رسالۀ پولُس رسول به کولسیان

فصل سوم

۱مگر شما با مسیح زنده نشده اید؟ پس در این صورت به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. ۲دربارۀ آنچه در عالم بالا است بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است. ۳زیرا شما مُرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. ۴وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد.

۵بنابراین، تمایلات دنیوی یعنی زنا، ناپاکی، هوی و هوس، شهوت و طمع را (که یک نوع بُت پرستی است) در خود نابود سازید. ۶به سبب این اعمال است که مردم سرکش گرفتار غضب خدا می شوند. ۷زمانی که شما در آن وضع زندگی می کردید اعمال شما نیز مانند دیگران بود.

۸اکنون شما همچنین خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهای تان و تهمت و حرف های زشت را از لبهای خود به طور کلی دور سازید. ۹دیگر دروغ نگوئید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عادت های او قطع رابطه کرده اید. ۱۰و زندگی را به صورت انسان تازه ای شروع کرده اید، ـ انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه ای در می آید ـ تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد. ۱۱پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، با تمدن و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد.

۱۲پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید. ۱۳متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شِکوَه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. ۱۴به همۀ اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم پیوندد و تکمیل می کند. ۱۵سلامتی ای که مسیح به شما می بخشد قاضی وجدان شما باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این سلامتی فراخوانده است و سپاسگزار باشید. ۱۶اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندی اش سرتاسر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دل های خود مزامیر و سرودهای ستایشی و روحانی برای خدا بخوانید. ۱۷هرچه می کنید، چه گفتار، چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دائماً سپاس گوئید.

وظایف اجتماعی یک مسیحی

۱۸ای زنان، مُطیع شوهران خود باشید، زیرا این کار وظیفۀ مسیحی شماست. ۱۹ای شوهران، زنان تان را دوست بدارید و با آنها تندی نکنید. ۲۰ای فرزندان، از والدین خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند را خشنود می سازد. ۲۱ای پدران، بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید مبادا دلسرد شوند.

۲۲ای غلامان در کلیۀ امور مُطیع اربابان خود که مانند شما بشر اند باشید و اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا می خواهید دیگران را خشنود سازید، بلکه با خلوص نیت و خدا ترسی اطاعت کنید. ۲۳کارهایی را که به شما رجوع می کنند با جان و دل انجام دهید، چنانکه گویی برای خداوند کار می کنید، نه برای بشر. ۲۴زیرا می دانید خداوند میراثی به عنوان اجر به شما عطا خواهد کرد. چون مسیح ارباب شماست و شما غلامان او هستید. ۲۵شخص بدکار جزای بدی خود را خواهد دید و نزد خدا طرفداری نیست.

Related content

Dealing With Lust and Sexual Sins

Dealing With Lust and Sexual Sins (Youth)
Lust and adultery are the greatest sins because they dishonour the marriage that God has declared holy, and God hates this act. Lust and adultery lead people to destruction and debauchery. When we give in to our lustful desires, we may hurt ourselves and others and cause our relationships with friends and relatives to be dark. Lust and adultery can also have bad social consequences. Lust causes families to fall apart. It causes enmity between husband and wife, between parents and children. Maybe the families that based on intimacy and love, the pollen of lust and adultery has destroyed the foundation of these families.

Radio programme reading v2 (31min)

Christ Is Our Everything

Christ Is Our Everything (Peace and Joy in Christ)
Man can only receive new life in Christ, a life that will never perish. by faith in Christ from death to life; To be transferred from darkness to light and from the kingdom of Satan to the kingdom of God. Loving the things of this mortal world, which prevents us from reaching the Kingdom of God, should be removed from us. Why? Because the more we attach our heart to this world, the world deprives us of God's presence, which should not happen. Let's think more about what is above. So, first, it is necessary to remove nature and old clothes from our lives, and then put on the pure clothes of Christ with the new covenant and wait for his coming with hope.

Radio programme about v1-17 (30min)

A Husband's Responsibility to His Wife

A Husband's Responsibility to His Wife (With You)
When a man gets married, he should love and care for his wife as he loves and cares for himself. Anyone who loves his wife, loves himself. After marriage, the husband and wife become one, so the man ought to love his wife just as he loves his own body. As a man loves his body, he should love, nourish, and cherish his wife in the same way. This is the best guarantee for a happy and successful marriage. God created a woman so that her husband would love her and take care of her, not so that her husband would mistreat her.

Radio programme about v19 (28min)

Woman, Suitable Companion

Woman, Suitable Companion (With You)
God called every part of his creation good, but suddenly he said that one thing was not good: "It is not good that man should be alone". The man he created was not perfect in some way. He needed a suitable companion. In what sense could a woman be a suitable companion? First of all, Adam needed a companion to have children in the future. Second, all men need someone they can share their hearts with. Therefore, a man needs someone who is like him. Third, man needed someone to complete and complement him, someone who would make up for his shortcomings. In God’s eyes, man and woman are equal, but he created man for one purpose and woman for another purpose.

Radio programme about v19 (28min)

Farzana's  marrige after 25 years

Farzana's marrige after 25 years (Colour of Life)
Every human being, both male and female, strives to make life better, and by accepting countless efforts, they provide the means of comfort for their families and children. The head of the family is responsible for providing for his family. To understand more, we invite you to listen to this program, which contains good content. Thank!

Radio programme about v19 (29min)

A Husband's Responsibility to His Wife

A Husband's Responsibility to His Wife (With You)
When a man gets married, he should love and care for his wife as he loves and cares for himself. Anyone who loves his wife, loves himself. After marriage, the husband and wife become one, so the man ought to love his wife just as he loves his own body. As a man loves his body, he should love, nourish, and cherish his wife in the same way. This is the best guarantee for a happy and successful marriage. God created a woman so that her husband would love her and take care of her, not so that her husband would mistreat her.

