the human soul and psyche, and sometimes the bitter, cruel and torrential bitterness of life is attacked from all sides. Couples who have just achieved their dreams are eagerly awaiting the birth of their cohabitation. Fathers unite day and night, working to calm and see their children's funny lips. Mothers sacrifice their sweet and comfortable dreams for their children's happy moments, and their thousands of problems and tiredness can only be healed by their children's smiles. But when children have a place and a position, they not only ignore all those hardships and homelessness, but some of them don't even have time to see their parents. We invite you to listen to this program. Thank!

Radio programme about v20 (29min)

Collect and Stop Selling All Illegal SIM Cards

Collect and Stop Selling All Illegal SIM Cards (Colour of Life)
The Ministry of Telecommunications and Information Technology recently launched a campaign to collect illegal SIMs on the roads. Citizens of Kabul, in addition to welcoming the action, want the process to be sustained and mechanized. Telecommunications networks should be forced to stop selling their SIM cards on city roads, according to a specific approach. Allowing telecommunications networks to sell their SIM cards on the road and enable them is a major root cause of the problem. By legalizing the sale of SIM cards, thieves and criminals can no longer use it.

Radio programme about v23 (28min)

Emergency Session of the House of Representatives

Emergency Session of the House of Representatives (Colour of Life)
A reliable security source says that vehicles of members of the Wolusi Jirga (House of Representatives) were stopped at a checkpoint because they had blackened windows. According to this source, when the security forces tried to take the dark film off the windows of these vehicles, the members of the Wolusi Jirga ordered their bodyguards to be on standby. This resulted in a clash between the security forces and the bodyguards of the members of Wolusi Jirga.

Radio programme mainly about v1-25 (29min)

Fellowship With Other Believers

Fellowship With Other Believers (With You)
One who has true fellowship with God is always eager to be with those who love God. Fellowship and partnership enable believers to grow in their faith and build one another up. Fellowship and community give us more strength to face the enemy. One of Satan's tactics is to keep believers away from the church and fellowship so that he can better weaken and destroy them.

Radio programme mainly about v5-17 (28min)

New Year Programme!

New Year Programme! (With You)

Radio programme includes v1 (30min)

The Roman Officer's Faith Surprised Jesus!

The Roman Officer's Faith Surprised Jesus! (The Word of God for You)
The Roman officer not only believed that Jesus was able to heal, but also believed that he could do it remotely. Let us see Jesus through the eyes of faith and be assured of Jesus' power and healing that he is able to heal us today.

Radio programme includes v7-8 (30min)

Fallen Man

Fallen Man (We and Our Family)

Radio programme includes v9-10 (30min)

Marriage Restored - Part 1

Marriage Restored - Part 1 (We and Our Family)

Radio programme includes v9-10 (30min)

Marriage Restored - Part 2

Marriage Restored - Part 2 (We and Our Family)

Radio programme includes v9-10 (30min)

The Smallest Unit

The Smallest Unit (We and Our Family)

Radio programme includes v9-10 (30min)

What does the Bible say about unity?

What does the Bible say about unity? (With You)

Radio programme includes v12 (30min)

Jesus is meek and at the same time majestic - Part 2

Jesus is meek and at the same time majestic - Part 2 (Who Is This Jesus?)

Radio programme includes v12-13 (29min)

Jesus is meek and at the same time majestic - Part 1

Jesus is meek and at the same time majestic - Part 1 (Who Is This Jesus?)

Radio programme includes v12-13 (29min)

Even the demons believe God and believe in Him

Even the demons believe God and believe in Him (Who Is This Jesus?)

Radio programme includes v12-13 (29min)

Husband wife relation

Husband wife relation (The Law of Jesus)

Radio programme includes v18-19 (30min)

We and our childeren

We and our childeren (The Law of Jesus)

Radio programme includes v20-21 (30min)

Good Citizen

Good Citizen (The Law of Jesus)

Radio programme includes v22-26 (30min)

Embezzlement of 87 million afghanis in Teachers town of Herat

Embezzlement of 87 million afghanis in Teachers town of Herat (Fellow Countryman)

Radio programme includes v23 (30min)