Radio programme about v20 (28min)

The behavior of Gulalai's children

The behavior of Gulalai's children (Colour of Life)
Occasionally, the breeze of spring and the fragrance of colorful flowers caress the human soul and psyche, and sometimes the bitter, cruel and torrential bitterness of life is attacked from all sides. Couples who have just achieved their dreams are eagerly awaiting the birth of their cohabitation. Fathers unite day and night, working to calm and see their children's funny lips. Mothers sacrifice their sweet and comfortable dreams for their children's happy moments, and their thousands of problems and tiredness can only be healed by their children's smiles. But when children have a place and a position, they not only ignore all those hardships and homelessness, but some of them don't even have time to see their parents. We invite you to listen to this program. Thank!

Radio programme about v20 (29min)

Collect and Stop Selling All Illegal SIM Cards

Collect and Stop Selling All Illegal SIM Cards (Colour of Life)
The Ministry of Telecommunications and Information Technology recently launched a campaign to collect illegal SIMs on the roads. Citizens of Kabul, in addition to welcoming the action, want the process to be sustained and mechanized. Telecommunications networks should be forced to stop selling their SIM cards on city roads, according to a specific approach. Allowing telecommunications networks to sell their SIM cards on the road and enable them is a major root cause of the problem. By legalizing the sale of SIM cards, thieves and criminals can no longer use it.

Radio programme about v23 (28min)

Emergency Session of the House of Representatives

Emergency Session of the House of Representatives (Colour of Life)
A reliable security source says that vehicles of members of the Wolusi Jirga (House of Representatives) were stopped at a checkpoint because they had blackened windows. According to this source, when the security forces tried to take the dark film off the windows of these vehicles, the members of the Wolusi Jirga ordered their bodyguards to be on standby. This resulted in a clash between the security forces and the bodyguards of the members of Wolusi Jirga.

Radio programme mainly about v1-25 (29min)

Fellowship With Other Believers

Fellowship With Other Believers (With You)
One who has true fellowship with God is always eager to be with those who love God. Fellowship and partnership enable believers to grow in their faith and build one another up. Fellowship and community give us more strength to face the enemy. One of Satan's tactics is to keep believers away from the church and fellowship so that he can better weaken and destroy them.

Radio programme mainly about v5-17 (28min)

Jesus' Triumphal Entry to Jerusalem

Jesus' Triumphal Entry to Jerusalem
This triumphant yet modest entrance by Jesus demonstrated his divine nature. It emphasised that he came not only as Israel's King but also as its Saviour, who would grant eternal salvation through spiritual means rather than a political force.

Article includes v1-3

Palm Sunday

Palm Sunday
Palm Sunday is the last Sunday before Easter This week is Happy Week. This is the last week of suffering that our Lord Jesus Christ passes through it. In Mark 11 we read how Jesus Christ triumphantly entered Jerusalem and the people of that city welcomed Jesus Christ as King. Jesus Christ rides on a donkey and cries out to the excited crowd: "Blessed is he who comes in the name of the Lord! To greet him, people placed clothes and branches of green trees in front of him

Article includes v1-3

New Year Programme!

New Year Programme! (With You)

Radio programme includes v1 (30min)

The Ascension of Jesus Christ

The Ascension of Jesus Christ
Jesus Christ died for us Afghans, Iranians, Indians, Americans, etc., no matter what country we are from, so that we can have a new life After his resurrection, Jesus Christ appeared to the women who went there to anoint Jesus' body with oil and perfume. Jesus also appeared to Peter, then to the twelve apostles, and once to more than five hundred.

Article includes v4

Jesus Personality

Jesus Personality
When I recognized Jesus Christ as my Savior, a question about Jesus Christ once came to my mind and I really wanted to get a convincing answer. My question was, "Who is Jesus Christ whom I called in my heart?" I wanted to get the answer to this question from the Bible. In the Holy Bible, I received the answer to my question

Article includes v4

The Roman Officer's Faith Surprised Jesus!

The Roman Officer's Faith Surprised Jesus! (The Word of God for You)
The Roman officer not only believed that Jesus was able to heal, but also believed that he could do it remotely. Let us see Jesus through the eyes of faith and be assured of Jesus' power and healing that he is able to heal us today.

Radio programme includes v7-8 (30min)

Fallen Man

Fallen Man (We and Our Family)

Radio programme includes v9-10 (30min)

Marriage Restored - Part 1

Marriage Restored - Part 1 (We and Our Family)

Radio programme includes v9-10 (30min)

Marriage Restored - Part 2

Marriage Restored - Part 2 (We and Our Family)

Radio programme includes v9-10 (30min)

The Smallest Unit

The Smallest Unit (We and Our Family)

Radio programme includes v9-10 (30min)

What does the Bible say about unity?

What does the Bible say about unity? (With You)

Radio programme includes v12 (30min)

Jesus is meek and at the same time majestic - Part 2

Jesus is meek and at the same time majestic - Part 2 (Who Is This Jesus?)

Radio programme includes v12-13 (29min)

Jesus is meek and at the same time majestic - Part 1

Jesus is meek and at the same time majestic - Part 1 (Who Is This Jesus?)

Radio programme includes v12-13 (29min)

Even the demons believe God and believe in Him

Even the demons believe God and believe in Him (Who Is This Jesus?)

Radio programme includes v12-13 (29min)

Husband wife relation

Husband wife relation (The Law of Jesus)

Radio programme includes v18-19 (30min)